Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
đánh giá cảm quan bia

đánh giá cảm quan bia

Ratings: (0)|Views: 1,036 |Likes:
Published by Hồ Đại Hải

More info:

Published by: Hồ Đại Hải on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
Trƣờng đại học Mở tp. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Trang1
TRƯỜNG ĐẠ
I H
C M
Ở 
TP.HCM
KHOA CÔNG NGH
SINH H
C

 
Đề
tài
CÁC THU
T NG
Ữ 
 
ĐÁNH GIÁ CẢ
M QUANS
N PH
M BIA
GVHD:Nguy
n Th
Thu Hà
 
Nhóm th
ự 
c hi
n:
Nguy
n Bá Qu
nh 0953010573
Lƣơng Thị
 
Mơ 
0953010399Hoàng Th
 
Phƣợ 
ng 0953010543
Đặ
ng Th
Di
m Linh 0953010332Lý M
Ki
u 0953012306
Mai Hoàng Phƣơng
0953010531H
 
Đạ
i H
i 0953012165Nguy
ễn Đình Huy
0953012511
Trƣơng Anh Phi
0953012265
Đổ
ng Hoàng M
Trân 0953012776Nguy
n Tr
ƣờ 
ng An 0953012003
 
Trƣờng đại học Mở tp. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Trang2
M
c L
c
I.
 
Khái ni
m v
 
đánh giá cả
m quanII.
 
Các khái ni
ệm trong đánh giá cả
m quan bia1.
 
 H 
u v
 ị 
(after-flavor; after-taste)
 2.
 
 M 
ẫ 
u phi
ếu đánh giá(answer form)
 3.
 
Thành viên đánh giá
(Assessor)
 4.
 
S
ự 
cân b
 ng xu
ấ 
 t hi
 n m
ẫ 
u(Balanced presentation)
 5.
 
Thành ki
ế 
 n
 
(Bias)
 6.
 
 Mùi l 
(Off-flavor)
 
III.
 
Kh
ứ 
u giác và vai trò c
a kh
ứ 
u giác trong quá trình c
m nh
n ch
ất lượ 
ng
 1.
 
Kh
ứ 
u giác và vai trò c
a kh
ứ 
u giác trong quá trình c
m nh
n ch
t l
ượ 
ng
 
2.
 
Các tiêu chu
n dùng trong c
m quan biaIV.
 
Gi
ớ 
i thi
u vòng tròn
hương bia
 1.
 
Vòng tròn hương bia
 2.
 
Các thành ph
ần hương trong bia
 
3.
 
Các thành ph
ần hương chủ
y
ế
u : (>2 FU) (FU : Flavour unit)4.
 
Các thành ph
ần hương quan trọ
ng th
ứ 
hai (0,5-2 FU)5.
 
Các thành ph
ần hương quan trọ
ng th
ứ 
ba (0,1-0,5 FU)6.
 
Các thành
ph
ần hương nề
n (,0,1 FU)
 
Trƣờng đại học Mở tp. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Trang3
I.
 
Khái ni
m v
 
đ
ánh giá c
m quan
Có r
t nhi
ều định nghĩa và cách mô tả
khác nhau v
khái ni
ệm đánh giá cả
m quan s
nph
m:
“Phƣơng pháp khoa học đƣợ 
c s
d
ụng để
g
ợi lên, đo đạ
c, phân tích và gi
i thích c
m
giác đố
i v
ớ 
i các s
n ph
m v
ốn đƣợ 
c nh
n bi
ế
t thông qua các giác quan: th
giác, kh
u giác,xúc giác, v
 
giác và thính giác.”
(Stone & Sidel, 1993).
 Ho
ặc “ Phân tích cả
m quan là k
thu
t s
d
ụng các cơ quan cả
m giác c
ủa con ngƣời để
tìmhi
u, mô t
 
và định lƣợ 
ng các tính ch
t c
m giác c
a m
t s
n ph
m th
c ph
ẩm nhƣ: màu
s
c, hình thái, mùi v
và c
ấu trúc”
 
II.
 
Các thu
t ng
ữ 
trong c
m quan bia

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngốc Nặng liked this
Phan Quanh liked this
Sakura Yen liked this
Sakura Yen liked this
quangblackknight liked this
Phan Linh liked this
Phan Linh liked this
Vien Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->