Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 114|Likes:
Published by tialena
Τρόποι προσωπικής ανάπτυξης και συναισθηματικής ενίσχυσης των νέων
Ανάπτυξη διαφυλικών σχέσεων
Μιά απάντηση στην οικονομική κρίση
Τρόποι προσωπικής ανάπτυξης και συναισθηματικής ενίσχυσης των νέων
Ανάπτυξη διαφυλικών σχέσεων
Μιά απάντηση στην οικονομική κρίση

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: tialena on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/05/2012

 
ΡΥΝΨΣΡΓΙΖ ΕΛΕΡΠίΞΖ ΛΟΣΛΠυτρνγ ρυνψσργιής ελΤρπϏξζς ιεγ ψϏλεγψμζδεπγιήςολέψφϏψζς πσλ λΫσλΕλΤρπϏξζ ΰγεϊϏηγιώλ ψφΫψοσλΔέε ΕρΤλπζψζ ψπζλ νγινλνδγιή ιυέψζ
Νυέκσ ιεπεφυζψπγιΤ σς λΫνϏς πνϏς ελμυώρνϏς ερτ 9 5<+ 8?οπώλ$ φσυές λε μοσυώ τπγ ζ βγνηνθγιή ζηγιέε ψϏδρέρπογ ρΤλπνποδο πζλ όϏφγιή + όϏφνηνθγιή. ΕϏπτ θέλοπεγ δο ψινρτ λε ΰώψσΫλε ψπέθδε πνϏ ρηζμϏψδνϋ ψπνλ νρνέν εροϏμϋλνδεγ.Ζ ολζηγιέσψζ Ϋφογ νυγψποέ σς δέε ρουένΰνς ερτ πζλ οϊζβοέεδΫφυγ πζλ ρηήυζ ερτιπζψζ πζς ιεπΤψπεψζς ρνϏ νλνδΤκνϏδοολήηγιες. Ψπγς ψϋθφυνλος ινγλσλέος εϏπή ζ ρουένΰνς δνγΤκογ λεοργδζιϋλοπεγ$ τφγ δτλν οξεγπέες πζς δειυτφυνλζς ρηΫνλοιρεέΰοϏψζς$ εηηΤ ιεγ πζς εϋξζψζς πνϏ φυτλνϏ ελουθέεςδοπΫρογπε. Ζ νγινλνδγιή οξΤυπζψζ$ ΰζδγνϏυθοέ ΰϏψινηέος ψοΫλελ λΫν ολήηγιε ψπν λε ψϏθφυνλέψογ$ λε ψϏλΰϏΤψογ ιεγ λεελεηΤβογ ρηήυζ ϏροϏμϏλτπζπε πσλ ινγλσλγιώλ πνϏ υτησλ ‘ πνϏς νρνένϏς ελεδΫλοπεγ λε Ϋφογ νηνιηζυώψογ δΫφυγ πν πΫηνςπζς ολήηγιζς κσή πνϏ+ πΫπνγνγ οέλεγ πν ορΤθθοηδε$ ζψϏκϏθγιτπζπε ιεγ ζ θνλοωιτπζπε $ ψϋδϊσλε δο πνϏς ογΰγινϋςΖudpxhl * Qdokmnx. , Gepche Dehgmzch Frfcn$ Keie @ogmzch$Brengm Kcdmxezdiozch$ Hzog Xmrch$ Fmren Mqehch$
Xmhcedxuqqmrp en` xodj oxpook cn unokqdmso` unczorxcpsfre`uepox
$ E`mdoxhonho. Jcn`Erpchdox. Hmk. 2: Eufuxp$ 2151#.Ρσς ελπερνιυέλνλπεγ νγ λΫνγ ψπζ φώυε δες ψπνϏςινγλσλγινϋς πνϏς υτηνϏς7ΌυοϏλος ΫφνϏλ ΰοέξογ τπγ δοθΤην ρνψνψπτ Οηηήλσλ λΫσλϊοϋθνϏλ ερτ πζλ ρεπυγιή νγινθΫλογε τπελ ρελπυοϋνλπεγ$ νδΫψνς τυνς ζηγιέες πσλ λΫσλ ρνϏ ϊοϋθνϏλ ερτ πζλ — ρεπυγιή ‘ δζπυγιή ϊσηγΤ ‛ ιϏδεέλοπεγ δοπεξϋ 82 + 88 φυτλσλ$ ελπέμοπε δοπνϏς ΟϏυσρεένϏς ρνϏ ν Δ.Ν. ζηγιέες οέλεγ ρνηϋ φεδζητπουνς.Νγ νγινλνδγιΫς ΰϏψινηέος ρνϏ ελπγδοπσρέκνϏλ νγ λΫνγορζυοΤκνϏλ Τδοψε ιεγ υγκγιΤ πζ κσή πνϏς.
 
ΒηΫρνλπες πν ΰΤψνς ιεγ τφγ πν ΰΫλπυν9§ζ ιυέψζ οέπο ινγλσλγιή οέπο ρνηγπγιή οέπο νγινλνδγιή$ ΰολ οέλεγΫλε κήπζδε ρνϏ ελπγδοπσρέκνϏδο θγε ρυώπζ ϊνυΤ. ΌφνϏδο πυογςψνβευΫς ϏϊΫψογς ιεπΤ πζλ ποηοϏπεέε οιεπνλπεοπέε9 πν ιυεφ πνϏ–23$ πζλ νγινλνδγιή ιεπΤυυοϏψζ πσλ ρυώζλ Ψνβγοπγιώλ φσυώλψπγς ευφΫς πνϏ –31 ιεγ πζλ εψγεπγιή νγινλνδγιή ιυέψζ ψπζλοιρλνή πνϏ εγώλε·.
 
Νγ λΫνγ ελεηνθγκτδολνγ πγς νγινλνδγιΫς ιεγ ινγλσλγιΫς ΰϏψινηέοςψπζλ ρευνϋψε ϊΤψζ ΰϏψινηοϋνλπεγ λε ΰνϏλ πζ κσή πνϏς δο δέερυννρπγιή$ λε ιΤλνϏλ δειυνρυτμοψδε ψφΫΰγε$ λε νλογυοϏπνϋλ. ΛγώμνϏλ οθιησβγψδΫλνγ ψο δέε ινγλσλέε ρνϏ ϊελπΤκογ ψποέυε.ΐγελϋνϏδο πν ψπΤΰγν πνϏ ρΫλμνϏς $ δοπΤ πν ψνι ιεγ πνλ μϏδτ. ΝγΤλμυσρνγ βγώλνϏλ νγινλνδγιτ ψπυος$ ζ νγινλνδγιή ιεγ ινγλσλγιήπνϏς κσή οέλεγ θοδΤπζ ερτ
ψπυοψψνθτλε ουομέψδεπε θγε πνϏςουθεκτδολνϏς ιεγ πγς νγινθΫλογΫς πνϏς ιεγ ερνποηνϋλπεγ πτψνερτ ϏρνιογδολγιΤ τψν ιεγ ελπγιογδολγιΤ ψϏψπεπγιΤ.
 
Θγε ρευΤΰογθδε9
ζ ρευΤδοπυνς §ουθεψγειτ xpepux·
$ εϊνυΤ πτψν
πζλ ελουθέε
$ρνϏ οέλεγ
ελπγιογδολγιτ ψπυοψψνθτλν ουΫμγψδε
$ τψν ιεγ
πζλουθεψγειή ελεψϊΤηογε
$ ρνϏ οέλεγ
Ϗρνιογδολγιτ
, ϏρΤυφογερτψπεψζ δοπεξϋ πνϏ οέδεγ Τλουθνς ιεγ πνϏ ϊνβΤδεγ δζλ δοΰγώξνϏλ ερτ πζλ ΰνϏηογΤ δνϏ#. Ρευνδνέσς
ζ ρευΤδοπυνς§επνδγιτ ογψτΰζδε·
$ εϊνυΤ πτψν πζλ νγινλνδγιή ελΫφογε ρνϏοέλεγ ζ
ελπγιογδολγιή
 
ελγιελτπζπε ρηήυσψζς πσλ πυοφνϏψώλνγινλνδγιώλ ελεθιώλ
$ τψν ιεγ πζλ νγινλνδγιή ρέοψζ ρνϏεϊνυΤ ψπζλ
Ϗρνιογδολγιή
εέψμζψζ ελορΤυιογες πνϏογψνΰήδεπνς. Όπψγ οξζθοέπεγ θγεπέ ψο δγε ινγλσλέε ψονγινλνδγιή ιυέψζ ορζυοΤκνλπεγ Τδοψε ιεγ βευϋπουε νγ ϊπσφνέιεγ νγ Τλουθνγ εηηΤ πν Τθφνς ιεγ ζ ΰϏψϊνυέε ορζυοΤκνϏλ ιεγ πνϏρτηνγρν$ νγινλνδγιΤ γψφϏυτπουν$ ινδδΤπγ πνϏ ρηζμϏψδνϋ.Ψο
επνδγιτ ορέροΰν
$ εξέκογ λε οξοπΤκνλπεγ
πε ελπγιογδολγιΤ
ψπυοψψνθτλε ουομέψδεπε$ τρσς
ελουθέε$ ογψτΰζδε λνγινιϏυγνϋ$ευγμδτς δοηώλ νγινθΫλογες$ φυΫνς$ επνδγιΫς ΰγεϊνυΫς ψπζΰγεφοέυγψζ πσλ φυζδΤπσλ$ τρσς πΤψογς οξνγινλτδζψζς φυζδΤπσλή ψϏψψώυοϏψζς φυοώλ$ ιεμώς ιεγ νγ νγινλνδγιΫς θλώψογς ιεγγιελτπζπος 
. Ζ ουθεψγειή ελεψϊΤηογε ϊεέλοπεγ λε ορζυοΤκογρουγψψτπουν πνϏς δοθεηϋπουνϏς ψο ζηγιέε ουθεκτδολνϏς ιεγ πγςθϏλεέιος‛. ,
ΝυΫψπζς ΘγσπΤινς$ άϏφέεπυνς$ ΐλπζς άϏφγεπυγιής Ιηγλγιής 050
 
Ψπυεπγσπγινϋ ΛνψνινδοένϏ Εμζλώλ$ CnjmAmbrode.fr Ρουγνΰγιτ άίΦΓΕΠΥΓΙΖ
 lppq9--vvv.qrmxerkmfc.fr-qrmxerkmfc+erpchdox.lpkd#
Δήρσς με ρυΫρογ λε ΰγειυέλνϏδο πν ϊνβΤδεγ δζλ δνϏ ψϏδβοέ λε φΤψσ πζλ ΰνϏηογΤ δνϏ.....ερν πν δνϏ ψϏδβεέλογ λε οέδεγΤλουθνς 7ΨϏθιυέλνλπες πν ρευοημτλ δο πν ρευτλ βηΫρνϏδο τπγ9οδρογυγιΫς ΫυοϏλος ρΤλσ ψπγς οργρπώψογς πζς ελουθέες θγε πζλΰοιεοπέε πνϏ &81 εϊνυνϋψελ ιϏυέσς πγς ϏηγιΫς οργρπώψογς . Πζλΰοιεοπέε πνϏ &<1 τπελ ιεγ ρΤηγ ερεψφτηζψο πν κήπζδε πζςελουθέες γ ΫυοϏλος οργιολπυώμζιελ ψπγς όϏφνηνθγιΫςοργρπώψογς . Νγ οργρπώψογς ρνϏ ερνιεηϋϊμζιελ ερτ εϏπΫς πγςΫυοϏλος ρουγοηΤδβελελ 9 ιεπΤμηγόζ$ φεδζηή εϏπνοιπέδζψζ $ερΤμογε$ ιεγ εϏπνεδϊγψβήπζψζ. ΟλΰογιπγιΤ ελεϊΫυνδεγ ψοΫυοϏλε πνϏ 53<5 ιεγ 53<? τρνϏ δοπεξϋ 81/ ιεγ 01/ πσλΤλουθσλ ολήηγισλ ελπγδοπώργκο ψνβευΤ ψϏλεγψμζδεπγιΤρυνβηήδεπε.Ρσς δρνυνϋλ δοπυγεψπνϋλ νγ ψϏλεγψμζδεπγιΫς όϏφνηνθγιΫςοργρπώψογς πζς ελουθέες$ πζς ουθεψγειής ελεψϊΤηογες ιεγ πνϏνγινλνδγινϋ ψπυος7Ν Qrmbxp ,211?# ελεϊΫυογ τπγ ζ ϋρευξζ ινγλσλγιήςϏρνψπήυγξζς ιεγ ζ Ϗρνψπήυγξζ ψπν φώυν ουθεψέες ερτελώπουνϏς εηηΤ ιεγ ψϏλουθΤπος ερνποηνϋλ ρευΤθνλπος ρνϏορζυοΤκνϏλ πν νγινλνδγιτ ψπυος. Ψζδελπγιτ ορέψζς υτηνρεέκνϏλ πε φευειπζυγψπγιΤ πζς ρυνψσργιτπζπες πνϏ επτδνϏ$ρνϏ ψφοπέκνλπεγ δο πζλ εϏξζδΫλζ οϏεησπτπζπε ψπζλόϏφνινγλσλγιή ερογηή$ τρσς λοϋυσψζ ή φεδζηή ελνφή ψπζδεπεέσψζ$ πε επνδγιΤ φευειπζυγψπγιΤ ρνϏ ελπγιεπνρπυέκνϏλπζλ ελΤθιζ εέψμζψζς οηΫθφνϏ πσλ ιεπεψπΤψοσλ ιεγ πεεπνδγιΤ φευειπζυγψπγιΤ ρνϏ εϊνυνϋλ ψπν θολγιτ εέψμζδεεϏπνοιπέδζψζς ιεγ ρυνψσργιής εξέες‛ ,
ΝυΫψπζς ΘγσπΤινς$άϏφέεπυνς$ ΐλπζς άϏφγεπυγιής Ιηγλγιής 050 Ψπυεπγσπγινϋ ΛνψνινδοένϏΕμζλώλ$ CnjmAmbrode.fr Ρουγνΰγιτ άίΦΓΕΠΥΓΙΖ
 lppq9--vvv.qrmxerkmfc.fr-qrmxerkmfc+erpchdox.lpkd#
Νγ ϊέηνγ δεμζδεπγινέ ηΫλο9 §
ρυτβηζδε ρνϏ ΰολ ηϋλοπεγ ήΰολ οέλεγ ρυτβηζδε ή οψϋ ιΤλογς ηΤμνς ψπζλ ορέηϏψή πνϏ
·.Ρευεπζυώλπες πζλ ρυεθδεπγιτπζπε ερτ πζλ ψινργΤ πσλελμυσργψπγιώλ ινγλσλγιώλ οργψπζδώλ ελειϋρπνϏλ ΰϋνουσπήδεπε9 ελ πε ρυΤθδεπε οξευπώλπεγ ερτ οδΤς θγε λε

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->