Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arunachala Pancharatnam - Tamil

Arunachala Pancharatnam - Tamil

Ratings: (0)|Views: 439|Likes:

More info:

Published by: deepaksubsmani@yahoo.com on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
1. @ÚsUVUôL ¨û\kR @ØR ùNôìTd LPúX! ®¬kÕTWkR Oô] I°d¡WQeL[ôp @¡X YvÕdLû[Ùm,Ruàs ®ÝeÏ¡u\ @ÚQôNXùUuàm UûXY¥YTWmùTôÚú[! F]Õ BRVj RôUûW SuÏ ®¬kÕ UXÚmYiQm, Oô] ã¬V]ôL FÝkÕ @ÚsYôVôL.2. ùNmùTôu ÑPWôL I°Úm @ÚQôNXú]! £j§WUôLjúRôußm UôVô Lô¬VUô] SôU#ìTl ©WTgNm FpXômDu²Pj§p úRôu±, ®[e¡, Du²Pj§úXúV Uû\kÕ®Ó¡u\]. ¿úVô Fuù\ußm ""Sôu#Sôu'' Fuß BRVj§pDsÞQoYôL SPm ׬YRôp Du ùTVoRôu BRVùUußDuû] DQokR RúTôR]oLs ùNôpÛYôoLs.3. DsØL úSôdLjúRôÓ á¥V GLôd¡WUô], Ït\Ut\U]j§]ôp, ""Sôu'' Fu\ RtúTôRm Fe¡ÚkÕDiPô¡\ùRuß SuÏ AWônkRôp, @kR ""Sôu'' FuàmRuûU, LP-p LXkÕ®Óm S§ûVl úTôX RuàÚûYDu²p BZkÕ, @ÚQôNXô! Du²Pj§úXúV IÓe¡ ®Óm.4. ÑVm©WLôN ùNôìTUôn ®[eÏm @ÚQôNXô! ùY°ØL®`VeLû[ ¿d¡®hÓ, ©WôQôVôUô§úVôLôl©VôNj§]ôp, ¨fNXUôL ¨tLdá¥V NôjÅLU]j§]ôp BRVj§p ùTôÚj§, BûP®PôUp Duû]§Vô²jÕ úVô¡Vô]Yu Duû] £jùNôìTUô¡V ú_ô§Y¥®p R¬N]m ùTtß ªL DVokR "ËYu Ød§' ¨ûX«û]@ûP¡\ôu.5. @ÚsªÏ @ÚQôNúXfYWô! Duû]úV NWQôL§VûPkÕ,@û]jûRÙm D]dúL IlTûPjÕ çnûU ¨û\kRDs[j§]ôp, NRôLôXØm LôQdá¥V @û]jûRÙm DuùNôìTUôLúY LÚ§, Du²Pm @]uV Td§ ùNÛjÕmDjRU TdRu, ÑL ùNôìTUô] Du²p BWiP\d LXkÕúT¬uT ¨ûXûV FnÕ¡\ôu.
c @Ú÷NX TgNWj]m

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kannanjawkar liked this
winlaks liked this
lmwarun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->