Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOG Discussion Week 12

SOG Discussion Week 12

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Derick Parfan
This guide includes the stories of Gideon and Samson from the Book of Judges.
This guide includes the stories of Gideon and Samson from the Book of Judges.

More info:

Published by: Derick Parfan on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

pdf

text

original

 
12-1
WEEK 12ANG DIOS ANG WALANG-SAWANG NAGLILIGTAS
TANDAAN NG LIDER 
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito
.
Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…
 
 
Hindi sitwasyon ang problema ng tao kaya siyasumusuway sa Dios; nasa puso ang problema.
 
 
Walang-sawa ang katiyagaan ng Dios sa mgaIsraelita dahil sa kanyang pangako sa kanila.
 
 
Ang pagliligtas na ginagawa ng Dios ay dahillamang sa kanyang biyaya, hindi dahil karapat-dapat ang mga taong iligtas ng Dios.
 
 
Ang paghingi ng palatandaan ay kawalan ngpagtitiwala sa Dios.
 
 
Ang lakas na ibinigay ng Dios ay dapat gamitin sapagtupad ng kanyang layunin, hindi samakasariling mithiin.
 
 
Ginagamit ng Dios kahit ang mga taong hinditapat sa kanya para matupad ang kanyang layuninng paghatol at pagliligtas.
 
 
Ang katiyagaan o pasensiya ng Dios ay isang
panawagan sa mga taong magsisi hangga’t hindi
pa huli ang lahat.
 
BALIKAN
 
Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano angnatutunan natin?
 
Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mganapagkuwentuhan natin?
 
IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHANUNANG EKSENA ~ GIDEON
Hango sa Mga Hukom 1-3; 6-8 
Pagkamatay ni Josue, itinuloy ng mga Israelita angpagsakop sa mga lupang di pa nila nasasakop. Perohindi nila naitaboy ang ilan sa mga taga-Canaan.Kaya naging bitag ito sa kanila, tulad ng babala ngDios. Ang iba sa kanila ay nag-asawa ng mga taga-Canaan, at naimpluwensiyahan silang sumamba samga dios-diosan. Tinalikuran nila ang Dios nanagligtas sa kanila at nagbigay ng tagumpay. Nagalitang Dios at pinasakop sila sa mga kaaway nila. Nanghirap na hirap na sila, saka pa lamang silamagmamakaawa sa Dios. Sa awa ng Dios,magpapadala siya ng mga hukom (pinunongmandirigma). Ililigtas sila at magkakaroon na namansila ng kapahingahan. Pero tatalikod na naman sila saDios. Ganito ang paulit-ulit na nangyari sa mahigit na
300 taon pagkatapos na sila’y manirahan sa lupang
pangako ng Dios.Nang gumawa na naman ng kasamaan ang mgaIsraelita sa paningin ng Dios, ipinasakop sila ng Diossa mga malulupit na Midianita sa loob ng pitongtaon. Dahil sa kahabag-habag na kalagayan ng mgaIsraelita, nagmakaawa na sila sa Dios. Pinadalhan silang Dios ng isang propeta na pinasabi,
"Alam n'yolahat ng mga ginawa ko para sa inyo. Sinabihan ko nakayong 'wag sasamba sa mga dios-diosan nila. Peroang titigas ng mga ulo n'yo."
Pagkatapos nito, nagpakita ang Dios kay Gideonat sinabi,
"Ikaw na matapang at malakas, kasama moako. Hindi ko pa kayo pinababayaan. Gamitin mo anglakas mo para iligtas ang Israel. Tutulungan kita."
 Sumagot si Gideon,
"Paano ko naman magagawaiyon? Pinakamahina ang pamilya ko sa lahi namin. At ako pa naman ang pinakawalang kwenta sa pamilyako. Kung totoo nga ang sinasabi n'yo, bigyan n'yo ako
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 12
12-2
ng palatandaan."
Kumuha si Gideon ng kambing attinapay para ihandog sa Dios. Pagkalapag n'ya nito saibabaw ng bato, biglang may lumabas na apoy sabato at sinunog ang handog. Napatunayan n'yangDios ang nag-utos sa kanya.Kaya ayon sa iniutos ng Dios, giniba niya ang altarni Baal at ang posteng simbolo ng diosang si Ashera,at ginawa itong panggatong sa sinunog na handogpara sa Dios. Ginawa n'ya ito nang gabi dahilnatatakot siya sa pamilya n'ya at sa ibang mga taoroon.Kinaumagahan, nakita ng mga tao roon na giba-giba na ang altar. Nalaman nilang si Gideon ang maygawa noon. Galit na galit sila at sinabi sa tatay niGideon,
"Ilabas mo ang anak mo! Dapat siyang patayin sa ginawa niya!"
Sumagot ang tatay niGideon,
"Ipagtatanggol n'yo ba si Baal? Kung siya angtotoong makapangyarihang dios, hayaan n'yo siyangipagtanggol ang sarili niya."
Mula noon, tinawag siGideon na Jerubaal, na ang ibig sabihin ay "hayaangipagtanggol ni Baal ang sarili niya."Ngayon, nagkaisa ang maraming kaaway ng mgaIsraelita para labanan sila. Ginabayan si Gideon ngEspiritu ng Dios. Sabi niya sa Dios, "
Gusto ko pongmalaman kung ako talaga ang gagamitin n'yo parailigtas ang Israel. Makatitiyak ako kung makikita kongmababasa ng hamog ang balahibo ng tupa nailalapag ko sa tuyong lupa." At ganoon nga angnangyari. Sinabi ni Gideon, "Wag po kayong magalit.Hihiling po ulit ako. Ngayon naman po, hayaan n'yo pong mabasa ng hamog ang lupa pero tuyo naman poang balahibo ng tupa."
At ganoon nga ang ginawa ngDios.Kinaumagahan, nagsama si Gideon ng 32,000sundalo. Sinabi ng Dios,
"Ang dami niyan. Ayokongisipin n'yong dahil sa sarili n'yong lakas kaya kayonanalo. Pauwiin mo ang mga natatakot lumaban."
 Kaya umuwi ang 22,000. Sabi ng Dios,
"Marami pa riniyan. Ililigtas ko kayo sa pamamagitan lang ng 300tao."
Pagdating ng hatinggabi pumunta sila sa kampong kalaban. Pinatunog nila ang mga trumpetangdala-dala nila at nagsisigaw,
"Para sa Dios at para kay Gideon!"
Nagsitakas ang mga kalaban nila atnagsisigaw. Habang tumutunog ang mga trumpetapinaglaban-laban ng Dios ang mga Midianita.Pinagtagumpay sila ng Dios laban sa mga Midianita.
 
Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, "
Dahil ikaw ang nagligtas sa amin, ikaw na lang at ang mgaangkan mo ang mamuno sa amin."
Sumagot siGideon,
"Ang Dios ang mamumuno sa inyo, hindi akoo ang mga angkan ko."
Sa kabila nito, nagpagawa siGideon ng isang espesyal na damit yari sa ginto.Naging malaking bitag ito kay Gideon, sa pamilyaniya at sa buong Israel. Mayroon siyang 70 mga anakdahil marami siyang asawa. Isa sa mga anak niya aypinangalanan niyang Abimelec, na ang ibig sabihi'y,"Ang ama ko ang hari." Pagkamatay ni Gideon,muling tumalikod ang mga Israelita sa Dios atsumamba sa dios-diosang si Baal.
 
PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ GIDEON
1.
 
Ano ang paulit-ulit na nangyayar
i sa Israel sa loob ng higit 300 taon? Bakit sa tingin n’yo nagkaganito
ang kalagayan nila?
Dahil hinayaan nilang maimpluwensiyahan sila ng mga taga-
Canaan…Dahil hindi silalubos na sumunod sa Dios…Dahil hindi na nila inaalala ang mga kuwento ng ginawang p
agliligtas ng Dios.
 2.
 
Sa ganitong paulit-ulit na pangyayari, ano ang ipinapakita nito sa katangian ng tao?3.
 
Sa pagpaparusa ng Dios at sa pagpapadala niya ng mga tagapagligtas (hukom), anong katangian angipinapakita dito ng Dios?4.
 
Anu-
ano ang nakita n’yong magandang ginawa ng Dios sa pamamagitan ni Gideon? Ano ang
ipinapakita nito sa layunin ng Dios? Ano ang gustong patunayan ng Dios?5.
 
Anu-
ano naman ang nakita n’yong hindi magandang halimbawa na ipinakita ni Gideon? Paano ito
sumasalamin sa katangian ng mga Israelita noong panahon niya?6.
 
Sa bandang huli ng eksenang ito, ano ang naging tugon ng mga Israelita sa pagliligtas na ginawa ngDios? Anong pagrerebelde ang ipinapakita nito laban sa Dios?
Si Gideon pa ang kinilala nilang nagligtassa kanila, at hindi ang Dios! Naghahanap pa sila ng maghahari sa kanila samantalang ang Dios ang hari nila!
 
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 12
12-3
7.
 
Ano ang sagot
ni Gideon sa hiling ng mga tao sa kanya? Paano n’yo nakitang salita lang ito at hindi
siya seryoso sa sinabi niya?
Sinabi niyang hindi siya ang maghahari samantalang nagpagawa naman siya
ng damit na panghari…Ang anak niya pinangalanan pa niyang Abimelec (“ama ko ang hari”).
 8.
 
Paano n’yo nakikita dito ang ugali nating maganda ang sinasabi o pinaniniwalaan pero iba naman
ang nakikitang ginagawa? Magbigay ng mga kongkretong halimbawa.
 
IKA-2 EKSENA ~ SAMSON
Hango sa Mga Hukom 13-17, Mga Bilang 6
Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sapaningin ng Dios, kaya ipinasakop sila ng Dios samga Filisteo sa loob ng 40 taon. Inihanda ng Dios siSamson para pamunuan ang Israel sa pagliligtas mulasa mga Filisteo. Bago pa lang siya ipanganak sinabina ng Dios sa kanyang mga magulang,
"Angmagiging anak n'yo ay itatalaga sa Dios bilang isangNazareo, mula sa kanyang pagsilang hanggangmamatay siya. Hindi siya kakain ng anumang mula saubas. Hindi siya iinom ng inuming nakakalasing, okakain ng anumang itinuturing na marumi."
Bukoddito, bawal din sa isang Nazareo ang magpagupit ngbuhok at humipo sa patay. Pagkapanganak kaySamson, pinagpala ng Dios sa kanyang paglaki, atkumilos ang Espiritu ng Dios sa kanya.Isang araw, pag-uwi ni Samson sa bahay,ikinuwento niya sa mga magulang niya,
"May nakita po akong isang babaeng Filisteo. Siya ang gusto kongmapangasawa."
Tumutol ang mga magulang niya,
"Bakit isang Filisteo pa na di kumikilala sa Dios angnagustuhan mo? Wala ka bang mapili sa isa sa mgakababayan natin?"
Sumagot si Samson,
"Ah basta,siya ang babaeng sa tingin kong tama para sa akin.Siya ang gusto kong mapangasawa."
Hindi pa alamng mga magulang niya na ang pasyang iyon aypinahintulutan ng Dios para labanan ang mgaFilisteo.Nang pinuntahan niya ang babae para pakasalan,nakita niyang may naipong mga pulot-pukyutan(
honey 
) sa bangkay ng leong pinatay niya ilang arawna ang nakakalipas. Kumuha siya nito, kinain sabiyahe at binigyan ang mga magulang niya pag-uwisa bahay. Pero hindi niya sinabing galing ito sabangkay ng leon.Nang dalawin ni Samson ang asawa niyapagkatapos ng ilang araw na pagbabakasyon sabahay ng kanyang mga magulang, nabalitaan niyangipinakasal pa ito ng kanyang biyenan sa abay sakanilang kasal. Galit na galit si Samson. Sabi ngbiyenan niya,
"Akala ko kasi ayaw mo na sa kanya.Gusto mo, nandiyan naman ang kapatid niyang masmaganda pa sa kanya."
Sa galit ni Samson, sinunogniya ang mga bukirin ng mga Filisteo. Nang malamanng mga Filisteo na si Samson ang may gawa nitodahil sa galit niya sa biyenan niya, hinanap nila angbabae at ang kanyang ama at pinasunog sila. Lalongnagalit si Samson, at 1,000 Filisteo ang pinagpapatayniya nang araw na iyon.Pagkatapos nito, may nagustuhan naman siyangisang babaeng bayaran at sumiping siya dito. Isangaraw, nagkagusto naman siya sa isa pang Filisteo naang pangalan ay Delaila. Pinuntahan si Delaila ngmga pinuno nila at sinabi,
"Kumbinsihin mo siya naaminin sa iyo ang sikreto ng lakas niya, paramaigapos namin siya. Kung gagawin mo 'to, bibigyanka namin ng 5,000 pilak."
 Dahil dito paulit-ulit na nilambing ni Delaila siSamson. Noong una, tatlong beses pa siyang nilokoni Samson at ayaw pang ipagtapat ang sikreto niya.Pero noong huli, napilitan din siya dahil sapangungulit ni Delaila,
"Akala ko ba mahal mo ako, pero bakit ayaw mo pa ring sabihin ang sikreto mo?"
Sumagot si Samson,
"Kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao anglakas ko."
 Habang natutulog si Samson, pinagupitan niDelaila ang buhok niya. Dinakip siya ng mga Filisteoat walang nagawa si Samson dahil iniwanan na siyang Dios. Dinukot ng mga Filisteo ang kanyang mgamata, iginapos siya ng kadena, at ginawang alipin saloob ng kulungan.Habang tumatagal, unti-unti na ulit na tumutuboang mga buhok niya. Nang nagtipon ang maramingmga Filisteo para magdiwang at maghandog sa diosnilang si Dagon, nag-awitan sila,
"Pinagtagumpay 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->