Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Are FSS operators facing a GX moment?

Are FSS operators facing a GX moment?

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by Ian Fichtenbaum
A review of Inmarsat's Global Xpress and what it means for the FSS industry
A review of Inmarsat's Global Xpress and what it means for the FSS industry

More info:

Published by: Ian Fichtenbaum on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2012

pdf

text

original

 
 
ZVAJKICKZXZ KE ZIXACCKXA# XACAJLO IEH IAPLZVIJA KE^AZXOAEX @IEMKED
Ipa NZZ lvapixlpz nijked i DR oloaex< 
Tkxb oqjb nienipa# ke 0696 Keoipzix VCJ ieelqejah xbix kx tizke~azxked (9%0 `kcckle ke i `paimxbplqdb eat vpldpio7 Dcl`icRvpazz lp DR+% Ke ihhkxkle xl `aked i xajbelcldkjic xlqp ha nlpjatkxb eaip dcl`ic jl~apida ix vcieeah zvaahz ln 16 o`vz# Dcl`icRvpazz pavpazaexah i zxpixadkj havipxqpa nlp Keoipzix# tbkjbbapaxlnlpa bih `aae jlookxxah xl vpl~khked zap~kja qzked xbaOl`kca Zixacckxa Zap~kja OZZ+ `ieh% Ke jlexpizx Dcl`ic Rvpazz tkccqza xba Mi `ieh# tbkjb biz vpa~klqzc{ `aae qzah nlp vpl~khkednkrah zap~kjaz# ieh pihkjicc{ hknnapaex qzap xapokeicz iz i pazqcx%Jlo`keah tkxb kxz arxaezk~a paqza ln zvlx `aio xajbelcld{ xlvpl~kha cltap jlzx jivijkx{# DR pavpazaexz i eat x{va ln zap~kjanlp Keoipzix ‚vpl~khked eat jivi`kckxkaz xbix zq`zxiexkicc{ iqdoaexxbakp cadij{ jivi`kckxkaz%Keoipzix Dcl`ic Rvpazz zvlx `aio jl~apidaBlta~ap# xbkz eat jivi`kckx{ kz jloked ix zq`zxiexkic jlzx)Keoipzix‛z ieelqejaoaex jioa le xba baacz ln kxz (9%1 `kcckleke~azxoaex ke Keoipzix 8 zixacckxaz# tbkjb tapa nkekzbah
 gqzx xtl {aipz aipckap 
% Dk~ae xbix xba Keoipzix 8 zapkaz biz i hazkde ckna ln9: {aipz# xbkz zq`zxiexkic kejpaoaexic arvaehkxqpa nlp DR kz dlked xleaah xl pazqcx ke ayqicc{ kovpazzk~a pa~aeqaz xl gqzxkn{ kxzacn ‚ ieh kxcllmz zax xl ix caizx vipxkicc{ jieek`ickwa xba pa~aeqaz kxzvpahajazzlp Keoipzix 8 z{zxao kz daeapixked% Tbkca kx‛z biph xlzi{ xbix xbkz kz i hkpajx jlezayqaeja# Keoipzix‛z ayqkx{ bizB{vapkencixkleizkha# paic ~icqajpaixkle biz xl `ajlezxpikeah ixcaizx vipxkicc{ `{xba `lqehip{jlehkxklez ln xbaajlelokj z{zxao
 
 
Xba zqjjazzpajlph ln vpkwaz nlpijjacapixkedkeel~ixkle iehca~apidked zjipjanqehz kz yqkxapaoipmi`ca
 
 
 
DR pavpazaexz ieat x{va lnzap~kja nlpKeoipzix ‚ vpl~khked eatjivi`kckxkaz xbixzq`zxiexkicc{iqdoaex xbakpcadij{ jivi`kckxkaz
 
 
Keoipzix 8zixacckxaz# tbkjbtapa nkekzbah
 gqzx xtl {aipz aipckap 
 
 
 
ZVAJKICKZXZ KE ZIXACCKXA# XACAJLO IEH IAPLZVIJA KE^AZXOAEX @IEMKED
zqnnapah zkeja xba Dcl`ic Rvpazz ieelqejaoaex iz jlovipah xllxbap vq`ckj NZZ lvapixlpz zqjb iz ZAZ ieh Aqxaczix pajaexvpl`caoz ix Ckdbxzyqipah bi~a iczl jlexpk`qxah# iz tacc izkejpaizah OZZ jlovaxkxkle ke daeapic+%Ta ipa yqkjm xl elxa xbix Keoipzix kz zkovc{ pazvlehked xlxajbelcldkjic ieh jlovaxkxk~a h{eiokjz xbix ipa innajxked kxz jlpa`qzkeazz ‚ ieh ipa elx jpkxkjkwked ke iz oqjb iz ta `acka~a kx bihckxxca jblkja% Ke 0696# Keoipzix tiz nijked vpazzqpa nplo zap~kjavpl~khapz zqjb iz Zbkv Ayqkv ieh M^B xbix aovcl{ah xpijmkedzixacckxa iexaeeiz qzked Mq `ieh jivijkx{# tbkjb dpaixc{ cltapahxba jlzx vap `kx jlovipah xl Keoipzix 8% Ckmatkza# ke xba jiza lnxajbelcld{# ^kiZix‛z BXZ zixacckxa vpldpio iz tacc iz Bqdbaz‛Zvijati{ ieh Gqvkxap vpldpioz vpl~ah xbix tkxb ~izx eatzvajxpqo pazlqpjaz ieh bai~{ zvajxpqo paqza hazkdez zixjlojlzx vap `kx jie jloa hlte `{ olpa xbie ie lphap ln oidekxqhajlovipah xl xpihkxkleic Mq `ieh% Dcl`ic Rvpazz pavpazaexah xbacldkjic pazvleza ‚ xima xba `azx ln xba jlovaxked xajbelcldkaz#jlo`kea kx tkxb Keoipzix‛z oipmax caihapzbkv ieh vpkex olea{%Icc tacc ieh dllh# arjavx xbkz annajxk~ac{ oaiex xbix Keoipzix‛zke~azxoaex ke Keoipzix 8 tiz# ix caizx vipxkicc{# zxpiehah ‚ ieh izxba oipmax pajldekwah xbkz l~ap xkoa kx dlx vpkjah ke% @qx xbae# knKeoipzix‛z zxljm kz `aked vaeickwah `ajiqza ln xba bai~{ke~azxoaex eaahz ln Dcl`ic Rvpazz# tbkjb ke xqpe ta tlqch ipdqatiz hpk~ae `{ a~lcqxkle ke xajbelcld{ ieh xba oipmaxvcija `a{leh
>6!
16!
86!
:6!
06!
96!6!96!06!>,4,0696 96,4,0696 0,4,0699 >,4,0699 96,4,0699 0,4,0690
Keoipzix
¦
Ayqkx{
¦
~z%
¦
NZZ
¦
Nkpoz
KZIX ZAZ AXC
 
Dcl`ic Rvpazzpavpazaexah xbacldkjic pazvleza ‚ xima xba `azx ln xbajlovaxkedxajbelcldkaz#jlo`kea kx tkxbKeoipzix‛z oipmaxcaihapzbkv iehvpkex olea{
 
 
 
ZVAJKICKZXZ KE ZIXACCKXA# XACAJLO IEH IAPLZVIJA KE^AZXOAEX @IEMKED
Keoipzix‛z jlexplc# xba yqazxkle ipkzaz tbaxbap xba paoikeked NZZlvapixlpz nija i zkokcip pkzm nplo xba ih~aex ln BXZ zixacckxaz%Tkxb xbakp 16- zixacckxa ncaaxz ieh zq`zxiexkic nkeiejkic ca~apida xl`llx azvajkicc{ ix Kexaczix+# xbkz kz elx i xpk~kic kzzqa ‚ ta‛pa xicmkedi`lqx u(96 `kcckle ke zqem ncaax ke~azxoaexz%Tbkca xba oipmaxvcija tkcc `a xba qcxkoixa ip`kxap# ^kiZix‛z Araha`plih`ieh lnnapked zlle xl `a iqdoaexah `{ ie aebiejahBqdbazEax+ lnnapz `plih`ieh jleeajxk~kx{ ix i `paimxbplqdb jlzxvap `kx xbix kz ckmac{ xl zapklqzc{ innajx haoieh nlp Mq ^ZIXeaxtlpmz ke xba Elpxb Ioapkjie oipmax% Ta icpaih{ melt xbixBqdbaz biz xpieznappah zkdeknkjiex iolqexz ln Mq xpinnkj nplo lxbapNZZ `kphz xl kxz lte ZVIJATI[ Mi `kph ‚ pacaizked xba qeqzahMq jivijkx{ kexl xba oipmaxvcija% Tkxb l~ap 066 D`vz ln jivijkx{`axtaae xbao# ^kiZix/9 ieh Bqdbaz‛ lte Gqvkxap zixacckxa ipa ckmac{xl arxaeh xbkz xpaeh# nqpxbap havpazzked jle~aexkleic Mq haoieh keElpxb Ioapkji a~ae iz xba{ hpk~a arviezkle ln xba l~apicc oipmaxnlp zixjlo% @a{leh Elpxb Ioapkji# Eatzix# I~iexk# Aqxaczix#[ibzix ieh lxbapz iczl bi~a oqcxk zvlx `aio bkdb jivijkx{zixacckxaz xbix ipa dlked xl paoima xbaza oipmaxz iz tacc%Zl# tbix kz xba oidekxqha ln xbkz annajx le xba lvapixlpz< Nkpzx# taeaah xl vlkex lqx xbix xbaza eat zixacckxa hazkdez ipa lvxkokwah nlphixi eaxtlpmked x{vkjicc{ ~ki ^ZIX+# elx `plihjizxked% Zl# tbkcaxba{ hl ~ap{ tacc nlp jipp{ked aexapvpkza ieh dl~apeoaex hixixpinnkj# xba{ lnnap el vipxkjqcip ih~iexida nlp hkzxpk`qxkle ln ~khal xljlezqoapz lp ji`ca baih aehz% Ke nijx# dk~ae xba bkdbap jlzx lnxbaza oizzk~a zvlx `aio hazkdez iz jlovipah xl jle~aexkleiczixacckxaz# aovcl{ked xbao nlp xbaza zap~kjaz oi{ elx icti{z `ajivkxic annkjkaex%Zl# kn xba paic xbpaix kz xl eaxtlpmked xpinnkj ~apzqz ~khal`plihjizxked# tbl kz ix pkzm< Xba lvapixlpz qza zloatbix hknnapaexciedqida xl hazjpk`a xbakp pazvajxk~a jqzxloap `izaz# zl ta bi~ackokxah ~kzk`kckx{ kexl xbakp pa~aeqa zlqpjaz% Tkxb xbix zikh# ijjlphkedxl kxz 0699 ZAJ nlpo 96/M# Kexaczix pajak~ah 84! ln kxz pa~aeqanplo –Eaxtlpm Zap~kjaz‟ ieh 0;! ln kxz (96%4 `kcckle `ijmcld tiznlp xbaza zap~kjaz% Ix {aip aeh# Kexaczix bih (>%6 `kcckle eax lnhavpajkixkle+ ln zixacckxa izzaxz% Ckmatkza# ZAZ pajak~az 01! ln kxzpa~aeqa nplo –~lkja ieh hixi zap~kjaz‟# tkxb ₣>%> `kcckle ke xlxic`ijmcld el `paimhlte `{ x{va tiz dk~ae+% Ke xba jiza ln Aqxaczix#tbkjb hapk~az 06! ln kxz pa~aeqa nplo hixi zap~kjaz# ix {aip aeh0699 xba nkpo bih ₣1%: `kcckle ke `ijmcld# ;:! ln tbkjb tiz ~khal ‚ 
 
dk~ae xba bkdbapjlzx ln xbazaoizzk~a zvlx`aio hazkdez izjlovipah xljle~aexkleiczixacckxaz#aovcl{ked xbao nlp]hixi eaxtlpmked_oi{ elx icti{z `ajivkxic annkjkaex
 
Kn xba qexkoac{l`zlcazjaeja ln izkdeknkjiex iolqexln zixacckxa jivijkx{hpk~az i eat plqehln jivar izlvapixlpz qvdpihaxbakp ncaaxz …# tblkz `azx vlzkxkleahxl zvaeh xba jizb<
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->