Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pia Copilului Si Adolescentului

pia Copilului Si Adolescentului

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:
Published by TheoDora
PSIHOLOGIA COPILULUI
PSIHOLOGIA COPILULUI

More info:

Published by: TheoDora on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
Psihoterapia Copilului şi Adolescentului
Lector Univ.Dr. Lepădatu IoanaToate funcŃiile psihologice se dezvoltă în context social: oricât de puternic ar fimotorul genetic responsabil de emergenŃa noilor abilităŃi şi de tranziŃia spre noi niveluride funcŃionare. Un potenŃial nu devine realitate dacă cel care îngrijeste copilul nu oferăsprijin, nu menŃine şi nu duce mai departe eforturile copilului.AsistenŃa psihologică (Paul Popescu Neveanu) este ansamblul acŃiunilor şi măsurilor acordată de către o persoană specializată în vederea întăririi, fortificării sau insănătoşirii psihice a celui cu astfel de nevoi.În fucŃie de scop asistenŃa este de mai multe tipuri : primară,(de suport),secundară (consilierea), terŃiară , psihoterapia), cuaternară (readaptareaşi reinserŃia familială, profesională, socială).AsociaŃia Britanică de Consiliere: dă următoarea accepŃie termenului consiliere:“vorbim de o relaŃie de consiliere atunci când o persoană (consilierul) este de acord înmod explicit să ofere timp, atenŃie şi respect altei persoane (client). Scopul consilierii estede a oferi clientului şansa de a explora, de a descoperi şi de a clarifica modalităŃileoptime de a-şi trăi propria viaŃă, de a avea o existenŃă fericită”. IniŃial, domeniulconsilierii a fost identificat în mod eronat cu cel al psihoterapiei, pentru ca mai apoisferele celor două activităŃi să se delimiteze net din punct de vedere teoretic. Între cei doitermeni există diferenŃe semnificative: consilierea este o acŃiune proactivă, în timp ce psihoterapia este intervenŃia postfactum (de remediere, de terapie).În momentul actual, s-a conturat clar o serie de tipuri majore de consiliere psihosocială, în funcŃie de situaŃie şi de scopuri: consilierea individuală (tradiŃională), degrup, de familie, vocaŃională, consilierea multiculturală (cross-sultural counseling: încomunităŃile multiculturale, pentru minorităŃi etc) si consilierea educaŃională (care capătănuanŃe diferite în funcŃie de nivelul de şcolaritate la care se raportează – şcoala primară,secundară, liceală sau superioară).Pe lângă rolurile generale ale unui consilier (consiliere individuală, consiliere degrup, training, consultanŃă şi dezvoltare organizaŃională), consilierul şcolar mai este
 
 pregatit să desfăşoare activităŃi de evaluare, asistenŃă în carieră, plasament, prevenire a problemelor de dezvoltare.
Scopul
fundamental al terapiei
 
este asigurarea unei funcŃionări optime a individuluisau grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii: promovarea sănătăŃii şi a stării de bine; dezvoltare personală; prevenŃie.În ceea ce priveşte consilierea şi orientarea persoanelor cu cerinŃe educativespeciale, în Romanânia domeniul nu este pe deplin conturat, până în acest moment nici oinstituŃie de învăŃământ superior neavând un program adecvat de pregătire a unuiasemenea tip de specialist. Practic, în aceste momente, specialiştii în domeniulPsihopedagogiei speciale sunt abilitaŃi să ofere servicii de consiliere persoanelor cuhandicap intelectual sau motor, cu probleme de auy sau de vedere, de comunicare, decomportament, de învăŃare. O categorie specială o reprezintă copiii supradotaŃi – pentrucare, în câteva zone ale Ńării, au fost puse la punct programe educative de excepŃie, careînglobează şi asistenŃă de tip consiliere şi orientare.Consilierul va ajuta clientul să identifice obiectivele şi să abordeze soluŃiile legate de:
autocunoaştere
comunicare
stima de sine
modificarea unor comportamente problematice sau patternuri dezadaptative degândire
ameliorarea emoŃiilor negative şi a consecinŃelor determinate de diferite traume
acordarea de suport
însuşirea şi dezvoltarea unor strategii de adaptare
facilitarea învăŃării unor comportamente sau abilităŃi noi
 prevenirea apariŃiei unor probleme şi menŃinerea stării de sănătate mentalăCaracteristicile consilierii
 
Consilierea prezintă anumite particularităŃi şi note specifice care o diferenŃiază de psihoterapie (Băban, 2003):
este o relaŃie de colaborare dintre consilier şi cel consiliat;
este focalizată pe problemă;
este orientată atât către dimensiunile şi comportamentele problematice aleclientului, dar şi spre îmbunătăŃirea unor aspecte din viaŃa clientului (ex.comunicarea, abilităŃile de învăŃare, de luare de decizii, etc.) şi mai puŃin spreschimbarea personalităŃii în ansamblu;
este eclectică (integrează şi aplică principii şi strategice specifice mai multor orientări teoretice, în funcŃie de problema şi stilul clientului);
este formativă (vizează nu doar intervenŃii “curative” dar mai ales prevenŃia unor comportamente neadaptative şi învăŃarea acelor strategii care vor facilita oadaptare mai eficientă situaŃiilor de viaŃă);
este informativă, furnizând clientului datele necesare pentru a lua deciziiinformate şi responsabile;
este suportivă, oferind clientului cadrul adecvat pentru a-şi exprima emoŃiile,conflictele, dilemele legate de sine, lume, trecut, prezent sau viitor;
este focalizată pe situaŃiile prezente, trecutul fiind abordat sporadic, doar pentru aînŃelege mai bine situaŃiile din present;
ce facilitează identificarea resurselor proprii de adaptare la mediu şi desoluŃionare a situaŃiilor problematice;
este un proces ce potenŃiază validarea resurselor clientului în lumea reală;
este o intervenŃie de durată scurtă şi medie.Prin consiliere sunt abordate emoŃiile, cogniŃiile (gândurile) şi comportamentele careîmpiedică dezvoltarea şi adaptarea optimă a persoanei la cerinŃele cu care se confruntă.Se va lucra întotdeauna în beneficiul clientului (ex. dacă un client ar beneficia deconsiliere în mai mare măsură prin intervenŃia unui alt profesionist, îl vom trimite, chiar dacă prin aceasta pierdem o oportunitate de a învăŃa în urma experienŃei de consiliere).Ce NU este consilierea?

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Morariu Ana-Maria liked this
ancaxxw liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->