Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEED Leadership in Energy and Environmental Design

LEED Leadership in Energy and Environmental Design

Ratings: (0)|Views: 106 |Likes:
Published by Melanija Pavlovic

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Melanija Pavlovic on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
P
re nekoliko godina po~elo je inten-  zivno da se govori o zelenoj gradnji,  zelenim tehnologi jama, o recikla `i, o utica ju na `ivot nu sredinu, o prirodnim resursima, o energet skoj efikasnosti, o {tednji, o alternativnim izvorima energi je. Informaci je sti `u sa svih strana, organi zu-  ju se brojni seminari, predavanja, tribune sa ra znim atraktivnim temama, ali mnogo toga nam je jo{ uvek nepo znato. ^ovek nanosi veliku {tetu prirodi svo jom ne bri- gom i ne doma}inskim pona{anjem pre- ma svom okru `enju. Izgleda da je sa zreo trenutak da se to promeni i da po~nemo da `ivimo jedan odgovorni ji `ivot prema prirodi i prirodnim resursima. ^ovek gra- di ku}e, `ivi u ku}ama, koristi gra|evinski material za izgradnju ku}a. Logi~no je da bilo da neko po~ne da razmi{lja kako bi ~ovek gradio ku}u, a ujedno o~uvao svo-  je okru `enje i vodio dru{tveno odgovor- ni ji `ivot. Kako bi ta ku}a bila zelena i ka- ko bi {to manje imala negativnog utica ja na prirodu. Kako to nasta ju zelene ku}e I kako polako u~imo {ta su to zelene tehno- logi je?
LEED
Leader ship in Energy and Envi- ronmental De sign
 je nevladin me|unarod- ni sistem za sertifikaci ju energet ski efika- snih i ekolo{kih objekata. Ovaj sistem za sertifikaci ju je glavni program Saveta zele- ne gradnje. Savet zelene gradnje ili zelenih  zgrada SAD-a (
US Green Building Council ili USGBC
) je neprofit na organi zaci ja i jed- na od vode}ih subjekata I osniva~a Svet - skog saveta zelene gradnje – World GBC. Sedi{te USGBC se nala zi u Va{ing tonu. O LEED-u je po~elo da se pri~a davne 1993., 1994. godine, ali tek od 1998. godine po- ~inje ozbiljno da se primenju je. Prvobit na ver zi ja LEED sistema za sertifikaci ju nosila  je oznaku LEED 1.0. I bila je neka vrsta probne ver zi je s ob zirom da je dobila broj- ne izmene I dopune. U toku 2000. Godi- ne po javlju je se ver zi ja LEED 2.0. LEED sertifikaci ja je ubr zo za `ivela u Americi ta-
ZELENE TEHNOLOGI JE
Da li znamo {ta je to LEED
60
 Podovi maj/2012.
LEED sistem sertifikaci je se mo `e primeniti za iz gra|enu, ve} posto je}u zgradu, obje- kat, novopro jektovanu zgradu, zgradu ko ja }e biti izgra|ena, konstrukci ju zgrade, si- stem fasade, {kole, kao i za poslovni enteri jer. Procena objekta mo `e se zatra `iti ve} u pro jekt noj fa zi ili fa zi izgradnje, {to se preporu~u je kako bi pro jekat mogao biti ko- rigovan da postig ne jo{ bolje re zultate prilikom kona~ne procene. Materi jal za proce- nu podnosi se putem interneta, ne zavisno od lokaci je, npr. LEED sertifikat mo `e biti  zatra `en za objekat ko ji je izgra|en, ili je u planu da se izgradi
Pi{e: Melani ja Pavlovi} d.i.a.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->