Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Byłem w Opus Dei - Fakty, świadectwa, dokumenty

Byłem w Opus Dei - Fakty, świadectwa, dokumenty

Ratings: (0)|Views: 141 |Likes:
Published by Bruno Devos
Bruno Devos, autor „Byłem w Opus Dei”, jest człowiekiem religijnym, jednak wartości, w obronie których podejmuje krytykę tej katolickiej organizacji, są uniwersalne i humanistyczne.

Autor był członkiem Opus Dei przez 13 lat. W książce opowiada o tym trudnym okresie w swoim życiu, a wiarygodność jego relacji umacniają świadectwa innych członków organizacji, fragmenty nieznanych dotąd pism jej założyciela, tajne instrukcje, regulaminy i inne niepublikowane wcześniej dokumenty.

Powstałe w 1928 roku Opus Dei okazuje się być wiernym dzieckiem swoich czasów – czasów rozkwitu autorytarnych nacjonalizmów, kultu przemocy i kultury drapieżnego witalizmu, z której wyłoniły się reżimy autorytarne i faszystowskie tamtych lat. Organizacja jawi się jako heretycka, totalitarna, bezwzględnie dławiąca potrzeby duchowe i emocjonalne swoich członków. Przychodzi jej to tym łatwiej, że tak jak w przypadku sekt potępianych przez Kościół katolicki, ofiarami jej agresywnego werbunku są w większości dzieci.

Przejmująca swoim autentyzmem praca Bruno Devosa jest ważnym źródłem wiedzy na temat Opus Dei – jednej z najbardziej zagadkowych organizacji religijnych świata. Dla polskiego czytelnika zagadką szczególnie intrygującą pozostaje przyczyna, dla której Jan Paweł II kanonizował jej założyciela, Josemaríę Escrivę – postać wielce dwuznaczną, krytykowaną również przez wielu świeckich i duchownych członków Kościoła katolickiego.
Bruno Devos, autor „Byłem w Opus Dei”, jest człowiekiem religijnym, jednak wartości, w obronie których podejmuje krytykę tej katolickiej organizacji, są uniwersalne i humanistyczne.

Autor był członkiem Opus Dei przez 13 lat. W książce opowiada o tym trudnym okresie w swoim życiu, a wiarygodność jego relacji umacniają świadectwa innych członków organizacji, fragmenty nieznanych dotąd pism jej założyciela, tajne instrukcje, regulaminy i inne niepublikowane wcześniej dokumenty.

Powstałe w 1928 roku Opus Dei okazuje się być wiernym dzieckiem swoich czasów – czasów rozkwitu autorytarnych nacjonalizmów, kultu przemocy i kultury drapieżnego witalizmu, z której wyłoniły się reżimy autorytarne i faszystowskie tamtych lat. Organizacja jawi się jako heretycka, totalitarna, bezwzględnie dławiąca potrzeby duchowe i emocjonalne swoich członków. Przychodzi jej to tym łatwiej, że tak jak w przypadku sekt potępianych przez Kościół katolicki, ofiarami jej agresywnego werbunku są w większości dzieci.

Przejmująca swoim autentyzmem praca Bruno Devosa jest ważnym źródłem wiedzy na temat Opus Dei – jednej z najbardziej zagadkowych organizacji religijnych świata. Dla polskiego czytelnika zagadką szczególnie intrygującą pozostaje przyczyna, dla której Jan Paweł II kanonizował jej założyciela, Josemaríę Escrivę – postać wielce dwuznaczną, krytykowaną również przez wielu świeckich i duchownych członków Kościoła katolickiego.

More info:

Published by: Bruno Devos on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

 
BY£EMWOPUSDEI
 Fakty – Œwiadectwa – Dokumenty
 
Bruno Devos
BY£EMW OPUS DEI
 Fakty – Œwiadectwa – Dokumenty
Instytut Wydawniczy „Ksi¹¿ka iPrasa”Warszawa 2010
 
Spis treœci
S³owniczek jêzyka wewnêtrznego Opus Dei3Wstêp13Moje ¿ycie wOpus Dei:Werbunek17Polska przygoda25 Na krawêdzi przepaœci34Powrót do ¿ycia43Ukryta doktryna Opus Dei49Mania dysymulacji49Od dyspozycyjnoœci do izolacji56Od uleg³oœci do rezygnacji zsamodzielnegomyœlenia83Od daru zsiebie do zatracenia siebie93Od pracowitoœci do aktywizmu99Od paternalizmu do kontroli111Od spontanicznej pobo¿noœci do przestrzeganiaplanu ¿ycia143Fanatyzm Opus Dei167Od œwiêtci Koœcio³a do œwtoœci Opus Dei167Od powo³ania do uwiêzienia172Od gorliwoœci do fanatyzmu183Epilog197Aneks201Stanowisko teologa Raimona Panikkara204Doniesienie wys³ane do Watykanu211Œw. Josemaría: Rozwa¿anie nad przypowieœci¹odobrym pasterzu223
Ksi¹¿ka powsta³a we wspó³pracy z klubem „Sapere Aude” –  polsk¹ sekcj¹ Center for Inquiry TransnationalProjekt ok³adki: Jerzy SzafjañskiRedaktor techniczny:ANNA LEWANDOWSKAISBN 978-83-88353-78-9
©
Instytut Wydawniczy „Ksi¹¿ka iPrasaul. Twarda 60, 00-818 Warszawatel. (22) 624 17 27www.iwkip.orge-mail: kip@medianet.pl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->