Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Kiem Toan 5762

Ly Thuyet Kiem Toan 5762

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by cuongacc
Auditing (Vietnamese)
Auditing (Vietnamese)

More info:

Published by: cuongacc on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2012

pdf

text

original

 
1
Lý thuyLý thuy
ế ế 
t kit ki
ể ể 
m tom toáánn
Ng
ư 
Ng
ư 
i tri trìình bnh bàày:y:TS Lê V
ă
n LuyTS Lê V
ă
n Luy
nnCN khoa K CN khoa K 
ế ế 
totoáánn--KiKi
ể ể 
m tom toáánn
 
2
KK
ế ế 
t ct c
ấ ấ 
u ch
ươ
ng tr u ch
ươ
ng tr ììnhnh
Ch
ươ
ngCh
ươ
ng1: T1: T
ng quan vng quan v
 ề ề
kiki
ể ể 
m tom toáánnCh
ươ
ngCh
ươ
ng2: H2: H
thth
ố ố 
ng king ki
ể ể 
m som soáát nt n
i bi b
Ch
ươ
ngCh
ươ
ng3: C3: Cáác khc kháái nii ni
m c
ơ
bm c
ơ
b
n trong kin trong ki
ể ể 
mmtotoáánnCh
ươ
ngCh
ươ
ng4:4:Ph
ươ
ng phPh
ươ
ng phááp kip ki
ể ể 
m tom toáán vn vàà
thuthu
t cht ch
n mn m
u trong kiu trong ki
ể ể 
m tom toáánnCh
ươ
ngCh
ươ
ng5: Quy tr5: Quy trìình kinh ki
ể ể 
m tom toáán vn vààbbááo co cááookiki
ể ể 
m tom toáánn
 
3
Ch
ươ
ngCh
ươ
ng11TT
ng quan vng quan v
 ề ề
kiki
ể ể 
m tom toáánn
--
 Vai trò c Vai trò c
a kia ki
ể ể 
m tom toáán vn vààll
ch sch s
ử ử 
hhìình thnh thàành vnh vààphpháát trit tri
ể ể 
nncc
a kia ki
ể ể 
m tom toáánn
--
BB
n chn ch
ấ ấ 
t ct c
a kia ki
ể ể 
m tom toáánn
--
ĐĐ
ố ố 
i t
ư 
i t
ư 
ng, chng, ch
ứ ứ 
c n
ă
ng cc n
ă
ng c
a kia ki
ể ể 
m tom toáán vn vààmm
ố ố 
i quan hi quan h
gigi
ữ ữ 
a k a k 
ế ế 
totoáán vn v
i kii ki
ể ể 
m tom toáánn
--
CCáác loc lo
i hi hìình tnh t
chch
ứ ứ 
c kic ki
ể ể 
m tom toáánn
--
KiKi
ể ể 
m tom toáán viênn viên
--
TT
chch
ứ ứ 
c vc vààhoho
t
đ
t
đ
ng cng c
a công ty kia công ty ki
ể ể 
m tom toáán
đ
n
đ
c lc l
pp
--
ChuChu
ẩ ẩ 
n mn m
ự ự 
c kic ki
ể ể 
m tom toáánn
--
KiKi
ể ể 
m tom toáán trong môi tr
ư 
n trong môi tr
ư 
ngng
ứ ứ 
ng dng d
ng công nghng công ngh
thôngthôngtintin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->