Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Health is Wealth

Health is Wealth

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Sachin Saini
foods and their benefits
foods and their benefits

More info:

Published by: Sachin Saini on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/21/2013

 
Oga`yo ht }ga`yo
Zamg 1 lf ?
1+ Chuad`g Dwug!
Chuad`g Dwug Flu Akxyohkm Yoay Ah`t Xlw Ht At D`ltg at xlwu Twzgucaungy!!!H``kgtt Flli GffgdyOgaiadogt
FhtoGay z`gky lf fhto+ Fhto lh` og`zt zugvgkyogaiadogt+ Tl ilgt mhkmgu, }ohdo ugiwdgthkf`accayhlk aki zahk+
Oax Fgvgu
Xlmwuy Gay `lyt lf lmwuy egflug zl``gk tgatlk
Tyulngt
YgaZugvgky ewh`iwz lf fayy igzlthyt lk auygu }a``t}hyo ugmw`au iltgt lf yga+
Hktlckha
Olkg Wtg olkg at a yuakqwh`hrgu aki tgiayhvg+
Atyoca
LkhlktGayhkm lkhlkt og`zt gatg dlktyuhdyhlk lf eulkdoha`ywegt+
Auyouhyht
FhtoTa`clk, ywka, cadngug` aki tauihkgt adywa``zugvgky auyouhyht+
Wztgy Tylcado
Eakakat, MhkmguEakakat }h`` tgyy`g ak wztgy tylcado+ Mhkmgu }h``dwug clukhkm thdnkgtt aki kawtga+
E`aiiguHkfgdyhlkt
Duakeguu BwhdgOhmo#adhi duakeguu bwhdg dlkyul`t oaucfw` eadyguha
Elkg Zule`gct
Zhkgazz`gElkg fuadywugt aki yog cakmakgtg hk zhkgazz`gdak zugvgky ltyglzlultht+
ZCT
Dlukf`angt]lcgk dak }aui lff yog gffgdyt lf ZCT }hyoDlukf`angt, }ohdo og`z ugiwdg igzugtthlk, akxhgyaki fayhmwg+
CgcluxZule`gct
LtygutLtygut og`z hczulvg lwu cgkya` fwkdyhlkhkm etwzz`hkm cwdo#kggigi rhkd+
Dl`it
Mau`hd D`gau wz yoay tywff ogai }hyo mau`hd+
Dlwmo
Ugi ZgzzguA twetyakdg thch`au yl yoay flwki hk yog dlwmotuwzt ht flwki hk oly ugi zgzzgu+
Eugaty Dakdgu
]ogay, Euak,Daeeamg]ogay, euak aki daeeamg og`z cahkyahk gtyulmgkay oga`yo `gvg`t+
@wkm Dakdgu
Luakmg & MuggkVgmmhgtA mlli akyhilyg ht egya#daulygkg, a fluc lf Vhyachk A flwki hk iaun muggk aki luakmgvgmgyae`gt+
W`dgut
DaeeamgDaeeamg dlkyahkt dogchda`t yoay og`z oga` elyomatyuhd aki iwligka` w`dgut+
Ihauuoga
Azz`gtMuayg ak azz`g }hyo hyt tnhk, `gy hy ywuk eul}k akigay hy yl dwug yoht dlkihyhlk+
D`lmmgi Auyguhgt
AvldailtClklwktaywuaygi fay hk avldailt `l}gutdol`gtygul`+
Ohmo E`lliZugttwug
L`hvg Lh`, Dg`guL`hvg lh` oat eggk tol}k yl `l}gu e`lli zugttwug+Dg`gu dlkyahkt a dogchda` yoay `l}gut zugttwug+
E`lli TwmauHcea`akdg
Eulddl`h, ZgakwytYog doulchwc hk eulddl`h aki zgakwyt og`ztugmw`ayg hktw`hk aki e`lli twmau+
oyyz2,,mulwzt+xaoll+dlc,mulwz,Fwktzhuayhlkt
 
Oga`yo ht }ga`yo
Zamg 5 lf ?
5+ Olkgx & Dhkkaclk
Hy ht flwki yoay chxywug lf Olkg aki Dhkkaclk dwugt clty lf yog ihtgatgt+ Olkg htzuliwdgi hk clty lf yog dlwkyuhgt lf yog }lu`i+ Awuvgihd at }g`` at Xwkakh cgihdhkgoavg eggk wthkm olkg at a vhya` cgihdhkg flu dgkywuhgt+ Tdhgkyhtyt lf ylia a`tl addgzyolkg at a Uac Eak /vgu gffgdyhvg( cgihdhkg flu a`` nhkit lf ihtgatgt+ Olkg dak egwtgi }hyolwy ak thig gffgdyt flu ak nhki lf ihtgatgt+ Ylia-t tdhgkdg tat yoay gvgkyolwmo olkg ht t}ggy, hf yangk hk yog uhmoy iltamg at a cgihdhkg, hy ilgt kly oaucihaegyhd zayhgkyt a`tl+ A `hty lf ihtgatgt yoay dak eg dwugi e Olkg aki Dhkkaclk atugtgaudogi e }gtyguk tdhgkyhtyt ht tol}k eg`l}2
Kl+
Ihtgatg Dwuhkm }ax
1+
AUYOUHYHT 
Yang lkg zauy olkg yl y}l zauyt lf @wng }auc }aygu akiaii a tca`` ygatzllk lf dhkkaclk zl}igu, cang a zatygaki cattamg hy lk yog hydohkm zauy lf yog eli t`l}`+ Hy htklyhdgi yoay yog zahk ugdgigt }hyohk a chkwyg lu y}l+ Luauyouhyht zayhgkyt ca iah`> clukhkm aki khmoy yang lkg dwzlf oly }aygu }hyo y}l tzllkt lf olkg aki lkg tca``ygatzllk lf dhkkaclk zl}igu+ Hf iuwkn ugmw`au` gvgkdoulkhd auyouhyht dak eg dwugi+5+
OAHU @LTT 
Yoltg twffguhkm fulc oahu `ltt lu ea`ikgtt, ca azz` azatyg lf oly l`hvg lh`, lkg yae`gtzllk lf olkg, lkgygatzllk lf dhkkaclk zl}igu egflug eayo aki nggz hy fluazzulx+ 17 chk+ aki yogk }ato yog oahu+ Hy }at flwki vgugffgdyhvg hf ngzy flu 7 chkgt+ a`tl+4+
E@AIIGU HKFGDYHLKT 
Yang y}l yae`gtzllkt lf dhkkaclk zl}igu aki lkgygatzllk lf olkg hk a m`att lf `wng }auc }aygu aki iuhknhy+ Hy igtyult yog mguct lf yog e`aiigu+9+
YLLYOADOG 
Cang a zatyg lf lkg ygatzllk lf dhkkaclk zl}igu aki fhvgygatzllkt lf olkg aki azz` lk yog adohkm yllyo+ Yoht ca eg ilkg 4 yhcgt a ia iah` yh`` twdo yhcg yoay yog yllyo oattylzzgi adohkm+7+
DL@IT 
Yoltg twffguhkm fulc dlcclk lu tgvgug dl`it tolw`i yanglkg yae`gtzllk `wng }auc olkg }hyo 19 ygatzllkdhkkaclk zl}igu iah` flu 4 iat+ Yoht zuldgtt }h`` dwugclty doulkhd dlwmo, dl`i aki d`gau yog thkwtgt+6+
DOL@GTYGUL@ 
Y}l yae`gtzllkt lf olkg aki yougg ygatzllkt lf Dhkkaclk Zl}igu chxgi hk 16 lwkdgt lf yga }aygu, hf mhvgkyl a dol`gtygul` zayhgky> hy ugiwdgt yog `gvg` lf dol`gtygul` hkyog e`lli e 1:' }hyohk 5 olwut+ At cgkyhlkgi flu auyouhyhdzayhgkyt, hf yangk 4 yhcgt a ia ak doulkhd dol`gtygul` htdwugi+ At zgu yog hkflucayhlk ugdghvgi hk yog tahi blwuka`,zwug olkg yangk }hyo flli iah` ug`hgvgt dlcz`ahkt lf dol`gtygul`+
oyyz2,,mulwzt+xaoll+dlc,mulwz,Fwktzhuayhlkt
 
Oga`yo ht }ga`yo
Zamg 4 lf ?
=+
WZTGY TYLCADO 
Olkg yangk }hyo dhkkaclk zl}igu dwugt tylcadoadog akia`tl d`gaut tylcado w`dgut fulc yog ully+?+
MAT 
Addluihkm yl yog tywihgt ilkg hk Hkiha & Bazak, hy ht ugvga`giyoay hf olkg ht yangk }hyo dhkkaclk zl}igu yog tylcado htug`hgvgi lf mat+8+
HKFGUYH@HYX 
Xwkakh aki Awuvgihd oavg eggk wthkm olkg flu gaut hkcgihdhkg yl tyugkmyogk yog tgcgk lf cgk+ Hf hczlygky cgkugmw`au` yang y}l yae`gtzllk lf olkg egflug t`ggzhkm,yoghu zule`gc }h`` eg tl`vgi+ Hk Dohka, Bazak aki Fau#Gatydlwkyuhgt, }lcgk }ol il kly dlkdghvg aki yl tyugkmyogkyog wyguwt oat eggk yanhkm dhkkaclk zl}igu flu dgkywuhgt+]lcgk }ol dakkly dlkdghvg ca yang a zhkdo lf dhkkaclkzl}igu hk oa`f ygatzllk lf olkg aki azz` hy lk yog mwctfugqwgky` youlwmolwy yog ia, tl yoay hy t`l}` chxgt }hyoyog ta`hva aki gkygut yog eli+1:+
OGAUY IHTGATGT 
Cang a zatyg lf olkg aki dhkkaclk zl}igu, azz` lk eugai lu doazayyh hktygai lf bg`` aki bac aki gay hyugmw`au` flu euganfaty+ Hy ugiwdgt yog dol`gtygul` hk yogauyguhgt aki tavgt yog zayhgky fulc ogauy ayyadn+ A`tl yoltg}ol oavg a`ugai oai ak ayyadn, hf yog il yoht zuldgttiah`, aug ngzy ch`gt a}a fulc yog kgxy ayyadn+ Ugmw`au wtglf yog aelvg zuldgtt ug`hgvgt `ltt lf eugayo aki tyugkmyogktyog ogauyegay+ Hk Acguhda aki Dakaia, vauhlwt kwuthkmolcgt oavg yugaygi zayhgkyt twddgttfw`` aki oavg flwkiyoay iwg yl yog hkdugathkm amg yog auyguhgt aki vghkt, }ohdo`ltg yoghu f`gxheh`hy aki mgy d`lmmgi, aug ugvhya`hrgi+11+
HCCWKG TXTYGC 
Iah` wtg lf olkg aki dhkkaclk zl}igu tyugkmyogkt yoghccwkg ttygc aki zulygdyt yog eli fulc eadyguha akivhua` ayyadnt+ Tdhgkyhtyt oavg flwki yoay olkg oat vauhlwtvhyachkt aki hulk hk `aumg aclwkyt+ Dlktyaky wtg lf olkgtyugkmyogkt yog }ohyg e`lli dluzwtd`gt yl fhmoy eadyguha akivhua` ihtgatgt+15+
HKIHMGTYHLK2 
Dhkkaclk zl}igu tzuhkn`gi lk y}l yae`gtzllkt lf olkgyangk egflug flli, ug`hgvgt adhihy aki ihmgtyt yog ogavhgtylf cga`t+14+
HKF@WGKRA 
A tdhgkyhty hk Tzahk oat zulvgi yoay olkg dlkyahkt akaywua` hkmugihgky, }ohdo nh``t yog hkf`wgkra mguct akitavgt yog zayhgky fulc f`w+
oyyz2,,mulwzt+xaoll+dlc,mulwz,Fwktzhuayhlkt

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->