Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arunachala Ashtakam - Tamil

Arunachala Ashtakam - Tamil

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 595 |Likes:

More info:

Published by: deepaksubsmani@yahoo.com on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
1. @mUô Fu] @§NVm! E]d LiÔdÏ _PUô] LpUûX úTôpBkR @ÚQôNXm @Uok§Úd¡\Õ. BRu @ÚhùNVpLú[ôFYWôÛm @±V Ø¥VôRûY. @±Ü ùR¬VôR ÏZkûRlTÚYj§-ÚkúR,
@ÚQôNXm
Fu\ôp FpXôYtû\Ùm ®P ªLlùT¬VùRuß Fu ×j§«p úRôu±d ùLôi¥ÚkRÕ. @Õ§ÚYiQôUûXúVVôÏm Fuß D\®]o IÚYWôp@±®dLlThÓm, @Ru DiûUl ùTôÚû[ Ds[T¥ Sôu@±V®pûX. ©\Ï Fu @±ûY UVdÏ®jÕ @Õ Fuû]jRu²Pj§tÏd LYokÕ ùLôs[Üm, @R]Ú¡p YkRûPkRúTôÕBkR @ÚQôNXm NX]Ut\ UûXY¥YôL BÚlTûRd LiúPu.2. @NXUô] Bd¡¬ DÚûYd LiPÕm, BkR UûXûVl TôojRYuVôo Fuß U]ûR DsØLlTÓj§ ®Nô¬jRÜPu, TôojRY]ô¡V@LkûR BpXôUp úTôn Fg£ ¨u\ AuUô ®[eLd LiúPu.@ûRl TôojúRu Fuß ùNôpYRtÏ Sôù]u\ @LkûRD§dL®pûX. @ûRd LôQ®pûX Fuß ùNôpYRtÏ UhÓm U]mFe¡ÚkÕ ¡[mT Ø¥Ùm? A§ LôXj§p ¿úV Du ùNôìTjûRR·Qôêoj§Vôn ùU[]jRôp DQoj§û]. BlúTôÕ BkR@àé§ ¨ûXûV ®[eL ûYdÏm §\ûU TûPjRYu FYuBÚd¡\ôu? BûR DQojÕYRtùLuú\, ALôVj§tÏm éªdÏUôLJe¡ DVokÕ @ÚQôNXUôL ©WLô£jÕ ¨t¡u\ôn.3. @ÚQôNXô! Fuû]lúTôXúY Duû]Ùm DÚYØs[Y]ôL¨û]kÕ Duû] @ûPV Sôu @ÔLÜm, ¿úVô Bl©WTgNj§p@ÚQôNXm Fuàm UûXY¥YUôL BÚd¡u\ôn. D]Õ ùNôìTmDÚYUt\Õ Fuß §Vô²lTÕ, FeÏm ¿dLU\ ¨û\kRALôVjûRd LôiTRtÏ, DXÏ FeÏm @ûXkÕ §¬¡u\IÚYàûPV ØVt£dÏ ¨LWôÏm. D]Õ DiûU ùNôìTjûRFiQUtß Ds[T¥ DQÚmúTôÕ, NØj§WjûR AZm LôQLP-p êr¡V NdLûW ùTômûU«u DÚYm LûWYÕ úTôX U]mRu DÚYjûR BZdÏm. F]Õ AjU ùNôìTjûR Sôu ®Nô¬jÕ@±ÙmúTôÕ F]dùLuß R² DÚYm FÕ BÚd¡\Õ? @ÚQôNXmFuàm Yôú]ôo ×Lr UûXVôL Fußm ¿úV ®[eÏ¡u\ôn.
c @Ú÷NX @xPLm
 
4. FeÏm ®[e¡d ùLôi¥Úd¡u\ TWm ùTôÚ[ô¡V Duû] ®ÓjÕ,D]dLVXôL IÚ ùRnYjûRj úRÓYÕ ûL«p ®[dÏPu, BÚh¥û]júRÓYRtÏ NUô]UôÏm. Nj£j ©WLôNUô¡V D]Õ DiûUûV @±®dÏmùTôÚhúP, IqùYôÚ URj§Ûm ¿, @qYj ùRnYeL[ôLjúRôt\U°d¡u\ôn. BqYôß ©WLô£dÏm Duû] @±kÕùLôs[ôRYoLs ã¬Vu BÚlTûRd LôQØ¥VôR ©\®d ÏÚPúW AYôo.Il×VoYt\ @ÚQôNXm Fuàm ÑVm©WLôNúU! Fu BRVj§p GLUôLFÝkRÚ° ®[eÏYôVôL.5. U¦L[ôp A] UôûX«àsú[ EÓÚ® BÚdÏm èûXlúTôp,D«oLÞdÏ D«WôLÜm @kRkR UReL°u ùRnYeL[ôLÜm IÚY]ô¡V¿úV ®[e¡d ùLôi¥Úd¡u\ôn. Uô¦dLjûRj ¾h¥ @Ru @ÝdûL¿d¡ ©WLô£dLf ùNnYûRlúTôX, ùUnÙQoûY BZkR U]jûR, AjU®NôWm Fuàm NôûQd Lp-p ¾h¥]ôp D]Õ @Úh©WLôNm úRôußm.¾h¥V Uô¦dLd Lp-u ©WLôNjûRl úTôX AjUôLôWm @ûPkR U]§tÏúYù\kR TtßRÛm T¥Y§pûX. ×ûLlTPd LÚ®«Ûs[ DÚYjûRlT§jÕd ùLôsÞm RLh¥uÁÕ (
film
) ã¬VI° ThÓ®hPôp, ©\Ï @§p×ûLlTP DÚYm T§ÙúUô? @ÚQôNXm Fuàm I°UûXúV! Duû]jR®W U]§p Tt\dá¥V úYù\ôÚ ùTôÚs DiúPô?6. BRVùUuàm IúWùTôÚ[ô¡V ¿ UhÓúU DiûUVôÏm. Du²Pj§pD]dÏ @u²VUpXôR Jo @t×R Nd§«²uß D]Õ £j©WLôNjúRôÓá¥V, @ÔûYl úTôu\ @§ÖhT ¨Zp áhP ¨û]ÜLs úRôu±,©WôWlR ®û]«]ôp BVdLlThÓj §ûWlTPd Lôh£ûVl úTôX,AjU ©W§©mT U]I°Vô¡V LiQô¥Vôp Ds°Ûm, LiØRXô]Bk§¬VeL°u Y¯VôL ùY°«Ûm SôU ìT DXL £j§WeLsLôQlTÓ¡u\]. @Úh©WLôN UûXúV! DXLj úRôt\eLs BÚkRôÛmUû\kRôÛm Duû]j R®W BûYLs úY\pXúY!7. BRV Uu\j§p "Sôu' "Sôu' F] @NX RôiPYªÓm @ÚQôNXùUuàmFpûXVt\ @Ús I°dLPúX! ""Sôu'' Fuß úRôußm # @LeLôWY¥YØRp FiQm FZ®pûXVô]ôp úYß FÕÜúU BpûX. @kR FiQm@tßlúTôÏm YûW«Ûm, Ut\ FiQeLs úRôu±]ôp @Õ VôÚdÏFuß ®Nô¬jRôp, ""F]dÏ'' Fuß úRôußm. BkR Sôu FuTÕ Fe¡ÚkÕD§d¡\Õ? Fuß ®Nô¬jÕ, @kR BPj§p êr¡ BRV £mUôN]jûR@ûPVlùTt\ôp, CÓ BûQVt\ @ÚhùLôûP«u AûQûVf ùNÛj§,DXLû]jûRÙm @Ú[ôh£ ׬Ùm Bû\Y]ôL ¿úV
§LrYôn. ©\ÏDs#ùY°, ©\l×#B\l×, ÑLm#ÕdLm, BÚhÓ#ùY°fNm FußBWhûPL[ôLj úRôußm VôÜm Uû\kÕ®Óm.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Suguna Ramoo liked this
aditya1993a liked this
rraa liked this
nadadur liked this
nadadur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->