Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Devikalottaram - Jnanachara Vichara Padalam - Tamil

Devikalottaram - Jnanachara Vichara Padalam - Tamil

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:

More info:

Published by: deepaksubsmani@yahoo.com on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
cúR®LôúXôjRWOôöNôW ®NôW TPXm
©\®L°p (úRLeL°p) £\kRÕ Uô²Pl ©\®; úSôu×L°p£\kRÕ ùLôpXôûU (©\ ËYoLÞdÏ ÕuTm ùNnVô§ÚjRp);ùRnYeL°p £\kRÕ LiÔRt LPÜ[ô¡V £Y ùTÚUôu;ùR¬kÕ @±V úYi¥V èpL°p £\kRÕúR®LôúXôjRWúU.TWU£Yu R]Õ §ÚYôdLôp, TôoY§ úR®«u ùN®L°p×Lh¥VÚ°V, BkR úR®LôúXôjRWùUu\ Oô] UôodLj§pSPkÕ, @§p úRokRYoL°u ULjRô] ®û[Yôp©WLô£dÏm, A]kRUV @mÚRUô] @Ús¨û\kR @jÕ®RùU[]Uô¡V, NoYNôh£ìTUô] Vôû]ØLû] §Vô²lúTôm.
 
1. c TôoY§ úR®: ""TWúUfYWô! NLX D«oLÞm FRû]V±kRôpØd§ûV @ûPYRtLô] Y¯ûV LôQXôÏúUô, @jRûLVOô]jûRÙm ANôWjûRÙm, @±V ®ÚlTØs[ F]dÏ,@Ytû\ LÚûQdáokÕ ùNôp-VÚsÅWôL'' FußúYi¥]ôs.2. @RtÏ Oô] ùNôìT]ô] TWúUfYWu, ""UôRoLÞdÏ @W£úV!FkRf NôRû]ûV @àx¥lTR]ôp, ®úY¡Ls, VôùRôÚ Ït\Ut\,ùNôpÛRtÏ @¬V Ød§VûPYôoLú[ô, @jRûLVOô]UôodLjûRÙm ANôWeLû[Ùm, @û]YÚm Oô]UûPÙmùTôÚhÓ, Sôu D]dÏ Buß Su\ôL ùNôpÛ¡ú\u. úLhTôVôL''Fuß @Ú°]ôo.3. SpX ØLj úRôt\ØûPV TôoY§úV! DjRU @§Lô¬LÞdÏDTúR£dLd á¥V Ïû\®pXôR BkR LôúXôjRW Oô]j§]ôp,FYoLÞdÏ Ød§dÏ ®jRô¡V @TúWôhN Oô]m Ds[j§pD§dLôúRô, @lT¥lThPYoLs Yô]m úTôuß ®¬kR,LQd¡XPeLôR Nôv§WeLû[ Lt\ôÛm, @YoLÞdÏ ùNôìTOô]m D§dLôùRuú\ DQo. BÕ ¨fNVm.4. AûLVôp NôRL]ô]Yu À§Vtß, Ød§ ¡ûPdÏùUu\DߧÙPu, NkúRLlTPôUp, BfûNVtß, Ds[j§p£WjûRÙûPVY]ôn, U]§p ÏZlTm @tß, Oô]j§pDtNôLØûPVY]ôn.5. "Sôu' Fu\ @LeLôWØm "F]Õ' Fu¡\ UULôWØm @tß,ËYLôÚi¦Vm ¨û\kÕ, FpXô D«oLÞdÏm @TVm RkÕ,Ød§«p ¾®W BfûNÙs[Y]ôn, úVôLj§p U]m Iu±VY]ôn,Bj úR®LôúXôjRW UôodLùUôu±úXúV U]m BûNkÕ ¨tTô]ôL.(6#7) Ï[Lmãû\d LôtßdÏ NUô]Uô] U]ûR ùY°lúTôL ®PôÕ,FYù]ôÚYu Y-jÕ BÝjÕd LhÓlTÓj§, NX]Ut\ ¨ûX«pûYd¡\ôú]ô, @Y]Õ U¡ûUûVd á\Üm BVÛúUô! @Yú]NÕoØLl ©WmUôÜm, TWU£Yàm, ULô®xÔÜm, úRYoL°u@§T§Vô¡V Bk§Wàm, Ñl©WU¦Vàm AYu.@Yú] NLX úRYoL°u ÏÚYô¡V ©ÚLvT§Ùm, ULôúVô¡Ùm,FpXôj RYeLû[Ùm ùNnÕ, @ûYL°p £j§ùTt\RúTôR]àm, DXLm úTôtßm ULô Ti¥Ràm,×Ú`£úWxPàm, DiûU Oô]jûRl ùTt\Yàm AYôu.
 
(8#9) Ï[LmçV U]ØûPVYú[! Lôtû\®P @§úYLUôL N-dÏmRuûUÙs[ U]Uô]Õ, FR]ôp v§WUôL ¨ûX ¨ßjRlTÓúUô,@ÕúY Ød§ûV @ûPYRtLô] Y¯. NjYvÕûY SôÓmDTôVØûPV NÕTôVo NôoYRtLô] SpX ÏQØUôÏm. @ÕúYSpX ©WdûOÙm v§Wj RuûUÙUôÏm. ©uàm @ÕúY®úY®L°u vYRoUØUôÏm.×i¦V ¾ojR Vôj§ûWÙm, DjRUUô] Rô]Øm SpX RTÑm@ÕúYVôÏm. B§p NkúRLªpûX Fuß @±YôVôL.10. AWôÙmúTôÕ, U]Uô]Õ Fq®Rj§Ûm U]m £±úRàmN-dÏúUVô]ôp @ÕúY NmNôWUô¡\Õ. N-dLôUp ¨tÏUô]ôp@ÕúY Ød§VôÏm. BÕ UßdL Ø¥VôR DiûUVôÏm.AûL«]ôp ®úY¡, U]ûR FlúTôÕm TWYvÕûYl Tt±úUXô] ©WdûO«]ôp, DߧlTÓj§ v§WUôdL úYiÓmFuTûR @±YôVôL.11. Iu\ôL IÓe¡] @kR GLôkRWj§p @ûP¡u\ ÑLúU@¯Yt\ A]kRUôÏm. @eÏ FkR LÚUeLÞm BpûX. @kRTWYvÕ®p TW®jûRûV Ltßj úRokR FYuRôu, @§púRônkÕ WªdLôUp BÚlTôu ¿úV ùNôp.12. @u²VUôLÜs[ ®`VeLû[ @±Vdá¥V Oô]m úTôn,FeÏm ®VôTLUôÙs[, DÚYUt\Rô] ¨o®`V Oô]jûR@ûPkR £úWxP]ô]Yu, úUôbjûR @ûPV ®ÚlTØmBpXôÕ BÚl©àm, @kR ¾Wu, @¯Yt\Rô] úUôb ÅhûPRY\ôUp Rô]ôLúY @ûPk§ÓYôu.13. @m©ûLúV! BÚd¡uú\ ù]uàm IúW @mNjÕPu á¥VûNRuV ùNôìTm Nd§ùV]lTÓm. @kR Nd§«]ôpRôu BkRDXLùUpXôm ©WLô£d¡\Õ. NoY ©WTgNØm Nd§«u@mNUô¡V U]úUVôÏm. @Õ NLX TtßdLÞm @tߨtTÕRôu, ¨xL[ Oô]UôÏm. @kR Oô]úU AjUôYôÏm.14. @u²VUônj úRôußm NLXØUtß GL ùNôìTUôn, Oô]l©WLôN Uôj§WUôn, LôQdá¥V Lôh£Ls @t\Rôn, Sôù]uàmDQoYô¡V IúW @mNjÕPu á¥V, ã²V¨ûX FÕúYô,@ÕúY TWm ùTôÚÞPu úNodLdá¥V, DnVdá¥V,úUôhNjûR RWdá¥V ®ûRVôL ùNôpXlTÓ¡\Õ.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
rraa liked this
jns198 liked this
shyamdutta liked this
arvind.narmi liked this
winlaks liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->