Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aine McAteer - Za djecu

Aine McAteer - Za djecu

Ratings: (0)|Views: 752 |Likes:
Published by buba_buba
Bilo da muku mučite kako natjerati svoje klince da jedu zeleno, ili vam se čini da nemate dovoljno vremena za maštovite i hranjive obroke ovo je prava knjiga za vas.
Bilo da muku mučite kako natjerati svoje klince da jedu zeleno, ili vam se čini da nemate dovoljno vremena za maštovite i hranjive obroke ovo je prava knjiga za vas.

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: buba_buba on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
}IIRISI I
OKUSI
}IAKRONOVE
'-'tw\:
tt1
 
1,
Prirodnaprehrana
prema
makrobiotidkim
nadelima
.
Sve
namirn ce
trebalu
bti
svjeze kako
b
smo
Sto
bolje
skorist
I
nllhovu
vitalnu
energ
ju
hranl
ve
sastojke.
Zamrznuti,
konzeTv
ran
i
s
idn
sastojci se
ne
preporuduju.
Korist
te
ih
led
no
akonemate
zbora.
Suh
sastolc
,
ferment
ranpro
zvodi te
ukuhano
voce
i
povrce
preporuauju
se u
vrileme
kad
lma
manjesvlez
h
nam
rnica,
naprmjer
zlm
.
.
Uprehranu
uvrst
te sto
v
5e
cje
ov t
h namirnica,
a
zbjegavajte
one
rafin rane
i
preradivane.
Tjekom
procesa prerade
hrana
veeim dijeom
gubi
hranlivesastojke
kao
dragocjenu
vta
nuenergiju
(fpr.
zrno cielovite rize u
sebi
nosiTivot i
akoga
navLazite,prokLijatde
za
ezikn
od
biie
e
raf
nirane
rize).
.
RavnoteTa
hranjv
h
sastojakaizuzetno
je
va1na,
a
:itarce,
mah!narke,
povrce,
orasast
p
odov
,
siemenke
i
vode
os
guravalu
tu
ravnoteZu.Takoder,
b
lo
bi dobro
da
uravnotezltebole
i
okuse
koji
saainjavalu
obroke
kao
kraae
duze
nadinepr preme.
.
Pripremanamirn ca zahtijeva
posebnu
pozornosl,od toga kakoperemo
namirnice,
kako
h
rezemopa
do
nadina
kako ih
kuhamo.
.
Raznol kostpodrazumilevane samo
razl
d
te
vrste
nam
rn
ca,
nego
raz
iditenadinepripreme,
zai
n)a,./ar)a
itd.
Recepti uvrSteni
u
ovu kuharicupruzit
ie
vam
pregrit
idela kako
da
svoju
prehranu
ud nite sto raznol
k
jom
i
tako
roo\oj,
o
Fdro
Od
.d7'
i'h
pol
Fbd
orga
'l
I
a.
.
Prehrana
treba
bt
u
skladu
s
god
inj
m
dob
ma
promlenamau
prirod.
Nijesvejedno
le
itemperatura trldeset stupnleva znad
ii
petlspod nu
e.
Odredene
namirnicei
nadin
pripreme
h
ade
organ
zam
dok
ga
drugl
naa
ni
gr
ju.
.
Svaki
le
dovjekposeban
i
siogajos
jedno
vazno nadelo
nag
asavanuznostind vidualiz ranog
pr
stupa
s
obz
rom
na
zdravstveno stanje,
raz
nLt
aktvnost
,
starost
spo
.
Zato
receple
pri
agod
te
sebi
v
astitorn zdravstvenom stanju.
 
.
Radost
kolom
pripremamole
o
utjecat 6e na njegovu
kva
itetu mo:da
vise
od
bi
o
koleg
zadina.
UZ
vajte
pripremalua
ove
lecepte, budite
zahvalni
na
podarenom
Z
votu i hrani
koja
jepred
vama
i
fe
zaboravitesvaki
za ogal
dobro
pro:vakai
I
Sadr*aj
Pi"d
do,
-:-[..'d1. o
rldlBd']
I
Pe
i.d(rJ:[onrb,r..n"m"
.
.
.
.
. ...... ........9
...
11
l3
Sretno
dletinstvo
-
zdravo
djetinstvo
stinski
vjerulem
da
je
naie
najdragocjen
le
u
aganie
Lt
oduvanje
p
aneta
Zemlle
naudit djecr
da
prihvate
postulu
jednostavan
I
prirodan
nadin
:ivienia.
Skotulemo
h
da
postanu
odvletnlcl,radunovode
I
da
ostvareprofes
ona
fu
karjeru
kolu
sam
odaberlr,
a
i
pr
tom
se vr
o
ma opaznie posveaule
valnim
Z
votnLm
vjeitinama
kao
Sto
su
br
gaza
tiieo
te
kako tile
o
hran
ti
na
odgovaraluai
fadin.
Dleca
su
popLrtspuzve.Neprestano
upilaludolmove z
prirode
odliLtd
koiesusreau.
Ved
nu onoga sto nauaimo
u nalraniloj
m
adosti
nos
mo sa sobomcljelog
7
vota
To
je
temeLj
na
kojem
gradimostrukturu:ivota.
Zapravo,
ti
se
temelli
podlnjugrad
ti
aak
prje
nego
ato
se
rodimo.
Cak
prilezaaeca
zdravie
stavovi
rod
te
ja,
poseb
cemajke,
koia nosl
dilete
I
koiaga
hran
devet
mlesec
,
od
presudnesuvaTnost.
Buduii
da sam
ledno
odledanaestero
djece irskih
kato
ika.
kod
kojihkontracepc
la
nlje
bla
opc
ja,
za
sta mis
lm danlsarn
bi
a"planirano
d
jete".
No,
rodena sam
u
okrlrilu
ispufjefom
llubavjLr
te
Lt
domu,
na
sreeu,
smjestenom
u
srcuprirode.
Odrasta
a sam
jeduai
bob
dasto voee
kole
le
raslo
u
grmllu,
beruc
jaglace,vadea
rnrkvu
z zemlje te
ieduailabuke
izravno
s
drveta.
N/ozda
samupravo
zato
dobia
osjeaal
samodostatnost
koli sa sobom nosinr
cie
i
Zivot.
Od
nalranije
sam
dob
b
la svjesna
da
fire
zemlla hran
.
N4ola
jeobltell
ima
a
mal
komad
zem
je
nakolem
smo
uzgajapovraeicvleae.Svedodanasniegdana
c
jen
m
tu
svjesnost
koju
sam stek
a
tako
rano
Lt
:
votu.
Kao
dletetu,
naidraze
mi
e
b lo
vr
jeme
koje
sam
provodia s maikom dok
je
kuhala.
Volje
asam
promatrat
Sto
ae
se
dogoditl
kad se
raz
id
ti
sastoic
kombin
ralu. A kad
god
sam
mala
pr
liku,
sama b
h
eksperment
rala.
Najaegc.'bih
zapode a
s
meni
(l.]
tovrileme)
dva
naldraza
sastojka
nas
acem
Seaerom.
Onome 5to
b
ostalo
nakon
sto
bih
pol
zala
prste,
na
kojima
kao
da
je
zavrsavao
vec
dio, dodala
bih
jos
neke sastojke
koji bi mi
b
I
pr
rucl.
danasvol
tr
eksper ment rat
,
ai
sada
su
moje kreacile
lestivilel
oa'O\'l
dr)
5
r./C./,
li;.jjt*t!.tfA
4.
Sv
c
od
c
rneta
15
5
Energiz
rajuaa
hrskavagranoa
.... ..... ..Il
6.
Palaa
nke s borovnica
na
.
19
rl
i
/
Jlha
s
nogonetn nl
okrLrg
cama
... .......21
B
Mam
na
rninestrone
juha
.......
23
I
JLrhaodcrnoggraha
s
frnky<a
iom
apsom....... .......25
13
Tempeh
salata
l0Nal"r"t"
"ru
fdtr"rdd
'1"
2.
ul-aod
p"
1l
.d d.'.'rjl''it\
11
Dop',
dpro.drbl,nd"."
.Do,""r^
F
lo.'dpl o d..
17.
Slasr
popeaciod
r:e
lofua18.
Kobas
ce
od
lsce s
umakorn
pr-oont
25. Hrcka\l
patfaits
babcama
........
26
Kvrgave
aokoladne
bombicc.
. . . . . .
.
5
27
Sezamovi keks
.59
6163
8.
Siatke
ko6arce
s
rnLrnom
ivan
lorn
r.'.
,,1
,,,,,:.l.
,....,,,....
..
)
)
l ti,i
t,',.'.
l
i.i
lt:
19.
Bo:anstvena
p
zza
s
kukurLrzn
n
tilestom
45
20
So/enacsrizom
ipestom....
4l
21.
P
ta
od
povraa
49
22.
Slmskatlestenna.. .....
51
23.
Slasna
itruca
od
tenrpeha
...
..53
24
Zapeaeni
rnakaron
graiak
552129
3l
3537

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sahara154 liked this
Sanja Erceg liked this
harisdc liked this
Tanja Watz liked this
teodorav liked this
Sahara154 liked this
ikastav liked this
Artan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->