Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPTBM SK TH 4

RPTBM SK TH 4

Ratings: (0)|Views: 292 |Likes:
Published by nydp2jaksaktsn

More info:

Published by: nydp2jaksaktsn on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

 
RANCANGAN PELAJARAN 2011MATA PELAJARAN :BAHASA MELAYUTAHUN:EMPAT
MINGGU/TARIKHTAJUKISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN(Beri kenyataan sekiranya lewat)
13- 7 JanuariKeluargaBahagiaPKJR JalanBersendirian
1.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat,sebutan, intonasi, dan nada yangsesuai.5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkarayang dibaca.8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal, dan ayat majmuk.1.44.27.51.1Aras 1 (i)Berbual tentang sesuatu perkarayang dialami atau yang dilihat atauyang dibaca. Aras 2 (i)Menggunakan kata panggilan dankata ganti nama diri yang sesuaimengikut situasi dalam perbualan. Aras 3 (i)Menerima teguran secara terbukadalam perbualan5.2 Aras 1 (i)Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul.8.1Aras 1 (i)menulis perkataan dan pelbagai jenisayat berdasarkan topik yangdiberikan.1.4.17.5.1
7 Januari 2010
 
210 – 14Januari
HargaiPengorbananIbu
PKJR JalanBersendirian
2.1 Bercerita dengan menggunakankata, ayat serta sebutan danintonasi yang baik, jelas danteratur.5.1 Membaca kuat perkataan dan ayatdengan sebutan dan intonasiyang betul dan memahami perkara yang dibaca.5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yangdibaca.6.1 Merujuk pelbagai sumber untumendapatkan maklumat bagitajuk yang sedang dikajitermasuk maklumat daripadainternet.6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal, dan ayat majmuk.1.44.27.52.1 Aras I (i)Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.5.1Aras 1 (i)Membaca perkataan dan frasayang mengandungi ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan danintonasi yang betul.Aras 1 (ii)Menerangkan makna perkataan,frasa dan ayat.5.2Aras 1 (i)Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul.6.1 Aras 1 (i)Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yangtepat mengikut sunan perkataan.6.2 Aras 1 (i)Mengecam dan mengenal pastiformat pelbagai genre.Aras 2 (i)Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasadigunakan dalam sesuatu genre.8.1 Aras 1 (i)Menulis perkataan dan pelbagai jenisayat berdasarkan topik yang diberikan1.4.17.5.1
14 Jan
 
317 – 21 JanuariMembantuAmalanTerpujiPKJR CabaranPejalanKaki
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan sehariandengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai.2.1 Bercerita dengan menggunakankata, ayat serta sebutan danintonasi yang baik, jelas danteratur.8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal, dan ayat majmuk.8.2 Membina dan menulis ayattunggal dan ayat majmuk dalamsesuatu penulisan teks tentangsesuatu tajuk.8.3 Menulis Perkataan dan ayatdengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.1.41.51.67.51.1 Aras 1 (i)Berbual tentang sesuatu perkarayang dialami atau yang dilihat atauyang dibaca2.1Aras I (i)Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.8.1Aras 1 (i)Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yangdiberikan.Aras 2 (i)Membina ayat majmuk daripada duaatau lebih ayat tunggal yangdiberikan.Aras 3 (i)Membina ayat majmuk dengan katahubung.8.2Aras 1 (i)Membina ayat tunggal dan ayatmajmuk berdasarkan tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggandengan ayat tunggal danayat majmuk.8.3 Aras 1 (i)Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik .1.4.11.6.17.5.1
21 Jan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->