Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.Internet Mail

3.Internet Mail

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Tiểu Hồ Đồ

More info:

Published by: Tiểu Hồ Đồ on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2012

pdf

text

original

 
Internet Explorer 
T
ng quan v
Internet
Internet
là m
t m
ng máy tính toàn c
u trong
đ
ó các máy truy
n thông v
i nhau theo m
t ngônng
chung g
i là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), Không có máy tính nào làmch
đ
i
u khi
n t
t c
.Có nhi
u d
ch v
khác nhau trên Internet, nh
ư
ng các d
ch v
ph
bi
ế
n nh
t
đ
ó là
 
WWW (World Wide Web)
:
Cung c
p thông tin d
ng siêu v
ă
n b
n (Hypertext), k
ế
t h
p v
ă
nb
n v
i hình
nh, âm thanh và
đượ
c liên k
ế
t v
i nhau giúp truy xu
t nhanh thông tin.
 
E-mail (Electronic Mail-Th
ư
 
đ
i
n t
 )
: G
i nh
n th
ư
 
đ
i
n t
trên Internet.
 
Usenet NewsGroup(Các nhóm tin)
:
Khi b
n g
i thông
đ
i
p t
i d
ch v
này thì m
i ng
ườ
i trênInternet có th
 
đọ
c
đượ
c nó và tr 
l
i cho b
n
 
Chatting & Conferencing:
Cho phép b
n tham gia th
o lu
n v
i nhau trên Internet.Hai d
ch v
lâu
đờ
i
đ
ó là:
 
FTP (File Transfer Protocol):
 
Đượ
c dùng
để
t
i các file lên máy ch
hay t
i các file t
máych
xu
ng.
 
Gopher:
Truy c
p các t
p tin trên Internet b
ng h
th
ng th
c
đơ
n
đơ
n gi
n.Các d
ch v
m
i
đ
ang ph
bi
ế
n h
ơ
n khi công ngh
ngày càng phát tri
n, ví d
nh
ư
 
đ
i
n tho
i, h
ingh
qua Internet.
Để
k
ế
t n
i vào Internet b
n c
n có :
 
User Name
Password
 
đượ
c cho b
i nhà cung c
p d
ch v
Internet (ISP)
M
t
Modem
n
i k
ế
t v
i
đườ
ng dây
đ
i
n tho
iNgoài ra, b
n c
n có m
t ch
ươ
ng trình, nh
ư
Internet Explorer, g
i là « Trình duy
t Web »
để
có th
truyc
p các d
ch v
trên Internet.
Kh
i
độ
ng trình duy
t Internet Explorer:
1. Click nút
Start\ All Programs\ InternetExplorer 
 2. ho
c b
m
đ
úp vào bi
u t
ượ
ng
InternetExplorer 
trên Desktop (n
ế
u có).3. N
ế
u ch
ư
a k
ế
t n
i Internet s
hi
n h
ptho
i yêu c
u k
ế
t n
i:4. Ch
n m
t k
ế
t n
i (Connection), r 
i clicknút
Connect
 5. Nh
p
User Name
Password
 
đượ
c c
pb
i nhà cung c
p d
ch v
, click nút
Dial
 
để
 quay s
k
ế
t n
i.Sau khi kh
i
độ
ng, trang ch
(Home page)m
c
đị
nh c
a b
n xu
t hi
n, có th
m
ttrang trên World Wide Web hay trên Intranetc
c b
(có th
khác v
i hình trong sách).
40
 
 
Ch
n m
t trang ch
(Home page)
Trang ch
là trang m
c
đị
nh
đượ
c hi
nth
khi b
n m
Internet Explorer. B
n cóth
thay
đổ
i trang ch
theo các b
ướ
csau:1. Ch
n Tools \ Internet options. H
ptho
i Internet options m
ra.2. Gõ
đị
a ch
trang ch
vào ô Address.Ví d
:http://www.dongnai.gov.vn/edu/3. Click nút OK,4. Click nút Home trên thanh công c
 Standard Buttons m
i khi b
n mu
nm
trang ch
.
41
 
Truy c
p vào các Website khác trên Internet:
Mu
n truy c
p vào WebSite hay trang Web nào, b
n có th
dùng các ph
ươ
ng pháp sau:
đị
a ch
trang Web vào thanh Address
Click vào m
t siêu liên k
ế
t (Hypelink)
Ch
n m
t trang Web t
danh sách History
Ch
n m
t site t
menu Favorites
Dùng thanh công c
Links
Dùng Search Assistant
đị
a ch
trang Web vào thanh Address:
Để
 
đế
n m
t site nào trên Internet, b
n nh
p
đị
a ch
c
a site
đ
ó vào ô
 Address
, sau
đ
ó nh
n phímEnter hay click nút Go.Các
đị
a ch
trên Internet còn
đượ
c g
i là URL (Uniform Resource Locators).
Đị
a ch
 
đầ
y
đủ
c
am
t site trên internet có d
ng nh
ư
sau: Protocol://domain.name/pathVí d
: http://www.dongnai.gov.vn/edu
Nghi th
c : http (Hypertext Transfer Protocol)
Domain.Name : www.dongnai.gov.vn
Path : eduTrong Internet Explorer, b
n không c
n gõ http trong
đị
a ch
, ngo
i tr 
 
đị
a ch
c
a site dùng giaoth
c khác, ví d
FTP. Ph
n l
n b
n ch
c
n gõ
đị
a ch
b
ng ch
th
ườ
ng, ngo
i tr 
m
t s
 
đị
a ch
có phânbi
t ch
hoa ch
th
ườ
ng.
Dùng các siêu liên k
ế
t
H
u h
ế
t các trang web
đề
uch
a các siêu liên k
ế
t, d
ng v
ă
n b
nhay hình
nh gi
i thi
u n
i dung c
am
t v
trí khác trên cùng trang webho
c c
a trang web khác, giúp b
nchuy
n nhanh
đế
n v
trí hay trang web
đ
ó.Các siêu liên k
ế
t d
ng v
ă
n b
nth
ườ
ng có màu xanh da tr 
i và
đượ
cg
ch chân. Ngoài ra khi b
n tr 
chu
tvào v
ă
n b
n hay hình
nh c
a siêu liênk
ế
t thì con tr 
chu
t
đổ
i thành hình bàntay
đ
ang tr 
. Khi
đ
ó, b
n ch
c
n clickchu
t vào
đ
ó
để
chuy
n
đế
n v
trí haytrang web
đượ
c liên k
ế
t.
42

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->