Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dạng 3. Hiện tương tự cảm

Dạng 3. Hiện tương tự cảm

Ratings: (0)|Views: 183 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Trang
1
D
ng 3: T
ự 
c
m -
Đề
1:
 Câu h
i 1:
 
Dòng điệ
n qua m
t
ng dây không có lõi s
t bi
ến đổi đề
u theo th
ời gian, trong 0,01s cường độ
 
dòng điện tăng đề
ut
 
1A đế
n 2A thì su
ất điện độ
ng t
c
m trong
ng dây là 20V. Tính h
s
t
c
m c
a
ống dây và độ
bi
ến thiên năng lượ 
ng c
at
 
trườ 
ng trong
ng dây:A. 0,1H; 0,2J B. 0,2H; 0,3J C. 0,3H; 0,4J D. 0,2H; 0,5J
Câu h
i 2:
M
t
ng dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính c
a
ng b
ng 2cm. M
ột dòng điệ
n bi
ến đổi đề
u theo th
ờ 
i gianch
y qua
ống dây trong 0,01s cườ 
n
g độ
 
dòng điện tăng từ
 
0 đế
n 1,5A. Tính su
ất điện độ
ng t
c
m trong
ng dây:A. 0,14V B. 0,26V C. 0,52V D. 0,74V
Câu h
i 3:
M
ột dòng điệ
n trong
ng dây ph
thu
c vào th
ờ 
i gian theo bi
u th
c I = 0,4(5
 – 
t); I tính b
ng ampe, t tính b
nggiây.
ng dây có h
s
t
c
m L = 0,005H. Tính su
ất điện độ
ng t
c
m trong
ng dây:A. 0,001V B. 0,002V C. 0,003 V D. 0,004V
Câu h
i 4:
M
t
ng dây có h
s
t
c
ảm là 0,01H. Khi có dòng điệ
n ch
y qua
ống dây có năng lượng 0,08J. Cường độ
dòng
điệ
n ch
y qua
ng dây b
ng:A. 1A B. 2A C. 3A D. 4A
Câu h
i 5:
M
t
ống dây đượ 
c qu
n v
ớ 
i m
ật độ
2000 vòng/m.
ng có th
tích 500cm
2
,
và đượ 
c m
c vào m
ạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điệ
n bi
ế
n thiên theo th
ờ 
i gian
như đồ
th
bên hình v
 
ng v
ớ 
i th
ời gian đóng công tắ
c là t
 
0 đế
n 0,05s. Tính su
t
điện độ
ng t
c
m trong
ng trong kho
ng th
ờ 
i gian trên:
A. 2π.10
-2
V
B. 8π.10
-2
V
C. 6π.10
-2
V
D. 5π.10
-2
V
Câu h
i 6:
M
t
ng dây dài 40cm có t
t c
800 vòng dây. Di
n tích ti
ế
t di
n
ng dây là 10cm
2
. Cường độ
 
dòng điệ
n qua
ng
tăng từ
 
0 đế
n 4A. H
i ngu
ồn điện đã cung cấ
p cho
ng dây m
ột năng lượ 
ng b
ng bao nhiêu:A. 1,6.10
-2
J B. 1,8.10
-2
J C. 2.10
-2
J D. 2,2.10
-2
J
Câu h
i 7:
 
Đáp án nào sau đây là
sai
: su
ất điện độ
ng t
c
m có giá tr
l
ớ 
n khi:
A. độ
t
c
m c
a
ng dây l
ớ 
n
B. cường độ
 
dòng điệ
n qua
ng dây l
ớ 
n
C. dòng điệ
n gi
m nhanh
D. dòng điện tăng nhanh
 
Câu h
i 8:
 
Đáp án nào sau đây là
sai
: H
s
t
c
m c
a
ng dây:A. ph
thu
c vào c
u t
ạo và kích thướ 
c c
a
ống dây B. có đơn vị
là Henri(H)
C. đượ 
c tính b
ở 
i công th
ức L = 4π.10
-7
NS/ 
l
D. càng l
ớ 
n n
ế
u s
vòng dây trong
ng dây là nhi
u
Câu h
i 9:
Cho m
ạch điện như hình vẽ
. Ch
ọn đáp án
đúng
: Khi đóng khóa K thì:
 
A. đèn (1) sáng ngay lậ
p t
ức, đèn (2) sáng từ
t
 
B. đèn (1) và đèn (2) đề
u sáng lên ngay
C. đèn (1) và đèn (2) đề
u sáng t
t
 
D. đèn (2) sáng ngay lậ
p t
ức, đèn (1) sáng từ
t
 
Câu h
i 10:
M
t m
ạch điện có dòng điệ
n ch
y qua bi
ến đổ
i theo th
ờ 
i gian bi
u di
ễn như đồ
 th
hình v
bên. G
i su
ất điện độ
ng t
c
m trong m
ch trong kho
ng th
ờ 
i gian t
 
0 đế
n 1s làe
1
, t
 
1s đế
n 3s là e
2
thì:A. e
1
= e
2
 /2 B. e
1
= 2e
2
C.e
1
= 3e
2
D.e
1
= e
2
 
12RLKEi(A)t(s)110350,05i(A)t(s)0
 
Trang
2
D
ng 3: T
ự 
c
m -
Đề
2:
 Câu h
i 11:
M
t cu
ộn dây có độ
t
c
ảm L = 30mH, có dòng điệ
n ch
y qua bi
ến thiên đều đặ
n 150A/s thì su
ất điện độ
ng t
 c
m xu
t hi
n có giá tr
:A. 4,5V B. 0,45V C. 0,045V D. 0,05V
Câu h
i 12:
M
t
ng dây dài 50cm ti
ế
t di
n ngang c
a
ng là 10cm
2
g
m 100 vòng. H
s
t
c
m c
a
ng dây là:A. 25µH B. 250µH C. 125µ D. 1250µH
Câu h
i 13:
N
ăng lượ 
ng t
 
trườ 
ng c
a
ng dây có d
ng bi
u th
c là:A. W = Li/2 B. W = Li
2
 /2 C. W = L
2
i/2 D. W = Li
2
 
Câu h
i 14:
M
t
ng dây có h
s
t
c
ảm là 100mH, khi có dòng điệ
n ch
y qua
ống dây có năng lượng 0,05J. Cường độ
 
dòng điệ
n qua
ng dây b
ng:A. 0,1A B. 0,7A C. 1A D. 0,22A
Câu h
i 15:
 
Đơn vị
c
a h
s
t
c
ảm là Henri(H) tương đương vớ 
i:A. J.A
2
B. J/A
2
C. V.A
2
D. V/A
2
 
Câu h
i 16:
 
Dòng điệ
n ch
y trong m
ch gi
m t
 
32A đế
n 0 trong th
ờ 
i gian 0,1s. Su
ất điện độ
ng t
c
m xu
t hi
n trong m
chlà 128V. H
s
t
c
m c
a m
ch là:A. 0,1H B. 0,2H C. 0,3H D. 0,4H
Câu h
i 17:
 
Dòng điệ
n trong cu
n t
c
m gi
m t
 
16A đế
n 0 trong 0,01s, su
ất điện độ
ng t
c
m trong cu
ộn đó có giá trị
 
trung bình 64V. Độ
t
c
m c
a m
ạch đó có giá trị
:A. 0,032H B. 0,04H C. 0,25H D. 4H
Câu h
i 18:
Cho m
ạch điện như hình vẽ
. Hi
ện tượ 
ng t
c
m phát sinh khi m
ạch điệ
n có hi
n
tượng nào sau đây:
 
A. Đóng khóa K 
B. Ng
t khóa K
C. Đóng khóa K và di chuyể
n con ch
y C D. c
A, B, và C
 Câu h
i 19:
Hình v
bên khi K ng
ắt dòng điệ
n t
c
m do
ống dây gây ra, và dòng điệ
n qua Rl
ần lượ 
t có chi
u:A. I
tc
t
 
M đế
n N; I
R
t
 
Q đế
n M B. I
tc
t
 
M đế
n N; I
R
t
 
M đế
n QC. I
tc
t
 
 N đế
n M; I
R
t
 
Q đế
n M D. I
tc
t
 
 N đế
n M; I
R
t
 
M đế
n Q
 Câu h
i 20:
Hình v
 
 bên khi K đóng dòng điệ
n t
c
m do
ống dây gây ra, và dòng điệ
n qua Rl
ần lượ 
t có chi
u:A. I
tc
t
 
M đế
n N; I
R
t
 
Q đế
n M B. I
tc
t
 
M đế
n N; I
R
t
 
M đế
n QC. I
tc
t
 
 N đế
n M; I
R
t
 
Q đế
n M D. I
tc
t
 
 N đế
n M; I
R
t
 
M đế
n Q
 
KLCEQPMKLRENQPMKLREN

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->