Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề thi Violympic - Giải toán trên mạng - Vòng thành phố - Lớp 5 -Vòng 17

Đề thi Violympic - Giải toán trên mạng - Vòng thành phố - Lớp 5 -Vòng 17

Ratings: (0)|Views: 2,288 |Likes:
Published by phamkhacl
Thầy cô vào đây http://thiviolympic.com - để có đề thi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 hay nhất - mới nhất - để có tài liệu thi cho các em
Thầy cô vào đây http://thiviolympic.com - để có đề thi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 hay nhất - mới nhất - để có tài liệu thi cho các em

More info:

Published by: phamkhacl on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 ________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC –
 
TIẾNG ANH TRÊN MẠNG –
I.O.E
 –
 
có tại
http://english4room.info 
1
Violympic Math Contest Online
 – 
Grade 5 in Primary School
LỚP
5 - VÒNG 3
 – 
 
NĂM HỌC 2011 – 
2012Grade 5
 – 
Round 3
 – 
School year 2011 - 2012
 Name:………………………………….. Class: ……………
 
School:………………………
Primary School.__________________________________________________________________________
( Có đáp án)
 
Đề số 01
 
Điền số thích hợp
 
1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ……… % .2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có …………. h/s .3/ Trường có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 80 bạn. Trường có ………..h/s
.
4/ Trường có 72,5 % h/s G; 20 % K; còn 45 em TB. Trường có số h/s G là…..…5/ Lớp có 80 % h/s G. Nếu có 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 90 %. Số h/s G là …….
 
6/ 75 % của một số là 91,2 thì số đó là : …………
 
7/ 1,25 % của một số là 36 thì số đó là : …………….
 
8/ HHCN có D = 5 m, R = 2,4 m, h = 0,5 m thì Sxq = ……… dm
2 
; Stp = …….. dm
2 
.
9/ Hình tròn có P = 75,36 dm ; S = …………… dm
2 
.
10/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ……………
 
11/ Tổng 2 số là 215. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ I = ………………
 
12/ Hình tròn có r tăng 20 % thì P tăng ………. % .
 
13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 38,88 đ/v. A = …………
 
14/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó
 
tăng 562,122đ/v. A = …………
 
15/ Hình tròn có r tăng 2,5 lần thì P tăng ……….lần .
 
16/ Hình lập phương có a = 2,5 dm thì Sxq = ………… dm
2 
; Stp = ……… dm
2 
.
17/ Hình tròn có r giảm 20 % thì S giảm ………. % .
 
18/ Hình tròn có r
= 13,5 cm ; P =…………. cm .19/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 22,14 đ/v .A = …………
 
20/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 135,531 đ/v .A = ………….
 
21/ Hình tròn có r = 1,2 dm ; S = ……….. dm
2 
.
22/ Hiệu 2 số là 186,8. Biết
15 
số thứ I =
17 
số thứ II. Số lớn = ……………..
 
23/Hai kho có 199,5tấn. Lấy
34 
kho thứ I và
23
kho thứ II thì 2 kho còn = N.Kho
I=
…..
 
 
 ________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC –
 
TIẾNG ANH TRÊN MẠNG –
I.O.E
 –
 
có tại
http://english4room.info 
2
24/ Kho A hơn B 24,5
 
tấn. Lấy
34kho A và23kho B thì 2 kho còn = N. Kho
A=
………
 
25/ Tổng 2 số là 74,7. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 4. Số thứ II = ………….
 
26/ Hiệu 2 số là 35,8. Biết
15 
số thứ I =
13 
số thứ II. Số bé = ……………..
 
27/ Hiệu 2 số là 19,5. Biết
34 
số thứ I =
35 
số thứ II. Số lớn = ………….
 
28/ Tổng 2 số là 230. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ II = ………….
 
29/ Hiệu 2 số là 44,4. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 2. Số thứ II = ……………..
 
30 Tổng 2 số là 86,1. Số thứ I x 4 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ………………
 
31/ Tổng 2 số là 101,5. Biết
13 
số thứ I =
14 
số thứ II. Số thứ I = ……………..
 
32/ Tổng 2 số là 86. Biết
23 
số
 
thứ I =
25 
số thứ II. Số thứ I = ……………….
 
33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=2029,09 .A = ……….
 
34/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A+B=21,725 .A = ………..
 
35/ Tổng 2 số là 192. Biết
14 
số thứ I =
38 
số thứ II. Số thứ I = ……………
 
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=273,35 .A = ………..
 
37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,04 đ/v .A = ………..
 
38/ Tổng 2 số là 197,1. Biết
34 
số thứ I =
35 
số thứ II. Số thứ I = ………………
 
39/ Hiệu 2 số là 64,2. Biết
14 
Số thứ I =
25 
Số thứ II . Số thứ I = ……………..
 
40/ Theo KH sx 10 000s/p. Nhưng đã s/x được 10 500 s/p. Vượt mức ……….. %.
 
Đề 2
 
Điền số thích hợp
 
1/ Hình tròn có r = 7,5 dm ; P = …………. dm ; S = ………..dm
2 
.
2/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ………….
 
3/ Hình tròn có P = 109,9 dm ; S = ………..dm
2 
.
4/ Hình tròn có r giảm 25 % thì P giảm ………..
% .
5/ Hình lập phương có a = 4,5 dm thì Sxq = ……..… dm
2 
; Stp = ………... dm
2 
.
6/ Hình lập phương có a giảm 20% thì Stp giảm ……….. % .
7/ HHCN có D = 3 m, R = 24 dm, h =
12 dm thì Sxq = ……… m
2 
; Stp = …….. m
2 
.
8/ 60 % của một số là 1995 thì số đó là : …………………..
 
9/ 2,5 % của một số là 2 thì số đó là : ………………..
 
10/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,13 đ/v. A = …………
.
 
11/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 1387,98 đ/v .A = ……….
 
12/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 180,81 đ/v .A = …………
 
13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 244,332 đ/v .A = ………..
 
14/ Lớp có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp có …………h/s .
 
 
 ________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC –
 
TIẾNG ANH TRÊN MẠNG –
I.O.E
 –
 
có tại
http://english4room.info 
3
15/ Lớp có 81,25% h/sG.Nếu có 4 em G nữa thì số h/sG chiếm 93,75%.Số h/sG là …….
 
16/ Hiệu 2 số là 19,5. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ………….
 
17/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ………………
 
18/ Trường có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 150 bạn. Trường có ………… h/s .
 
19/Trường có 75% h/sG. Nếu có 75emG nữa thì số h/sG chiếm 80%. Số h/s G là………
 
20/ Hình tròn có r = 3,5 dm ; S = ………. dm
2 
.
21/ Hiệu 2 số là 48,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ………….
 
22/ Hiệu 2 số là 6,4. Biết
12 
Số thứ I =
23 
Số thứ II . Số thứ I = …………..
 
23/ Hiệu 2 số là 49,5. 12,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ………….
 
24/ Hiệu 2 số là 148.
 
Biết
23 
số thứ I =
25 
số thứ II. Số bé = …………..
 
25/ Hiệu 2 số là 14,2. Biết
25 
số thứ I =
13 
số thứ II. Số thứ I = …………….
 
26/ Hiệu 2 số là 222,3. Biết
12 
số thứ
I =15 
số thứ II. Số lớn = ……………
 
27/ Hiệu 2 số là 86,5. Biết
13 
số thứ I =
14 
số thứ II. Số bé = ………………..
 
28/ Tổng 2 số là 57,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ II = ……………
 
29/ Tổng 2 số là 124,5. Số thứ I x 2 = Số thứ II x 3. Số thứ I = …………….
 
30/ Tổng 2 số là 112,5. Biết
12 
số thứ I =
13 
số thứ II. Số thứ I = …………..
 
31/ Tổng 2 số là 203,5. Biết
15 
số thứ I =
16 
số thứ II. Số thứ II = …………
 
32/Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số mới lớn hơn 76,14đ/v.A = ………..
 
33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số mới nhỏ hơn 75,51đ/v.A = ……….
 
34/Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số mới nhỏ hơn 41,085đ/v.A = ………..
 
35/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=500,94 .A = ………….
 
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=95,546 .A = …………
 
37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A+B=249,268 .A = …………
 
38/ Tổng 2 số là 328,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ………….
 
39/Hai kho có 195 tấn. Lấy
12 
kho thứ I và
23 
kho thứ II thì 2 kho còn = N.Kho
I=
……
 
40/Kho B hơn A 22,5 tấn. Lấy
45kho A và56kho B thì 2 kho còn = N.Kho
A=
………
 
ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC
-
Lớp 5
 VÒNG 17-
Đề 3
 
Điền số thích hợp
 
1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ? % .
( 51 % )
 
2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có ? h/s .
( 40 )
3/ Trường có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 80 bạn. Trường có ? h/s .
( 640 )

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phamkhacl added this note
Thầy cô nhớ rằng hãy vào đây có rất nhiều đề thi Violympic giải toán trên mạng dành cho mọi lớp http://thiviolympic.com
Đại Ca Rùa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->