Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
29Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
herchsen gurliin tusul

herchsen gurliin tusul

Ratings: (0)|Views: 5,794|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
1
Хэрчсэн гурилын үйлдвэрлэлийн төсөл
 
Òºñëèéí òàíèëöóóëãà Òºñëèéí ¿íäýñëýë
Íýã. Çýõ çýýëèéí øèíæèëãýý, ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºëò
1.1.
Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò÷èëýë, çîðèëòîò çàõ çýýë
1.2.
Õýðýãëýã÷èéí ñóäàëãàà
1.3.
 
Өрсөлдөгчийн
ñóäàëãàà
1.4.
 
Хуваарилалтын сувгийн шинжилгээ
 
1.5.
 
SWOT шинжилгээ
 
1.6.
 
Маркетингийн төлөвлөлт стратеги
 
1.7.
 
Борлуулалтын прогноз
 
1.8.
 
Маркетингийн зардлын төсөв
 
 Õî¸ð. ¯éëäâýðëýëèéí øèíæèëãýý
2.1.
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
 2.2.
Тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд
 2.3.
Технологийн бүдүүвч
 2.4.
 Үйлдвэрлэлийн
 
төлөвлөлт
 2.5.
Түүхий эдийн хэргцээ
 
2.6.
Түүхий эдийн татан авалт
2.7.
 Үйлдвэрлэлийн
 
хүчин чадал
 
2.8 Ажиллах хүчний хэргцээ
2.9 ¯éëäâýðèéí áàéðøëûí õóâèëáàðóóäûí õ¿÷èí ç¿éëñèéí ¿íýëãýý
2.10 Шаардагадах үндсэн хөрөнгийн хэмжээ
 
Ãóðàâ. Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãºº
3.1. Áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí çîðèëòóóä3.2. Áàéãóóëëàãû
н бүтэц зохион байгуулалт
 
 Дөрөв.
Õ¿íèé íººö
4.1. Õ¿íèé íººöèéí õýðýãöýý, òºëºâëºëò4.2. Àæëûí
байрны тодорхойлолт
 4.3.
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт төлөвлөлт
 4.4. Õ¿íèé íººöèéí ñóðãàëò, õºãæèë4.5.
Цалин хөлс шагнал урамшуулал
 
Òàâ. Ñàíõ¿¿, ¿ð àøãèéí òîîöîî
5.1. Á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé ººðèéí ºðòãèéí òîîöîî5.2. Áîðëóóëàëòûí îðëîãûí ïðîãíîç
 
2
5.3. Çàðäëûí òºëºâëºãºº
Çóðãàà. Õºðºí㺠îðóóëàëò, ñàíõ¿¿ãèéí áîäëîãî
6.1. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýý, òîîöîî6.2. ¯ð àøãèéí òîîöîî6.3. Çýýëèéí ýðãýí òºëºãäºõ õóâààðü
 
3
Òºñëèéí ¿íäýñëýë
Ìîíãîë óëñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí ¿åèéí øèëæèëòèéí ¿åýñ ãàð÷ õ¿í àìûíàìüæèðãààíû ò¿âøèí ºñºõèéí õèðýýð õ¿í àìûí õýðýãöýý ºäðººñ ºäºðò ºñºí íýìýãäýæáàéíà. Ñîöèàëèçìûí ¿åä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéñàí õ¿íä áîëîí õºíãºí¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð óíàëòàíä îðæ ìàíàé óëñ ºðãºí õýðýãëýýíèé áàðààíû õóâüäá¿ðýí èìïîðòûí õàðààò óëñ áîëñîí. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ãàäààä õóäàëäààíû àëäàãäàëòîãòìîë äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé 10-15%-ä õ¿ðýõ áîëñîí íü ýäèéí çàñãèéíàþóëã¿é áàéäàëä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéíà. ¯¿íèéã Çàñãèéí ãàçàð àíõààðàëäàà àâ÷
―Жижиг дунд үйлдвэрлэл
 
нь Монгол орны эдийн засгийн хөдөлгөгч хүч ‖ хэмээн
òîäîðõîéëîí ýíý òàëààð ìºðèéí õºòºëáºðòºº òóñãàí àíõààðàë òàâüæ áàéíà. 2005 îíûã
―Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих жил‖ болгон зарлаж, жижиг бизнес эрхлэгчдэд
òàòâàðûí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí îëîí òàëûí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõýýð áîëñîí íü ýíýõ¿¿ òºñëèéã
хэрэгжүүлэхэд таатай нөлөө үзүүлэх болно. Мөн түүнчлэн 2007
-
2010 оныг Засгийнгазраас хүнсний аюулгүй байдлын жил болгон зарласан. Хүнсний аюулгүй байдлынасуудал нь хүнсний хангамж, чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, шимт чанарыг бүхэлднь хамарсан ойлголт юм ‖хүнсний аюулгүй байдал‖ гэдэг нь зөвхөн хүнсний хангамжхүрэлцээ сайн байх төдийгүй хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй, ариун цэврийнүзүүлэлт өндөр байхыг илэрхийлсэн өргөн ойлголт билээ. Гэтэл манай улсын хүнснийгол нэрийн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин нэн доогуур байгаагаас хүнснийаюулгүй байдлын наад захын шаардлагыг тэр бүр хангаж чадахгүй байна.
 
Эдгээртхүнсний үйлдвэрлэлийн хэмжээ эрс буурсан нь нөлөөлж байгаа аж. Тухайлбал,хүнсний аж үйлд.эрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 1995 оныхоос 2.4 дахинбуурчээ. 2006 онд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах 7.9 дахин, сүү 9.6 дахин,гурил гурав дахин буурсан аж. Түүнчлэн хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалдхийсэн лабораторийн шинжилгээгээр дараах бохирдол илэрчээ. Хүнснийбүтээгдэхүүний 17.5 хувьд нян, 5.3 хувьд мөөгөнцөр, 14.8 хувьд нь хими, 9.4 хувьд ньхүнд металлын бохирдол зөвшөөрөгдөх хэмээнээс хэтэрсэн болох нь шинжилгээгээрбатлагджээ
 

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
Khongorzul Uyanga added this note|
123
1 thousand reads
1 hundred reads
nandinbileg liked this
Angel Ange liked this
Г. Түвшин liked this
Minje Miki liked this
Sole Jaagi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->