Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Exilul Romanesc anul I, nr. 4, decembrie 1954

Exilul Romanesc anul I, nr. 4, decembrie 1954

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by romulus13
periodic din Germania, Virgil Velescu, Traian Golea
periodic din Germania, Virgil Velescu, Traian Golea

More info:

Published by: romulus13 on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

 
ANUL1r.4Decembrle1954
INSEMNARI
Cinea
impiedecat
Unirea?
Denenurnjiratoriamauzltspunandu-sedin
parteacercurilorinteresat
sadispandeasca
ase-
rneneasvonuri
ca
"Iegional'iisuntdvinadacanus'afacutunirea
palla..
cum",ea"dincauza
Iegionarilorpersistadesbinareainexil"
Dad!visoianistiisianexelelori~ijustificaP",,-pria10C'vinovatiearuncfinddispundeJ'eaasup,'a
altora,
e
0
chestiunece
ne
Iasa,
indiferenti.
Nunesteinsaindiferentcandoamenidebunael'cdintlipotacadavictirnaunorasemeneain-venjii.DIGherrnan,fficanddecurand
0
vizitiiinGerrnania,aluatcontact
!}i
cucerurilegionaresi,euace
t
pi-il
j,nul-arabdatsufletul
-a
BU
ne
II
vadeacea
ta
acuzatie.DI
Gh
rrnandadeacaexemplusituatiaBisericiiortodoxedinParis,un-cleIegionariiarimpiedecnpeceilaltiRomanisase
stl'iingl
laolaltii,eelputinin
j
urulItarului,CazuldelaBlsericadinPar-isnuesteedificatol'.PentrunoiBisericanuesteobiectdecaptatiepolitica.Punctulnostrude
vedere
se
cunoaste
precis,iarcomportamentulunorf'ostiprleteniaino~triprivesteexclusivpeei.Pentrularnur-ireaDluiGherman
iii
atuturoroarnnilordebun
a
credintacarenusuntincu-
I'
nt
I'll
actiuneaconstantace-adeslasurat-ornis-
cal'
ainfavoareauniriituturorPortelorroman~tidineil,nepermitern
5.
recapitulamcatevafapt.InprirnavaraLui1948,regretatulCrisuAxenteaIuatcontact.urnaiputinregrtatulNiculescu-Buzesti,avfindmandatdinpartesmi~ciil'iisagfi-seasca
0
formuladecolaborarecuproaspetilre-fugiatipoliticidescinsipemalurileSenei.Pvre-meaaceea,DlSeicarunuincepusecampaniadedemacareairnpostureidela2:iAugust.Noive-denrninBuzesti
~i
cornp,nisteoamenidebundcredinta,inselatideRusi,a~acumnoifacusel'amoamaraexperientiicu
puterile
Axel.Refugiatleirefugiatinoi.
Fal'atara
unii,
fiirii.
taraaltii.Tre-bue
5.
picam
delazero,cas5.
nereeucerim
ta-
ra,NimicmaifirecdecatcaRomfinii
iliti
1i
pri-begea
eli
petehotaredincauzaacluiasicutro-
pitor
sa
seregaseasca
eel
putinin
nenorocire.iculescu-Buzestiafo
t
dacord
cl'i
ineventua-litateaformih'iiunuiComitetal
Romanilor-xilati,
Jegionm-ilor
sa
Ii
erzervedouaIocurl,TotOriau
Axenteintretinea
legaturicu
DI
Au-gustin
Popa,
cuscopuldeastabiliraprturi
11-
micalesidecolaborareeupartidulnational-fa-ranesc.DlAugustinPapainsaur-rnareaeutotulaltceva:saimprosptitezecadrelepartiduluielllegionari
~i,
ill
acstseop,aorganizatin
me
Ri-
berauncicludconfi-inte,incaresedesbateaprogramulpartidului.
DI
AugustinPopan'acon-tatinsapunlucru:legionarii,pelangli
0
iden-titatepolitica,aveau
~i
0
identitatepirituajlisiaeeastaestemaigreude
pierdut,
Legionariin'aufostimpiedicatideconducerenicisaparticipela
cursurileseraledin
rue
Riberasi
!1
ici
saseIns-cri.einpartid,dupacumau
~i
fiicut-ounii,CandaintreprlnsGeneralulRlidescuactiuneadestrfingereaRomanilorliberiintr'o"Ligan,noii-arnoferitsprijinul.Cucearnaimarebunavo-intiiamfostdispusi
a
intrarncutitlulindividu-al
ill
grupareadestinate
sa
devinainstr-umentulprinipalallupteideelibrare,Uriicaaceastiiparticipar,binintel,
3.
impietezeasupraan-tecedentelorpolitical
fi
caruia,Unschimbin-
tens
descriol'iaavutloeIntreGen.RadecusiDIMihailSturdza,Gen.R5.deseusolicitasecon-cursulnostrusi
raspunsul
n'apututdedit
s11-1
multumeasca.Ceintluen]e,cepresiunis'auexer-citatasupraGen.Radescunustirn,destul.estecaLiganunumai,cas'aconstituitfal'anoi,daesicontranosstra.Manifestullansatconjineafai1110-aseleexclusive,careimpiedeeaupracticpetottmembrii
miscai-ii
Sa
seinscr-ie
illLigii.
Legi.ona-riinuputeauintrainLig1idecatpeu~adindos,
{
 
2
.EXILULnOMANE~('
casimplitolerati,pentrucaimpotrivalororlcandseputeapuneinrniscareghilotinae.cluivelor.AmfostnoicontraRegelui?Nu.Dovadii,me-moriulinaintatdeDlHoriaSimaRegeluiMihal,inanul1949,inaintedeconstituireaComitetului.DlHOI'iaSimasolicitainterventiaRegeluipentruoresolvarea
reprezentarll
romanestiinexil,inconformi.tatecuintereeleneamului.Eabsu
i-d
Sa
elirninidintr'unComitetcurepretindecildu-celuptadeelibrareat:lr-iitocmaiparteacearnaicombativaaNatiunii,Elirninfiudmiscarea,trebuesatragernconcluzin
eli
nicilaPaintsiniciinsanulComitetului
IlU
seurmiiresteacestscop.Comitetuls'aconstituit
fad1.
noi.Esteadeviirateli.ni'aufacutanumiteoferte:sanelasamI'e-prezentatiin
Comitet
de
DoH
C.omaniciu?iMir-ceaEliade.Sugestiileerauinacceptabilepentiu-
eli.
DlComaniciudeveniseunvalorosmembrualpartiduluinational-tarjinesc,iarDlEliadeplecasedinrandurtle
miscai-ii
incadinanul1939.Abiadupacetoateaeesteincercar-laufostepu-izate
~i
ne-amisbitderefuzurl
din
toatepdrtlle,n-amrecon.tituitpolitic,ImpreunaiicualtiRo-maniliberi,in"FrontulLibI·Hitii".DupamoarteaGeneraluluiIHdescLl,aflanddintentiaDluiGafencudeaintreprlnde
0
actiune
deunificareaexilului,DlGeneralOhunosgaJ-aasiguratpe
OJ
Gafencu
ca
"FrontulLiber-tiitii"privestecuinter-as
~i
simpatieinitiativa
Dvsale.
CineaimpiedecatUnirea
?
Aceicarel-audara·mat
~i
peGeneralulmidescu:DlVisolanusiin-fama
r-etea
crejenista.Peacestia
nu-i
interesea-ziielibrarea
tiil'ii,
cicumsaprelungeascamaimultfa~ietOlll'eadrama.arornanismuluisub-jugat.Oomportarneutuldinexilalfaul'itol'i1ol'lui23Auguste
0
conf'irmnre
II
atitudinii
101'1)1'0-
sovieticedetotdeauna,Dacaprin
Unire
se
in]
lege
II
Inclinasteagulinainteavisoianimului,
la5am
acestgendeuni-resa-Irealizezeopozantlifietiviaiornitetului.Noivompash-apoporului
romflnesc
intactdal-ternativasanlltoasa,chiardacapaceastapozi-tievornramaneaunpunmdeoameni.
Partidelesi
Comitetul
-
Nurarecrine-afost
dat
siiauzirnacenstaple-doarlelntruapdrareaComitetuluidinAmerica:"Maiinceteuataculla'omitet.ComitetulI'e-prezintapartidel,ia['pal'tidel.e,tar·a.Dealtaparte,partideleinsumeazaOl'dineademocl'aticli.deguvernal'e.])·Yoastrii,atacandCornitetul,(Ita·eatifOl'matiademocratieaaexilului".Esteadevllrat
eli.
ol'ieiosulComite!ului"LaationRoumaine"areinscriseasubtitlunume-Ie
II
treipartide:socialist,taranist~iliberal,dal'astanuIllsealllna
eli
pl-etentiaafi~at5.coresPUll'del'ealitatii.Pal·ttclulsocialistetereprezentatprinDlIaneuZissu,
Ol-i,
DIluneuZissu,incor-poreuxa
0
infimafractiuncasociulistilordinexil,ata!deinfimaincfitnudepa~l'!ih"proprialuiper-soana.Partidulliberalesteabsentdinfor-matiaComitetului.
Niciunuid-inleader-it
din
exilai
partiduluinu-ifacetrenalu
i
Visoianu.Vintilic1iBratianusi-aluatcetateniaarnericuuil.DlFarcii-~anuadcvenitpresedintele"Ligii",
iat·
DlRaul
Gheorghiuactivenzti
tot
in
Liga.
Ca
suumplcacestgol,
muuagei-i
i
cornitetuluiaurecursla
0
fig-uI'u.totat~ltde
~tpa!,S:i.
dinpunctdevcderepoliticcasiIanuZissu:unonre.ardornnAssan,deacaruiexih'nt:1uimeni
l1U
aluat[let
pana
inmomentulcaudaf()~tunssareprezinte
pru-ti-
du
lliberalinComitet.Cupar-tidulnational-t5.ranescchestiuneaernaidelicata,))·lol·AugustinPopa,Crihan,Biauu,nuli-sepoate
tagadui
filiatiuneudu-ectaeupar-tidul,usuntoamen
i
luatidepe·tl'acla,caprirniidoi.Participar-catal'linistainCornitetpredomina,Cornitetul,subinf:iti<at'ealuiactunla,apareca
0
alc:'ituiretaranista-d.plomatica:partidulnatio-nnl·tarane'c,gratle
supet-ioi-itatii
luinurnerice,~i-aHilatpartealeuluilIi.11'omitc1.
Nimii-
rnnifir
C
$imaiconformcuordncadl'lIl(·l"ali(·a.CII
(1('e;151:1
constatare,problma
Illlestr-
cpui-zntii.Dadcercetarnreporturile
CI'
II'illfl'etillrgrupul
politic11il'flnist
cuconduccrea
Cnmitr-tu-lui,
situutiasuf'ere
0
l'astUl"lJal'Ctotala.Partidulnational-tat'1ines['
11
useafirmaincadrulComite-tuluica
0
entituteconstieuta,Iuzestratacu
0
vo-intiiautonorna.Parfidulesteprizonierulreteleivisnianisto-cerejeniste.Persoanelecru-ereprezin-tapartidulinComit
t
secomplneintr'oatrnos-fel'adeindiferentii
!li
servilisrn.
Nil
maiaurene-
Iii
specificegrupuluiPI'[,:ll'e
jll'
.tin(1
d-l
repre-zintii.'u-irnaiinterescazilsoar-tenpnrfidulu
i.
Vegeteuza,bunibucurcsic:'icurgregula!cei300ddoluriluna...Partidulnalional-taranecputeasainfluente-zconduitupoliticaaexilului,
clad
31'
fi
fost
constientde
111
isiunea_lui.PI"stigiulluiIuliu
Maniu;valoronsareprezentnredinexili-m-fiperrnissajoaeeacest
['01.
DarDIAugustinPopaagamlitaltfe!.Pe
dnd:e
aflalaParis,intrebatdeeinevadecenuiadansul
0
initiativti,decela-saterenulunordlplomatidubinsi,araspunspe
un
toudeomblazat:"Fiuleam57deani.Cillio
sa
maltr-aesc
?"
Tara,partidul,marth-iulluiIliuManiucfintareaumaiputininhnluntnmint
J5.
aD-IuiAugustinPopadecal]"calilal('amultmaipulpnbihiaproprieisalevieti,Am57deau
i.,.
Incontesrabil,ernultmalcornodatr1iiinumbl'alui\'i~oinnu~i
In
umbra"fondului
('1'('-
tianu"decata-~icomplil':!ex's1l'lltaeuvaiol'ifi-CIII'eaI'ealaaclleq2;iilol'pal'lidului,
plInil.nd
capatactivitatiili'tulliito:.tl·eaac('stol'dot11l1i,oinusUlltemcOlltrapartideIOl',nusUlltemconh'aorclineidemoeratieeinexil,
dal'
sUlllemcontraimpostureivi~oianistecUl'eopereazaeunumerecelol'[reiparticle.
 
EXILULROMAN.ESC
3
FreeEurope-
Munchen
Pel'oanacearnaiinfluentaactualmentelaFreeEurope-Mtluchen,emlsiunearomancuscli,esteDLBercoviclzisBernard,Pie
cal
dinHomaniafiindillcacopilsi,stabllindu-secufamiliainMareaHritnnie,adevenitcetateanenglez,Dupiii-ecentuIulaturareaDluiGregorian,cucare
irnpiir]
apanaacurncondominiulemisiunii
romflnesti,
DIBer-nardva
aj
ungeprobabilsefulacesteisee-
tiuni.
udesvaluimacestefaptepentruaIuaapdra-
I'
aDluiGregorian.DJGregorianafostadu
la
RadioFreeEuropemalmultpentrucusururlle'alesimaiputlnpcntrucalitatilealgazetal'e~-
ti.
Is'aieitutDluiGregor-ianantlscmitismuldin"fnrma-Pintrli",s'atrecutubut'telepestin-sulteleprotei-atelaadresaRegelulMihni,pen-tr-uedceiccl-aurecrutatpentru
fie
stpoststiaucaatitudlnileluidintrecutnuerauexpresiau-nciconvingeri:eraupozeirnpusedeculoareavrernii,IndataceaajunslaRadio-Miiuchen,DlGre-gorianadoveditincaodataciltdeversatesteintufaadnptiirii.Noualuisituatie=-apreciaDlGre-g-ol"ian,-cil'culatiaceacii~tigat-oinlumename-ricana,Iiimpuneasasesustragavulgutui,saI'e-duca
lu
limitacontactulcuRorndniisiinspecial
!Sa
eviteadamanuvreunu
i
legionar,casanufieprostnotatdesuperioriilui.D:lI'toatacumin-teniapotiticanui-aservitlanirnic.
stiiz],
DlGregor-iannumaieste
La
FreeEurope~inu-lregretarnnicinoi.
II
saufaraDIGregorian,Romaniaestetotatfitdeabsentadelaernisi-tinearornfineuscaapostuluideRadioFree
Europe.
Succesorulsjiuprezumtiv,D1Beruvici-Bernard,poatesafieuncetateanenglezonorabil,darastanu-lindicasadirijezepropagandaspreRornfinia.Inaf'arade
0
romaneascddestuldecuratics,nuvectemcetalentsl-arimpuneinIr-unteaacesteiinstltutii.CestieDIBernard,ptaoatdincopilarledinRornfinia,dcpoporulr-omdnesc,de.istorialu
i
sbuclumuta,dcI1U\I'1Ieluifigul'jntq.[onale,deIup-taluirnultimilI1m'aAteanu.untlucruricseinvatadin
ciil'ti
ca0lirnba,astea.traesc,apar-tinsubstantialindividului.CepontesaprlceapfDlBernarddinrnarrh-iulactualalneamului?andsCl'a~pesc
poitile
tnchisorilor,eanddisuniisalveleplutoanelordeexecutie,seinfioarlicare~isufietulsau
?
Loculee-locupapresupune0in-delungatil.practicaacn~tiinteinationale.Fieea-I'ecuviintdestinatsafieallzitdiDcolodecortinadefier'inchideinsine
0
enol'marespollsabilitate.Numaiun
sliflet
romfinescmistuitdesufel'inteleneamuIuipoalesaci1ntareascaimporbntaunuimesagiul-ucliofol1iccil.tretara_Agentii.eomuni~tiSaufoileinfeuda.tncestol'aVOL'tipacii,demon;;trandu-iDluiB
['11
al'dfalsapoz.itieincareseana,facernantisemitism.Nuneintei-eseuzdorigineaetnicaaDluiBernard,DadinloculD·Sales'ar
fi
aciuatlasectiarornaneas-cadeluFreeEuropeunturc,tata",grec,usbeki-starr,filipinez,ccaeeeastindr'eptiltirene-arn
fi
indignat.LaRadioFreeEuropeenevoiedeoa-m
Hi
cure
sa
exprimef::iragl'e~tonalitatea
I1U-
tionala.
i
ace
t
"progl'llln"nu-ia
icesibil
DluiBernar-d,pentruca
it
llpsestelungimeadeundiispecifiedsufletuluiromdnesc.
Diversiunca
Inrasbciu,pcntruainduceineroureadversa-rulasupraportiuneidefrontundsevadefii-~urain-modefectivaticul,serecurgelotactiu-nisecundare,destinatesa-limoblllzczeforteleacestuiapeteau-escundaredeoperatiuni.Ace-:lstiitactica
i~
i\sc~tenplicatie
~i
invatapoliti-c5.,lnSPI.:!ial,clanur-iledepoliticini,curinutl'a-escdecatdin
mnnevi-e
~i
contramanevr,rae
0
Im'giiintrebulutarde
1"01'111
ulaatacurltorpie-zise,Launmomentdat,sedeschiclefoculcontrata
dntro
partedeundenuteasteptai,
0
personalitatesau0gl'upal'epoliticacucaren'aifastniei-odaiainraporturidedusmanieslaveaitoatemotivelesacrezi
ca
Ieveipastraamicaleinvii-tal'.Trebusatreacaoarecaretimp
p1illii
ceiiidaiamaeil.proapiitulatacantaincetat,~amai
fi
amlibel'.EIseagitiipesocotealaaltula,aadeviiratuluiadversar,careareusitintraClnlsd-lInhume13curullui.
o
altdtacticlidelabireaadversaruluiestedea-itrirnitepecapoamenicaresedaudreptpr-ie-tenl~icareinrealitateurrnarescsaseinfiltrezeintr'unorganismpolitic,cuscopuldea-iconfis-cacouducerea.Miscarealegional'iia
trat
nenu-mat-ateasemenea"prietenii-sUI'pl'iza",
\>i
care,bi-netnteles,toates'ausoldat-cuesecur
i
pentruceicele-aucautat,"E~ecul'i",poatestepreamultspus,pentrucafiecare"prieten"rr'apleeateumuinilgoale,aruptcevadillLegiune~daratat.Pradas'alimitutlacatevaelemcnte~".urnLe-giunead
i
punedeimenserezerv,nuturalcitpierderilsuterltnuputeausa-lafectzedes-linul.eamaiprimejdicasamunevrji
diversionista
estecr-eareauneiproblerneinterne
ill
sfinulune
i
gruparipolitice..lntimpc~te
aEl:
inI?lil:ab~ta!b,opartedinacetpecare-tconsiderilangatinesuntrnomitideinam:e~ib-ecdepa.rtealui_Fatadet03teacestemanevrediveI'sioniste,care
flU
urmih'escdecatfragmental'enfOI'telol'noastre,
flU
existldeditunsingul'raspuns:anuslabidinoehiudvel'sal'ulprincipal,aluneeandinactiun1pel'ifrice,a
!lU
confundape,-sofl:Jgiiiesallgruptil:i1efal'a.consisten\"lpropriecu.aceleacarestauinspatelc101'~ileeomanda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->