Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
528 Hdln Thuyen Chuyen Giao Vien

528 Hdln Thuyen Chuyen Giao Vien

Ratings: (0)|Views: 133|Likes:
Published by vlhth

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: vlhth on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2012

pdf

text

original

 
UBND TlNH VINH LONG
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHIA VIJ~:TNAM
sa 
GIAo Dl}C vA BAo
T~O-Sa 
NOI Vl} BQcI~p - Tl!
do -
H~nh phiic
S6:J2i
IHDLN.SGDDT-SNV
Vlnh Long, ngay~ thimg
3
nam 2012
HUaNGDAN
v~
vi~c thuyen chuy~n can bQ,giao vien, cong nhfm vienD~ chufin bi cho vi~c s~p xep dQi ngu giao vien, cong nhfm vien ph\lc V\lcho tungnam hQC,Sa Giao d\lCva Dao t~o - Sa NQi V\lhu6ng d~n cac Phong Giao d\lc va Daot~o, cac truang v~ vi~c thuyen chuy~n can bQ, giao vien, cong nhan vien trong va ngoaitinh nam hQC2012 - 2013 nhu sau:
I. TIEU CHuAN THUYEN CHUYEN.
Vi~c xet thuyen chuy~n can bQ, giao vien, cong nhan vien trong tinh, ngoai !inhh~ng nam duQ'cxet theo cac tieu chufin sau day:1. Can bQ, giao vien, cong nhan vien co tham nien lau nam (it nhfit 3 nam
tra
Ien)dang cong tac t~i cac truang vling sau, hoan thanh t6t nhi~m Vl}.2. Can bQ, giao vien, cong nhan vien co hoan canh kho khan d~c bi~t (co gifiy
ta
chung minh).3. Can bQ, giao vien, cong nhan vien co nhu c~u hQ'PIy hoa gia dinh (co gifiy
ta
chung minh).4. Can bQ,giao vien, cong nhan vien hi~n t~i khong co yay v6n ngan hang.5. Can bQ, giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n ngoai tinh co it nhfit 5 namgiang d~y t~i Vinh Long.6. Neu co nhi~u can bQ, giao vien, cong nhan vien xin v~ cung mQt dan vi, nhungdan vi do co it nhu c~u thi can cu theo thu tlJ: Giao vien gi6i, giao vien co tham nien,giao vien co hoan canh kho khan d~ xem xet.7. Giao vien co nguy~n vQng v~ truang Ph6 thong Dan tQcnQitnl Tinh uu tien giaovien Ia nguai dan tQc, giao vien d~y gi6i cfip Tinh.8. D6i vai giao vien xin thuyen chuy~n v~ truang THPT chuyen Nguy~n BinhKhiem co huang d~n rieng.Ghi chu: Tuy di~u ki~n tung dia phuang co th~ b6 sung tieu chufm giao vien gi6i khinh~n giao vien chuy~n den.
II. QUY TRINH xET CHQN.
 Buac
1: Hi~u truang thong bao cho can bQ, giao vien, cong nhan vien nha truangbiet ke ho~ch thuyen chuy~n.
 Buac
2: Can bQ, giao vien, cong nhan vien lam h6
So'
xin thuyen chuy~n gai BanGiam hi~u nha
truang 
xem xet.
 Buac
3: Cac truang M~u giao, Ti~u hQc, THCS xet va t6ng hQ'ph6
So'
gai v~ PhongGiao d\lCva Dao t~o huy~n, thanh ph6.
1
 
Buac 4: Cac Phong Giao d\lC va I:)ao t~o, cac truCmg Trung hQc ph6 thong, t11Jcthu<)cxet duy~t va l~p danh sach xin thuyen chuy~n chia thanh 3 danh sach:- Danh sach can b<),giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n ngoai tinh.- Danh sach can b<),giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n trong huy~n,thanh phf>.- Danh sach can b<),giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n trong tinh (cacPhong Giao d\lCva I:)ao t~o l~p danh sach thuyen chuy~n va h6 sa giao vien, cong nhanvien
gai 
den Phong Giao d\lCva I:)ao t~o tung huy~n, thanh phf>
gai 
danh sach v€ Sa d~theo d5i).Neu Phong Giao d\lc va I:)ao t~o, Hi~u truang d6ng
'I
cho can b<),giao vien, congnhan vien thuyen chuy~n phai c6
'I
kien trong dan xin thuyen chuy~n.
*
Cho thuyen chuy~n khong n can b9, giao vien, c6ng nhan vien thay the.
*
Cho thuyen chuy~n nhung phai c6
nguai 
thay the.
*
Neu vi nhu c~u nha truCmg chua xet cho can b<),giao vien, cong nhan vien thuyenchuy~n duqc thi Hi~u tru6'ng ho~c Phong Giao d\lCva I:)ao t~o phai bao cho giao vien d6duqc biet
1 ' 1
do.
III. QUI DJNH
vi:
HO
so vA
THcn GIAN.
1.
v
h
sO': 
a) Xin thuyen chuyin trang tinh, trang huyen (hack trang thanh ph6):
- Dan xin thuyen chuy~n (theo m~u).- GifrYxac nh~n c6 hoan canh kh6 khan d~c bi~t (do xa ho~c Hi~u tru6'ng xacnh~n).- Ban sao chUng nh~n giao vien d~y gi6i (neu c6).- Ban tlJ nh~n xet danh gia, xep lo~i giao vien, cong nhan vien theo m~u sf>1 cuaB<)Giao d\lCva I:)aot~o
a
cong van sf>3040/BGD&DT-TCCB ngay 17/4/2006.- Phieu giao vien tlJ danh gia (ph\l I\lC 1) thong tu 30/BGDDT-NGCBQLGD;Phieu danh gia giao vien cua t6 chuyen mon, cua Hi~u tru6'ng (ph\l l\lc 4) cong van660/BGDI:)T-NGCBQLGD (ban sao).- Gifry xac nh~n da thanh toan ti€n vay cua ngan hang ho~c ti€n t~m ung cua caquan.
b) Xin thuyen chuyin ngaai tinh:
- Dan xin thuyen chuy~n (theo m~u).- Ban tlJ nh~n xet danh gia, xep lo~i giao vien, cong nhan vien theo m~u sf>1 cuaB<)Giao d\lCva I:)aot~o
a
cong van sf>3040/BGD&I:)T-TCCB ngay 17/4/2006.- Phieu giao vien tlJ danh gia (ph\l I\lC 1) thong tu 30/BGDI:)T-NGCBQLGD;Phieu danh gia giao vien cua t6 chuyen mon, cua Hi~u tru6'ng (ph\l l\lc 4) cong van660/BGDDT-NGCBQLGD (ban sao).- Ban sao b~ng tf>tnghi~p su ph~m (c6 chung thlJc).- Quyet dinh cong nh~n het thai gian thu vi~c (c6 chung thlJc).
2
 
- Ban SaDquyet dinh lucmg dang hUOng(co chung thlJc).- sf>Iy Hch theo mfru2a (do TruOng xac nh~).- Gifty chung nh~n kham suc khoe (khong qua 6 thang).- Ban saD h(>khAu cua ban than hay cua ch6ng, vq, cha my nai xin den (neu xinvai Iy do doim tl,lgia dinh).- Gifty xac nh~n da thanh toan ti€n yay cua ngan hang ho~c ti€n t?m
ung 
cua caquan (neu co).- Gifty xac nh~n c6 hoan canh kh6 khan d~c bi~t (do xa ho~c Hi~u truOng xacnh~n) (neu c6).- Can b(>,giao vien, cong nhan vlen thuyen chuyen tinh ngoai thi vi~c n(>pbaonhieu b(>h6 phai lam theo yeu c~u cua tinh Jen.Tftt ca cac lo?i gifty
t a
neu tren cho VaGphong bi Ian 34 x 24, ngoai bi ghi r5 hQten, nai cong tac va li~t ke cac lo?i gifty
to' 
ben trong.Luu y chung: Khong giai quyet thuyen chuy€n cac truOng hqp sau:- Can b(>,giao vien, cong nhan vien con yay v6n cua ngan hang (neu tra xongphai c6 gifty xac nh~n ngan hang chUng minh).- Can b(>,giao vien thanh tra HDSP nha giao khong d?t yeu c~u.- Can b(>,giao vien, cong nhan vien dang bi ky lu~t bftt cu hinh thuc nao.- Can b(>,giao vien, cong nhan vien con trong thai gian thu vi~c.
- S
Giao d\lc va Dao t?O, Phong Giao d\lc va Dao t?O chi xet thuyen chuy€nnhfrng truOng hqp nai xin den c6 nhu c~u.
2. ThiJi gian nvp ha
su:
*
Xin thuyen chuy€n trong tlnh:- Cac truOng M~m non, Ti€u hQc, THCS n(>ph6 sa cho Phong Giao d\lCva Daot?OtrU'Cycngay 10 thang 5 nam 2012.- H6 sa xin thuyen chuy€n trong Huy~n: Phong Giao d\lc va Dao t?O gifr I?i h6sa cac can b(>,giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy€n trong huy~n xem xet giaiquyet thuyen chuy€n.- H6 sa xin chuy€n ngoai huy~n trong tlnh: Phong Giao d\lc va Dao t?O chuy€nh6 sa xin thuyen chuy€n cua can b(>,giao vien, cong nhan vien den cac Phong Giao d\lcva Dao t?Oxin den truac ngay 25 thang 5 nam 2012.- H6 sa xin thuyen chuy€n cua can b(>,giao vien, cong nhan vien cac truOngTrung hQcphf>thong va tflJc thu(>c
S
gai v€
S
(Phong TCCB) h~n chot ngay 10 thang5 nam 2012.
*
Xin thuyen chuy€n ngoai dnh:- H6 sa can b(>,giao vien, cong nhan vien cac truang M~m non, Ti€u hQc, TrunghQc ca sa gai v€ Phong Giao d\lCva Dao t?O h~n chot ngay 10 thang 5 nam 2012 d€Phong xet, trinh Uy ban Nhan dan huy~n, thanh ph6 theo phan cftp quan IY.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->