Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het Kwaad & de Wet van Toeval – Hubert_Luns

Het Kwaad & de Wet van Toeval – Hubert_Luns

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Hubert Luns
God laat niets aan het toeval over, behalve daar waar de mens het laat afweten en zich door zijn misdadig gedrag van God afkeert. De schepping wordt dan overgelaten aan de immanente gerechtigheid, een gerechtigheid die uit de natuur van de handelingen zelf volgt die door de mens worden gesteld.
God laat niets aan het toeval over, behalve daar waar de mens het laat afweten en zich door zijn misdadig gedrag van God afkeert. De schepping wordt dan overgelaten aan de immanente gerechtigheid, een gerechtigheid die uit de natuur van de handelingen zelf volgt die door de mens worden gesteld.

More info:

Published by: Hubert Luns on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
 Het kwaad en de wet van het toeval 
 De Orion Nebula
1 - De oerchaos wordt orde en regelmaat 
Er bestaat een spanningsveld in Gods scheppingsplan tussen wanorde en orde. Als God zichterugtrekt wordt de schepping aan de wetten van het verval overgelaten, de wetten ook van het blinde toeval en keert de schepping terug naar zijn oorspronkelijke wanordelijke staat. Waar Godin psalm 104 ordenend bezig is, treedt chaos op waar God zijn aangezicht verbergt. (Ps. 104:29)Dat gebeurt niet zomaar. Als de mens, kroon der schepping (Ps. 8:6-7), zich radicaal van Godafwendt, wendt God op zijn beurt zich van de mens af. Luister maar naar wat Jeremia zegt. Naeerst een oproep tot bekering te hebben gedaan (Jer. 4:4):
“Doet weg de voorhuiden van uw har-ten opdat Mijn grimmigheid niet uitvare als een vuur vanwege de boosheid van uw handelingen”
,gaat hij verder (4:19-27):
“Krijgsgeschal! Ramp op ramp. Hoe dwaas is mijn volk. Ik zag deaarde. Deze nu was woest en ledig (tohu bohu) en er was geen licht aan het uitspansel. Er was geen mens en alle vogels waren gevlucht. Het vruchtbare land was een woestenij - wegensYHWH, om Zijn ziedende toorn.”
Ditzelfde tohu bohu komen wij tegen bij het begin van hetscheppingsverhaal:
“De aarde nu was woest en ledig”
. Dit woest en ledig wordt gezien als deoerchaos waarin God orde en regelmaat schiep, zodat alles in een organisch verband bij elkaar  paste, waardoor met recht gesproken mag worden van UNI-versum. Waar God scheppend bezigis en als schepper bezig blijft (de herder Israëls sluimert noch slaapt) bestaat geen tohu bohu endaarom gaat tohu bohu aan die eerste scheppingsdag vooraf; en zie: God schiep het licht!
2 -
 
 Dwalende evolutietheorie
De Darwinistische evolutietheorie gaat ervan uit dat, indien er sprake is van een schepper, dezewat vage persoonlijkheid na de wereld in het aanschijn te hebben geroepen, weer in zijn eigentuintje is gaan wieden en de natuur zijn gang heeft laten gaan. Na de racebaan te hebben aange-
 
- 2 -legd en het startschot te hebben gegeven, viel er niets meer voor God te doen. Want, zegt menquasi vroom, de schepping is immers volmaakt en kan zichzelf wel bedruipen; in feite is de evo-lutie onder de wet van oorzaak en gevolg in het scheppingsplan voorzien. Volgens deze visie ishet irrelevant of de wereld al of niet is geschapen. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Ditis een filosofisch interessant concept, want God in zijn almacht had daarvoor kunnen kiezen,maar in zijn wijsheid en vooral LIEFDE heeft Hij anders besloten en dat ook met veel tekens enopenbaringen doorheen de geschiedenis kenbaar gemaakt. De Joods-Christelijke beschouwinggaat daarom uit van Gods actieve bemoeienis. Daarbij past het beeld van een God die als een henhaar kiekens onder de vleugelen vergadert. (Lk. 13:34) Aldus is de schepping, zoals die vanuit het beginsel is neergezet, de ene helft; de andere helft – God zelf – is nodig om die tot haar eindbe-stemming te laten komen. Het hoeft niet zo te zijn. Als het moet keert God in uiterste instantieons de rug toe. Dat heet in het Hebreeuws ‘hester panim’: het verbergen van Gods aangezicht. AlsGod de wereld aan zijn lot overlaat dan is het einde nabij; dan rest alleen nog ‘de dag des oor-deels’. Het zich afwenden van God staat in Deuteronomium 31:17 beschreven (zie ook 32:20):
“Dan zal Ik hen verlaten en
 Mijn aangezicht voor hen verbergen
en zullen zij verzwolgen wordenen vele rampen en benauwdheden zullen hen treffen.”
 Gods zelf woont in een ontoegankelijk Licht dat geen mens gezien heeft of kán zien. Daarom bekleedt God zich met een uiterlijk, de panim, om Zijn innerlijke essentie, de p’nim, te verbergen.Dat aanschijn is desondanks van zo’n grote heerlijkheid dat geen enkel mens zelfs dát kan zien entoch in leven blijven. Als God zijn aangezicht voor ons verbergt, is dat dus een serieuze aange-legenheid, zodanig dat Mozes bidt:
“Indien Uw aangezicht niet meegaat, doe ons van hier (deSinaï) niet optrekken!”
(Ex. 33:13-20, 1 Ti. 6:16)
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld,wij die, God weet hoe verder, tot hier toe zijn gespaard:dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,dat diep in ons geweten opnieuw het Licht ontwaakt. Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft,dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
Een kerklied van Huub Oosterhuis.
De moderne mens meende in zijn arrogantie dat met het ontdekken van de natuurwetten hij de omons heen staande realiteit ten diepste had doorgrond. De logische volgende stap was toen de evo-lutietheorie, die alleen daarom al fout is omdat zij ervan uit gaat dat de evolutie is gebaseerd opde wetten van het toeval. Welnu, God laat niets aan het toeval over, behalve daar waar de mens,die als kroon der schepping is aangesteld, het laat afweten en zich door zijn misdadig gedrag vanGod afkeert. In antwoord neemt God, die onze vrijheid respecteert!, distantie. Hij wordt dan de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->