Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
undugnii tusul

undugnii tusul

Ratings:
(0)
|Views: 1,439|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Төслийн 
 
танилцуулга
 
Íýã.Òºñëèéí òàíèëöóóëãà, ¿íäýñëýë
1.1 Òºñëèéí çîðèëãî1.2 Òºñëèéí çîðèëò1.3 Òºñëèéí
үр
 
ашиг
 
Хоёр
.Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà, øèíæèëãýý
2.1 Çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà,
уг
 
зах
 
зээлийн
 
онцлог
 2.2 Ìèêðî îð÷íû ñóäàëãàà2.2.1 Õýðýãëýã÷èéí ñóäàëãàà2.2.2 ªðñºëäºã÷èéí ñóäàëãàà2.3 Ìàðêî îð÷íû ñóäàëãàà2.3 1 Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ç¿éë2.3.2 Óëñ òºð, õóóëü ýðõ ç¿éí õ¿÷èí ç¿éë2.3.3 Õ¿í àì ç¿éí õ¿÷èí ç¿éë2.3.4 Òåõíîëîãèéí íºëººëºë2.4 SWOT øèíæèëãýý2.5
Маркетингийн
 
стратеги
 2. 6 Ìàðêåòèíãèéí õîëüö, á¿ðä¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãè2.8.1
Бүтээгдэхүүн
 2.8.2
 Үнэ
 2.8.3
Хувиарлалт
 2.8.4
Идэхжүүлэлт
 2.9 Áîðëóóëàëòûí ïðîãíîç
 
 
Гурав
.¯éëäâýðëýë ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº, ¿éëäâýðëýëèéíòºëºâëºëò
3.1 Òîíîã òºõººðºìæèéí õýðýãöýý3.2 Òåõíîëîãèéí á¿ä¿¿â÷3.3 ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºëò3.4 Ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí õýðýãöýý /¿íäñýí, òóñëàõ/3.5 Íèéë¿¿ëýëòèéí òºëºâëºëò
 Дөрөв
.Óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºëò
4.1 Áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî4.2 Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí ñõåì4.3 ×èã ¿¿ðãèéí õóâèàðëàëò
Тав
.Õ¿íèé íººöèéí òºëºâëºëò
5.1 Õ¿íèé íººöèéí õýðýãöýý òºëºâëºëò5.2 Õ¿íèé íººöèéí ñòðàòåãè, áîäëîãî5.3 Àæëûí øèíæèëãýý, àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò5.4 Õ¿íèé íººöèéí ñóðãàëò õºãæèë5.5 Öàëèí õºëñ, øàãíàë óðàìøóóëàë5.6 ÿéöýòãýëèéí ¿íýëãýýíèé ñèñòåì áîëîâñðóóëàõ
Зургаа
.Ñàíõ¿¿ ¿ð àøãèéí òîîöîî
6.1 Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé ººðèéí ºðòãèéí òîîöîî6.2 Áîðëóóëàëòûí îðëîãûí ïðîãíîç6.3 Çàðäëûí òºëºâëºãº6.4 ̺íãºí ã¿éëãýýíèé òºñºâ6.5 Òàéëàíãèéí ïðîãíîç6.6 Ñàíõ¿¿ãèéí øèíæèëãýý
 Долоо
.Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýý òºëºâëºëò
7.1 Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýýíèé òîîöîî7.2 ¯ð àøãèéí òîîöîî7.3 Çýýë ýðãýí òºëºãäºõ õóâààðü
 
 
Найм
.Õàâñðàëò
ӨРСӨЛДӨГЧИЙН
 
СУДАЛГАА
 
Өрсөлдөгчийн
 
судалгааг
 
хийснээрээ
 
хэрэгжүүлэх
 
гэж
 
байгаа
 
төслийн
 
боломж
 
болон
 
давуу
 
талаа
 
тодорхойлж
 
бүтээгдэхүүний
 
ялгаралыг
 
бий
 
болгох
 
нөхцөлийг
 
бүрдүүлж
 
өгнө
.
Монгол
 
улсын
 
хүрээнд
 
өндөгний
 
зах
 
зээлд
 
үндэсний
 
үйлдвэрлэлийн
 
болон
 
импортын
 
зэрэг
 
олон
 
байгууллагын
 
олон
 
бүтээгдэхүүн
 
худалдаалагдаж
 
байгаа
 
юм
.
 Үүнд
:

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nandinbileg liked this
Г. Түвшин liked this
Azaa Daria liked this
Myagmar Tsegmid liked this
Gangamoron Tsend liked this
Orchoo Orcho liked this
Otgontuul Sundui liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->