Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dituria257

dituria257

Ratings: (0)|Views: 79 |Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2012

pdf

text

original

 
 
 1
 
www..
NUMER 257 | VITI 25 | DHJETOR 2011 | MUHARREM 1433 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€
dituriaislame
 
2
 
dituriaislame
“Te Allahu numri i muajve është dymbëdhjetë,ashtu siç është në librin e Allahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën.Prej tyre katër janë të shenjtë. Kjo është fe e drejtë,dhemos e dëmtoni veten tuaj (me mëkate) në ata ...”
Et-Teube, 36 Transmeton Ebu Hurejra r.a. se Pejamberi a.s. ka thënë:
Ajërimi më i mirë dhe më me vlerë pas muajit të Ramazanit,është muaji i Allahut Muharrem, dhe namazi më i mirë dhe më me vlerëpas namazeve farz është namazi i natës.”
Muslimi Transmetohet na Ibën Abbasi, r.a. i cili thotë:
“Nuk kam parë të Dëruarin e All-llahut të mbivlerësoj ndonjë ditëndaj ditëve tjera me ajërim përveç kësaj dite, Ditës së Ashuresë dhekëtij muaji, Muajin e Ramazanit. ”
Buhariu dhe Muslimi
 
 
3
Zekati, ky obliimi harruar f25
M
r
. E
 jup
H
aziri
 Të drejtatdhe obliimetfinanciare f28
D
r
. i
slaM
H
asani
KATARI f30
M
r
. s
aMir
B.a
HMEti
Palestina dheUNESCO f33
M
r
. Q
EMajl
M
orina
Brodosana- një qytezëshembulloreme traditëislame f35
K
asaM
M
uHaMEti
Na ndante vetëmjumi f38
r
EfiK
M
urati
Islami ndalonvrasjen e njerëzvetë pafajshëm f41
D
r
. j
usuf 
E
l
-K
arDavi
DIVANFuzuli F44
dituria islame / revistë mujore, fetare, shkencore e kulturore / B: ky  B i  k, P.
Kryeredaktor: Mr. Rexhep Suma / Redaksia: Driton Ari, Mr.Ejup Haziri, Fitim Flugaj, Mr.Imer Hajdini, Dr. Islam Hasani, Kasim Gërguri, Muhamet Mavraj dhe Sedat Islami.Gazetar në redaksi: Ramadan Shkodra / Lektor: Isa Bajçinca / Korrektor: Skender Rashiti / Redaktor artistik, teknik dhe operator kompjuterik: Edib Ali Agagjyshi.Adresa: Dituria Islame, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10000 Prishtinë / Tel&Fax: 038 224 024 / email: dituriaislame@hotmail.com / dituriaislame@yahoo.com
www.dituriaislame.net
/Parapagimi: Evropë 25 € / Amerikë 40 USA$ / Shtypi: Shtypshkronja “Iliri”, Prishtinë / Dorëshkrimet dhe fotot nuk kthehen!
Komentimi ikaptinës “El-Mutaffifin” f5
s
aBri
B
ajgora
Hixhreti, shkollëmeditimi dherruë praktike f8
n
ExHat 
i
BraHiMi
Hixhreti më shumëse histori f10
M
r
.
sc
. a
friM
j
usufi
Mësime naHixhreti f12
B
aHri
c
urri
 
Premtimi hyjnorpër nadhënjimin ebesimtarëve f15
s
EDat 
i
slaMi
 Talha ibnu Ubejdull-llahu (r.a.) f17
D
r
. f 
aHrusH
r
ExHEpi
Një ajet një çështjef19
M
r
.
sci
. i
MEr
H
aDini
Aspekti psikolojiki namazit f21
p
riM
.
Dr
.
MED
.
sc
.a
li
f. i
ljazi
Përmbajtja
257 DITURIA ISLAME DHJETOR 2011
INTERVISTË ME KAREM ARMSTRONgINTERVISTOI ANDREA BISTRICH
Ndarjet në botën tonë nuk janë rezultat irelijioneve f45
Karem Armstron ishte klerike katolike para se të larohejna rendi i saj dhe të shkonte në Oksford. Sot është njëraprej teoloeve më autoritative, autore e shumë shkrimeve mbirelijionet botërore dhe themeluesit e tyre. Është njëra prej 80anëtarëve udhëheqës të iniciativës Unioni i civilizimeve (Allianceof Civilizations), të cilën e ka emërua ish- sekretari i KB KofiAnan, qëllimi i të cilit ishte lufta kundër ekstremizmit dhe forcimi idialout në mes të Perëndimit dhe Botës Islame.
Në jithë Kosovën u kremtua festa eKurban - Bajramit F50
Më 6 nëntor 2011, në të jitha xhamitë e Kosovës, si në tërë Botën ku jetojnëmyslimanët, solemnisht u fal namazi i Kurban – Bajramit. Manifestimi qendror, përKosovë u mbajt në Xhaminë “Sulltan Mehmet - Fatih” të Prishtinës, mirëpo falja enamazit të Kurban - Bajramit u oranizua në të jitha xhamitë e Kosovës.
Hytbeja e Kryeimamit të Kosovës Sabri ef. Bajora merastin e Kurban Bajramit – 2011 f52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->