Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Ancol

Bai Tap Ancol

Ratings:
(0)
|Views: 16|Likes:
Published by lovelywind89

More info:

Categories:Types, Research
Published by: lovelywind89 on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2012

pdf

text

original

 
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖmPh¶n øng t¸ch níc cña ancol
T¹o anken:S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep.
Quy t¾c Zaixep
: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n.+ T¹o ete:(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra
2)1(
+
nn
lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng)
§Æc biÖt:
Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:
Ph¶n øng oxi hãa:
Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit:Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa
Oxi hãa hoµn toµn: C
n
H
2n+1
OH +
23
n
O
2
 
   
o
nCO
2
+ (n+1)H
2
O(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)(s¶n phÈm chÝnh)
NhËn biÕt ancol
- Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau* §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång)Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øngtr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham giaph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.* Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl®Ëm ®Æc vµ ZnCl
2
Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc.Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n, thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo.Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng.
H
2
SO
4 ,
®Æc
170
o
+
H
2
OC
n
H
2n+1
OHC
n
H
2n
C
2
H
5
OH
H
2
SO
4 ,
®Æc
140
o
++
H
2
OC
2
H
5
OHC
2
H
5
OC
2
H
5
2C
2
H
5
OH
+
2H
2
O
Al
2
O
3
, ZnO450
o
CH
2
=CH- CH=CH
2
+2H
2
H
2
ORCH
2
OH+O
2
Cut
o
RCHO+
H
2
SO
4 ,
®Æc
140
o
ROH
++
H
2
OR'OHROR'R COR CHR'OHR'O
2
+
Cu
t
o
+ H
2
OCH
2
CH CH
3
+HOH
H
2
SO
4,l
CH
3
CHOHCH
3
 
Chó ý: Phenol kh«ng c ng trùc tiÕp víi axit u c¬ nh ancol. Muèn®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trongm«i trêng kiÒm
VÝ dôC
6
H
5
OH + (CH
3
CO)
2
O
 
CH
3
COOC
6
H
5
+ CH
3
COOH
Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp1. §é rîu:
lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîuVÝ dô: Trong 100 ml rîu 96
0
cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt2. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý
Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra
2)1(
+
nn
lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng
Sè mol H
2
O t¹o ra = tæng mol ete =
12
tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng
NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãacã sè mol nh nhau3.
CTPT chung cña ancol
-
Ancol no ®¬n chøc : C
n
H
2n+1
OH
-
Ancol no ®a chøc, m¹ch : C
n
H
2n+2-a
(OH)
a
(ancol bÒn nÕu n
a)
-
Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. NÕu -OH liªn kÕt víiC kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i, ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnhan®ehit hoÆc xeton
-
 Trong ancol no, ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. NÕu nhiÒunhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹othµnh an®ehit, xeton hoÆc axit.4. CTTQ cña phenol ®¬n chøc, gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèchi®rocacbon no : C
n
H
2n-7
OH (n
6)5. Ph©n biÖt phenol vµ rîuPhenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt.Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2,4,6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom.
1.
Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X, chØ thu ®îc mét anken duynhÊt. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5,6 lÝt CO
2
(ë ®ktc) vµ 5,4 gam níc. Cãbao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X?
A.
5.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
2.
Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C
7
H
8
O
2
, t¸cdông ®îc víi Na vµ víi NaOH. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d, sè mol H
2
thu ®îcb»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol1:1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ
A.
C
6
H
5
CH(OH)
2
. B. HOC
6
H
4
CH
2
OH.C. CH
3
C
6
H
3
(OH)
2
. D. CH
3
OC
6
H
4
OH.
3.
Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H
2
SO
4
lµm xóct¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. §èt ch¸y hoµn toµn 1,06 gam hçn hîpZ sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 t dung dÞch NaOH 0,1M thu ®îcdung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0,05M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña Xvµ Y lµ (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ).
 
A. C
2
H
5
OH vµ C
3
H
7
OH. B. C
3
H
7
OH vµ C
4
H
9
OH.C. C
2
H
5
OH vµ C
4
H
9
OH. D. C
4
H
9
OH vµ C
5
H
11
OH.
4.
Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2, no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cñanhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68,18%?
A.
2. B. 3.
C.
4.
D.
5.
5.
Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng, kh«ng cãkh«ng khÝ. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏH
2
SO
4
®Æc vµ KOH. Sau thÝ nghiÖm,thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam, b×nh ®ùngH
2
SO
4
t¨ng 54 gam. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµA. 46 gam B. 15,33 gam C. 23 gam D. 14,67 gam
6.
 Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét, b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®- îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0,8 g/ml. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nhph¶n øng lµA. 100 % B. 70% C. 80% D. 75%
7.
§un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H
2
SO
4
®Æc thu ®îc 12,3 gam chÊt h÷u c¬ Y. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. ChÊt Y chøa 29,27% C, 5,69% H vµ 65,04% métnguyªn tè kh¸c. H¬i cña 12,3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2,8gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit.C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ 
A.
CH
3
-CH
2
OH vµ CH
3
CH
2
BrB. CH
3
-CH
2
-CH
2
OH vµ CH
3
CH
2
CH
2
BrC. CH
3
-CH
2
-CH
2
OH vµ CH
3
-CHBr-CH
3
 D. CH
2
=CH-CH
2
OH vµ CH
2
=CHCH
2
Br
8.
X lµ mét ancol no, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol X cÇn 5,6 gam oxi, thu ®îch¬i níc vµ 6,6 gam CO
2
. C«ng thøc cña X lµ 
A.
C
2
H
4
(OH)
2
B. C
3
H
6
(OH)
2
C. C
3
H
5
(OH)
3
D. C
3
H
7
OH
9.
Khi ®èt 0,1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen), khèi lîng CO
2
thu ®îc nhá h¬n 35,2gam. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gäncña X lµA. HOCH
2
C
6
H
4
COOH B. C
6
H
4
(OH)
2
C. C
2
H
5
C
6
H
4
OH D. C
6
H
4
(CH
3
)OH10. Cho m gam mét ancol (rîu) no, ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d), nung nãng.Sau khi ph¶n øng hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0,32 gam. Hçn hîph¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15,5. Gi¸ trÞ cña m lµ 
A.
0,92 B. 0,46 C. 0,32 D. 0,64
11.
§èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no, ®¬n chøc, kÕtiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5,6 lÝt CO
2
(®ktc) vµ 6,3 gam níc. MÆtkh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t
0
) th× thu ®îc mét an®ehit vµ métxeton. A, B lÇn lît lµ:
A.
CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH
B.
CH
3
CH
2
CH
2
OH vµ CH
3
CH
2
CHOHCH
3
C.
C
2
H
5
OH vµ CH
3
CH
2
CH
2
OH
D.
CH
3
CHOHCH
3
vµ CH
3
CH
2
OH
12.
§èt ch¸y hoµn toµn 3,075g hçn hîp 2 ancol no, ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît®i qua b×nh 1 ®ùng H
2
SO
4
®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->