Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAI_GIANG_VAT_LIEU_HOC_I_DHSPKT.TPHCM

BAI_GIANG_VAT_LIEU_HOC_I_DHSPKT.TPHCM

Ratings: (0)|Views: 2,434|Likes:
Published by songdongemdem28

More info:

Published by: songdongemdem28 on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
TR
ƯỜ
 NG
Đ
HSPKT.TPHCM V
T LI
U H
C I
http://www.ebook.edu.vn1
 
CH
ƯƠ 
NG I. C
U T
O C
A KIM LO
I VÀ H
Ợ 
P KIM
.
M
c tiêu:
Kim lo
i và h
ợ 
 p kim là nh
ng v
t li
u
đ
ã
đ
óng vai trò quan tr 
ng trong m
iho
t
độ
ng xã h
i
đờ 
i s
ng c
a con ng
ườ 
i nh
ư
: ch
ế
t
o ra v
t d
ng trong gia
đ
ình, tronggiao thông, trong ch
ế
t
o máy, y t
ế
, qu
c phòng…vì chúng là v
t li
u
để
ch
ế
t
o ra máy móc,thi
ế
t b
, công c
lao
độ
ng …Ch
ươ 
ng này s
trình bày các khái ni
m c
ơ 
b
n c
a kim lo
i h
c bao g
m:-C
c trúc tinh th
c
a kim lo
i và h
ợ 
 p kim.-B
n ch
t c
a quá trình k 
ế
t tinh và các bi
n pháp làm nh
h
t.-Hi
u và phân tích
đượ 
c gi
n
đồ
tr 
ng thái c
a Fe-C (b
n ch
t các pha, các chuy
n bi
ế
n c
ơ 
b
n theo gi
n
đồ
)
I.C
U T
O M
NG TINH TH
C
A KIM LO
I NGUYÊN CH
TI.1.Các
đặ
c tính c
a kim lo
i:
 
Hi
n nay ng
ườ 
i ta
đ
ã bi
ế
t h
ơ 
n 100 nguyên t
hoá h
c g
m hai lo
i: kim lo
i và á kim,trong
đ
ó kim lo
i chi
ế
m t
ớ 
i 3/4.
I.1.1: Kim lo
i có nh
ữ 
ng
đặ
c
đ
i
m sau:
-Kim lo
i có màu s
c
đặ
c tr 
ư
ng-D
o, d
bi
ế
n d
ng: u
n, g
 p, dát m
ng …-D
n
đ
i
n và nhi
t t
t.-Có h
s
nhi
t
đ
i
n tr 
ở 
d
ươ 
ng:
)1.(
0
o
α  ρ  ρ 
+=
; (
0
>
α 
).t
c là khi t
ă
ng nhi
t
độ
,
đ
i
n tr 
ở 
s
t
ă
ng lên,
đố
i v
ớ 
i á kim thì h
s
này là âm.
Hình 2.1
m
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
c bi
t, nh
ư
Sb (antimony) không bi
ế
n d
ng d
o
đượ 
c b
ở 
i vì r 
t dòn;ho
c m
t s
kim lo
i d
n
đ
i
n kém h
ơ 
n á kim (Graphit: m
t d
ng thù hình c
a C).Có th
gi
i thích các
đặ
c
đ
i
m trên c
a kim lo
i b
ng c
u t
o nguyên t
c
a nó .Trong nguyên t
kim lo
i s
 
đ
i
n t
 
ở 
l
ớ 
 p ngoài cùng r 
t ít, ch
có t
1-2
đ
i
n t
, chúng liên
ế
t r 
t y
ế
u v
ớ 
i h
t nhân, r 
t d
b
t ra tr 
ở 
thành
đ
i
n t
t
do làm cho nguyên t
 
ở 
d
ng iond
ươ 
ng.
Đ
i
n t
t
do không b
ràng bu
c là nguyên nhân quy
ế
t
đị
nh các
đặ
c
đ
i
m c
a kimlo
i:-Khi ánh sáng chi
ế
u vào,
đ
i
n t
t
do nh
n n
ă
ng l
ượ 
ng, biên
độ
dao
độ
ng t
ă
ng lên, nh
ykh
i qu
 
đạ
o cân b
ng.
tr 
ng thái này
đ
i
n t
không
n
đị
nh,
 
nên tr 
ở 
v
qu
 
đạ
o c
a nó vàgi
i phóng ra n
ă
ng l
ượ 
ng d
ướ 
i d
ng sóng có b
ướ 
c sóng
λ 
khác nhau. Ph
thu
c vào b
ướ 
csóng mà kim lo
i có màu s
c
đặ
c tr 
ư
ng.-Dòng
đ
i
n trong kim lo
i là dòng chuy
n d
ờ 
i có h
ướ 
ng c
a các
đ
i
n t
t
do trong
đ
i
ntr 
ườ 
ng.
 
TR
ƯỜ
 NG
Đ
HSPKT.TPHCM V
T LI
U H
C I
http://www.ebook.edu.vn2 -Kim lo
i d
n nhi
t là s
truy
n
độ
ng n
ă
ng c
a nguyên t
 
ở 
vùng có nhi
t
độ
cao cho cácnguyên t
bên c
nh
ở 
vùng có nhi
t
độ
th
 p.
t
A
t
B
t
A
>t
B
Hình 2.2
 Nguyên t
(1) khi nh
n nhi
t, biên
độ
dao
độ
ng l
ớ 
n lên,
đậ
 p vào (2) và truy
n
độ
ng n
ă
ng chonó, biên
độ
c
a (2) t
ă
ng lên và
đậ
 p vào (3) …-Khi nhi
t
độ
t
ă
ng, t
n s
dao
độ
ng c
a Ion c
ũ
ng t
ă
ng lên, nên làm t
ă
ng s
c
n tr 
ở 
chuy
n
độ
ng có h
ướ 
ng c
a các h
t electron t
do, nên
đ
i
n tr 
ở 
t
ă
ng lên. Ng
ượ 
c l
i v
ớ 
i kim lo
i, trong á kim không có
đ
i
n t
t
do nên tính d
n
đ
i
n r 
t kém, khinhi
t
độ
t
ă
ng lên m
t s
 
đ
i
n t
b
kích
độ
ng và b
t ra tr 
ở 
thành
đ
i
n t
t
do, do
đ
ó tính d
n
đ
i
n t
ă
ng lên,
đ
i
n tr 
ở 
gi
m
đ
i.
I.1.2: Liên k 
ế
t kim lo
i
:
Trong th
c t
ế
khi kh
o sát ta g
 p nhi
u lo
i liên k 
ế
t nh
ư
: liên k 
ế
t ion, liên k 
ế
t
đồ
nghoá tr 
, liên k 
ế
t kim lo
i, liên k 
ế
t h
n h
ợ 
 p…
Đố
i v
ớ 
i kim lo
i các ion c
a nó
đượ 
c ràng bu
c v
ớ 
i nhau b
ở 
i liên k 
ế
t kim lo
i mà b
n ch
tc
a nó là l
c hút t
 ĩ 
nh
đ
i
n cân b
ng v
m
i phía gi
a ion d
ươ 
ng và các
đ
i
n t
t
do baoquanh nó. (Hình 2.3)
Hình 2.3
 
Liên k 
ế
t kim lo
i có v
gi
ng nh
ư
liên k 
ế
t ion (cùng là l
c hút t
 ĩ 
nh
đ
i
n gi
a các
đ
i
n tích tráid
u v
m
i phía). Song liên k 
ế
t kim lo
i không h
thay
đổ
i khi các ion thay
đổ
i v
trí cân b
ngnh
ờ 
 
đ
ó kim lo
i có tính d
o cao. Còn liên k 
ế
t Ion, khi b
bi
ế
n d
ng m
t s
Ion d
ch chuy
nm
t kho
ng cách, c
u hình b
thay
đổ
i, l
c hút bi
ế
n thành l
c
đẩ
y, b
n ch
t l
c liên k 
ế
t b
 thay
đổ
i, tinh th
b
bi
ế
n
đổ
i (v
ỡ 
v
n).Liên k 
ế
t kim lo
i cho
độ
d
o cao nh
t và liên k 
ế
t Ion cho
độ
dòn cao nh
t.
I.2.Các ki
u m
ng tinh th
c
a các kim lo
i th
ườ 
ng g
p
:
I.2.1
:
Khái ni
m v
v
t tinh th
, v
t vô
đị
nh hình.-V
t tinh th
:
là v
t th
mà các ch
t
đ
i
m c
a nó s
 p x
ế
 p có quy lu
t (có tr 
t t
).
+
Đặ
c
đ
i
m: v
t tinh th
có nhi
t
độ
nóng ch
y xác
đị
nh.
 
TR
ƯỜ
 NG
Đ
HSPKT.TPHCM V
T LI
U H
C I
http://www.ebook.edu.vn3
+
T
t c
kim lo
i và h
ợ 
 p kim c
a nó
đề
u là v
t tinh th
.
-V
t vô
đị
nh hình:
+
Đị
nh ngh
 ĩ 
a: là v
t th
mà các ch
t
đ
i
m c
u t
o nên nó s
 p x
ế
 p không có tr 
tt
.+
Đặ
c
đ
i
m: v
t vô
đị
nh hình không có nhi
t
độ
nóng ch
y xác
đị
nh.+Các v
t vô
đị
nh hình nh
ư
: thu
tinh, ch
t d
o, cao su, …
I.2.2: Khái ni
m v
m
ng tinh th
.
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a m
ng tinh th
:
m
ng tinh th
là là m
t mô hình không gianmô t
s
s
 p x
ế
 p c
a các ch
t
đ
i
m c
u t
o nên v
t tinh th
.Ví d
: Các Ion tinh th
mu
i
ă
n n
m
ở 
 
đỉ
nh c
a hình l
 p ph
ươ 
ng.
Hình 2.4 -M
ng tinh th
mu
i
ă
n
Tr 
ướ 
c khi
đ
i sâu vào các ki
u m
ng tinh th
c
a kim lo
i th
ườ 
ng g
 p, ta c
n có các khái ni
mv
m
ng tinh th
.
a) b) c)
Hình 2.5
 
M
t s
khái ni
m.
 
M
t tinh th
:
+
Đị
nh ngh
 ĩ 
a: là m
t ph
ng
đ
i qua m
t s
các ch
t
đ
i
m trong m
ng tinh th
.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lê Sơn liked this
Tien Nguyen liked this
Tien Nguyen liked this
Tien Nguyen liked this
Tien Nguyen liked this
Hai Ly Thanh liked this
Thanh Hoang liked this
Phúc Cờlê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->