Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sach Suu Tam P18

Sach Suu Tam P18

Ratings: (0)|Views: 61 |Likes:
Published by kimhoang

More info:

Published by: kimhoang on Dec 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
Sưu Tm Th Thut
traitimbinhyen_nova@yahoo.com 
 
http://vietdown.org
Nguyn Anh Tú
1
 
http://vietdown.org
Thi
t K
: Nguy
n Anh Tú 
 
Sưu Tm Th Thut
traitimbinhyen_nova@yahoo.com 
 
http://vietdown.org
Nguyn Anh Tú
2
M
c L
c
 TT Tiêu
ð
Trang
110 b
ư 
c cài
ñ
t ph
n c
ng 32M
ư 
i l
 
i khuyên khi l
p
ñ
t card nâng c
p5310 th
thu
t
ñ
i v
 
i Modem84Bi
n
ñĩ 
a CD-R, CD-RW thành
ñĩ 
a m
m115Các ch
ươ 
ng trình ch
ng spam mail hay nh
t136Cách nh
n d
ng email l
a
ñ
o177C
u hình các thông s
m
c
ñ
nh
ñ
t
ă
ng t
c
ñ
truy nh
p v
 
i Tz Connection Booster198Chia s
 
nh s
: mi
n phí và
ñơ 
n gi
n219Chuy
n
ñ
i
ñ
nh d
ng Flash sang Mp32410Chuy
n
ñ
i File PowerPoint sang PDF không s
 
xung
ñ
t Font ch
2511Chuy
n
ñ
i PDF mi
n phí ngay trên web2612Chuy
n
ñ
i tài li
u PDF sang Word27
 
Sưu Tm Th Thut
traitimbinhyen_nova@yahoo.com 
 
http://vietdown.org
Nguyn Anh Tú
3
10 b
ư 
c cài
ñ
t ph
n c
 
ng
Ngay c
v
 
i m
t s
công ngh
m
 
i nh
ư
Plug and Play, vi
c cài
ñ
t ph
n c
ng v
n có th
g
p r
c r
i.Sai sót và tr
c tr
c s
làm b
n m
t hàng gi
 
 
ñ
x
lý. Ch
d
n d
ư 
i
ñ
ây s
giúp b
n v
n hành máy m
tcách êm ru.Tr
ư 
c tiên, hãy t
o ra m
t backup. H
ng ngày, Windows 98 s
t
 
ñ
ng sao chép
ñ
l
ư
u tr
các fileRegistry. Theo m
c
ñ
nh, nó s
l
ư
u gi
5 backup cu
i cùng trong Windows\Sysbckup folder, ki
u nh
ư
 các file .cab có tên là rb xxx.cab (xxx là s
c
a backup, ví d
nh
ư
001 ho
c 002). Hãy copy m
t file.cab m
 
i nh
t và
ñ
t m
t tên khác sao cho nó không b
ghi
ñ
è do copy h
ng. N
u b
n c
n l
ư
u tr
m
tbackup file, hãy kh
 
i
ñ
ng l
i h
th
ng trong ch
 
ñ
DOS và ch
y regscan.exe.Ti
n ích System Restore c
a Windows Me s
t
 
ñ
ng th
c hi
n vi
c backup h
th
ng.
n chu
t vàoStart, Programs, Accessories, System Tools, System Restore
ñ
reload c
u hình h
th
ng mà Windows
ñ
ã l
ư
u t
tr
ư 
c
ñ
ó.Cu
i cùng, hãy ch
c ch
n r
ng
ñ
i
n trên ng
ư 
i b
n
ñ
ã
ñư 
c ti
p
ñ
t. Th
m chí ch
m
t s
tích
ñ
i
nt
 ĩ 
nh r
t nh
trên c
ơ 
th
c
ũ
ng có th
làm h
ng m
ch
ñ
i
n tinh x
o trong PC c
a b
n. Hãy s
 
vào ph
nkhung g
m kim lo
i c
a h
th
ng ngay tr
ư 
c khi b
n rút phích c
m ra kh
i
 
ñ
i
n
ñư 
c ti
p
ñ
t. Luônluôn ph
i tháo d
 
t
t c
 
ñư 
ng dò t
 
i các thi
t b
c
ũ
tr
ư 
c khi b
n cài
ñ
t cái m
 
i vào. Hãy làm nh
ư
 sau:1. S
d
ng ch
ươ 
ng trình
ng d
ng Add/Remove Programs trong Control Panel
ñ
g
 
b
t
t c
ph
nm
m liên quan t
 
i thi
t b
.2. D
 
b
driver c
a thi
t b
. Nh
n chu
t vào Start, Settings, Control Panel, System, ch
n phím DeviceManager tab, kích
ñ
úp chu
t vào category c
a thi
t b
, ch
n thi
t b
mà b
n
ñ
ang tháo cài
ñ
t và click vào nút Remove. L
ư
u ý:
ð
tháo d
 
b
ph
n
ñ
i
u khi
n c
a m
t graphics card (Windows g
i nó là“display adapter”), tr
ư 
c h
t kích
ñ
úp chu
t vào tên thi
t b
, ch
n Driver tab trong h
p Properties, vàch
n nút Update Driver; sau
ñ
ó s
d
ng Update Device Driver Wizard
ñ
cài
ñ
t b
ph
n
ñ
i
u khi
nVGA c
a Windows.3.T
t máy PC.4.M
 
h
p h
th
ng và g
 
b
thi
t b
c
ũ
. N
u b
n mu
n nâng c
p graphics card, hãy
ñ
t th
m
 
i vào
ñ
úng th
 
i
ñ
i
m này.5.Kh
 
i
ñ
ng l
i máy tính và ki
m tra Device Manager. N
u m
c nh
p c
a thi
t b
c
ũ
v
n còn
 
 
ñ
ó, hãyl
p l
i thao tác tháo cài
ñ
t m
t l
n n
a.
ð
ôi khi, b
n ph
i h
ơ 
n m
t l
n remove m
t thi
t b
tr
ư 
c khikhông còn sót m
t trace nào trong Windows.Cài
ñ
t t
ng thi
t b
m
 
i vào và s
d
ng PC c
a b
n trong vài ngày sau m
i l
n cài
ñ
t
ñ
phát hi
ntr
c tr
c. Có 5
ñ
i
u b
n c
n nh
 
khi cài
ñ
t:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->