Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
O Lascivo 2

O Lascivo 2

Ratings: (0)|Views: 3,948|Likes:
Published by Glauco Silva
Mais um livreto com contos e versos de conteúdo erótico. Aconselhável para maiores de 18 anos.
Mais um livreto com contos e versos de conteúdo erótico. Aconselhável para maiores de 18 anos.

More info:

Published by: Glauco Silva on Mar 30, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

 
 
 
 
N bavy{a id mqs÷{jd_{apd{dåæn
 
Palcd fä- valya"va dn baq mdin
Pnq mca fnlyd{ dmeqbdv cjvyö{jdvvqgdv
Dfdmba"va,,,Avyav fnlynv væn jbqlinv dpaldv_d{d dv pavvndv fnb d mjkjin bn{ydNq cjpöf{jydvAvyä ia dfn{in tqa mad{aj vqd balya d valyjbalynvJlyalvnvA qbd asfjydåæn ynydm>Alyæn den{d {amdsa a dfnbpdlca bjlcdv pdmd{dvA va dfdvn nfç pa{ia{ n fnly{nma
Læn yalcd pqin{av
Iajsa vaq iavagn alfa{ vqd {dwænAvyd{aj p{nlyn pd{d n tqa nfç tqjva{,
 
N @mde{d
Pa{væn in ldbn{din
@nbnv p{d pa{yn id pjvfjld, Avyädbnv paedlin `nen-alyæn d iavpj a `qj jbaijdydbalya mdbkalin-fcqpdlin- dpdmpdlin ynin vaq fn{pn, Bdbaj ldtqamdviamjfjnvdv yaydv `ajyn qb `jmcnya vaialyn pn{ majya-ydbkêb iavfj dyê dtqamd ”e{qyd‒ tqalya a ÷bjid adkvn{j ynin n vaq yavæn,
Amd jbpmn{nq p{d`dwa{bnv qb 0:- mnejfdbalyadfajyaj ia jbaijdyn, Altqdlynamd ba fcqpdd fnbn n vn{ayabdjv vdkn{nvn in bqlin- aq baiamjfjdd fnb vaq ”dkqlidlya‒ aiamjfjnvn y{dvaj{n ab bjlcd `dfa,
 Ab vaeqjid amd valynq ab baq fnmn a fddmenq`{alayjfdbdlya- eabalin- nmcdlin lnv baqv nmcnv apaijlin bdjv a bdjv, Lavya bnbalyn nkva{aj tqaqb inv baqv jwjlcnv avydd ld gdlamd dn mdin, Amabdvyq{kdd"va a nmcdd"lnv `jsdbalya,Alyæn djvaj bjlcd ldbn{did a jljfjdbnv lnvvn gneqjlcn ia p{nnfdåñav,Y{nfdbnv ia pnvjåñav pn{ ä{jdv awav a den{dê{dbnv löv tqa nkva{ädbnv lnvvn jwjlcn- lnvasjkâdbnv a lnv asfjyädbnv djlid bdjv, Dyê tqaaspmnijbnv lqb p{dwa{ jlyalvn, _nvvn dyê ya{

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->