Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IRIM. Chisinau 2011. EMREI. Indrumar la Teza de an.

IRIM. Chisinau 2011. EMREI. Indrumar la Teza de an.

Ratings: (0)|Views: 112 |Likes:
Published by Pletniov Vlad

More info:

Published by: Pletniov Vlad on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVAFACULTATEA ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICEINTERNAŢIONALECATEDRA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALEINDICAŢII METODICEprivind executarea tezelor de anpentru studenţii specialităţii „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”
 
Chişinău 2011Structura şi conţinutul tezei de an
Teza de an, de regulă, include următoarele compartimente: introducere, 3 capitole,încheiere (concluzii şi propuneri), bibliografie, anexe. Fiecare capitol cuprinde trei paragrafe.În "Introducere" (1-2 foi.) se argumentează actualitatea temei alese, locul şi rolul ei înteoria şi practica Relaţiilor Economice Internaţionale, se menţionează nivelul de studiere a temei înliteratura de specialitate, scopurile ce şi le propune autorul (audientul) în procesul cercetării. Înmod obligatoriu se prezintă caracteristica desfăşurade unităţile economice, structuriiorganizatorice pe materialele căreia se îndeplineşte teza. Îndeosebi se oglindesc aspecteleactivităţii structurii, unităţii economice ce influenţează modul de organizare a activităţii economiceexterne şi alte aspecte ale Relaţiilor Economice Internaţionale: constituirea structurii, mărimea ei,specializarea, gradul de asigurare cu personal, indicatorii principali ai dezvoltării structurii înultimii trei ani, indicii eficienţei economice. Caracterizînd indicatorii economici de bază aiactivităţii unităţii economice este necesar de menţionat, volumul şi valoarea activităţii desfăşurate,număml mediu scriptic al angajaţilor, salariaţilor etc.Capitolul 1 poartă caracter teoretic. Aici se dezvăluie esenţa relaţiilor economiceinternaţionale şi alte obiecte de activitate ce constituie obiectul cercetărilor în teza de an, semenţionează importanţa şi sarcinile evidenţei, controlului şi analizei obiectului de studiu la etapaactuală a reformei din perioada de tranziţie. O atenţie deosebiţă se acordă acelor aspecte aleactivităţii structurii politice internaţionale, care determină organizarea şi metologia şi analizaactivităţii. Spre exemplu, în teza de an consacraRelaţiilor Economice Internaţionale seaccentuiază noţiunea, structura şi componenţa structurii, legăturilor politico-economice, elementelecare formează capitalul economic propriu şi elementele care reduc mărimea lui etc.Capitolele următoare (II, III) ale tezei de an prezintă activitatea şi analiza practică aderulării relaţiilor economice internaţionale şi politico-economico-financiare internaţionale.Materialul trebuie să fie redat consecvent şi deplin, avînd la bază informaţia ce caracterizeazăsituaţia organizării activităţii relaţiilor economice internaţionale în structura (unitatea) respectivă.În capitolele consacrate activităţii practice se va prezenta analiza critică a practicii existentede organizare şi a metodologiei derulării operaţiilor cu caracter economic strategic, tactic. În bazaanalizei unei activităţi concrete e necesar de generalizat practica pozitivă, de arătat deficienţele şidirecţiile de perfecţionare ale relaţiilor economice internaţionale, posibilităţile utilizării formelor şimetodelor progresive. În acest scop se folosesc documentele primare, registrele consulare,rapoartele etc. Se recomandă de a îmbina expunerea chestiunilor ce ţin de activitate cu principiilede organizare a relaţiilor externe si analizei operative. Prezentarea materialului în mod elocvent permite de a stabili legăturile dintre informaţii, decizii şi activitatea practica, gestiunea relaţiilor economice internaţionale.Autorul formuleapropuneri privind raţionalizarea documentelor şi registrelor, perfecţionarea activităţii de analiză şi control, descoperirea şi utilizarea rezervelor, ameliorareasituaţiei politico-financiare a unităţilor economice, utilizarea colculatoarelor.Materialul practic folosit în teză trebuie să fie comentat şi interconexat.Capitolele consacrate analizei activităţii politico-economice a structurii (unităţii) politiceguvernamentale sau internaţionale necesită respectarea unor anumite cerinţe. Analiza va avea cascop stabilirea rezervelor de majorare a eficienţei activităţii politice internaţionale, va lua înconsideraţie particularităţile ramurale şi se va baza nu numai pe rapoartele şi notele politice, dar şi pe date statistice. Se recomandă efectuarea analizei comparative ca procedeu efectiv de stabilire a2
 
rezervelor. Structura capitolelor referitoare la analiza activităţii politice, sociale şi economico-financiare depinde de tema studiului.În încheiere (2-3 foi) se fac concluzii generale şi se formulează succint propuneri orientatespre perfecţionarea relaţiilor internaţionale, politicii externe etc., care sunt determinate dincercetarea efectuată. Concluziile şi propunerile vor conţine o apreciere a rezultatelor obţinute,generalizări şi recomandări în direcţia ameliorării activităţii economice, sociale şi trebuie să poarteun caracter real şi concret. Propunerile trebuie să poartă un caracter constructiv, adresat, să fierealizabile şi să conducă la efecte pozitive, vizând interesele poporului şi ţării sau partenerilor asociaţi.La teză se anexează bibliografia, documentele primare, registrele contabile, rapoartelefolosite la întreprindere. Apelarea în text la anexe se face prin indicarea numărului lor.
VI. Volumul şi modul de prezentare a tezei de an
Teza de an va corespunde unor anumite cerinţe nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi modul de prezentare. Volumul tezei va constituiTeza de an (30-35) foi de tipar A4, cu mărimea 14, peste 1,5 interval, Times New Roman.Elementele necesare ale prezentării tezei sunt următoarcle:
a) coperta;b) foaia de titlu;c) cuprinsul;d) expunerea textuală a tezei ( pe capitole şi paragrafe);e) bibliografia; f) anexele.
Teza începe cu foaia - de titlu pe care se indică instituţia de învăţămînt, facultatea, catedra,tema tezei, numele şi prenumele deplin al audientului, numele, prenumele, gradul ştiinţific şi titluldidactic al conducătorului (coordonatorului), oraşul şi anul în care se elaborează teza de an.Denumirea temei şi alte elemente se indică pe foaia de titlu cu majuscule şi după fiecare din ele nuse pune punct (anexa 4).După foaia de titlu urmeazâ cuprinsul, în care se enumerează capitolele şi paragrafele.Capitolele se numerotează cu cifre romane, iar paragrafele cu cifre arabe. Tot aici se indicănumărul paginii la care începe capitolul sau paragragul (anexa 2).Textul tezei trebuie să fie cules la calculator cu 1,5 intervale pe o parte a foii A4 standard(formatul 297 x 210 mm). Dimensiunea cîmpului stîng e 3 cm, drept – 1,5 cm, de sus şi de jos - 2cm. Toate paginile trebuie să fie numerotate cu cifre arabe începînd cu pagina a treia (prima pagină- foaia de titlu şi a doua - cuprinsul nu se numerotează), expunerea fiecărui capitol al tezei vaîncepe pe o pagina nouă.Descrierea materialului, de obicei, se face de la persoana a treia.
 
De exemplu, în loc deexpresiile "eu consider", "după părerea mea" se recomandă de a folosi forma "
automl este de părere", "după părerea autorului", “în opinia noastră…” etc.
Teza de an trebuie să conţină scheme, grafice şi tabele, care vor fi numerotate în modobligatoriu.Tabelele în text se numerotează în partea dreaptă (fără semnul N). Numerele tabelelor seatribuie în ordine crescîndă de la începutul pînă la sfîrşitul tezei.Denumirea tabelelor va reflecta esenţa acestora. În tabele se meionează în modobligatoriu unităţile de măsură. Drept exemplu de prezentare a tabelelor poate servi anexa 5. Încazurile cînd un tabel se prezintă pe două sau mai multe pagini, denumirea şi numărul nu se repetă,iar pe fiecare pagină următoare se scrie "Continuarea tabelului".Schemele şi diagramele se numerotează cu cifre arabe amplasate sub denumirea acestora(Fig.34, Schema 34).Semnificia simbolurilor se prezintă sub formuîn ordinea în care ele urmea.Explicaţia (legenda) la fiecare simbol se face într-o poziţie nouă, prima începînd cu cuvîntul3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->