Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Program XXIII Politoloski Dnevi

Program XXIII Politoloski Dnevi

Ratings: (0)|Views: 212 |Likes:
Published by marinko_banjac

More info:

Published by: marinko_banjac on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

 
XXIII. SLOVENSKI POLITOLOŠKI DNEVI
v organizaciji SLOVENSKEGA POLITOLOŠKEGA DRUŠTVA
»POLITIČNA KULTURAV FOKUSU POLITIČNIHZNANOSTI«
VABILO
GRAND HOTEL METROPOLPORTOROŽ, 31. MAJ - 2. JUNIJ 2012
 
SOBOTA, 2. 6. 2012
10.00 - 12.00
Okrogla miza Študentskega društva Agora:
Politi
č
nokomuniciranje in politi
č
na kultura
(dvoranaTartini)
koordinator: Vito Babi
č
sodelujejo: Ivana Grgi
ć
, Tamara Simon
č
i
č
, SanjaBajramovi
ć
, Denis Strikovi
ć
in Sebastjan Jereti
č
(Nevro PR)
10.00 - 12.00
Okrogla miza European Confederation of PoliticalScience Associations:
Common European PoliticalScience Curriculum
(dvorana Largo)
koordinator: prof. dr. Susanne Schüttemeyer
sodelujejo: prof. dr. Didier Georgakakis, prof. dr.Oscar Gabriel, prof. dr. Andras Bözöki, prof. dr. PabloOñate, prof. dr. Oddbjorn Knutsen, Felix Wurm, prof.dr. Jerzy Wiatr, prof. dr. Attila Agh, prof. dr. GilgSeeber
12.30-13.00
Zaklju
č
ek konference
KOTIZACIJA
Kotizacija za udele
ž
bo na XXIII. Slovenskihpolitoloških dnevih 2012, pla
č
ana do 15. maja 2012,znaša 150 EUR; po tem datumu je cena 200 EUR.Za zaposlene na javnih univerzah v Sloveniji znašakotizacija do 15. maja 2012 120 EUR. Udele
ž
enciprejmejo brošuro s programom in povzetki referatov.Kotizacija vklju
č
uje osve
ž
ilne pija
č
e med odmori terudele
ž
bo na organiziranih ve
č
erjah.Popust upoštevamo tudi ob pisni prijavi do 15. maja2012. V primeru krajše udele
ž
be je mo
ž
no pla
č
iloenodnevne kotizacije, ki znaša 100 EUR (po 15. maja2012 pa 150 EUR). Enodnevna kotizacija vklju
č
ujeprost vstop na vse dogodke na izbrani dan ter brošuros programom in povzetki referatov. Enodnevnakotizacija vklju
č
uje tudi osve
ž
ilne pija
č
e med odmoriter udele
ž
bo na dru
ž
abni ve
č
erji.Za redne in izredne študente prvostopenjskega alidrugostopenjskega (magistrskega) študija znašakotizacija 30 EUR (v petek, 1. 6. 2012, znašaenodnevna kotizacija 15 EUR, brez ve
č
erje), invklju
č
uje brošuro s programom, osve
ž
ilne pija
č
e medodmori ter udele
ž
bo na ve
č
erji v
č
etrtek, 31.5.2012.Pla
č
ana
č
lanarina Slovenskega politološkega društvaza leto 2012 (v višini 25 EUR) se odšteje od zneskakotizacije, razen v primerih, ko je pla
č
nik kotizacijepravna oseba. Aktivni udele
ž
enci s prispevki inrazpravljavci na okroglih mizah so pla
č
ila kotizacijeoproš
č
eni.
PLA
Č
ILO
Kotizacijo pla
č
ate na transakcijski ra
č
un Slovenskegapolitološkega društva, pri Novi Ljubljanski banki,številka 02010-0091656430 in ob registraciji predlo
ž
itepotrdilo (fotokopijo virmana ali zbirnega poro
č
ila oobremenitvi banke). Ra
č
un vam po potrebi pošljemo popošti.
PRIJAVE IN INFORMACIJE
Vašo prijavo pri
č
akujemo do 15. maja 2012 poelektronski pošti na naslov marinko.banjac@fdv.uni-lj.si. Dodatne informacije po telefonu 01 5805-364.
ODJAVE
Morebitno odjavo sporo
č
ite po pošti ali po faksunajkasneje tri dni pred konferenco.V primeru kasnejše odjave administrativni stroškiznašajo 50 odstotkov kotizacije.
CENE IN REZERVACIJE PRENO
Č
ITVE V GHMETROPOL
so dostopne na strani http:\\www.metropolgroup.si.Organizator konference je zagotovil zadostno številoprostih preno
č
itvenih zmogljivosti v hotelih razli
č
nihkategorij v okviru GH Metropol. Za urejanje hotelskihrezervacij poskrbi SPOD na naslovu miro.hacek@fdv.uni-lj.si.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->