Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arunachala Navamanimalai - Tamil

Arunachala Navamanimalai - Tamil

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:

More info:

Published by: deepaksubsmani@yahoo.com on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2009

pdf

text

original

 
1. TWúUfYWu ÑTôYj§p NX]Ut\Yú] A]ôÛm, £RmTW*ùTôtNûT«p TWôNd§«u F§¬p SP]m AÓ¡u\ôo.A]ôp @kRl TWôNd§, BeÏ @ÚQôNX ùNôìTj§p Iu±IÓeLÜm, BkR úbj§Wm ªÏkR £\l×Pu Je¡I°o¡u\Õ Fuß @±L.2. ùNmùTôu úTôX I°ÅÑm ú_ô§ ùNôìTUô]Õm, ¨û]jRUôj§Wj§p Ød§ûV @°dLd á¥VÕUô] @ÚQNX Fu\TRj§p @ÚQ FuTRu ùTôÚs: Nj#£j#A]kRm;ËY#©WmU#Hd¡Vm; @Õ ¿VôL BÚd¡\ôn (RjYU£)FuTRôÏm. "@NX' Fu\ôp ªLÜm U¡ûUÙm, Uôi×mDûPVRôm.3. LÚûQd LPXô¡V @ÚQôNX Bû\Y²u ùNkRôUûW§ÚY¥L°u @Úû[úV Sô¥ ¨tÏm TdÏ®Ls, BkR DX¡pYôÝm úTôúR Eo, DPûU, D\®]o, _ô§, YoQmA¡VYt±p úUôLjûR I¯jÕ, FlúTôÕm ùR°ûYúVSô¥V Ds[jRôp @gOô]m @¯VlùTtß, DRV ã¬V²u¡WQeLû[l úTôu\ @Úû[ @ûPkÕ FlúTôÕm úT¬uTdLP-p êr¡«ÚlTo.4. @ÚQôúXfYWú]! F]Õ LiLÞdÏ B²ûUVô]Yú]!ùTi, Ai, @- Fuàm úTR DÚYeLû[d LPkRYú]!Duû] ¨û]dLôRYu Fuß, Fuû] ¿ @iQôkÕGeÏmT¥ ùNnVôúR. UiúQôÓ UiQônl úTôÏm BkRDPûXúV Sôu Fuß Fi¦, Sôu UiQôL U¥kÕúTôYÕ
c @Ú÷NX SYU¦UôûX
*
¾·Ro IÚYo; ALôVj RXUô] £RmTWúU DVokR RXm, ALúYSPWô_ûW R¬£dL £RmTWm YÚL Fuß cTLYôû] @ûZjRúTôÕ@WQôNXj§u ùTÚûUûV @YÚdÏ @±®dL cTLYôu FݧVÕ.
 
Du @ÚÞdÏ Gt×ûPVÕ @pX. Ï°of£ ªÏkR DuLÚûQ úSôdLôp Fuû]d LPô·jÕ, YgNû] ùNnVôÕ,ú_ô§ DÚYô¡V TWúUfYWú]! F]Õ Ds[j§p®[eÏYôVôL.
5. "@ÚQôNXm' F] ×LÝPu £\kÕ ®[eÏm. Oô]Y¥YmA¡V TWúUfYWú]! £±VY]ô¡V Sôu ùNnR ùTÚm©ûZLû[l ùTôÚhTÓjRôÕ, Fuû] W·jÕ, @gOô]UVDXL TkReL°p Sôu ÅrkÕ UônkÕ úTôLôYiQm, úULmúTôuß YoμdÏm Du LÚûQ LPôbjûR @ÚsYôVôL.BpXô®¥p ùLô¥V ©\® Fàm ÕuTd LP--ÚkÕ ÁiÓØd§d LûWûV Sôu @ûPV UôhúPu. IÚRôn RuÏZkûRdÏf ùNnÙm ¨L¬pXôR SuûULû[l úTôuß ¿ÙmF]dÏ @ÚsYôVôL.6. @ÚQôNúXfYWú]! ¿ LôUû] F¬jRYu (LôUô¬) FußTdRoL[ôp úTôt\lTÓ¡u\ôn. Am! Am! BÕ DiûUúVFu\ôp D]d¡kRl ùTVo ùTôÚjRmRô]ô FußNkúRLlTÓ¡uú\u. BlùTVo D]dÏl ùTôÚjRUô«u,FqY[ÜRôu ÅWØm Õ¦Üm DûPVYu A]ôÛm, @kRNÃWUt\ LôUû] F¬jRY]ô¡V, Du TôRjûRúV TôÕLôlTôLdùLôiP TdR²u U]§p @kRd LôUu FlT¥l ×L Ø¥Ùm.7. @iQôUûXVôú]! @¥VY]ô¡V Fuû] Fuß ¿AhùLôiPôúVô @uú\, F]Õ D«ûWÙm DPûXÙm
*
@¥ûUVôd¡d ùLôiPôn. F]dÏ B² IÚ Ïû\Ùm BÚdLØ¥ÙúUô? Duû] @u± ÏQeLû[Ùm Ïû\Lû[Ùm £k§dLUôhúPu. Fu D«ÚdÏm D«úW! D]dÏl ©¬VUô]Õ FÕúYô@ûRúV ¿ F]dÏ ùNnRÚsYôn. LiÔdÏm LiQô] ùRnYúU!D]Õ §ÚY¥j RôUûWL°p Td§l ùTÚdûLj RkÕ @ÚsYôVôL.
*
DPp, ùTôÚs, A® ùLôiPôn Fuß TôÓYÕRôú] TiûPV UW×!RôeLs A®, DPp Fuß UhÓúU Tô¥V LôWQm Fu] Fuß @uToIÚYo úLhP úLs®dÏl TLYôu ""ùTôÚú[ô FmªPm BpûX. @R]ôpTôP®pûX. Fu²Pm BpXôR ùTôÚû[ BÚlTRôL Tô®jÕ FÓjÕdùLôs[ ùNôpX úYiÓUô? Fuß ®[d¡l ×u]ûL éjRôo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->