Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naše starine V 1958

Naše starine V 1958

Ratings: (0)|Views: 1,558 |Likes:
Published by starimost2009
Naše starine V 1958
Naše starine V 1958

More info:

Published by: starimost2009 on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
NA
S
E
STARINE
GODISNJAK
ZEMALJSKOG
ZAVODA
ZA
ZASTlTU
SPOMENIKAKULTVREIPRIRODNIHRlJETKOSTIN.R.BOSNEIHERCEGOVINE
ANNUAIREDEL'INSTITUTPOURLAPROTECTIONDESMONUMENTSHISTORIQUESETDELANATUREDELAR.P.DEBOSNIEETHERC£COVINE
v
GLAVNI
J
ODGOVORNIUREDNIK
SEFIKBESLAGIC
SARAJEVO
1958
rUEP"JIIIlPfCAfI.~..b£lJfPA.lt
Gf1GJl~TEl(AGp.
+-_
 
SADRZA:JSOMMAJRE
P
o
M
E
N
c
K
u
L
T
u
R
E
Dr.MilonlioFiiipouic:
Nekolikomiali
0
aastiti
spomenika
etnulcskog
karaktera_QuelquesideessurLaprotectiondemonumentsducaractereethnolcgique
Lj.Kralje-oic:
Kozjacupr-ijanaMiljackiKozjacupr-ijasurIar-ivieredeMlljacka
13
[elenaUaruiroosha:
Prilogproblemimacprakticne
restauracije
Contributionauxproblemes
delarestaurationpratique31
BakoMazaliC:
Tristareikone
i
njihovakcnzervacijaTroisanciennesiconesetleurs
conservation
35
DuroBasler:
rBazilikenaMogorjelu-LesbasiliquesdeMogorjelo45
BojanaRadojkovii::
TrizlataraizCajnica_Troisorfevresde'Cajnice63
Se/ikBellagic:
.Spomenici
Narodnooslobodilacke
borbeu
j
ajcu
i
njihovazastita-Lesmonu-mentsdelaGuerre
deIa
liberation
nationale
a
Jajce
et
leursprotection
69
MehmedMujezinovic:
KaligrafskizapisiuSinanovojtekij
i
uSarajevu
i
njihova
konzervacija
-LesepigraphescaligraphiquesdumonasteremusulmanditedeSinan
a
Sarajevo,etleurs
NASESTARINE
v
conservation95
REDAKCIONIODBOR
RI]ETKOSTIL]EPOTEPRIRODE
I-IAMDIJAKRESEVLJAKOVIC,DOKOMAZALI
C,
SEFl1ZBESLAGIC,ALIJABEJTIe
lng.ViktorRzehak:
Manjepoznateprirodner-ijetkosti
i
njihovazastita-Lesrar-itesnatu-
rellesmoinsconnuesetleurs
protection105
TEHNICKAREDAKCIJA
K
R
A
c
P
R
L
o
z
DUROBASLER
K
d
REKTURE
1&
SmailTihic:
jeduabaroknaslikauDocukodTravnika
pres
de
TravnikUncpeinturcbaroque
a
Dclac
)25
OBAVILIAUTORI
DohoMazalic-NadaMiletic:
Radnaciscenjujedneikoneucrkvisv.KlimcntauMosca-
Lima
Le
nettciementd'uoeleone
a
I'eglisedeSt.
Clemens
a
Mostaci
127
NAKLADNK
ZEMALJSKIZAVODZAZASTITUSPOME-NIKAKULTUREIPRIRODNIHRIJETKO-sTIN.R.BOSNEIHERCEGOVINE,SARA~JEVO,ULICAVOJVODEPUTNIKA
7,
POST.pRETINACBR.112.,TELEFONBR.30-38
L
u
BA
z
A
T
T
E
N
A
K
LA
D
A
II
Izvjestaj
0
raduZavadau1956godiai:
Opstt-pcslovi.
Zasfitaarhitektcnskihspomenika,Za-
stitapredmetaIikovnenmjetnosti,ZaStitaspome
nika
Narodnooslobodilackog
rata,Arbeoloski
spomenici
i
spomeniciscpulkralnearhitekture,
Orijentalnaepigrafika,Zastitaprirodc,Biblioteka
Zavoda
i
Zastitaknjiskogmaterijala,Evideucija
i
statistika
II
Izvjegtaj
0
raduZavadau1957godini:
Opsti.
poslovi,Arhitektonsko-konaervatorskiposlovi,
LikovnisektorsaRadionicom,Zastitaprirode,Zastitaspomenika
Narodnoslobodilacke
bcrbe.
Arheoloski
sektor
i
zastita
nadgrobnihspcmenika,Orijcntalnaepigrafika,Fotoslufba,Strucna
biblioteka
i
zastita
knjiga,Evidencija
i
dokumenracijaspomenika
i
prirodnih
rijetkosti
129
OSAMSTOTrNA
PRIMJERAKA
T
A
Mp
A
GRAFIL:KIZAVODHRVATSKE,ZAGREB,
FRANKOPANSKA26,TELEFON34-341
137
 
B
E
KE
II
Odborzastite
spomenika
kultureFNRJ(S.
Tihic)
SavjctovanjearheologaN,RBiH(S.
Tihic)-
Drugosavjctovanje
0
zastitiprircde
i
prirod.~ihrijctk~stiodrZ~n,ouSarajevu(Ing.V.Rzehak)-
Izlofbe
likovnihumjetnostiu
nasojzemlj
i:
Kameni
spomemCl
NR_Hrvats~e~S.Tihic]-SrednjevjekovnoaidnoslikarstvoIstre(S.Tihic)-IalosbakopijasrpskihsrednJevJe~kovnihfresaka(S.Tihic)~-Covjek,prircda1
predmef
naIzlcfbikopijafresakauBeogradu.
1
druaimnasimcentrima(S.
Tihic)-Sopocanskikristali
(S.
Tihic)-
lzlofba
konzervatorski
h
rad~vanacrkvisv.ScfijeizOhridauSarajevu(S.Tihic)-
Umjet~ic~a
obr~,d~,metala~a-
roda]ugoslavijekrozvijekove(.S.
'Tihic)-
IalofbainkunabulauLjubljani(S,
Tihic)-
lzlozbaislamskihrukopisauBeogradu{M.Mujez.inovic}.145
KNE
o
p
G
A
J
SaopstcnjaZavodazazastitu
i
naucnop~oucavanjespomenika.kultureNarodnerepublikeSrb~jeknj.I(Lj.Kraljevic)-Zbornikzastite
spcmenika
kulture,.k~!.IV-V,,(Z.Kaj~a~ovic)_SpomeniciuHrvatskoj(1956)(S.Tihic)Muzcjibr.10(S.Tihic)-Dvijenoveknjige
0
arhitektonskomnasljeduMakedonije(Ing.arh.
Dz.Celie)
Il.esstellesdiscoidaless~nt~l1escathar-esArtset'Traditionispopulaires,IVPariz195'6(Dr.M.Filipovic]Ikonen.Kirchliche
KunstdesOstcns(D.Mazulic).
155
RAZM
ENAPUBL
KAC
A
LIS
D-T
MILENKOS.FILIPOVIC
NEKOLIKOMISLI0ZASTITISPOMENIKAETNOLOSKOGKARAKTERA
QUELQUESIDEESSURLAPROTECTIONDEMONUMENTSDUCARACTEREETHNOLOGIQUE
Danasvisenikonesurnnjautodabitrebalocuvatiioneetnoloskeobjektekojisenemogu
smestitiumuzeje,alijenatom-
polju
uradeno
veomamalo,
jerjosnisu
rasCiseenanekolikapi-
tarija,aosobito
kojeikalkve
spomenikonarodnc
kult'llretrebastaviti
pod
vzakonsku
zastitu
ikakoobezbeditinjihovutrajnost.Zakonom
0
zastitispo-menikakulturepredvidenajezastitaobjekataizsavremenenarodnekulture,narodnogzivota,koje
trebacuvatikaodokumente
0
nasemnarodnomzi-
votu
kojiceondasluzit!u
naucne,
vaspitne
i
tu-
risti6kesvrhe.Nesamodastrucnjaci
etnolozi
i
muzejskiradnicinasvojimsastancima
i
ustruc-nimspisimaisticupotrebuzastiteiobjekatate
vrste,negosetakvizahtevicujusve
cesce
i
U
siro]
javnosti.Zavodi
zazastitusnomenika
kulture,
kojipo-
stoje
i
radetekodpredesetakgodina,uradilisuvee
srazmerno
mnogonazasticavanju
i
proucava-nju
arheoloskihrialazista
i
umetniekihspomenik
a
iz
raznihvremena.IzuzrnemoIispomenikegrade-
vinarstva,koji
'&U
stavljeni
podzastit'u
uglavnom
saglediSta
gradevinskeumetnosti,
veoma
malo
-j
e
uradenonazastifispomenika
ili
objekatanarodne
kulture(uuzemsmisiu).Kaosto
sevidi
iz
pre-gledakojejedaoB.Orel,do1953nateritoriji
FNRJ
podzastitusustavljenigotovojedinoobjektigradske
i
seoskearhitektnrre.!Stanjesenije,kolikosamobavesten,znatnoizmenilonipo-sletoga.Nesamodajemalibrojtakvilhobjekatakojijestavljenpodzakonskuzastituitimeune-
kolikosacuvan
od
skoro
propasti,nego
los
nisu
utvrdenenikategorijeetnoloskihobjekatakojebitrebalostavitipodzastitukao
ni
pr-incipi'kojih
Se
trebadrzatiutomradu.Tojesvezbognaro-citihteSkoeastoihsluzbizastitestavJjaj'llnaputetnoloski'objektisvojomprirodomisvojom'lllo-
1
B.Orel:Problematikaetno:grafsko-spomeniskega
varstva.iZ.oornik
izastite
lSI_POffienikaultureIV-V,
19S3-1954(Be"grarl1955)85.
gamuzivatu
i
stomnogimaizgledajusuvisebliski
i
poznati.
Cuvanje
etnoloskih
iiietnografskihpredrnetanijenikakavsasvirnnovzahtevipotreba.Togajebileiranije,alisamodelimicno.Etnoloski
Hi
etnografskimuzej
i
radenatomzadatkukodnas
vee
decenijarna,
alisenjihovrad
svodi-
ikad
jeshvacennasirojosnovi-naprikupJjanjeicu-vanjepodrnuzejskimkrovomsarnotakvihpred-
metakojisemogupreneti
i
smestitiumuzejskim
prostorijama.Radi
seuglavnom
0
raznimizrade-viriarna,osobito
'0
orudirna,narodnojodeci
i
ria-
kitui
81.
Retko
je
da
jeukojimuzejpreneta6-
tavazgradaili
kakavdrug;
objekattak:ve
velicine.
Posto
tozasadanije
mogucno
a
posto
muzejikaoustanovekojetreba
cia
prikupljajusvestranudo-kumentaciju
0
narodnornzivotuidaproucavaju
i
prikazujusvegran"narodnogzivotanemogubiti
i
beztakvihobjekata,onise
ispomazu
raznimnacinima:donosose
i
izlazucrtezi
ili
fotografskisnimci,pravemOOeH
ili
rnakete,udesavaju»ente-
rrjeri«
i
sl.Tinacini,medutim,nezadovoljavaju
potpuno,jernemogudadajupunupretstavu
0
takvimpredmetima.Najveci,pak,nedostataketno-Ioskih
Hi
etnografskihmuzejajedaonipriku-pljaju
i
prikazujupredmeteiznarodnogzivota,a
ne
i
samzivotunjegovojpotpunosti
i
slozenosti.
Neupucenornposetiocumuzejatrebamnagorna-stedashvatikakvajeulogaralailipluga:kako
senjimeradi,cernusluze
pojedini
delovi,itd.,a
narocitojetesko
posetiocu
dashvati
znacaj
ra-
zlikenapredmetimaistevrstekojemozedavidi
umuzejskimzbirkarna,napr.razlieite
tipoverala
ili
plugskojiseupotrebljavajuujednojmanjojzernlji
Hi
oblasti.Dahiseizbegli
Hi
uhlazilitakvinedostaciuraduetnografskih
iii
etnoloiikihmu'Zoja,pribeglos-e,unovijevreme,osnivanjutzv.plein-airmuzeja
1
mUZejapodvedrimnebom,etnoparkovailiskan-
zena,
kakosetakodezovupo
imenu
prvo~g~i--,-~~

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ngolic01 liked this
jajelena liked this
Cobe Behrem liked this
zepcak liked this
Gordana Knezevic liked this
palladino80 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->