Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arunachala Mahatmyam - Tamil

Arunachala Mahatmyam - Tamil

Ratings: (0)|Views: 693|Likes:

More info:

Published by: deepaksubsmani@yahoo.com on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
c WUQôfWUm
§ÚYiQôUûX2002
@ÚQôNX vÕ§ TgNLm*
§eLh ¡ZûU
* TôPpLÞdÏ BPÕ TdLØs[ ùTôÚs TôPpL°u ùTôÚû[ DQÚm ùTôÚhÓIÚYôß Ï±l×ûWVôLúY ùLôÓdLlThÓs[Õ. ØÝûUVô] ®[dLeLû[AfWU T§l×L°p RdLYôß T¥jÕQoRp SXm.
This Page IntentionallyLeft Blank
 
# c ØÚL]ôo
# c TLYôu
c @ÚQôNX RjÕYm
×j§Ùm @LeLôWØm FhP Ø¥VôUp LXe¡ ÕuTUûPVJe¡ ®¬kÕ TWkÕ ¨tÏm BRVmRôu (AjUôRôu) ©WmUôÜm®xÔÜm @ÔL Ø¥VôUp ¨ûXRÓUô\ @YoLs Uj§«p,I°UVUô] @ZÛÚYôL FÝkR @ÚQôNXj§u DiûU,RjÕYUôÏm.
¾TRoN] RjÕYm
BkR NÃWúU Sôu Fuß ¨û]dÏm U]ûR (úRLôjU ×j§ûV)¿d¡, DsØL §Úx¥Vôp BRVj§p ¨ûXVôL Iu±, GLNjRô¡VDs I°«u DiûU ùNôìTjûR DQoYúR, 骫u BRVvRô]UôLd á\lTÓm @ÚQôNX £LWj§p ®[eÏm ú_ô§«uDiûU R¬N]UôÏm.
LÚûQd LPXôL @UokÕ, ¨û]jR Uôj§Wj§úXúV Ød§ûVj RWdá¥V""@ÚQôNXm'' Fuàm £Y ùNôìTúU BkR UûXVôÏm.
 
1. ×i¦V vRXeL°p RûXVôVÕ @ÚQôNXúU. Utù\pXôvRXeLû[d Lôh¥Ûm U¡ûU ªÏkRÕÜm @ÕúY. @Õ骫u BRVØm CfYW²u BRV vRXØUôÏm. @Õ WL£Vm¨û\kR vRXm. @kR vRXj§úX úRú_ôUV @ÚQôNXUûXVôL @Õ ®[eÏ¡\Õ.2. ùRôuûU YônkR BkR @ÚQôNXm @t×R úRú_ô -eLUôLúRôu±V ײRj §ÚSôs UôoL¯ UôR §ÚYô§ûW Su]ô[ôÏm.@lT¥ ú_ô§ ùNôìTUôL FÝkRÚ°V Bû\Yû] ®xÔ,©WmUô ØRXô] úRYoLs VôYÚm Y¯ThÓ YQe¡V Sôs,Uô£ UôRm £YWôj§¬ Ss°WYôÏm.3. ""@ÚQôNX úbj§Wj§p Vôm @d² êojRUôLFÝkRÚ° BÚl©àm, @ûR Uû\jÕ NôkRUûXVôL¨ûXùTtß I°oYÕ, FUÕ @Ú[ôp DXLû]jûRÙmW·dÏm ùTôÚhúPVôÏm. úUÛm @ÚQ¡¬úVô¡ùV]£jRY¥Yj§p Sôu Fuù\ußm BkR UûX«uLiÅt±ÚlúTu. FUÕ BmUûXY¥®u Dsú[ NLXHÑY¬VeLÞm I°Úm ªL "@§NVUô] ÏûL' FußmDs[Õ.''4. FjRû] DXLeLs Ds[]úYô @jRû]Ùm TkRúUVôÏm._]] UWQ ÕdLjûRj RWdá¥V ùLô¥V LoUeLú[TkRj§tÏd LôWQUôÏm. TkRj§tÏ BÚl©PUô¡V BkRùTôpXô ®û]Ls VôÜm FRàûPV R¬N] Uôj§WjRôp,BpXôÕ @¯kÕ SôNUûPÙúUô @ÕRôu I°UVUôL®[eÏm BkR @ÚQôNXUôÏm.
c @Ú÷NX UôLôjªVm

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rraa liked this
narasi64 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->