Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sertipikatiin ajil

sertipikatiin ajil

Ratings:
(0)
|Views: 583|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
 
ÀãóóëãàÓäèðòãàëÍýãä¿ãýýð á¿ëýã.
Онолын хэсэг
 1.1.
Боловсролын үнэлгээний шинэчлэл ба сургалтын үнэлгээ.
 
Õî¸ðäóãààð á¿ëýã.
Судалгааны ѐс зүй
 
2.1. Судалгааны арга зүй
 
2.2. Судалгааны үр дүн, багш, оюутны хоорондох өнөөгийн байдал
 
 Д
¿ãíýëò
 
 
Óäèðòãàë
Боловсрол нь хүний эзэмшсэн мэдлэг, чадварын хэмжээ, /түвшин,түүнийг тодорхойлсон баримт бичиг/
-
ээр биш, түүний ажиллах, амьдрах урухааных нь цараар тодорхойлогдох бөгөөд тэр нь иргэдийн сурч боловсрохнөхцөлийг бүрдүүлэх үйлчилгээг явуулах эрхэм зорилготой байх болсон./С.Батхуяг, Улаанбаатар, 2007, тал.9/ багш нь шинжлэх ухааны мэдлэгийгбэлнээр датжуулах биш, харин суралцагсдыг шинжлэх ухааны мэдээлэл дээражиллуулах замаар шинжлэх ухааныг судлах, шинэ мэдлэгийг бүтээхчадвартай болгохыг зорино. Харин үүний үр дүнд оюутан сурагчид өөрийн олжавсан мэдлэг чадвараа багшаар үнэлүүлэх үйл үүснэ. Энэ үнэлгээг багш тухайнсурагчийг нийт сурагчидтай харьцуулахгүй харин тухайн сурагчийг өөртэй ньхарьцуулан жишиж өөрийг нь өөрийнх нь амжилтаар үнэлж үнэлгээ өгөх ѐстойбилээ.
 
 
Ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë:
 Ìýäýýëýë, òåõíèê òåõíîëîãèéí õºãæèëèéí õóðäàö íü èðãýäèéí áîëîâñðîëûíýðýëò õýðýãöýýã óëàì íýìýãä¿¿ëæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ áîäèò õýðýãöýý íü ãàäààä õýë,ÿëàíãóÿà àíãëè õýëíèé á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, ¿ð ºãººæèéãíü íýìýãä¿¿ëýõ ò¿¿í÷ëýí ãàäààä õýëíèé áàãø áèäýíä ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ, óð÷àäâàðàà ñàéæðóóëàõ, ñóðãàëò ñåìåíàðò õàìðàãäàõ òóðøèëãà ñóäëàõ, àíãëè õýëñóðàõ òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõèéã ç¿é ¸ñîîð øààðäàæ áàéíà.Áîëîâñðîë ñî¸ë øèíæëýõ óõààíû ÿàìíààñ á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä àíãëèõýëèéã çààâàë ñóäëàõ, àíãëè õýëèéã àëáàí ¸ñíû õî¸ðäîã÷ õýë áîëãîñîíòîéõîëáîãäóóëàí áóñàä õýëèéã õîñëóóëàí ¿çýõäýý àíãëè õýëèéã ò¿ëõ¿¿ ýçýìø¿¿ëýõáîäëîãî áàðèìòàëæ áàéíà.
“Àнгли хэлний сургалтын чанарыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”
-èéíçîðèëòîä (Àíãëè õýëíèé ¿íýëãýýíèé ñòàíäàðòûã áîëîâñðóóëàí ìºðä¿¿ëíý)(Àíãëè õýëèéã áèå äààí ñóäàëõàä çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ñóðãàëòûíõýðýãëýãäýõ¿¿íýýð õàíãàõ àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ) çýðýã çîðèëòóóäûãäýâø¿¿ëñýí áàéäàã. Ýíý íü ìàíàé åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäàä íýíòóëãàìäñàí àñóóäëóóä þì.Ñóðãàëòûí òîãòîëöîîíû íýã ãîë ýëìåíò íü ñóðãàëòûí ¿íýëãýý þì. ºíãºðñºíõóãàöààíä ñóðàëöàã÷äûã ¿íýëæ ä¿ãíýõ ¿éë àæèëãààíû àãóóëãà, àðãà õýëáýðøàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò çýðýãò ººð÷ëºëò îðæ ¿íýëãýýíèé øèíý òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõòàëààð îëîí çºâëºìæ¿¿ä ãàð÷ áàéíà. Ãýâ÷ ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýëã¿íçãèéðýõèéí õýðýýð ñóðãàëòûí ñóðãàëòûã ¿íýëýõ àñóóäëààð òóðøèëò ñóäàëãààãõèéæ, Þóã, Õýçýý, ßàæ ¿íýëæ áàéãààã íàðèéâ÷ëàõ ò¿¿íèé çîðèëãî, àãóóëãà, àðãàç¿é, ¿ð ä¿íòýé òàíèëöàæ, ñóäëàõ øààðäëàãà óëàì íýìýãäñýýð áàéíà. Ìàíàéóëñûí áîëîâñðîëûí àëü ÷ øàòàíä àíãëè õýëíèé ìýäëýã, ÷àäâàðûã èõýíõäýýáè÷ãèéí õýëáýðýýð ¿íýëäýã. Áèäíèé ãàäààä õýë çààæ áàéãàà ãîë çîðèëãî áîëñóðàëöàã÷äûã òóõàéí õýëíèé ÿðèõ, ñîíñîõ, óíøèõ, áè÷èõ ÷àäâàðò ºâ òýãø ñóðãàõÿâäàë þì. Ãýòýë èõýíõ ñóðãàëòûí áàéãóóëàãóóäàä ñóðàëöàã÷äûí ãàäààä õýëíèéÿðèõ, ñîíñîõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ, ò¿¿íèéã áîäèòîéãîîð ¿íýëýõ àñóóäàë ó÷èðäóòàãäàëòàé áàéíà èéìýýñ ñóðàëöàã÷äûí àíãëè õýëíèé ìýäëýã, íýí ÿëàíãóÿàÿðèõ ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã èë¿¿ áîëîâñðîíãóé, áîäèòîé, ¿íýí çºâ, áîëãîõ
хувилбарыг олж судлах, Сурагчдын англи хэлний ярианы чадварыг бие даанхөгжүүлэх боломжыг судлах
çîðèëãîîð òóñ ñýäâèéã ñîíãîæ àâñàí áîëíî

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->