Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bíró Gyöngyi: A kolozsvári unitárius egyházközség könyvtára a XVI–XVIII. században

Bíró Gyöngyi: A kolozsvári unitárius egyházközség könyvtára a XVI–XVIII. században

Ratings:
(0)
|Views: 72|Likes:
Published by Márkó László

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Márkó László on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
BiroGyongyiAkolozsvariunitariusegyhazkozsegkonyvtaraa
XVI-XVIII.
szazadban
Tanulmanyunkbanazegyetlenkolozsvari"bibliothecapublica",azazkozossegihasznalatunyilvanoskonyvtartortenetettekinijiik:at.
427
Akolozsvariunitariusegyhazkozseghoztaletreeztakonyvtarataz1560-asevekvegen.
428
AXVII.szazadbanharomalkalommalertepusztulas.
429
1716-banpedig-amikoraSzentMihaly-templomotatkellettadniakatolikusegyhazkezebe-azittelhelyezettkonyvtarallomanyafelbomlott:akonyveketelegettek,akatolikusplebaniavagyajezsuitakollegiumtulajdonabakerultek-vagyvisszaadtakazunitariusegyhazkozsegnek.
1.Akolozsvariunitarius
egyhazkozseg
konyvtaranakalapja
Akolozsvariunitariusegyhazkozsegkonyvtaranakalapjatnegykorabbikonyvallomany
alkotta:aSzentMihaly-templommintkatolikus,evangelikusesreformatusplebaniatemplom
konyvtaraies
aszerzetesrendek
szekularizaciojasoranidekerultkotetek,Ketkonyvallo-mannyal
kapcsolatban
sernmifeleinformacioval
nem
rendelkezunk:
ezeka
reformatuspleba-
niatemplom
konyveies
a
szekularizaciosoranidekerultkotetek,
A
ketmasikkonyvallomanyesetebenszerencsesebb
helyzetbenvagyunk:noha
veluk
kapcsolatoskorabeli
forras
nemma-radtrank,
nehanykotetuk
azonbanigen.Ezeketrnaa
kolozsvari
katolikus
plebania
level-
taraban,
illetveaRoman
TudomanyosAkademiakolozsvarikonyvtarabantalalhatjuk
meg.
430
Akatolikus
plebanialeveltara
jelenlegnem
kutathato,igy
azottmindenbizonnyal
meglevokotetek
helyett
kenytelenek
vagyunkAsztalosMiklos1934-es
tanulmanyarahagyatkozni.t''
427
Talaltunkolyanunitariustulajdonbanvoltkonyveketis,amelyekegysziikebbkorszamaravoltakelerhetok,Ketilyenkotetbejegyzesetidezzuk:"GregoriiBeolonietAmicorumeius,comparatusClaudiopoliAnno1659.dieXI.Mart.valoremvideultimo."(Jelzete:KvAKtU62194.),,BalasffyIstokkalkeozkeony[.]"(Jelzete:KvAKtU61974.)Akozossegihasznalatukonyvtarakmagyarorszagitortenetehez:MonokIstvan:
.Libriinpublicalibrariaexulesscholastici".Kiserletegyfejlecertelmezesere,avagyavarosikozossegikonyvtarakkialakulasarolMagyarorszagon.
In:
Tarnai
A
ndor-emlekkonyv.
Szerk.:KecskemetiGabor.Bp.1996.181-187.(HistoriaLitteraria2.)
428
,,Aziskolakonyvtaravalegyidejiilegazitteniekklezsiaisallitottfelkulonkonyvtartamagakebeleben,amitmasalkalmashelyiseghianyabanapiaczitemplom(aSzentMihaly-templom-aszerzo)sekrestyejebenhelyezettel."SimenDomokos:
Azunitariusokkolozsvarifotanodajanakkonyvtara.
KeresztenyMagveto1877.195.
429
Aregiszakirodalomallitasaszerintaz1689-eskolozsvaritiizveszerintetteaSzentMihaly-templomot.MiGrandpierreEditelgondolasavalertunkegyet:mivelakronikakeztnememlitik,nembeszelunkazekkorbekovetkezettpusztulasrol,GrandpierreEdit:
AkolozsvariSzentMihalytemplomtorteneteesepiteszete1349-tolnapjainkig.
EM1936.24.
430
Akesobbemlitettkeziratosgradualkivetelevel,amelyetagyulafehervariBatthyaneumariz.
431
AsztalosMiklos:
AkolozsvariSzentMihaly-templomXVI.szazadikonyvtara.
KonyvtariSzemle1934.41-42.115
 
1.1.ASzentMihalykatolikus
plehaniatemplomkdnyvei
Ket
kesobbi
kulso
forras
segitsegevel
vallalkozhatunk
arra,hogyfelbecsuljukakatolikus
plebaniatemplomkonyveinekszamat,
Az
1675-b6l
szarmazounitarius.Jnventarium
libro-rurn..."56olyan
kotetet
sorolfel,
amelyrolfeltetelezheto,
hogye
konyvtarallomanyahoz
tartozott.
432
Ezekkozul16konyvtovabbi
sorsat
ismerjuk-1716utana
kolozsvari
katolikus
plebaniakonyvtarabakerultek,
mivela
plebania
1730-b6l
szarmazo
konyvjegyzekenmegtalaljuk6ket.
433
Pontosannemtudjuk,hogya16kotetbolAsztalosMiklosmennyittalaltmeg.
Ket.Jvlissale
secundumritumdominorumultramontanorum"(Verona1480),
Aquinoi
Szent
Tamaskommentara
PetrusLombardus
sententiainak
hannadik
konyvehez
(Velence1490)
es
egy
osnyomtatvany
konkordancia
mellett
ugyanis
nehanylancoskonyvetemlit
434
meg.Maegyetlenegy
kotetetvehetunkkezbe
a
plebaniatemplom
k6nyvei
435
kozul:
aztaXVI.
szazadelejerol
fennmaradt
keziratosgradualt,
amelyet
valoszimileg
atemplom
szamarakeszitetteka
kolozsmonostorikonvent
scriptoriumaban.Y"
1.2.ASzent
Mihaly-templom
konyvtara
mint
evangelikus
konyvtar
Az
1550-es
evekkozepeig
afenti
alapallomany
minimum75
kotettel
gyarapodott.Ezeketakonyveket,aszaszesamagyarevangelikuskonyvtarkonyveitalapgerincentalalhato"Vol.Cathedrae.Saxo,Colos."esa"Vol.Cathed.Ung.Colos."tulajdonosibejegyzesekalapjan
432
A.z
.Jnventariumlibrorum..."foglaljamagabanakolozsvariunitariusegyhazkozsegkonyvtaranakalapallomanyat,In:
Erdelyikonyveshazak
11.
Kolozsvar,Marosvasarhely,Nagyenyed,Szaszvaros,Szekelyudvarhely.
JakoZsigmondanyaggyujtesenekfelhasznalasavalsajtoalarendezte:MonokIstvan,NemethNoemi,TonkSandor.Szeged.1991.(Adattar16/2.)29-34.
433
Acanonicavisitatiokeziratat1998-banKovacsAndrastalaltamegagyulafehervariErsekiLeveltarban,Tudomasunkszerinteztkovetoenmegjelentegyromaniaikiadvanyban,sajnosnemtudunkrahivatkozni.
434
AsztalosMiklos:
i.m.
41.
435
Akatolikusplebaniatemplom
xv.
szazadikoteteikozulegybekotottmisekonyvrolVantudomasunk,amelyet1492-benAnnaasszony,JakabotvosmesterfelesegeadomanyozottatemplomSzentKatalin-oltaranak,(JakabOkl
I.
300-302.)AXVI.szazadelejenmegketalkalommalajandekoztakkonyveketatemplomszamara,Ekkor-1513es1517,valamint1524es1527kozott-azegyhazbucsuthirdetettmindazokszamara,akiktobbekkozottkonyvekkelajandekoztakmeg.(Uo.1.329,362.)
436
Jelzete:1.1.AgradualaXVII.szazadmasodikfelebenmarakolozsmonostorijezsuitarendhaztulajdonabanvolt.SzigetiKilian:
KetkozepkorierdelyiGradualeeredetenekkerdese.
MagyarKonyvszemle1970.168.
116
 
azonosithatjuk.Aszaszevangelikuskonyvtarminimum45,437amagyarevangelikuskonyvtarminimum30kotetesvolt.438AsztalosMiklos14-14,mi3,illetve4kotetettalaltunkmeg.439Aplebanosokmellettazevangelikusiskolatanarairolfeltetelezheto,hogyhasznaltakeztakonyvtarat,AkonyvetadomanyozokkozottugyanisHeltaiGispar440mellettotttalaljukV·knaiG..
kt
rt441,B·1·It'1ktrt442za
at
yorgyre
0
esasi
lUS
svaneo.
1.3.AszekularizaciosoranaSzentMihaly-templombakeriiltkotetek
A
.Kolozsvaron
megmaradt
regi,
katolikuskonyvanyagrol"annyit
tudunk,
hogyBathoryIstvan
erdelyi
fejedelemaszekularizacio
utanhuszonnegyevvel,
1580-banajezsuitaknak
adomanyozta.T''
MaezekkozulJakoKlarakutatasa
reven
ketolyankotetetismerunk,amely437
Az
altalunkmegtalalt
.Xx."
betiijelzetiikotetalapjanjavitottukkiAsztalosMikloskorabbibecsleset,amelyszerintazevangelikusszaszkonyvtarminimum37kotetbolallt,KvAKtU57528-57530.
438
Az
.Jnventariumlibrorum..."52koteterdlfelteteleztuk,hogyaszaszvagyamagyarevangelikuskonyvtarkotetevolt.
Az
egyeskonyvekkesobbitorteneteazonbanravilagitarra,hogyaz52kotethelyettcsak34-r6ltehetdfelez.Ugyanistalaltunkolyankonyvet,amelyugyanazevangelikuskonyvtarkonyvevolt:-megtalaljukbenneazunitariusegyhazkozsegtulajdonosibejegyzeset,azInventariumbanazonbannemszerepel.1716utanakolozsvarikatolikusplebaniatulajdonabakerult,megtalaljukacanonicavisitatiokonyvjegyzekenesAsztalosMiklosfelsorolasaban;-maganszemelytulajdonabolkerultazunitariusegyhazkozsegkonyvtaraba,azInventariumbannemszerepel;-1716utanisazunitariusegyhazkozsegtulajdonabanmaradt,ezertnemtalalhatjukmegacanonicavisitatiokonyvjegyzekenesAsztalosMiklosfelsorolasabansem;-nemtalaljukmegbenneazunitariusegyhazkozsegtulajdonosibejegyzeset,acanonicavisitatiokonyvjegyzekenszerepel,Asztalosviszontnemismeri,mertaXIX.szazadelejenakolozsvarikatolikusLyceum-konyvtarbakerult,
439
Aszaszkonyvtarkoteteinekjelzetei:KvAKtU57528-57530;U58298;U62l78.Amagyarkonyvtarkoteteinekjelzetei:KvAKt.,U63248(Secundustomus...);U63248(Tertiustomus...);U63248(Quartustomus...);
C
90918.
440
Tobbszaszkonyvtarbanmegtalalhatokonyvkotesenekhatsotablajana"C.H."monogramszerepel,amelyAsztalosMiklosesamivelemenyunkszerintisHeltaiGaspartrejti.EztazelkepzelestketolyanHeltai-kotetsuperexlibriseisalatamasztja,amelynemkerultaszaszkonyvtarba,Jelzeteik:KvAKtU62738;U76521-76523.
441
Tobbmagyarkonyvtarbanmegtalalhatokonyvkotesenekhatsotablajanakovetkezomonogramesevszamszerepel:
"G.W.
1552".AsztalosMiklosszerintVizaknaiGyorgyrolvan
szo,
akinektobbkonyvetsajnosnemismerjuk,
442
Tobbszaszkonyvtarhoztartozokonyvkotesenekhatsotablajanaz"S.R"monogramtalalhato,Elkepzelesunket,amelyszerintBasiliusIstvanrejt6zikamonogrammogott,valojabanegyolyanBasilius-kotettamasztanaala,amelyetWittenbergbolvalohazaterese(1555)utanszerzettmeg-esezertakorabbanhasznalt"S.RC."betiiharmashelyettcsak"S.R"betiiparttalalunkbenne.Ilyenkonyveazonbannemmaradt
rink.
443
Akolozsvarijezsuitarendhaz1580.evijelenteseemlitia.bibliotecaClaudiopolitanat"-JakoKlaraszerintaKolozsvaronmegmaradtregi,katolikuskonyvanyagot.In:
MonumentaAntiquaeHungariae.
II.Ed.:LadislausLukacs.Romae,102.;JakoKlara:
Azelsakolozsvariegyetemikonyvtartortenete
es
allomanyanakrekonstrukcioja(1579-1604).
Szeged1991.(Adattar16/1.ErdelyikonyveshazakI.)14.117

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->