Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Wołając Lamę z daleka

Wołając Lamę z daleka

Ratings: (0)|Views: 307 |Likes:
Published by Losang Namgyal

More info:

Published by: Losang Namgyal on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

 
Npn gctp vwls`wagăda n``aekc bn`mkpvawap{psŌnvaea7
 Vagăd Mabě w `amcia
@wkabfne Inefp|sm Mn`|n Pagc
Vagăd Mabě w `amciapn la|`wn weaea z|aip{ia% F`{ z|ntkb{ n nfntŌavkcŀtpvn-eagvaŽekcgtwc gctp n``aekc- ipô|c znvtpagc w |nwdwa|nvaeka tabta|ă k v{|wcdwceka tkě gcg% Ekcdhn`wk ps n znvkc|wdhnvec n``aekc- v{|agădc tkě p{min tŌnvabk% Znvkeen nen {Ć w ělktc|da% ŗzkcvag pě zkěiekc l|wbkădă bcmn`kě wc w`cd{`nvae{b z|wcineaekcb- Žc ekc ktpekcgcLs``a- ipô|{ z|wcv{Žtwl{ Mabě%
Mabn- bm n bekc!Zce `nl|ndk |`wcee{ Mabn- b{řm n bekc!Ctcedgn Ls``ôv p|wcdh dwatôv-Ż|ô`Ōn řvkěpcg @ha|b{ nlgařekk s|wcdw{vktpekceka-I|ôms Taefhk- Twmadhcpecfn Wf|nba`wceka-\`wcee{ Mabn- bm n bekc!Vkcmia tia|lekdn lŌnfntŌavktpv k vtzôŌdwsdka-Ż|ô`Ōn `vôdh |n`wagôv tk``hk- Aip{venřdk tzekagăda vtwcmikc Ž{dwceka-\`wcee{ Mabn- bm n bekc!Mabn Abkpalhn- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek `ha|baiak- vnmecg n` ti|agenřdk%Znz|nva`ŷ eat- ktpnp{ n wŌcg ia|bkc lŌăiagădc tkě zn tabta|wc-@n Dw{tpcg I|ake{ @adkce%Mabn Dwce|cwkis- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek tablhnfaiak- z|wcg|w{tpcfn řvkapŌa!DaŌinvkdkc stsŀ dkc|zkcekc ktpnp w twcřdks řvkapôv!Vtp|wăřekg `n fŌělk p|wcba toc|abk tabta|{%Mabn Za`batablhavn- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc wc tvcg i|ake{ mnpntnvcfn řvkapŌa!V p{dh dwatadh sza`is lcwwvŌndwekc npndw tv{b vtŌdwsdkcbDkc|zkăd{dh k znwlavkne{dh Tdh|nekceka bkctwiaŀdôv P{lcps%Mabn Gctwkc Ptnfgam- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc w Dw{tpcg I|ake{ Ihadkc- bkatpa vkcmikcg lŌnfnřdk%ZnbôŽ eab- ipô|w{ dw{ekb{ pai vkcmc wŌa- z|wci|ndw{Ć ndcaetabta|{K `np|w`n vkcmikcfn bkatpa v{wvnmceka%Mabnvkc Mkekk Z|wciaws easi iab{ n|aw pc|b- b{řmdkc n bekc!
1
 
Tzôg|wdkc ea bekc w z|wctp|wcek ekc`samecg bă`|nřdk%Svnmekgdkc bekc w dkcbecfn mndhs bcfn znbkctwaecfn sb{tŌs%Tz|avdkc- al{ vwctwŌn tŌnŀdc s|wcdw{vktpekceka%Vtw{tpinvkc`wăd{ @|kbc [wc|- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc wc toc|{ zkědks tznepaekdwekc znvtpagăd{dh řvkap%Tz|av- l{b s|wcdw{vktpekŌ n` wavtwc dw{tp{ sb{tŌ N|aw l{b`nz|nva`wkŌ `n `ntineaŌnřdk dwpc|{ tpnzekc z|wcgavkceka%Ekcw|ôveae{ zaekc Apktkn- ngdwc k t{envkc- b{řmdkc n bekc! Tzôg|wdkcea bekc w Pstwkp{ " i|ěfs tps lôtpv%Tz|avdkc- Žcl{ znvtpaŌa vc bekc ln`hkdkppa-Ctcedga zstpik k vtzôŌdwsdka%P|wcg eagv{Žtk tk``hnvkc7 Ba|zn- Bkma|czn k Fabznzn- b{řmdkc nbekc!Tzôg|wdkc ea bekc w i|ake{ vkcmikcg va`Ž|a"twdwěřmkvnřdk%Nl{b ntkăfeăŌ twdwěřmkvnřĆ k zstp" eagv{Žtwc tk``hkbahabs`|{-Nl{b z|wcls`wkŌ v tv{b tc|ds `ha|baiagě%Ia|bazn- Mnicřva|n- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek sga|wbkaeka ekcwmkdwne{dh ktpnp%ZnbôŽ bk |nwznweaĆ pn- Žc vtw{tpikc wgavktia tă ekc|wcdw{vktpc-kmswn|{dwec%Tz|av- al{ wgavktia k sb{tŌ z|wcgavkŌ{ tkě gain p|w{ iagc%Iafgsznvkc dwpc|cdh vkcmikdh k nřbks bekcgtw{dh mkekk- b{řmdkc nbekc!Tzôg|wdkc ea bekc w dw{tpcg i|ake{ tabnz|wcgavkaeka tkě%ZnbôŽdkc bk stseăĆ znbkctwaekc dwpc|cdh tpaeôv- A bngc `nřvka`dwceka k s|wcdw{vktpekcekc `nz|nva`wkĆ `ndaŌinvkpcfn tzcŌekceka%Zkědks dwdkfn`e{dh z|angdôv Taiga- b{řmdkc n bekc!Tzôg|wdkc ea bekc w i|ake{ ekc|nw`wkcmentdk tabta|{ k ek|vae{%ZnbôŽdkc bk l{Ć ekcn``wkcmne{b n` dw{tpcfn znfmă`s- dw{tpcgbc`{padgk k dw{tpcfn `wkaŌaeka-Z|nva`ŷdkc bekc ea eagv{Žtwcg pagcbecg řdkdc%Ekcw|ôveaek w Twaefza Iafgs- b{řmdkc n bekc!Tzôg|wdkc ea bekc w `ntineaŌ{dh Dw{tp{dh I|ake Ls``{ZnbôŽdkc bk vŌařdkvkc znweaĆ z|aip{iě řdkci bcpn` k v{wvnmcekaN|aw ntkăfeăĆ tpae ekc`samenřdk- řdkcŽiě ekc"bc`{padgk%Vkcmik tk``hn- Paefpnefs Fgamzn- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc w i|ake{ vtzôŌdwsdka zŌ{eădcfn lcw v{tkŌis% ZnbôŽbk z|aip{invaĆ gnfkdwec aip{venřdk- zŌ{eădc w s|wcdw{vktpekcekaekc|camenřdk wgavkti K sw{tiaĆ inep|nmě ea` vcveěp|weă cec|fkă ksb{tŌcb% Gc`{e{ ngdwc- Za` ab zn Taef gc- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek s|wcdw{vktpekceka eagv{Žtw{dh `wkaŌaŀ%Nl{ nfntŌavkcŀtpva Pvcg Mkekk Z|wciaws z|wcekieěŌ{ `n bcfntc|da K nl{b s|wcdw{vktpekŌ vtzôŌwamenřĆ vtw{tpikdh wgavkti%
<
 
 Gc`{ea bapin- Badki Mal`|{e- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek `ntineaŌcg bă`|nřdk%ZnbôŽ bk n`dkăĆ in|wmfekědka `n cfn " z|w{dw{eě `sb{
"
K sg|wcĆvnmeă n` ti|agenřdk z|av`ě n ekcktpekceks ga%Vtw{tpinvkc`wăd{ Ls``n w @nmzn " bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek nl`a|wnecg p{b- dn eagv{Žtwc% ZnbôŽ bkwap|w{baĆ v dcep|ame{b iaeamc tpamc zn|stwagădc tkě vkap|{K ntkăfeăĆ ekcvw|stwnec dkaŌn va`Ž|{%@wkcpt{ekc Pa|aeaphn- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc w i|ake{ p|wcdh p{zôv zntŌaŀdôv%Nl{b lcw z|wctw` zn`ăŽaŌ pagcbeă řdkva`Ž|{ K ntkăfeăŌpědwnvc dkaŌn v I|akekc @aikŀ%@wkabgaefs Ihgceptc Łaefzn- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek bă`|nřdk `vôdh |n`wagôv vkc`w{%ZnbôŽ bk stseăĆ wadkcbekceka ekcvkc`w{ K ntkăfeăĆ eagv{Žtwăbă`|Ć%[tcms P|smzcg @n|`Žc- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc w i|ake{ zkědks řvkappědw{%ZnbôŽ bk ndw{řdkĆ tzmabkceka pkfmc- vkap|ôv k sb{tŌs K ntkăfeăĆnřvkcdcekc v bŌn`wkdwcg iak vaw{%Zcbn @n Efai Mkefzn- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w z|wctp|wcek ekcwbkceecg twdwěřmkvnřdk k zstpik%Tz|av- al{b l{Ō v tpaekc `ntineamc v{zcŌekĆ Vtw{tpikc wabka|{Wv{dkěwdôv k kdh T{eôv%EfaŌaefs G{epce Fgabptn- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w i|ake{ gc`enřdk z|wctp|wcek k bă`|nřdk%Nl{ v zek wekieěŌn mfekědkc `n zntp|wcfaeka wgavkti gain|wcdw{vktp{dh K nl{b l{Ō v tpaekc vŌădw{Ć `n z|aip{ik vtw{tpin- dntkě v{`a|wa%T{es Wv{dkěwd{- Mn`|n Phagc- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc w bkŌnřdkă k vtzôŌdwsdkcb%Tz|av- al{b l{Ō v tpaekc sřvka`nbkĆ tnlkc- Žc vtw{tpikc ktpnp{L{ bnkbk indhagăd{bk |n`wkdabkk al{b bôfŌ waaefaŽnvaĆ tkě d{b tc|dcb v z|w{entwcekc kbznŽ{pis%Zcbn Fa|fk Łaefdksis- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w i|ake{ vkcmikcg twdwěřmkvnřdk z|wcg|w{tpcfnřvkapŌa%ZnbôŽ bk z|wcbkcekĆ zkěĆ p|sdkwe v zkěĆ bă`|nřdk K wektwdw bngcmfekědkc `n dhv{paeka k n`|wsdaeka%Pceek Gsef`|sefs Mkezn- bm n bekc!Tzôg|w ea bekc w i|ake{ gc`enřdk tabta|{ k ek|vae{%Nl{ zngavkŌn tkě vc bekc eaps|amec n``aekc-Nl{ s|wcdw{vktpekcekc k v{wvnmcekc znvtpaŌ{ |ôvendwekc%Zce bkŌdk |`wcee{ Mabn- b{řm n bekc!Tzôg|w ea bekc wc twdw{ps bcg fŌnv{
"
tkc`wkl{ vkcmikcg twdwěřmkvnřdk%
4

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tadeusz Kraj liked this
mathewgx1 liked this
Tadeusz Kraj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->