Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cemal Kafadar Bir+Bir Roportaj

Cemal Kafadar Bir+Bir Roportaj

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Nida Nebahat Nalçacı on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
TEFRiKA:CEMALKAFADAR'LA
$ARKILI
TARiH
KahEvliya
~elebi'nin
yolda.!?lYlZ,kahhiphop'unKaygusuz
Abdal't.
Kahsaba
makammdaytz,
kah]imiHendrixboyutunda.
TefrikarruzbashyonSarkilar
bizden,hilcayelerkafadar
tarihci
CemalKafadar'dan."KimVarimisBiz
Burada
Yog
iken"ve
"iki
Cihan.Aresinde",
adh
Uti
kitabi
~lkt1
bugunlerde,ikisldebirbirinden
pervane.Hem
11?lk
saetyor,
hem
kanatlandmp
gotiiriiyol'.
Btr
deburadan
buyrun,bu
da
sarkih
pervane...
Si:iyle!ii:VUcelGi:ilctUr!<-Ula§Omemir
VARASI
SAKLI
(Hszxo
CEPKiN,"SAKiN
OLMAM
LAzIM")
CEMAL
KAFADAR:
Roll'daHaykoCepkin'leyaptlgmlzsoylesl-de(Roll,Temmuz2007)Islamiyet-gotikiliskisinikurcala-
mistmiz:
s:okonemlibirkonubence.Biraravampirfolkloruna
takilmistrm.
Vampirfolklorununtarihicokilginc.17.yUzyIlmsonlanndacikryor,18.YlizYifdayazihktiltureyanslyor,sonraepeypalazlanryor,19.yiizyilda,malum,dahaedebikiiltiiregeS:iyor.
Vampir
folkloruna
nereden
takrldtrnz?
EvliyaCelebi,CerkezveAbhazlcavimlerininvampirleriningoktemuazzambirsava~mlanlatryor;ilkoradanvuruldum.Evliya
Kafkasya'yi
gezerken,herzamankigibicokilginc,renkli§eyler
anlatryor,
CerkezveAbhazkavimlerininoburla-ngogeS:lkarml§-Evliya'mnvampiris:inkullandigikelime"obur",Cadikiiltiiriiylevarnpirkiiltiiriiniinis:is:eges:tigibirtablos:iziyor.GokteCerkezveAbhazvampirlerbirbirinegi-riyor,birbirininbogazmacenelerini
dayayip
lean
emrneyes:a-lrsryorlar,0savasianlatnktansonra,"buoburbelasibizimdiyarlardapekyoktur"diyor,Ruslann,Lehlerin,CeklerinveSlavhalklannvarnpirfolldoriindenbahsediyorve"bucograf-yada
0
burhiIca.yeleri<;:okanlatihrvebunlarafenahaldeina-mrlar,buobur
belasi
cokyaygmdIr"diyor,Aslmda,
0
folkloruncografyaslnldogruveriyor.Vampirfollclorubiiyiil<captaOsmanlicografyaslllda,Macaristan,SirbistanveTesa-rabya'das:okyaygm.Bati'daliteraturegiriyor;oncelikle
tip
vehukukalamndaboylebir§eyolabilir
rni
diyetartisilryor,Bir
kismi
"olur"diyor,birkismi"olmaz"diyor.MiislumanOs-manhlararasmdapekreva<;:bulmuyorvampirfolldoru,amaduymamisdadegiller.YineEvliya'nmyazd!~birhikayevar,<;:okenteresanbirdava.Miisliimank5yliilerEdirnecivannda-leibirkoydengeliyorlar,kadryabasvuruyorlar:"Mezarlanmi-
8IR+BiR
I
LI,51
NlsAN.2010
Zlsongiinlerde
kazilrms
buluyoruz.
Hiristiyan
komsular'vampirdiyebirolayvardir,mezarlarmdancikipgelirler,ya-sayanlaramusallatolurlar'diyorlar.Boyle§eyolurmu?"Ka-dryagelmelerininsebebi
§u:
Hiristiyanlar
dernis
k.i,
"bununcaresi,mezankazacaksimz,cesedicikaracaksmiz,kafasmikesipaya~mnonlinekoyacaksmiz,birdegogslinekazik~a-kacaksrmz",Tabii
Islamiyet'te
mezarkazmakyasalc.Ceset<;:1-karmak,cesedikurcalamakyasak,<;:i.inkii
hasir
nesirgiini.indeoldugugibidirilipgitmesilazim.KadidaEbusuudEfendi'denbirfetvabuluyor!Ebusuudtamolarakvampirdenbahsetmiyor,amahortlaktanbahsediyor.Ve150
yil
oncesinegidenbirreferansbuluyor
kadi,
Oradandaanhyoruzlei,
ku-
laldarmagelen,amapaylasmadiklanbirinams
tarzi
var.Komsulanndan,birarada
yasadiklan
koylulerdenduyuyor-lar.Cotikmeselesicokmuhim."Islamkiilturlerindegotikduyarhhgayaklasanbirkorku
edebiyati
var
midir?"
gibibir
tartismavardi
HaykoCepkin'leyaptl~mzmulakatta."Mus-lumanhgmdagotilcyaplslvar.<;argahmakammda,sabahezanmdalcisabamakammda
0
yarlmarahklarcokgergindir"diyor.Haldl;
(gillil.yor)
Hayko
Cepldn'ihemen
tarudtrnz,
dlnlemisligtniz
varrru?
._var
tabii,
Bahsettigimmulakattanepeyoncehakkmdabirya-Zlokumustum,yineRoll'dagaliba.Nedir,kimdirbuadamdi-yemeralcedipdinledim.Sozleriilgimicekmisti.
Dinlettigimiz
sarkmmadi
"YarasrSaid
I':
Birazyarahsoyliiyorzaten.
(gilliiyor)
Bu
§arklYIsi:izii
bulustugumuz,tamstrguruz
yeregetirelimdiyec;aldlk,"HrantDinkic;in,Adaletic;in"niibetlerine.
Tamsrr
rruydiruz
HrantDink'le?
"Ermeni
Konferansi''mn
danisma
kurulundaydirn,
ayalciisti.itam§lpelsikisrmstrk.Yazilanmhepolcuyordum,olumiindensonradahadaolcudum.Cokonemlibir
insandi,
biiyiikbirkayip.Cokonemlibir§ahsiyetoldugunuolumundensoma
anladik,
budadii§iindiiriiyorinsam.Onemli§eyleryapanin-sanlanyasarkenherhaldecokolagangOriiyoruz.Kimbilirbaskakimleriyeterinceonemsemiyoruz.
Megerbir
bllgeyrnis,
degilmi?
Onu§imdianhyoruz.Cumlelerininaynenbilgelereyalct§tIr-d!~mIZ6zdeyi§niteligivar.200s'teOsmanhErmenilerikon-feransmdalei"Su<;atla~mBuldu"
konusmasi
mesela:"Evet,bizErmenilerinbutopraldardagoziimiizvar.Var,<;:i.inkiieo-kiimuzburada.Amamerak
etmeyin,
Butopraklanahpgit-meki<;:indegil.Butopraklanndibinegi:imiilmeleicin..."
 
HrantDinlc'inciimlelerindehem
bi1gece
bir
muhteva,hemdebilgece
birdeyi~var...
iki
gomlelcbiiyiikmii~bugiinlerinTiirkiyesi
ifin.
Hrant
Dink,dokuz
harj,
iki
tane
sesli
harjvaT,
adt
bile
ZOl·
yaniTiirlciye
ifin.
CiimIelerindehembilgecebirmuhteva,hemdebilgecebirdeyi§var...ikigornlekbiiyiilanii§
bu-
giinlerinTurkiyesiicln.Ermenimeselesinde,ta-rihteneoldu,ne
olmaditarnsmalarmmotesinde
biryerdenkonusuyormus.Yeniyenionunsesinianlamaya
bashyoruz
galiba.HrantDink,
dokuz
harf,lidtanesesliharfvar,adibilezoryaniTiirkiye
lcln,
e;:okzor.
(giililyor)
Birde"23.5Nisan"yazlsl
var-
dl
kl,
ba~h
basma
bir
karnpan-
yakonusu.
Onubilmiyonun.
199623Nisan'mdayazdlglyazlda~oylediyordu:"23Nisannasrldahabircoskuylaya~amr?24Nisannasilhafizalardansll-dirilir?Butunbunlarc;ozumsuzsorulardegilas-hnda.23Nisanbiitunc;ocuklarmolacaksaeger,Ermenistanhc;ocuklarmdaolsunbirbic;imiyle.GaglrmonIandakutlamalara.Banstirmgoculdanbirbirleriyle,
tamstmn.
Sadece23Nisanda
olma-
sm,24
Nlsan'i
da
katm
ic;ine.Dahada
uzasm
0
gtlnler,
biitun
nlsamkatm,
butunbaharrkatm,(...)Birbaskaseverim23Nisan'lan.Hem,bizimdeharnmlaevlendlglmlzgtinduraymzamanda.Ger-degegirimizde23Nlsan'i24Nisan'abaglayangeceyerastlar.ilkcccugumuzacanverdlglmizan-
drr
o.Ne23nede24Nisan.23.5Nlsan'dir
belkl
de
0
an:'
Enginbiryerdenifadeediyordukendisini.Olii-miindensoma
arkadaslanmn
yazchgr
amlanoku-
dum,"en
tartismahtoplantrya
gelirdi,'eyvah§imdie;:mgare;:ucacalc'derdik.Ama0konusmayabaslaymcamilliyetci,icabmdakabaligabasvurabi-
lecek
insanlarm
gonluntikazanmayi
bilirdi,enazmdan
onlan
notralize
ederdi"
diyeanlatiyorlar,Aymyilmayrsaymda,TASSA(TurkishAmericanScientistsAssociation)
adhkurulus,
0senekitop-
lannlannda
ae;:lh§
konusmasi
yapmayabenidavetetti.
Hrant'm
Oldiiriilmesiyledoluydum;onuana-lizetmeye,anlamayae;:all§lyordum:Nedenbuka-dar'iyibirhedef'misdebiz
anlamamisiz?
Hrant'msoyledikleri,Ermenimeselesinin
tartisil-
chgrortarnlardaduydugumbiitiindiskurlana§anbiryerdenm...TASSXdaldkonmama"Howl"laba§ladlm:"Ku§agrmll1enparlalczihinle-rininimhaedildiginigordiim..."HrantDink'leay-myrldadogmu§uz,aymku§agrninsamyrz.HrantDink'eithafetrni§tim0konu§mayr.Dedigimgibi,elsrkI§ll1anmotesindebirtanl§lkllgrmyok,beninekadaretlcilediginideanlamarunmeger."Talc,talc,talc"diyee;:arphsomadanbana.Ene;:okolayyaratanyazrSIdanekadarderin,edebL.Oyleimgelerlcullanmld,ilkduydugumda-radyodadirrlemtirn-tersgelmi§ti.Metniolcuyuncaanla-dImnerdengelipnereyegitrnekistedigini,"da-mar':"kan"gibimetaforlarlne§ekildelcullandlgrl1l...Dahaoncebukonuyupekdii§iin-meyen,taVlralmageregiduymarbire;:oleinsanonunoldiiriilmesindenetldlenerekbirleeredahadiiindiiler.Kendie;:evremden,ailemden,hie;:bek-lemeyecegimir;lsanlaronunmirasmatahrninede-bilecegimdene;:01<.ahaolumlubalcarolduIar;hemfildrolmasalarbilee;:okhasbirinsangordiiler.Di.i§manlarlbileHrantDink'inhasbirinsarroldu-gLUmirrlcaredemiyor.CenazetoreninekatrlanIa-
nn
bir
kismi
orada
olacagim
hie;:
tahminedemeye-cegiminsanlardi.Dedigim
gibi,aile
cevresinden
bahsediyorum,kendileriniozgiirliilce;:iisolda
ta-
mmlanns
entelektiiellerdendegil.Neydionu
"damardan"
yapan,
topra-
gabasan0hasinsanyapan?
Malum
kamplasmalannyapaysoylemlerm-den
kacmak
zor;insandiiivedyor
icine.Okuduklanmm,duyduklan-nun
yiizde90
kiisuru
UIUSalCIvelibe-rale;:iz~lerin
ezberlenmislaflannmtekran
gibigeliyor.Yerlmi§pergel
bacaklanvar,
0
bacaklann
etrafmdakiie;:iiciilcdaireler
icinde
nelerinsoy-lenecegiiie;:a§aglbe§
yukan
belli.Birolay
oldugunda,otursak,
u
gazete-
den§uyazarneyazar,
bu
yazarne
yazar"
diye0isirnlerinagzmdan
yazsak,
iie;:a§agrbe§
yukan
tut-
tururuz.HrantDinkoylebiridegildi.Herolaya
farkhbir
yerden
bakabilme,
yenibir
rnetaforla
yaklasabilmevehizip-kampmentalitesinia§maozelligivarnu§.Birde,0ayakkabidakidelik,0onemli.FakirliktendegH...
Dervi§liginden.
Aynen.
UMUTSUZLAR
(YAL<;:IN
TuRA,"UMUTSUZLAR"SOUNDTRACK'i)
Cikaramadim.lpucu
verelim:YrlrnazGiiney...
"Arkadas"(1974)degil...
HrantDinkbirdonemkullandlglFiratisminibufilminkahramanmdanesinlenerekalnus.
Bilemedim.
"Urnutsuzlar"(1971)...
"Umutsuzlar"!Lisedeyim,RobertKolej'de,YilmazGiineygelmti
"Umut''un
(1970)
gosterimiicin,
"En
sevdigim
yerlifilm"olabilir,"en"Ian
etmekzordur,
ama"en"lerden.
ilkizleniminiznasrldr?
SonradanhepYilmazGiiney'leozdeslestirilenbirmac;:o
tavirgormemistim.
0
yillann
§artlarlllda,olabildiginceharbikonusmustu,onuhatirlryo-
rum,
12Mart'tanhemenonceydi,'71la§l."Kasun-pa§ah"yr(1965),"C;irkinKral"l(1966)seyretmi§tim;yrllarsonratekrarseyrettinl."Ba~ba"yr(1971)birdahaseyr-ettim,"Umutsuzlar"lseyretmedim,'~leada§"ldabirdallaseYretrne-dim,kotiibulacaglmdankorktum."Vmut"ukotiibulmayacagrmlbiliyordum,defalarcaseyrettim."Umutsuzlar"le;:okazhahrhyorum,h~yalmeyaluzunpardosiiliisalmelergeliyorgoziimiinoniine.AskerligininbirklsmmlMu§'tayadaBitlis'teyap-ml§."Yol"u(1981),hemaskerliginden~em"Ae;:Kurtlar"l(1969)e;:ekerkenedindigikarl~daglarveyolukesihnkoylertecriibesindene;:lkm:al<yazch-grmolcumU§tLUn."Ac;:Kurtlar"acayipbir\westem.C;okgiizelsazvar,ene;:oklcullanchgrmiiz\ksaz.Bir-illkere,banagorepekyalcr§mayanbirsenfo-
nik
miiziklcullamyor-0yrllardadramatiicsalme-lereboylesenfonilcmiizil<tarzlbir§eykoymalckae;:ll1llmazchzarmediyomm.Birde,"iyi,Kotii,C;irldn"filmininmiiziginikullamyorara~a.
(gil-
liiyOJ)
C;okenteresansalmelervardr.Ha.pard'daseldz-onyrloncebirYrlmazGiineygosterimidii-zenlemi§tim.DefalarcaYrlmazGiineyVakft'ylagOrll§tiim,"filrnlerine;:ogununtemizvealtyazilikopyasmlbulmamlzinllcanslz"dediler_Hatta
BiR+sIR1461
NlsAN2010
"Harvard'danparabulayim,altyazihazirlatahm"
dedik,"yetismez"
dediler.
0yuzden,gostermekistediglmbircok
filmi
gosterememistlm,"Umut?u,
"Yol"u,
"Duvar";
(1983),
"Siirii"yii
(1978)gosterdik.Bunlarkolaybulunan,zatenoradakiYilmazGiineymerakhlanmnbiiyiik
ihti-
mallegormii§oldugufilrnlerdi;e;:ogutekrargor-meyegeldi.Yeniden,dahagonliimegorebir
Yilmaz
Giiney
seckisi
yapmak
istiyorum.
YllmazGiineynasilkar!illandlHarvard'da?
Universiteninbiinyesinde
sinematek
gibibir
ku-
rulusvar,cokgiizelayhksinemaprogramlanha-
zirlarlar,0
e;:ere;:evedeteldif
ettim,kiiratorler
zatentamyordu,cokmemnunoldular,Ben"Du-
var";
fazla
begemnem,
onlar
cok
begeniyor;
"mu-
hakkak'Duvar'igoster"dediler.Aramizda
tartisma
olduuzunuzun.
"Duvar'Yilmaz
Gii-
ney'insandigimzkadariyibir
filmi
degil"diver-dum..."Yol"e;:oksevdigim,cokbegendigim,defalarcaseyredipherkeslereonerdigimbirfilm.
Okuldaki
odamdaafi§ivar.Birde,
YrlmazCiiney-
gerifGoren
meselesi
vardir,
"Yol"dan
Yilmaz
Gii-
ney'infilmi
diyebahsederken,
gedf
Coren'in
hakkmi
yememekgibibir
kaygi
davar,amasonue;:olarakYilmazGiiney'infilmidemektencekinmi-yomm."Yol""Umut"tandahasofistikebirfilmfelsefi
acidan,
sanmmsiyasl
acidan
da.Amerikah
bazi
dostlarlaaramda§oylebir
tartisma
gec;:mi§ti;SoIcu,ilericibir
meslektas
"Yol"ugordii1.i:enson-rakizmisti,"bunebicim§ey"
demisti,
"askerleribayagriyigosteriyor".Biriie;:iinciidiinyazulmiiimgesi
var,
iyiilekohle;:okbelirgintezatlar.Kotii-nun
yarnnda
olan
hicbirkarakter,
Yilmaz
Gii-
ney'in
gosterdigigibi
insani
diizeyde
canlandmlamaznoktasmdanhareket
ediyorlar.Hatirlarsimz,askerlerlemahkumlararasmdabirsigara
ahsverisi
oluyor.
0
anclabir
insanimuhab-
betkurulabilir.Bizimbildigimiz,ya§adlglmlz§ey-dirbu.
Yilmaz
Giiney'inbunu
anlatmasi
0
acidanhicbirimize
tersgelmiyor,ama
uzaktan,
0iie;:iincii
dunyacihgmbeklentilerineaykin
clii§enbir§ey-mi§meger.Boylebir
tartismayaprmsnk
hararetle.
"Yoldakifelsefi
vepolitiksofistikasyon"Umut''uncokotesinde.Adanahzengintipicokkababulu-nabilir,amakendigiiniindehie;:yapilmamisbir
§e-
yie;:okcesurvetazebirdilleyapnu§tI.aliiahncesedinindonekrvruae;:oralctopragaterkedilipbl-ralalmasl,YllmazGiiney'in0andaldiiziintusiiylee;:okgiizelbirle§en,gorselligie;:okgiie;:liibirsahne-dir;hie;:unutamam.
"Yol"dayerlisinemadaiII(defaKilrtler
adh
admcagegiyor.YorehaUtl"bizKiirdiiz"diyor.
Bahsettigimtartl§madaayru§eyisoyledim,"siyasl.ae;:ldancesaretinisizalgrlayanuyorsunuz"dedim.
o
kadarcesurki,"Kiirdistan"yazlSll11gordiigum-dehayalmigOriiyorumhissinekapllchm.1983-84zarmediyorum
ilk
seyredi§im.
0
zamanlarlcalaba-hkbiryerdeKUrtveyaAlenkelimelerinikullarur-ken§oylebirbalcrmrdrlcetrafunrzaduyanvarnudiye,tehlikelibir§eydi.
AYDEViNO
pjVJ.\M
(MUAMMERKETENCOGLU,BRENNAMACCRiMMON,SUMRUAGIRYllrUYEN,CEVDETEREK,'~YDEMoRi")
Yeni
?ltinn
bu'~ydeMori"yi,dahadinleyemedim.Bu
ill
kelime,"modbre","aydemod",hassiktirgi-bi,Ballcanlannbirucundanbirucunaentrans-nasyonaldeyi§."OsmariliBallcanlarlneresidir?"
 
·Ut::llWgW.Ut::,
benim
icin
tarifetmenin
bir
yolu,ay-debrevehassiktir.Arnavutluk'ta"hassiktirlcahve-si"veriyorlarugurlayacaldarlinsana.
'Iurkcedekikadar
dakotU
bir
§ekildedegil,yoHuk
anlammda
lru1Iamhyor.Bosua'dadahassiktirkahvesidenir-mi§,§imdilerdepelckullamlrmyor,Ayde,haydininversiyouu.MoribreAnadolu'yagecmiyor,yaygm-hk
alam
bayagrBalkan.EvliyaCelebimiitI-biradam,herseyahatinizdetavsiyeederim.
Onun
gezdigibircografyaya
gtdiyorsa
insan,yamndata-§lIDalCcokfaydah.ildyazonceAmavutluk'ugez-
dik
iie;:
arkadas,
Evliya
Celebi'yi
okuyarak,
Amavutluk'ta
onu§a§lrtan,tuhafgelenadetlerianlanyor,BilhassaErgiri§ehrindekadmherkeklidansettilderini,
kadmlann
erkelderindizindeoturdugrmu,hattaMuslumanAmavutlarmbilebunuyapngrnlyazlyor.
Bunlananlattiktan
sonradiyor
ki,
"hsunnetdegildir,Jalanboyleyapagel-mislerdir,bizdahiayiplamazus";BUlladabitiyo-
rum
i§te."Bizdahi
ayiplamazus"
Bunu
birkac
yerde
kullamyor,
Seneye400.dogum
yildonumu.
Birsergi
yapmakistiyorumIstanbul'da,ikna
ede-bilirsembazimeslekdaslamm,"Evliya
Celebi
ve
donemi"
diyebirsergi
tabii,
dogrudanEvliya'yla
il-
gilibir§ey
bulmakmumkun
degil.161l'dedogu-yor,delikanhykenistanbul'dayanayakiladola§ngrmyazlyor."Nasilkurtulurumvecihangezgini
olurum"
diyor.
Babasma
habervermeden
arkadaslanyla
Bursa'yagidiyor,
0
sirada
herhalde18-19.ya§mda,dondiigundebabasibirtokataske-diyor.Cokyikihyor,kmhyor,amababasrylapazar-hgaoturuyorveseyahattenvazgecmeyecegini
soyliiyor,
Ondansonradaseyahat
maceralanna
baslryor,1630'lardanl680'lere.Tamolumtarihinidebilmiyoruz,amaMisir'dageclriyoromrimunsonyillanm,oradaoluyorherhalde.IkinciViyanakusatmasmmhaberleriniduymusolarakyazlyor,demek
lei
1683'tensonraoluyor,Evliya'nmhayathikayesinde,biyografisindeanlatilmayanbir§eyvardrr,gene;:ya§mdaerkekliginikaybediyor.Bumeseledenhie;:
bahsetmiyor,
ta
Misiryillanna
ge-linceyekadar,MISIr'daKalavunhastanesidiye15.yiizylidan19.yiizyrlakadare;:ok
onemliolmusbir
hastane
var,
orada
yapilan
tedavilerinen
onemlisi
tiryakiizerinden.Tiryaki
kelimesinin
degeldigi
tiryak
diyefir
maddevar,icineazicik
afyon
kati-
Ianbire;:e§itilac,cokderdedeva,
mesirmacunuonun
bir
"OsmanhBalkanlan
e;:e§it
akrabasi,
Kalavunhasta-
neresidir?"
denince
nesinde
hazirlanantiryak
en
benim
ifin
tarif
iyi
tiryakrms,
"tiryak-u
aruk"
etmenin
birjrolu,
diyorlar.
~il
nehrininkena-
aydebre
ve
hassiktir.
rmdaya§ayan
cok
degi§ilcbir
Arnavutluk'ta
cins
yilan
*arml§,
0
ytlanlan
"hassiktirkahvesi"
koylulerinyalcalayr§llll
anlati-
veriyorlar,
yollulc
yor.
Snf
buiyapan
bir
koy
unlunnndu,
varIDl§,
0
koyunahalisimevsi-
mi
geldiginde
-yilanlanntireme
mevsirniolsage-rek-giderrni§nehre,sadecegozleriincecikbir<fizgi
olarak
!3-~uc
birakan,bastan
a§agr
kece
kaphbirgiysigiyerlermis,gidipbuyrlanlantoplarlar-IDl§sepetsepet,ToplayipKalavunhastanesinege-tiriyorlar.<;ok
aynntihanlatryor
Evliya;
tekbirlerle,kasatura
ve
satirlann
masalaravurulu-§UllUll
ritmik
miizigigeliyor
insanm
kulagmaonunanlatismdan.Buyilanlarkesiliyor,uzunuzunkaynanhyor,corbagibi,yahnigibibir§eyya-pihyor,Onunilkiiriiniikavanozlarla
Istanbul'a,
sarayageliyor.
Padisah
macunudedigimizolay
O.
"Sultanaii<fkavanoz,sadrazamabirkavanoz,
di-
gervezirlerekue;:iikbirerkavanoz,§eyhiilislama§ukadar"falandiyelistesinideveriyor.Bashekimdi-yeyim,Evliya'ya"sendealsana'diyor,"bucorbay;hepimizkasikkasik
iceriz",
Evliyaoncebirazigre-niyor,amasonrabirtasiciyor,
0
geceflpathyor,30ya§lcivanndakigiiniianlatiyor:"!;;ui§icin§u-ralardageziniyordum,birdenbirehaydutlarsaldrr-dr,bentopluluktankoptum,lo§vaktibirormandabirmagaranlllicinesaklandnn,yiyecekhicbir§eyyok,learyiyorumsubabmda,hayatimdanda
iimi-
"KaygusuzAbdalhiphopgeldi,hiphop
glttl,"
Desen:
Kilavuz
Balm,"KaygusuzAbdal"
dileestirn."Birkacgiinsonrauzaktanbirilerinin
sesini
duyuyor,
0
sesedogrugidiyor,
kurtanhyor,
Birkaledeonutedaviederlerkenbirkacgeceirstiisteleanbosamyoruykusundaveerkekliginikay-bediyor.Otuzya§lcivanya§arugrbuolaydan,
0
lea-
lmkahn
oncilt
boyunca
hi<f
bahsetmemis.
Yuan
corbasim
ie;:tigigeceKahire'de
anlati-
yor,<fiinkii
0
gecebir
niya
gOri.iyorvebosalryor,Yenidenkazamyorziirriye-
tini,
60kiisuryasmda,OndansonradaKahire'dekahyor,
(gillily0l1
DedeKorkut'ta,NasreddinHoca'dada01-dugugibi,EvliyaCelebi'dedeatlam-yor
cinsellik
boyutu.Tarih
konusunca
boyle§eylerinkonusulmamasiadet
haline
mi
gelmi§diyelim?Basitbirsansiirolarakaciklanacakbirkonudadegilherhalde.Tarihokuyoruz,yazryoruz,du§ii-niiyoruzdeyince,ne
yazryoruz,
nedu§iiniiyoruzsorusunagidenbir
konu.
Sadece
sansiirmeselesi
degil,bilmemanlatabiliyormuYIlIDderdimi.
ELiF(TOLAY
GERMAN,"YUNUs'TAN
NAZIMA')Karacaoglan'm"Elif"],amasoyleyenicrkarama-
dim.
Kim?
TUlayGerman.
!;;irndisesi<fok
tamdik
geldi;1960'Iardan,'70']er-den...Nezaman
yapti
bunu?
1980'deFransa'da.Nazlm'aadadlgl"Yunus'tan
Naztm'a"
albiimU.
Karacaoglan
biiyiikph.Boyle
birkackisinin
yiiz-lerce
yildir,
milyonlarca
insanicin
bu
kadaronemliolmasi
miiilii§bir§ey.
Yunus'tan
berigii-
riil
giiriil
akan
birAnadolu
Turkcesi
var.Yunus,KaygusuzAbdal,Karacaoglan,buii<fticok
biiytik
geliyorbana.Kaygusuz'uCezagibibirininhip-hopyapiptamtmasmiisterimyeni
kusaklara,
Kaygusuzhiphopgelmis,hiphopgitmis,Nesrideolagani.isru;"Budalaname","Sarayname.....FazlayazIDl§bir§airdegil,elimizdecokeserikalma-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->