Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Guru Stuti - Tamil

Guru Stuti - Tamil

Ratings: (0)|Views: 260 |Likes:

More info:

Published by: deepaksubsmani@yahoo.com on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
ÏÚvÕ§
@YRô¬ûL
1. AjUô BÕYpX BÕYpX Fuß vçX ãrUUô]ìTeLû[ ¿d¡®hÓ ©\Ï ùLôs[úYô, Rs[úYôFÕܪpûX FûR R]Õ ùNôìTUôL, Oô²L[ôú]ôoRUÕs[j§p RôULd ùLôsÞYôoLú[ô, ØRtLôWQUô]DiûUV±®u Bu×ÚYô¡V @kR TWYvÕYô] ©WmUm¿úV.2. Ùj§ Fuàm DXdûLVôp SuÏ Ïj§; DªûVl úTôu\HkÕ úLôNeLû[Ùm áokR U§«]ôp AWônkÕ @±kÕ@ûR ¿d¡; @¬£ûVd ùLôsÞRpúTôX, FkRl ùTôÚû[Oô²Ls RUÕ Ds[j§p NôhNôjL¬jÕ Bu×ßYôoLú[ô@jRûLV @¯Yt\ ¨j§V £jRUôÙs[ YvÕYô¡V ©WmUm¿úV.3. Bk§¬VeLs Fuàm ϧûWLÞdÏ, ®`V úTôLeL°]ôpGtTPdá¥V úRô`eLû[ @±ùYuàm NÜdLôp @¥jÕDQoj§, @kRoØL L«t\ôp BÝjÕ, @kR §PUô] @±ûYOô²Ls FjÕPu Iu\ôn ©ûQj§ÚlTôoLú[ô @kR@±Vdá¥V ùTôÚsLÞdùLpXôm @¾RUôÙs[@lTWYvÕYô¡V AjUô ¿Rôu.4. úLôodLlThP UXoLÞdÏ èXô]Õ FlT¥ @Yt±tÏúY\ôLl ùTôÚk§Ùs[úRô @ûRl úTôuß L]Ü, S]Ü,çdLm ØRXô] @YvûRLÞdÏm Nôh£Vôn BÚkÕTôojÕd ùLôi¥ÚdÏm FkR AjUôûY Oô²Ls Ds[j§púRônYôoLú[ô; ARÛm, @¯RÛm BpXôR @kR TWYvÕ¿Rôu.5. LeLQm, ¡ÃPm ØRXô] ATWQeLs VôÜm ReLj§uY¥YúUVôÏRp úTôX DXLùUpXôm £j ùNôìTúUVôÏm.Ntßm úYßTô¥u± ©WLô£dÏm Fuß úYRUô]Õ FkRRjÕYjûRf ùNôp¡u\úRô @kR A§úVô, SÓúYô, Ø¥úYôBpXôR TWYvÕ ¿Rôu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->