Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Chinh Ke Toan KT (19)

Tai Chinh Ke Toan KT (19)

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by konohakiroi

More info:

Published by: konohakiroi on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2012

pdf

text

original

 
 
Lêi më ®Çu
 
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸cdoanh nghiÖp lµ ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr−êng vµ giµnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi métc¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo,gi÷as¶n xuÊt vµ tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch to¸n chÝnhx¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸ph¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n vµ kÞp thêi h¬n, nhiÖm vô ®ã®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t− s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈmcã chÊt l−îng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thôs¶n phÈm ®ã .Thµnh phÈm lµ mét bé phËn quan träng thuéc tµi s¶n l−u ®éng, lµ kÕt qu¶ cña qu¸tr×nh s¶n xuÊt do vËy yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ thµnh phÈm,tæ chøc tètc«ng t¸c tiªu thô ®ång thêi tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô mét c¸ch kÞp thêi,còng nh− nh÷ng c«ng ty kh¸c tæng c«ng ty rau qu¶ chiÕm mét tû träng lín phôc vô chonhu cÇu c¶u ng−êi tiªu dïng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn , em nhËn thÊy tÇm quancña thµnh phÈm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù c©n thiÕt ph¶i tæ chøc chÆtchÏ , tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi qu¸ tr×nh nhËp xuÊt- tån kho thµnhphÈm. Em ®· chän ®Ò tµi “
 Tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ë c«ngty rau qu¶ viÖt nam
” nh»m ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô ë c«ng ty ®Ó t×m nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm cña c«ng ty vµ rót ra kinh nhiÖm cho b¶n th©n.KÕt cÊu ,néi dïng bao gåm:
PhÇnI
: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®ÞnhkÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II
:Thùc tr¹ng kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c dÞnh kÕt qu¶ tiªuthô thµnh phÈm ë tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam.
 
 
PhÇn III
: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë tæng c«ng ty.V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n,nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt, kÝnh mongnhËn d−îc sù gãp ý cña c¸c quý thÇy c« vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cñatæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh t«t bµi nµy.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú-ts §inh ThÕ Hïng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trongtæ kÕ to¸n cña tr−êng Kinh TÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o cïng c¸c anhchÞ trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµnthµnh tèt ®Ò tµi nµy.néi ngµy 5 thµng 6 n¨m 2005.Sinh viªn:L−¬ng ThÞ Thanh H−êng
 
 
PhÇn I: LÝ luËn chung vÒ thµnh phÈm,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp.
1.1
 
-LÝ luËn chung vÒ thµnh phÈm.
1.1.1
 
-§Æc ®iÓm cña thµnh phÈm
*VÞ trÝ cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng:Thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n−íc trong nh÷ng n¨m võa qua,nÒn kinh tÕ n−íc ta ®· tõng b−íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu chØnh vÜ m« cña nhµn−íc.Trong m«i tr−êng kinh tÕ ®ã, doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ sö dông c¸c ph−¬ng tiÖnthÞ tr−êng víi môa ®Ých thu ®−îc lîi nhuËn tèi ®a.hay nãi c¸ch kh¸c, doanh nghiÖp lµ cçm¸y ®Î ra gi¸ trÞ gia t¨ng(®Çu ra, ®Çu vµo).trong c¬ chÕ hiÖn nay,cã nhiÒu doanh nghiªpkh¸c nhau cïng s¶n xuÊt mét mÆt hµng, c¸c doanh ghiÖp nµy cïng tån t¹i , c¹nh tranhb×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt.do®ã,c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ph¸ bá®éc quyÒn chuiyÓn h¼n sang h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinhtÕ quèc doanh ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau trong nÒ kinh tÕ hµng ho¸.*§Æc ®iÓm:S¶n phÈm hµng ho¸ cña c¸ c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm thµnh phÈm, nöa thµnhphÈm vµ lao vô mµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi,trong ®ã thµnh phÈm chiÕm ®¹i bé phËn.Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n ®· ®−îc gia c«ng chÕ biÕn ë b−íc c«ng nghÖ cuèi cïngcña quy tr×nh c«ng nghÖ kÜ thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã ®· ®−îc kiÓm tra kÜ thuËt nhËpkho vµ chuÈn bÞ ®−a vµo qu¸ tr×nh l−u th«ng.nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ch÷ qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ kÜ thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈmnh−ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt tiªu thô mµ nã ®−îc nhËp kho thµnh phÈn vµ khi ®ã b¸ncho kh¸ch hµng, nöa thµnh phÈm còng cã ý nghÜa nh− thµnh phÈm.ViÖc ph©n ®Þnh chÝnh x¸c hai kh¸i niÖm trªn cã ý nghÜa rÊt quan träng gióp doanhnghiÖp trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh, tõ ®ã ®¸nh gi¸

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->