Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A-text

A-text

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by gajendra_thakur_2

More info:

Published by: gajendra_thakur_2 on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2012

pdf

text

original

 
 1
A.A; abbr.;
s
k
ʂ
e
ː
p
ə
; c
ʰ
o
ːʈə
 ru
ː
p
ə
;
सेप 
;
छट 
 
प 
;
 स प 
;
 ट 
 
 प 
 
A.m.; abbr.;
pu
ː
rv
ɑːɦ
n
ə
;sub
əɦə
ke
ː
r
ə
s
ə
m
ə
 j
ə
;
पवा 
;
सुबहकेर 
 
समय 
;
    ू
;
 बहर 
 
 समय 
 
A; finite article;
əⁿ
gre
ːɟ
i
ː
 v
ə
r
ɳə
m
ɑː
l
ɑː
k
ə
p
əɦ
il
ə
 v
ə
r
ɳə
; p
əɦ
il
ə
 
 ɟɲɑː
t
  ̪ə
 p
ə
ri
ɳɑː
m
ə
;
अेज 
 
वणमालाक 
 
पहल 
 
वण
;
पहल 
 
ात 
 
परणाम 
;
अेज 
 
वणमा 
 लाक 
 
पिहल 
 
 वण
;
पिहल 
 
 ात 
 
पिरणाम 
 
Aardvark; n.;
d
  ̪ə
k
ʂ
i
ɳə
 
ə
p
ʰ
ri
ː
k
ɑː
k
ə
su
ːə
r
ə
 
 ɟ
e
ːɦə
n
ə
; e
ː
k
ə
 ca
ː
up
ɑː
 j
ɑː
 
 ɟɑː
n
ə
v
ə
r
ə
;
दण 
 
अृकाक 
 
सअर 
 
जेहन 
;
एक 
 
चपाया 
 
जानवर 
;
दण 
 
अीकाक 
 
 सअर 
 
  ू हन 
;
एक 
 
 पाया 
 
 जानवर 
 
Aback; adv.;
ɦə
v
ɑː
k
ə
 d
  ̪ə
v
ɑː
b
ə
s
p
ɑː
l
ə
k
ə
 p
ɑː
c
ʰ
u
ː
ge
ː
n
ɑː
i;p
ɑː
c
ʰ
u
ː
d
  ̪
is
ə
;
हवाक 
 
दवाबस
 
पालक 
 
पाछ 
ेनाइ   
;
पाछ 
 
दस   
;
ह 
 वाक 
 
 दवाबस
 
पालक 
 
पाछ 
 
 नाइ   ू
;
पाछ 
 
  ू िदस 
 Abacus; n.;
gin
ə
e
ː
b
ə
l
ɑː
 k
ʰ
e
ː
la
ː
un
ɑː
; up
ə
r
ə
k
ɑː
 l
əʈə
ka
ː
un
ɑː
;
   
नएबला 
 
खेलना 
;
उपरका 
 
लटकना 
;
 िगनएबला 
 
 ना 
;
उपरका 
 
 लटना 
 
Abaft; adv.;
 ɟəɦɑːɟə
k
ə
 k
ʰ
e
ː
b
ɑːɦə
k
ə
d
  ̪
is
ə
;p
ɑː
c
ʰ
u
ː
d
  ̪
is
ə
;
जहाजक 
 
खेबाहक 
 
दस 
;
पाछ 
 
दस   
;
जहाजक 
 
 बाहक 
 
 िदस 
;
पाछ 
 
 िदस   ू
 Abandon; v.;
d
  ̪
o
ː
s
ə
r
ɑː
le
ː
l
ə
 sa
ː
u
p
ə
d
  ̪
e
ː
n
ɑː
i;c
ʰ
o
ːɽə
n
ɑː
i;
दसरा 
 
लेल 
 
सप 
 
देनाइ 
;
छड़नाइ 
;
दसरा 
 
लेल 
 
सप 
 
देनाइ 
;
छड़नाइ 
 
Abandoned; adj.;
c
ʰ
o
ːɖə
l
ə
;k
ʰə
r
ɑː
p
ə
;
छड़ल 
;
खराप 
;
छ 
 ड 
 ल 
;
खराप 
 
 
 2
Abandonment; n.;
ə
s
ə
g
ə
r
ə
 r
əɦə
e
ː
b
ə
l
ɑː
b
ʰɑː
v
ə
;t
  ̪
ij
ɑː
g
ə
l
ə
;
अस 
र 
 
रहएबला 
 
भाव 
;
तया 
ल 
;
अस 
र 
 
रह 
एबला 
 
 भाव 
;
 ितयागल 
 
Abase; v.;
ə
n
ɑː
d
  ̪ə
r
ə
 ke
ː
n
ɑː
i;
ə
p
ə
m
ɑː
nit
  ̪ə
 ke
ː
n
ɑː
i;
अनादर 
 
नाइ 
;
अपमानत 
 
नाइ 
;
अनादर 
 
नाइ 
;
अपमानत 
 
नाइ 
 Abash; v.;
g
ʰə
b
əɽɑː
d
  ̪
e
ː
b
ə
;l
əɟɟ
it
  ̪ə
ke
ː
n
ɑː
i;
घबड़ा 
 
देब 
;
लजत 
 
नाइ 
;
घबड़ा 
 
देब 
;
लजत 
 
नाइ 
 Abate; v.;
ɦəʈ
e
ː
n
ɑː
i;
ɦəʈə
n
ɑː
i;
हटेनाइ 
;
हटनाइ 
;
हटेनाइ 
;
हटनाइ 
 Abattoir; n.;
p
əɕ
uv
ə
d
  ̪ʰəɕɑː
l
ɑː
;k
ə
s
ɑː
ik
ʰɑː
n
ɑː
;
पशुवधशाला 
;
कसाइखाना 
;
पशुवधशाला 
;
कसाइखाना 
 Abb; n.;
 ɟ
o
ː
l
əɦɑː
k
ə
t
  ̪ɑː
n
ɑː
;b
ʰə
r
ə
ni
ː
;
जलहाक 
 
ताना 
;
भरन 
;
जलहाक 
 
ताना 
;
भरन 
 Abbess; n.;
m
əɦə
nt
  ̪
in
ə
;m
əʈʰɑː
d
  ̪ʰ
 j
ə
k
ʂɑː
;
महतन 
;
मठाया 
;
महतन 
;
मठाया 
 Abbey; n.;
ɑːɕ
r
ə
m
ə
;vi
ɦɑː
r
ə
;
आौम 
;
वहार 
;
आौम 
;
वहार 
 Abbot; n.;
m
əʈʰɑː
d
  ̪ʰ
ik
ɑː
ri
ː
;m
əʈʰɑː
d
  ̪ʰ
ip
ə
t
  ̪
i;
मठाधकार 
;
मठाधपत 
;
मठाधकार 
;
मठाधपत 
 ABC; n.;
pr
ɑː
r
ə
mb
ʰə
;suru
ɑː
t
  ̪
i
ː
;
ूारभ 
;
सुआत 
;
 ार 
;
 आती 
 
Abdicate; v.;
t
  ̪
 j
ɑː
gi d
  ̪
e
ː
n
ɑː
i;c
ʰ
o
ːɖə
◌
 
d
  ̪
e
ː
n
ɑː
i;
या   
देनाइ 
;
छड़ 
 
देनाइ 
;
या 
 िग 
 
 नाइ 
;
 ड 
 ि◌
 
 नाइ 
 Abdomen; n.;
pe
ːʈə
;
ə
t
  ̪ə
ri
ː
;
पेट 
;
अतर 
;
 ट 
;
अतरी 
 
Abduct; v.;
b
ʰə
ge
ː
n
ɑː
i;b
ʰə
g
ɑː
le
ː
 
 ɟ
e
ː
n
ɑː
i;
भ 
ेनाइ 
;
भ 
ा 
 
ले
 
जेनाइ 
;
भ 
ेनाइ 
;
भ 
ा 
 
ले
 
जेनाइ 
 
 
 3
Abeam; adv;
 ɟəɦɑːɟə
k
ə
 
ɕəɦ
t
  ̪
i
ː
r
ə
p
ə
r
ə
;
ɑː
gu
ː
 d
  ̪
is
ə
;
जहाजक 
 
शतरपर 
;
आ 
 
दस 
;
 जहाजक 
 
 शतीरपर 
;
आग 
 
 िदस   ू
 
Abegate; v.;
pr
ə
st
  ̪ʰɑː
n
ə
 k
ə
r
ə
b
ə
; b
ʰ
e
ːɟə
b
ə
;
ूःथान 
 
करब 
;
भेजब 
;
 ान 
 
 करब 
;
 जब 
 
Aberrant; adj.;
d
  ̪ʰə
rm
ə
p
ə
t
  ̪ʰə
s
 
ɦəʈə
e
ː
v
ə
l
ɑː
;s
ə
nm
ɑː
rg
ə
s
 
ɦəʈə
e
ː
v
ə
l
ɑː
;
धमपथस
 
हटएवला 
;
समा 
स
 
हटएवला 
;
धमपथस
 
हट 
एवला 
;
 सास
 
 हटएवला 
 
Aberration; n.;
s
ə
t
  ̪
 j
ə
p
ə
t
  ̪ʰə
s
 
ɦəʈə
b
ə
; m
ə
t
  ̪
ib
ʰ
r
ⁿɕə
;
सयपथस
 
हटब 
;
मतॅश 
;
सयपथस
 
हट 
 ब 
;
 मितं श 
 Abet; v.;
uk
ə
s
ɑː
e
ː
b
ə
;b
əɦə
k
ɑː
e
ː
b
ə
;
उकसाएब 
;
बहकाएब 
;
उकसा 
एब 
;
 बहकाएब 
 Abeyance; n.;
k
ə
ni k
ɑː
l
ə
k
ə
 vir
ɑː
m
ə
; ruk
ə
b
ə
;
कन 
 
कालक 
 
वराम 
;
कब 
;
 किन 
 
 कालक 
 
 िवराम 
;
 कब 
 
Abhor; v.;
g
ʰɹ̩ɳɑː
k
ə
r
ə
b
ə
;g
ʰɹ̩ɳɑː
pu
ː
rv
ə
k
ə
 vi
ɕ
v
ɑː
s
ə
k
ə
r
ə
b
ə
;
घ णा 
 
करब 
;
घ णापवक 
 
वास 
 
करब 
;
 घ   ृणा 
 
 करब 
;
 घ   ृाप क 
 
 िवास 
 
 करब   ू
 
Abide; v.;
r
ɑːɦə
t
  ̪ɑː
k
ə
b
ə
;pr
ə
t
  ̪
i
ː
k
ʂɑː
k
ə
r
ə
b
ə
;
राह 
 
ताकब 
;
ूता 
 
करब 
;
 राह 
 
 ताकब 
;
 तीा 
 
 करब 
 
Ability; n.;
ku
ɕə
l
ə
t
  ̪ɑː
;pr
ə
t
  ̪
ib
ʰɑː
;
शलता 
;
ूतभा 
;
शलता 
;
ूतभा 
 Abject; adj.;
ə
d
  ̪ʰə
m
ə
;
ɦə
ri
ː
p
ʰə
;
अधम 
;
हर 
;
अधम 
;
हर 
 Abjure; v.;
s
t
  ̪
 j
ɑː
g
ə
k
ə
r
ə
b
ə
;
ɕə
p
ə
t
  ̪ʰə
k
ʰɑː
e
ː
ke
ː
r
ə
 
ə
svi
ː
k
ɑː
r
ə
k
ə
r
ə
b
ə
;
सया 
करब 
;
शपथ 
 
खाएकेर 
 
अःवकार 
 
करब 
;
 स ाग 
 
 करब 
;
 शपथ 
 
खाएर 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->