Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANTREPRENORIAT_c2

ANTREPRENORIAT_c2

Ratings: (0)|Views: 333|Likes:
Published by Isabella Barbaros

More info:

Published by: Isabella Barbaros on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
27
Ideea de afaeri
2.1. Lansaea unei afacei: mtive şi cndiţii2.2. Cum să găseşti  idee de afacei euşită2.3. Evaluaea ideii de afacei2.4. Evitaea geşelil cmune
2.1. Lansarea unei afaceri: motive şi condiţii
De ce a vea cineva să-şi asume iscul iniţieii unei afacei ppii, ştiind căacesta este un lucu geu şi făă nici gaanţie de succes? Cu tate acestea, în -ecae zi miliane de ameni de pe înteg glbul pământesc se lansează în afacei.Desei ăspunsul vine de la sine, adicădin înţelegeea ptenţialului micului bu-siness şi a faptului că el deschide în faţaamenil psibilităţi nelimitate: „Busi-ness mic, da speanţe de succes mai!”Pimul pas înt- afacee este dinţa şitendinţa de a  iniţia.Stabiliea mtivel de iniţiee aunei afacei este  cndiţie pimdia-lă pentu un stat bun. În baza studiil ealizate de savanţii în dmeniu au fstevidenţiate cele mai ăspândite mtivestând la baza lansăii în afacei, caesunt enumeate în gua 2.1.În gua 2.1 sunt pezentaţi factiice inuenţează şi mtivează în deschi-deea unei afacei, pecum şi cei caecnstituie piedici în această încecae.Mulţi ameni, înt- anumită peiadăa vieţii, au idei cae a putea sta la bazaunei afacei, da nu tţi se htăăsc să umeze acest dum geu şi iscant. De ce estenevie pentu a acţina, pentu a tansfma ideea în ealitate? Necesităţile de bazăsunt cele cae e inuenţează/impun decizia, e  mtivează.
capitolul II
Capitolul II. Competenţe:
► stabilirea motivelor pentru începe-rea unei afaceri proprii;► determinarea factorilor care inu-enţează procesul deschiderii unei afa-ceri proprii;identicarea celor mai frecvente gre- şeli comise la iniţierea unei afaceri;cunoaşterea instrumentelor şi tehni-cilor adecvate pentru evitarea greşelilor comise la deschiderea afacerii;analiza cauzelor eşecurilor în lan- sarea afacerilor;generarea ideilor de afaceri;► aplicarea diverselor tehnici de sti-mulare a potenţialului inventiv-creativ;
 
28
 Ideea de afaceri
Pinte factii de impunee se numă-ă, în pimul ând, şmajul, neînţelegei-le de la lcul pecedent de muncă, lipsacnftului psihlgic la seviciu saulipsa unui venit egulat. Aceşti factisunt fate dui şi ei impun luaea uneidecizii îndăzneţe. Da, în acelaşi timp,fţaea cndiţinată de şmaj deseicnduce la decizii de afacei nechibzu-ite, făă pespective.o afacee pspeă este inuenţată şimtivată şi de alte cauze, cauze pzitive, cae indică  pbabilitate înaltă de succes:independenţă, autealizae, dezvltae pesnală, independenţă nanciaă pin p-sibilitatea de a lua decizii în md independent, de a-ţi  ppiul şef. Desei factiide impunee şi cei de mtivae se cmbină, geneând  enegie dublă.Ambele gupe de facti de inuenţă pt  blcaţi de anumite cndiţii subiective:lipsa venituil egulate, neînţelegei/nemulţumii în sânul familiei, lipsa de capitalşi neîncedeea în fţele ppii şi în capacitatea de a gestina  afacee. Acesteageneează îndieli şi nesiguanţă, spind teama de isc şi incetitudine.Mtivele se bazează pe ceee, cae nu este altceva decât existenţa un necesităţiacute, desei necnştientizate pe deplin, cae sevesc dept imbld spe acţiune.De aceea un m bine mtivat este activ, caută pemanent ni căi de sluţinae a ppiil necesităţi.
generarea, evaluarea şi implementa-rea ideilor de afaceri reuşite;evaluarea şi selectarea opţiunilor deafaceri;analiza unei idei de afaceri sub aspect  personal, social, familial şi nanciar;► depistarea la timp a eventualelor  greşeli comise la deschiderea afacerii.
BLOCAJ
Lipsa unor venituri regulateNeînţelegeri/nemulţumiri în sânul familieiLipsa de capitalNeîncrederea în forţele proprii
ACŢIUNEIDEEAFACTORI DE IMPUNERE
Lipsa unui serviciu/şomajInsatisfacţia pentru funcţia ocupatăNeînţelegeri cu conducătorulLipsa unor alternative
FACTORI DE MOTIVARE
• Independenţă, autorealizare• Dezvoltare personală• Independenţă nanciarăPosibilitatea de a lua decizii în modindependent
 Figura 2.1.
Factii ce inuenţează asupa deciziei de a iniţia ppia afacee
 
 
29
 Ideea de afaceri
 Nu există studii cae a indica vâstaptimă pentu iniţieea unei afaceei p- pii. Pactica demnstează că în afaceise lansează pesane de cele mai difeitevâste. Ttuşi savantul ameican Cpe indică asupa câtva gupe:1. Inuenţa spită asupa spiitu-lui antepenial a nivelului deeducaţie şi a studiil de bază, afamiliei, vâstei, expeienţei demuncă etc.2. Cndiţiile de ganizae a afaceiiîn ce piveşte amplasaea, sectul de piaţă, abilităţile necesae dmeniului deactivitate selectat etc.3. Factii de mediu antepenial: ecnmia, susele de nanţae, asistenţacnsultativă, pesnalul de supt etc.Specialiştii aată că mai mult de  teime dinte antepeni, deschizând ppiaafacee, detemină dmeniul ptenţial de business pnind de la înţelegeea pfundăa activităţii l anteiae, de la expeienţa de muncă. Unii dinte antepeniiîncepăti (7-10%) cncep  idee de afacei ppie, alţii (4%) cpiază  idee stăină,ia cei din altă categie (6%) pnesc afaceea în baza ppiul hbby. Apximativacelaşi numă de antepeni se cnduc de faptul că au găsit  nişă libeă pe piaţă.Da pentu a tansfma ideea înt- afacee cu şanse eale de succes, antepen-ul tebuie să aibă calităţile pesnale şi abilităţile pfesinale necesae pentudesfăşuaea tipului cncet de afacee. El tebuie să identice cnsumatii şi săînţeleagă legile pieţei. La fel, el tebuie să-şi cunască cncuenţii, să ştie cum săatagă clienţii, satisfăcându-le necesităţile mai bine decât cncuenţii. Antepenultebuie să stabilească metdele ptime de vânzae a pdusului sau a seviciului. Însfâşit, el tebuie să se asigue că ae esuse suciente, nanţae siguă. Tţi aceştifacti sunt pezentaţi în gua 2.2.Da, în pimul ând, viitul antepen umează:I. Să ia decizia de a inta în afacei.II. Să aleagă genul de activitate, pdusul sau seviciul.III. Să stabilească mdalitatea de ganizae a afaceii.Decizia de iniţiee a afaceii este desei iscantă şi dicilă. Pentu ealizaeaacestei etape este necesaă dinţa femă de a inta în afacei. Mulţi ameni sunttentaţi de acest gând – psibilitatea iniţieii unei afacei ppii. Însă una dinte pimele întebăi ce apa este cum pate  iniţiată  afacee, cae sunt cndiţiile cetebuie espectate. Deci, înainte de tate, este necesa a şti de la ce începem şi în cecnsecutivitate.1. Pimul pas pesupune deteminaea biectivel afaceii. Pentu aceastatebuie găsite ăspunsui la umătaele întebăi:- Ce veau bţin?- Ce ezultate veau ating?
Sfaturi pentru începători
1. Aaţi cine ar putea  mentorul afacerii Dvs.2. Stabiliţi ce doriţi să faceţi, urmă
-
riţi concurenţii şi decideţi ce puteţi  face mai bine decât ei.3. Determinaţi prin ce se deosebeşteafacerea Dvs. de altele. Dacă aţi stabilit avantajele, încercaţi să leconsolidaţi!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->