Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл (Тавин ус)

Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл (Тавин ус)

Ratings: (0)|Views: 554 |Likes:
“Тавин- Ус” биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эм ханган нийлүүлэгч компани нь 1997 оноос чанарын баталгаатай, аюулгүй, өндөр идэвхитэй, гаж нөлөө багатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр эмнэлэг, эмийн сангуудыг хангаж, иргэдэд эмийг зохистой хэрэглээг бий болгож, эрүүл аж төрөх ухааныг нийгэмд дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна.
2003 оноос Монгол орны унаган байгальд ургасан жимс жимсгэнэ, эмийн ургамлыг түшиглэн үрэл, сироп, хандыг (биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн) дотооддоо үйлдвэрлэж байна.

Холбоо барих:
http://tavin-us.mn
http://twitter.com/TavinUs
http://scribd.com/TavinUs
http://facebook.com/TavinUs
http://youtube.com/TavinUsPharma
“Тавин- Ус” биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эм ханган нийлүүлэгч компани нь 1997 оноос чанарын баталгаатай, аюулгүй, өндөр идэвхитэй, гаж нөлөө багатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр эмнэлэг, эмийн сангуудыг хангаж, иргэдэд эмийг зохистой хэрэглээг бий болгож, эрүүл аж төрөх ухааныг нийгэмд дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна.
2003 оноос Монгол орны унаган байгальд ургасан жимс жимсгэнэ, эмийн ургамлыг түшиглэн үрэл, сироп, хандыг (биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн) дотооддоо үйлдвэрлэж байна.

Холбоо барих:
http://tavin-us.mn
http://twitter.com/TavinUs
http://scribd.com/TavinUs
http://facebook.com/TavinUs
http://youtube.com/TavinUsPharma

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: "Тавин Ус" компани on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
1
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., LtdÕàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
 
2
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., LtdÕàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
 
“Òàâèí-Óñ” êîìïàíè íü àíõ 1997 îíäáàéãóóëàãäñàí áºãººä ìàíàé óëñûí ýìõàíãàí íèéë¿¿ëýã÷ àíõíû áàéãóóëëàãóóäûííýã þì. ×àíàðûí áàòàëãààòàé, àþóëã¿é,ºíäºðèäýâõèòýé, ãàæ íºëºº áàãàòàé ýì, ýìíýëãèéíõýðýãñëýýð õîòûí á¿õ ä¿¿ðýã, àéìãèéí ýìíýëýã,ýìèéí ñàíãóóäûã õàíãàõ, àðä èðãýäýä ýìèéã çîõèñòîéõýðýãë¿¿ëýõ íü ýì ç¿é÷ áèäíèé ãîë çîðèëãî þì.Òóñ êîìïàíè íü áàéãóóëàãäñàí öàãààñàà æèë á¿ð ºðãºæñººðºä㺺 Óëààíáààòàð õîòîä Ẻíèé òºâ, 5 ñàëáàð ýìèéí ñàí,Äàðõàí, Ýðäýíýò, Äóíäãîâü áà Äîðíîãîâü àéìãóóäàä ººðèéíñàëáàð òºëººëºã÷äèéã àæèëëóóëæ áàéãàà áºãººä 2003 îíîîñ ýõëýíäîòîîäûí çàõ çýýë äýý𠺺ðèéí îðíû æèìñ æèìñãýíý,ýìèéí óðãàìëûãò¿øèãëýí ¿ðýë, ñèðîï, õàíä õèéõ ¿éëäâýðèéã àøèãëàëòàíä îðóóëàíàæèëëàæ áàéíà.Êîìïàíèé öààøäûí çîðèëãî íü àþóëã¿é, ÷àíàðòàé ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñëýýðýìíýëýã, ýìèéí ñàí, õ¿í àìûã õàíãàõ,ýìèéí ñàíãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ÷àíàðûíñòàíäàðòûã ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàõ,àðä èðãýä ð¿¿ ÷èãëýñýí ¿éë÷èëãýýãíýâòð¿¿ëýõ,ýìèéí ¿éëäâýðò äýâøèëòýò òåõíèê, òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ, ò¿¿õèé ýäèéí÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ,ãàäààä äîòîîä õàðèëöààãàà ºðãºòãºí, ÄÝÌÁ-èéí GMP, USA FDA,ISO 9001, ISO 13485, Åâðîïûí õîëáîîíû CE, EC, TUV çýðýã ÷àíàðûí ñòàíäàðòóóäûãõàíãàñàí îëîí óëñàä íýð õ¿íä á¿õèéí îëîí ¿éëäâýðëýã÷ êîìïàíèóäààñ øóóä á¿òýýãäýõ¿¿íýýèìïîðòëîäîã àëáàí ¸ñíû áàéãóóëëàãà áîëîí àæèëëàæ áàéíà.
ÌÀÍÀÉ ÃÀÄÀÀÄ ÕÀÐÈËÖÀÀ
ÎÕÓ:
- Ìîñõèìôàðìïðåïàðàòûýìèéí ¿éëäâýð- Ïîëèñàí ýìèéí ¿éëäâýð- ÀËÅÔ êîìïàíè- Ôèòîñèëà êîìïàíè- Áèîíîêñ
ÕßÒÀÄ ÓËÑ
- Wayson Medical Co.,Ltd- Rinwell International- Xianmeng Health Protection
U.S.A
- Medical Indicators
ÃÅÐÌÀÍ
- Áåðëèí õèìè
ªÌ껀 ÑÎËÎÍÃÎÑ
- Unimed Pharmaceuticals Inc- Hanall Pharmaceutical- Heal Thy corporation- Tomato M&C Co.,Ltd- Inter-Kor Inc- AMPall Co.,Ltd- JEE SUNG Corporation
ÌÀËÀÉÇ:
- Top Glove SDN BHD- Maxter Co.,Ltd
ÝÍÝÒÕÝÃ
- Suru International PVT Ltd- Sutures India PVT Ltd- Asianoil Co., Ltd- Alembic India Co., Ltd- Neiss Labs., Ltd
ÒÀÉËÀÍÄ:
- Royal Industry - Pur
×ÅÕ ÓËÑ
- Walmark
 
3
“ÒÀÂÈÍ-ÓÑ” Ýì Õàíãàí Íèéë¿¿ëýõ Áàéãóóëëàãà “TAVIN-US” Co., LtdÕàÿã: ×Ä¿¿ðýã, Æóóë÷íû ãóäàìæ, 48ð áàéð, 101 òîîò, Óòàñ: 70111208,88070164,327416, Ôàêñ: 11-327416Èìýéë: info@tavin-us.mn, Âåáñàéò: www.tavin-us.mn
 
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÍÝÃ ÓÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÂÖÀÑ, ÕÝÐÝÃËÝË
¯ÇËÝÃÈÉÍ/ ÝÐÃÝËÒÈÉÍ ÕÀËÀÄÇîðèóëàëò, îíöëîã òàë:
•Áèåäòîõèðîìæòîéóÿíðåçèíòýé•Á¿ñýëõèéáàõ¿ç¿¿íäýýóÿàòàé•Óñàíäòýñâýðòýé•100%Ïîëèïðîïèëåí
ìàòåðèàëòàé
•Öýíõýð,íîãîîíáàøàð
ºíãºíººñ ñîíãîëò õèéõáîëîìæòîé
•25–40ãìàòåðèàë•Õýìæýýñ¿¿ä:
- L - 115x137ñì-XL - 120x140ñì-XXL - 140x140cì
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.
¯ÇËÝÃÈÉÍ ØÈÍÃÝÝÃ×ÒÝÉ ÄÝÂÑÃÝÐ
•100%Ïîëèïðîïèëåí
ìàòåðèàëààð õèéãäñýí
•Æèí30-40ãð/ì2•Õºõáàíîãîîíºíãºíººñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO
ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÀÐÈÓÍ ÕÀËÀÄÁ¿òýýãäýõ¿¿íèé îíöëîã,äàâóó òàë:
•Óäààíõóãàöààíûìýñ
àæèëáàðûí ¿åä òîõèðîìæòîé(纺ëºí áà õºíãºíìàòåðèàëòàé)
•Óñ,òîñ,ñïèðò,
öóñàíä òýñâýðòýé áàöàõèëãààíæäàãã¿é
•Ñîëáèöîõõàëäâàðààñ
ñýðãèéëíý.
•100%ÏîëèïðîïèëåíбаSMS•Ñàâëàëò:1ø/óóò
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO 13485:2003/CE Certification, TUV.
¯ÇËÝÃÈÉÍ ÄÝÂÑÃÝÐ
•100%Ïîëèïðîïèëåíýýð
õèéãäñýí
•Æèí30-40ãð/ì2•Õýìæýý:Õ¿ññýíõýìæýýãýýð•Õºõáàíîãîîíºíãºíººñ
ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO
Äàðààõ ç¿éë¿¿äèéã àãóóëíà- Ç äàâõàð í¿äíèé õàìãààëàëòòàé, ÷èõíèé ãîãöîîòîé ìàñê- Á¿÷òýé ìýñ çàñëûí ìàñê- Ãóòëûí óëàâ÷- Ìýñ çàñëûí õàëàä 125x150cm- Ìýñ çàñëûí ìàëãàé- Îðíû äýâñãýð 160x150cm, ÏÝ áà íýõäýñã¿é äààâóó ãýñýí2 äàâõàð ìàòåðèàëòàé.Æèí: 30-40 ãð/ì2
×àíàðûí ñåðòèôèêàòóóä: ISO
ÀÐÈÓÍ, ÌÝÑ ÇÀÑËÛÍ ÕÓÂÖÀÑÍÛ ÈÆ Á¯ÐÄÝË

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tseegii Tsgi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->