Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Železná studnicka - kontroverzný projekt

Železná studnicka - kontroverzný projekt

Ratings: (0)|Views: 2,260 |Likes:
Published by Michal Drotován
Investor chce v prvej etape opraviť kúpalisko, v ďalšej však chce urobiť apartmánové bývanie a zničiť celú lokalitu!
Investor chce v prvej etape opraviť kúpalisko, v ďalšej však chce urobiť apartmánové bývanie a zničiť celú lokalitu!

More info:

Published by: Michal Drotován on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
PROJEKT
Ž
ELEZNÁ STUDNI
Č
KA 
BRATISLAVA . PRAHA . KYJEV . LOND
Ý
NBratislava Business Center V.Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 2 , Slovenská RepublikaTel : +421 2 5825 3576 , Fax : +421 2 5825 3511 Website : www.arcacapital.sk
relax
 
b
ý
vanie
zábava
v
ý
nimo
č
nos
ť
príroda
ž
itok
pou
č
enie
pokojn
ý
prirodzen
ý
mesto
stromslu
ž
by
 
 Geograficky Horná Mlynská dolina patrí k v
ý
znamn
ý
m rekrea
č
n
ý
m a
š
portov
ý
m zónam obyvate
ľ
stva hlavného mestaSR Bratislavy. Tradícia vyu
ž
ívania tejto lesnatej hornatej oblasti s
 
údolím a
 
vodn
ý
m tokom Vydrica na rekreáciu, v
ý
lety,posedenia v
 
prírode,
č
lnkovanie na vodn
ý
ch nádr
ž
iach, rybolov a
š
portovanie v
 
prírode majú viac akostopä
ť
desiatro
č
nú tradíciu. Známe v
ý
letné miesta tu boli hlavne Klepá
č
, Deviaty mlyn, re
š
taurácia
Ž
elezná studni
č
ka,v
 
druhej polovici dvadsiateho storo
č
ia Partizánska lúka a re
š
taurácia
 
Sne
ž
ienka pri stanici lanovky na Kamzík.Zdravé a
 
krásne lesné prostredie bolo tie
ž
jedn
ý
m z
 
dôvodov vybudova
ť
tu v
š
tyridsiatych rokoch minulého storo
č
iapre potrebu armády Slovenskej republiky areál Sanatórium
Ž
elezná studni
č
ka. Areál bol vybudovan
ý
v
 
tichej lesnejlokalite v pomerne vzdialenej
č
asti od vstupu do Hornej Mlynskej doliny. Za
č
iatkom pä
ť
desiatych rokov minuléhostoro
č
ia pre
š
iel areál do vlastníctva Ministerstva zdravotníctva
Č
eskoslovenskej republiky a
 
slú
ž
il ako lie
č
ebnéa
 
rekrea
č
né zariadenie vybran
ý
m skupinám obyvate
ľ
stva. V
 
súvislosti s
 
neskor
š
ími politick
ý
mi zmenamia
š
trukturálnymi zmenami v zdravotníctve areál chátral. V
 
č
asnosti je jeho vlastníkom spolo
č
nos
ť
Arca CapitalSlovakia, a.s. Areál Sanatória
Ž
elezná studni
č
ka je prístupn
ý
komunikáciou Cesta mláde
ž
e, ktorá za
č
ína pri
ž
elezni
č
nom
Č
ervenommoste a ktorá ho rozde
ľ
uje na dve
č
asti. Vo v
ý
chodnej
č
asti v
 
lesnom svahu sa nachádza vlastné sanatóriums
 
vrátnicou, gará
ž
ami, parkoviskom vozidiel, vodojemom a
 
regula
č
nou stanicou plynu. V
 
západnej
č
asti popri vodnomtoku Vydrica sa nachádza rekrea
č
č
as
ť
sanatória s vonkaj
š
ím plaveck
ý
m bazénom,
 
mal
ý
m detsk
ý
m bazénom,nadzemn
ý
vstupn
ý
objekt kúpaliska so
š
at
ň
ami, sociálnym vybavením a
 
bufetom, vonkaj
š
ie
š
portoviská, vodn
ý
zdroja
 
sto
ž
iarová trafostanica. Obe
č
asti areálu sú oplotené.Na rie
š
enie rekon
š
trukcie a
 
dostavby ubytovacej
č
asti sanatória vo v
ý
chodnej
č
asti areálu je vypracovaná urbanistickáa
 
architektonická
š
túdia, ktorú vypracoval AUREX, spol. s
 
r.o., Dúbravská cesta
č
. 9/A, 841 04 Bratislava.Rekon
š
trukciu a
 
dostavbu západnej
č
asti areálu rie
š
i táto urbanistická
š
túdia, ktorú vypracoval ateliér Fibinger Architects, s.r.o., pracovisko Seberíniho
č
.1, 821 01 Bratislava.Zámerom vlastníka – investora je prebudova
ť
rekrea
č
no-
š
portov
ý
areál na nad
š
tandardnej úrovni.
LOKALITA 
Ž
ELEZNÁ STUDNI
Č
KA LOKALIZÁCIA ÚZEMIA 
DNE
Š
N
Ý
STAV OBJEKTOV
12
 
URBANISTICKÉ RIE
Š
ENIE
RELAXA 
Č
NÁ A REZIDEN
Č
NÁ ZÓNA 
34
Investi
č
n
ý
m zámeromje prestavba areálu existujúceho sanatória na
Ž
eleznej studni
č
ke na areál zdravia s
 
centrálnoubudovou, rekrea
č
n
ý
mi domami,rekrea
č
noubudovoua
š
portoviskami.Areál Sanatória bol vybudovan
ý
v
š
tyridsiatychrokoch dvadsiateho storo
č
ia.Navrhovaná prestavba areáluuva
ž
ujes
 
t
ý
m,
ž
eareál bude po prestavbe,vzh
ľ
adom na jeholukratívnupolohu v
 
 jednej z najatraktívnej
š
ích
č
astí Bratislavy, prírodné podmienky a
 
dobudovanie luxusn
ý
ch rekrea
č
n
ý
chzariadení slú
ž
i
ť
na rekreáciu, oddych a
 
prechodné b
ý
vanie v
 
apartmánov
ý
ch domoch pre top klientelu.Z
 
h
ľ
adiska architektonického a
 
dispozi
č
ného rie
š
enia mô
ž
eme areál rozdeli
ť
na tri základné
č
asti.Prvou je centrálnabudova,ktorá predstavuje pôvodnú budovusanatórias
 
prístavbou vodolie
č
by,ktorábudezrekon
š
truovaná na objekt,v
 
ktorombudeumiestnenáspráva areálu, sedem ubytovacích apartmánov a
 
rekrea
č
no-rehabilita
č
zariadenia vrátanevodolie
č
by.V
 
západnej
č
asti bude vytvorená
š
portovo-rekrea
č
ná zóna. Pôvodn
ý
banbudezrekon
š
truovan
ý
, a
 
budenovovybudovan
ý
detsk
ý
bazén a
 
vodnéatrakcie.Zrekon
š
truovaná bude tie
ž
servisná budova, ktorábude zárove
ň
slú
ž
i
ť
 ako zázemie pre náv
š
tevníkov a
 
pracovníkov.Na servisnú budovu budú nadväzova
ť
 
š
portové a
 
vo
ľ
no
č
asové atrakcie, letná re
š
taurácia a
 
poznávací lesn
ý
chodník.Tretia
č
as
ť
areálu budepozostáva
ť
zo samostatn
ý
chrekrea
č
n
ý
ch domov nadväzujúcich na
š
portovo rekrea
č
nú zónu.Rekrea
č
domy sú navrhnutév
 
trochtypochako trojpodla
ž
né objekty s
 
plochoustrechou a
 
prislúchajúcimi parkovacímiplochami. V
 
podzemí ka
ž
dého rekrea
č
ného domu sa nachádzajú rehabilita
č
né a
 
oddychové priestory.Vonkaj
š
ie priestory okolo centrálnej budovy, rekrea
č
n
ý
ch domov a
š
portovísk budú sadovo upravené a
 
doplnenélavi
č
kami, ko
š
mi na odpadky a
 
vonkaj
š
ím osvetlením.Pri realizácii
š
túdie a
 
investi
č
ného zámerubolo nutné zobra
ť
do úvahy skuto
č
nos
ť
,
ž
e sa jedná lokalitu tvoriacu
č
as
ť
 chránenej krajinnej oblastiKarpaty v
 
oblasti Bratislavského lesoparku, na
 
ktoromplatí 2.stupe
ň
ochrany,priamo dorie
š
enej lokality v
š
ak nezasahuje
ž
iadne maloplo
š
ne chránené územie, ktoré by mohlo by
ť
dotknuté realizáciou zámeru.Projektov
ý
zámer vychádza v
 
1. fáze z
 
návrhu projek
č
nej kanceláriena transformáciu rie
š
eného územia naareálprechodného ubytovania a
 
rekreácie. Návrhpo
č
íta s v
ý
stavbounov
ý
ch cca12 nov
ý
ch objektov prechodného ubytovania,komplexnej rekon
š
trukcie hlavnej budovy a
 
rekon
š
trukciebazénu a
 
servisnej budovy a
š
portovískv
 
západnej
č
astiúzemia. Tento návrh bude predlo
ž
en
ý
mestskej
č
asti NovéMesto v rámci konaniana získanie územného rozhodnutia.Po jeho získaní budeme v
 
druhej fáze pracova
ť
na zhodnotení územia v
ý
stavboupotrebn
ý
ch in
ž
inierskych sietí a
 
predáva
ť
  jednotlivé parcely ako stavebné pozemky nav
ý
stavbu rekrea
č
n
ý
ch víl za cca 200-300 EUR/m
²
, s
 
v
ý
nimkou hlavnejbudovy, ktorá je s
 
č
asti pamiatkovo chránen
ý
mobjektom. Hlavná budova bude rie
š
ená samostatne v
 
tretej fáze ajs
 
prislúchajúcimi pozemkami nako
ľ
ko jepotrebná rekon
š
trukcia.V rámci tretej fázy jeotvorená mo
ž
nos
ť
samotnejv
ý
stavby rekrea
č
n
ý
ch víl.V
 
prípade neúspechu po
č
ítame s
 
tzv. likvida
č
n
ý
m variantom,ke
ď
sa budeme predáva
ť
celé územieinému developeroviza cenu 100 – 150 EUR/m
²
. Aj v
 
prípade likvida
č
ného variantu by mal projekt by
ť
mierne ziskov
ý
.
INVESTI
Č
N
Ý
ZÁMER
ÚZEMIA DaRZ
Ž
ELEZNÁ STUDNI
Č
KA 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vrq liked this
vrq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->