Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13 TET Syllabus Paper 2 Language 1 Tamil

13 TET Syllabus Paper 2 Language 1 Tamil

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by Mohankumar P K
Tamil Nadu Teacher Eligibility Test 2012
Tamil Nadu Teacher Eligibility Test 2012

More info:

Published by: Mohankumar P K on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

 
Teachers Eligibility Test – Paper 2iv. Language I - 1. Tamil
Mwh« tF¥òÂw‹
 
ghl¥bghUŸ
 
f‰wš f‰Ã¤jš brašghLfŸ
1. ciu¥gFÂia cçaxè¥òl‹ go¤jš, ika¡fU¤j¿jš, édhcUth¡Fjš,édhé‰nf‰wéilaë¤jš,F¿¥bgL¤jš,étç¤jš, jhnd f‰wš
Ïaš
1brŒÍŸ
thœ¤J
 
ÂU¡FwŸ
ciueil
j䜤jh¤jhc.nt.rh.
Jiz¥ghl«
filÁtiu e«Ã¡if
Ïy¡fz«
  Ïiz vG¤J¡fŸm¿jš, F¿š, beošm¿jš
bkhê¤Âw‹ gæ‰Á
F¿š, beošntWgh£ilvL¤J¡fh£l¤j¡fth¡»a§fŸ.x‰iw¡ bfh«ò, Ïu£il¡ bfh«òvG¤JfŸ bfh©lth¡»a§fŸ,brh‰bwhl®fŸ, ÏdvG¤JfŸ bfh©lth¡»a§fŸ,brh‰bwhl®fŸ,brh‰fŸ m¿jš.
xè¥ò¥ gæ‰Á¡fhd ciueil¥gFÂia¡ F¿¥Ã£L cça ãW¤j¤Jl‹ go¡f¢ brŒjš.fhšòŸë, miu¥òŸë,K‰W¥òŸë M»at‰iw¡ftå¤J¥ go¡f¥ gH¡Fjš.brŒÍŸ, ciueil¥ gFÂia¡bfhL¤J, mt‰¿‹bghUsl¡f¤ijbtë¥gL¤JkhW édh¡fiscUth¡F« gæ‰Á : m¿Îiu¥gFÂæš m¿ÎiufŸ(éGäa§fŸ) btë¥gLkhwhdédh¡fŸ. vL¤J¡fh£lhfÁy édh¡fŸ bfhL¤J,mt‰iw¥ ngh‹w Ãwédh¡fis cUth¡F«gæ‰Á.Áy brh‰fëš, éilfŸ tu¤j¡fédh¡fŸ mik¡f¥ gæ‰Ámë¤jš.ciueil¥ g¤Âia¡ bfhL¤Jmj‹ ika¥ bghUŸkhwhjthW F¿¥ò¢ r£lf«jahç¤jš. ÁyvL¤J¡fh£Lfis¡ bfhL¤Jmt‰iw¥ ngh‹W ghl¥gFÂæYŸs gFÂfS¡F¡F¿¥ò vGj gæ‰Wé¤jš.F¿¥ò¢ r£lf« bfhL¤J éç¤J
 
Âw‹
 
ghl¥bghUŸ
 
f‰wš f‰Ã¤jš brašghLfŸ
vGJ« gæ‰ÁfŸ bfhL¤jš.bfhL¡f¥g£LŸs brŒÍŸ,ciueil¥ gF rh®ªjéGäa§fŸ, eilKiwthœ¡if¥ Ãu¢Áidbjhl®ghd édh¡fis¡bfhL¤J éil vGj¢brhšYjš.F¿š, beoš ntWghLfisvL¤J¡fh£l¤j¡fbrh‰bwhl®fis vGJ«gæ‰Á. (v-L) éš ÏirÍ«Åiz ÏirÍ« . . . . . . .x‰iw¡bfh«ò, Ïu£il¡bfh«ò cilabrh‰fŸ cilabrh‰bwhl®fis vGJjš.(bt£lbtë, ntfhjnrhW. . )tšèd, bkšèd, Ïilædtçiria¡ fh£L« brh‰fisvGJjš, (f£il, r£il,j£il, g£il)
2.bkhê MSik¤ Âw‹
:
 brh‰nghçš g§nf‰W,cça cz®nthLngRjš.
Ïaš
2brŒÍŸ
 ehyoah®ghuj njr«
ciueil
gwitfŸ gyéj«
Jiz¥ghl«
 
gh«òfŸ
f‰wš gFÂæYŸs brŒÍŸfisnk‰nfhŸfh£o¢ brh‰bghêÎjahç¤jš.gwitfë‹ brašfŸ, gH¡f§fŸKjèad g‰¿¡fyªJiuahlš.ciuahlš gFÂia¢ RU¡»vGJjš.ciuahliy khzt®fis¡
 
Âw‹
 
ghl¥bghUŸ
 
f‰wš f‰Ã¤jš brašghLfŸ
ciuahlš
 
Ïy¡fz«
F¿š, beošc©lhtJ v¥go?vG¤JfS« cwΫ
 bkhê¤Âw‹ gæ‰Á
v©, v©Q¡FçavG¤J tot«,brh‰fis¢ nr®¤J«Ãç¤J« vGJjš,j‹ ÏdbtG¤Jl‹k£L« nrU«vG¤JfŸ
bfh©nl ãfœ¤JjšF¿š, beoš brhšyh¡f¥gæ‰ÁfŸ ÏdbtG¤JfŸ miktJ ngh‹wbrh‰fis vGJjš. (r§f«,j§f«, t§f«...) (clåiybkŒ«ka¡f¢ brh‰fŸ, g¡f«,gh¡f«)
ghl¥ gFÂæYŸs brh‰fis¥Ãç¤J«, nr®¤J« vGJ«gæ‰Á. (tšbyh‰WäFtjhf mikÍ«vL¤J¡fh£LfŸ k£L«)
 
3. f£Liu, foj«,é©z¥g§fis cçatot¤Jl‹, ãW¤j¡F¿fis¥ ga‹gL¤ÂvGJjš, Áªjid¤Âw‹ m¿jš
Ïaš
3brŒÍŸ
 eh‹kâ¡foif
ciueil
Muhnuh Mçunuh
Jiz¥ghl«
Åu¢ ÁWt‹
Ïy¡fz«
brh‰fë‹ tiffŸ
bga®¢ brhš,éid¢ brhšm¿Kf«
bkhê¤Âw‹ gæ‰Á
x‰W¥ ÃiH,ka§bfhè¥ ÃiH,bga®¢ brhš, éid¢brhš ngh‹wt‰iw
f‰wš gFÂæYŸs brŒÍŸfisnk‰nfhŸfh£o mwÎiu,tUzid¡ f£Liu vGJ«gæ‰Áaë¤jš.f‰wš gFÂæYŸs ciueil¥ghl§fëš vL¤jhs¥g£LŸs ãW¤j¡ F¿fisvL¤bjGJjš. mt‰¿‹njitæid¥ g‰¿Í«, ãW¤j¡F¿fŸ Ïlhjjhš V‰gL«bghUŸ ka¡f¤ijÍ« vL¤J¡fh£Ljš.bga®¢brhš, éid¢brhšntWgh£il és¡f¤ j¡fgæ‰Áaë¤jš.éid¢brh‰fëèUªJ, Ãwtif¢brh‰fis tUé¡F« gæ‰Á.tšbyh‰W¥ ÃiH (Ïu©lh«

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->