Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sol-gel

sol-gel

Ratings: (0)|Views: 2,513 |Likes:
Published by Tuan Em Le

More info:

Published by: Tuan Em Le on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
1
CH
ƯƠ 
NG 1:T
NG QUAN
1.1. T
ng quan v
ph
ươ 
ng pháp sol-gel1.1.1. Gi
ớ 
i thi
u
Gi
a n
ă
m 1800 s
quan tâm ph
ươ 
ng pháp sol – gel
để
t
o g
m s
và kính
đượ 
c b
t
đầ
u v
ớ 
i Ebelman và Graham khi nghiên c
u v
gel Silic. N
ă
m 1950 - 1960Roy và các c
ng tác
đ
ã s
d
ng ph
ươ 
ng pháp sol – gel
để
t
o ra g
m s
m
ớ 
i v
ớ 
ithành ph
n là các
đồ
ng ch
t hóa h
c, bao g
m: Si, Al, Zr….. mà không s
d
ng
đượ 
c t
o b
ở 
i ph
ươ 
ng pháp sol – gel.Ph
ươ 
ng pháp sol – gel là m
t k 
thu
t t
ng h
ợ 
 p hóa keo
để
t
o ra các v
t li
u cóhình d
ng mong mu
n
ở 
nhi
t
độ
th
 p.
đượ 
c hình thành trên c
ơ 
s
ở 
ph
n
ng th
y phân và ph
n
ng ng
ư
ng t
t
các ch
t g
c (alkoxide precursors) .Công ngh
sol-gel là công ngh
cho phép ta tr 
n l
n các ch
t
ở 
quy mô nguyên t
 h
t keo
để
t
ng h
ợ 
 p các v
t li
u
độ
s
ch và tính
đồ
ng nh
t cao. Quá trình x
y ratrong dung d
ch l
ng và các ti
n ch
t nh
ư
các oxyt ho
c các mu
i kim lo
i thông qua các ph
n
ng th
y phân và ng
ư
ng t
, s
d
n
đế
n vi
c hình thành m
t pha m
ớ 
i -
đ
ó là Sol.Gel là h
phân tán d
th
, các h
t pha r 
n t
o thành khung 3 chi
u, pha l
ng n
m
ở 
 kho
ng tr 
ng c
a khung 3 chi
u nói trên.B
ng ph
ươ 
ng pháp sol-gel, không nh
ng t
ng h
ợ 
 p
đượ 
c các oxyt siêu m
n (nh
 h
ơ 
n 10µm), có tính
đồ
ng nh
t cao, b
m
t riêng l
ớ 
n,
độ
tinh khi
ế
t hóa h
c cao mà còn cóth
t
ng h
ợ 
 p
đượ 
c các tinh th
c
ở 
nanomet, các s
n ph
m d
ng màng m
ng, s
ợ 
i …
1.1.2. Các khái ni
m c
ơ 
b
n
M
t h
Sol là m
t s
phân tán c
a các h
t r 
n có kích th
ướ 
c kho
ng 0.1
đế
n 1µmtrong m
t ch
t l
ng, trong
đ
ó ch
có chuy
n
độ
ng Brown làm l
ơ 
l
ng các h
t.Kích th
ướ 
c h
t quá nh
nên l
c hút là không
đ
áng k 
.L
c t
ươ 
ng tác gi
a các h
t là l
c Val der Waals.Các h
t có chuy
n
độ
ng ng
u nhiên Brown do trong dung d
ch các h
t va ch
ml
n nhau.
 
2
Sol có th
ờ 
i gian b
o qu
n gi
ớ 
i h
n vì các h
t Sol hút nhau d
n
đế
n
đ
ông t
cách
t keo.M
t h
Gel là m
t tr 
ng thái mà ch
t l
ng và r 
n phân tán vào nhau, trong
đ
ó m
tm
ng l
ướ 
i ch
t r 
n ch
a các thành ph
n ch
t l
ngPrecursor là nh
ng ph
n t
ban
đầ
u
để
t
o nh
ng h
t keo (sol). Nó
đượ 
c t
o thànht
các thành t
kim lo
i hay á kim,
đượ 
c bao quanh b
ở 
i nh
ng ligand khác nhau. Các precursor có th
là ch
t vô c
ơ 
kim lo
i hay h
u c
ơ 
kim lo
i.Công th
c chung c
a precursor : M(OR)
X
 M là kim lo
iR là nhóm alkyl có công th
c: C
n
H
2n+1.
  Nh
ng ch
t h
u c
ơ 
kim lo
i
đượ 
c s
d
ng ph
bi
ế
n nh
t là các alkoxysilans, nh
ư
 là Tetramethoxysilan (TMOS),Tetraethoxysilan (TEOS). D
 ĩ 
nhiên nh
ng alkoxy khácnh
ư
là các Aluminate, Titanate, và Borat c
ũ
ng
đượ 
c s
d
ng ph
bi
ế
n trong quá trình Sol-gel.
1.1.3.
 
Ư 
u
đ
i
m và nh
ượ 
c
đ
i
m c
a quá trình Sol-Gel
Ư 
u
đ
i
m
Có th
t
o ra màng ph
liên k 
ế
t m
ng
để
mang
đế
n s
dính ch
t r 
t t
t gi
a v
tli
u kim lo
i và màng.Có th
t
o ra màng dày cung c
 p cho quá trình ch
ng s
 
ă
n mòn.Có th
d
dàng t
o hình các v
t li
u có hình d
ng ph
c t
 p.Có th
s
n su
t
đượ 
c nh
ng s
n ph
m có
độ
tinh khi
ế
t cao.Kh
n
ă
ng thiêu k 
ế
t
ở 
nhi
t
độ
th
 p, th
ườ 
ng là 200 – 600
độ
.Có th
 
đ
i
u khi
n các c
u trúc v
t li
u.T
o
đượ 
c h
ợ 
 p ch
t v
ớ 
i
độ
pha t
 p l
ớ 
n.
Độ
khuy
ế
ch tán
đồ
ng
đề
u cao.
 
3
Ch
ế
t
o nano thay
đổ
i thành ph
n d
.Làm vi
c
ở 
nhi
t
độ
th
 p hi
u qu
, kinh t
ế
,
đơ 
n gi
n
để
s
n xu
t nh
ng màng cóch
t l
ượ 
ng cao.
Ư 
u
đ
i
m n
i tr 
i nh
t c
a ph
ươ 
ng pháp sol-gel là kh
n
ă
ng ch
ế
t
o
đượ 
c nh
ngv
t li
u m
ớ 
i có c
u trúc
đồ
ng
đề
u: v
t li
u x
 p, v
t li
u microballoon...
Nh
ượ 
c
đ
i
m
S
liên k 
ế
t trong màng y
ế
u.
độ
th
m th
u cao.
t khó
để
 
đ
i
u khi
n
độ
x
 p.D
b
n n
t trong quá trình nung s
y.
1.1.4. M
t s
 
ứ 
ng d
ng hi
n nay c
a ph
ươ 
ng pháp sol-gel
Ph
ươ 
ng pháp sol-gel
đượ 
c s
d
ng
ng rãi trong ch
ế
t
o và nghiên c
u v
t li
uoxide kim lo
i tinh khi
ế
t. Nh
ng nghiên c
u c
a ph
ươ 
ng pháp sol-gel ch
y
ế
u là ch
ế
t
ogel kh
i SiO
2
(silica) và sau
đ
ó m
ở 
ng ch
ế
t
o các oxide kim lo
i chuy
n ti
ế
 p khác nh
ư
 TiO
2
(titania), ZrO
2
(zirconia),… Hi
n nay, ph
ươ 
ng pháp sol –gel
đ
ã thành công trongvi
c ch
ế
t
o v
t li
u oxide
đ
a thành ph
n (multicomponent oxide: SiO
2
-TiO
2
,TiO
2
:SnO
2
…) và ch
ế
t
o v
t li
u lai h
u c
ơ 
- vô c
ơ 
(hybrid materials).Các nhóm s
n ph
m chính t
ph
ươ 
ng pháp sol-gel,
đượ 
c mô t
trong hình 1.1 baog
m:Màng m
ng (thin film): ch
ế
t
o màng m
ng có c
u trúc
đồ
ng
đề
u v
ớ 
i nhi
u
ngd
ng trong quang h
c,
đ
i
n t
, pin m
t tr 
ờ 
i…Gel kh
i (monolithic gel):
đượ 
c s
d
ng
để
ch
ế
t
o các oxide
đ
a kim lo
i cácd
ng c
quang h
c: g
ươ 
ng nóng (hot mirror), g
ươ 
ng l
nh (cold mirror), th
u kính và b
 tách tia (beam splitter)…Gel khí (Aerogel): thu
đượ 
c b
ng cách s
y siêu t
ớ 
i h
n gel
ướ 
t (wet gel). Gel khí
ng d
ng trong nhi
u lãnh v
c: h
 p th
n
ă
ng l
ượ 
ng m
t tr 
ờ 
i (silica aerogel), xúc tác

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trương Nam liked this
Trương Nam liked this
Bá Gia Ten liked this
Trương Nam liked this
Trương Nam liked this
C'est la Vie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->