Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
HISTORIA DEL PERU REPUBLICANO XX

HISTORIA DEL PERU REPUBLICANO XX

Ratings:
(0)
|Views: 3,176|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nestor Pilco Contreras on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

 
m~~r%%:mos~evodhgrsol(fle`sre~(cek
Q
MOS^EVOD NGL RGVÚ CEH^GKREVÄHGE
[
Hïs~ev ROLCE CEH^VGVDS 
4
 
2=
 
m~~r%%:mos~evodhgrsol(fle`sre~(cek
Q
MOS^EVOD NGL RGVÚ CEH^GKREVÄHGE
[
LD VGRÚFLOCD DVOS^ECVD^OCD e SG@WHNE COYOLOSKE-4=?? – 4?4?/
-Gl gs~dne elo`ävtwoce – ghclghtwg/
OH^VENWCCOÓH (+
Ld Vgrwflocd Dvos~ecvä~ocd e -sg`whne coyoloske/ +sg`úh Jev`g Fdsdnvg + iwg ld g~drd ng hwgs~vd mos~evod cekrvghnondgh~vg
4=?7+4?4?
, gh gl twg sg kdh~oghg ld mg`gkehëd relë~ocd nglrdv~one Coyol twg d`vwrdfd mdcghndnes, mekfvgs ng hg`ecoes, g}cekgvcodh~gs `wdhgves, gs~d elo`dvtwëd ~gvvd~ghogh~g d`ve+g}rev~dnevdceh~veldvä ld gcehekëd  relë~ocd ngl rdës(
CDVDC^GVËS^OCDS NG LD VGRÚFLOCD DVOS^ECVÄ^OCD
Oh~g`vdne rev dvos~ócvd~ds -cldsg dl~d/ gh sw kdevëd rverog~dvoes ng mdcoghnds e G}sdlo~vgves, ngnocdnes d ld
D`ve g}rev~dcoóh
-dzúcdv + dl`enóh/(
Rvgnekohoe relë~oce ngl rdv~one coyol -Sg`whne Coyoloske/(
Ld elo`dvtwëd d`veg}rev~dnevd ceh~veld gl rengv 
d ~vdyïs ngl rdv~one coyol
Ngsdvvelle ng ld ces~d:
cehcgh~vdcoóh ng ~ogvvds
-elo`dvtwëd ~gvvd~ghogh~g/: ldsmdcoghnds:
Cgh~ves rvenwc~oyes d`vëcelds
-Dzúcdv, Dl`enóh/ ceh kdev ~gchele`ëd evogh~dne dl kgvcdne g}~gvhe(
G}os~ghcod ng ghcldygs
-cgh~ves rvenwc~oyes ng g}~vdccoóh ng kd~gvod rvokd rgve cehcdro~dl g}~vdhjgve/ Kohgvëd – GGWW D`vocwl~wvd – Dlgkäh -@ol`gkgos~gv/, Oh`lïs -@vdcg/
Ld
iwgvzd ng ~vdfdje
sg g}rle~d ng noigvgh~gs kdhgvds: SOS^GKDS NG ^VDFDJE:
Gh`dhcmg
-kohgvod mdcoghnds ces~gvds/,
 _dhdcehdjg
-mdcoghnds ng ld sogvvd/,
cevvgvod  mdfolo~dcoehgs
-g}~vdccoeh ng Cdwcme, sglyd/( llg`dh lds rvokgvds iäfvocds:drdvocoóh ng ld cldsg rvelg~dvod -efvgves/(
Hïs~ev ROLCE CEH^VGVDS 
GH@DHCMG _DHDCEHDJGCEVVGVËD
Ces~d Hev~g Sogvvd Cgh~vdlSogvvd Swv 
Ces~dHev~g
LecdlozdcoóhRvenwccoóh
Gkrvgsds ng cdro~dl g}~vdhjgve twg g}~vdg VV( HH( rgvwdhes
Sglyd Rgvwdhd
Cdro~dlRvgnekohdh~g
Oh`lïs-@vdcg/ Dlgkäh-@ol`gkgos~gv/
Rgvwdhe-Dsrolld`d,Cdhndke
/
Fdvehgs ngl Dzúcdv 
E~ev`dv swglnerev dngldh~dnerdvd ghngwndv g}rle~dv 
^vdfdje ng ld ~ogvvdng wh mdcghndne dcdkfoe ng whKDHD_ e rdvcgldcdkrgsohdKene nggscldyoske nglds cekwhondngsdkdzóhocdsrdvd g}~vdgv cdwcme
GHCLDYGSD`vdvoes
^ores
Kohgves
^ores
Cehcgr~wdlozdcoóh
6
 
m~~r%%:mos~evodhgrsol(fle`sre~(cek
Q
MOS^EVOD NGL RGVÚ CEH^GKREVÄHGE
[
RVOHCORDLGS VGRVGSGH^DH^GS NG LD VGRÚFLOCD DVOS^ECVÄ^OCD
@EF( NG GNWDVNELERGZ NGVEKDÔD -4=??+4?23/
Ohocoe ld dnkohos~vdcoóh coyolos~d( Rdvd glle sg noe rdse d ldohygvsoóh Hev~gdkgvocdhd rgvko~oghne gl dccgse d hwgs~ve~gvvo~evoe ng Ld Cgvve ng Rdsce Kohhoh` Cekrdh(+ Sg iovkó gl ~vd~dne Eskd+ Yolldzóh ceh Feloyod( Dngkäs sgvekroó vgldcoehgs norlekä~ocds ceh Cmolg(+ cehselonó gl rd~veh kehg~dvoe ng eve -Lofvd rgvwdhd ng eve/(
@EF( NG KDHWGLCDHNDKE -4?23+4?2>/
Sg cehs~vwg gl ^vdhyëd Lokd+ Cmevvolles(+ Kwgvg ngfone d wh cähcgv dl gs~ekd`e( Rev gs~g ke~oye iwgvggkrldzdne gh gl `efogvhe rev Sgvdroe Cdlngvóh(
@EFOGVHE NGJESÏ RDVNE _FDVVGND -4?2>+4?2=/
VGIEVKD GNWCD^OYD( Gh 4?27, rvekwl`d ld lg ng ld`vd~wondn ng ld ghsgôdhzd rvokdvodVghdcg ld Kdvohd ng `wgvvd ceh ld cekrvd ng les cvwcgves lo`gvesdlkovdh~g @vdw  Cevehgl Fele`hgsoSg Gldfevd gl Rvegc~e Kdhzdholld, rvgsgh~dnd rev Jesï Kd~ëdsKdhzdholld: Kgjevds ldfevdlgs: Mo`oghg  sg`wvondn ng les~vdfdjdnevgs, ngscdhse eflo`d~evoeCehs~vwg ld
CVOR^D NG LES MGVEGS
(
4º @EFOGVHE NGDW@WS^E F(LG@WËD-4?2=+ 4?46/
GL @EFOGVHE RVEKWL@D LD LG_ CEH^VD DCCONGH^GSNG ^VDFDJELd RGEV CVOSOS IVEH^GVOZD: Iovkd ngl ^vd~dne Lokë~veigYdlygvng – Vëe Fldhce, ceh Fvdsol,  gl ^vd~dne Selóh Rele -Rgvú/ – Ndhogl Sähcmgz Fws~dkdh~g-Feloyod/Rvokgvd `vdh mwgl`d ng les efvgves ~g}~olgs ng D~g Yo~dv~g(Ld mdzdôd ng Jev`g Cmäygz -63 ng sgr~ogkfvg 4?42/ dl cvwzdv les Dlrgs(Ngscwfvokogh~e ng Kdcmwroccmw -6> ng jwhoe ng 4?44/ rev MovdkFoh`mdh
@WOLLGVKEFOLLOH@MWVS^-4?46+ 4?4>/
Rvokgv rvgsongh~g RERWLOS^D NGL RGVW -rvokgv efvgve/( Rdh`vdhng(E~ev`ó ld jevhdnd ldfevdl ng = mevds rdvd les ~vdfdjdnevgs nglKWGLLG  NÄVSGHD NGL CDLLDE(Kd~dhzd ng cdkrgsohes gh Dzäh`dve  Cmwcwo~e rev les`dkehdlgs( Gs~dlld ld vgfgloóh cdkrgsohd gh Rwhe, longvdnd rev Vwko Kdtwo -^genekove @w~ogvvgz Cwgyd/ d cdwsd ng ldg}rle~dcoóh  gl ld~oiwhnoske(
ESCDV V(FGHDYONGS -4?4>+4?47/
Noe gl `elrg ng gs~dne ceh~vd lds vgievkds RERWLDVGS(Gl 47 ng d`es~e ng 4?4> sg ohdw`wvó gl Cdhdl ng Rdhdkä fdje glceh~vel ng les GG(WW(Sg d`vdyd gl rveflgkd ceh ld Lehneh Rdcoioc Rg~velowk Cekrdhsefvg ld Fvgd  Rdvoôds -Rg~velge/(Ohocoó ng ld @VDH @WGVVD -O `wgvvd Kwhnodl, 6= ng jwloe ng4?4>/(
6º JESÏ RDVNE _FDVVGND-4?47+ 4?4?SG ND LDS = MEVDS NG ^VDFDJE D HOYGL HDCOEHDL
(Rdve `ghgvdl gh Lokd ng ~vgs nëds 43, 4>  47 ng ghgve ng 4?4?g}o`oghne ld Lg ng lds = mevds ng ~vdfdje(Mwhnokogh~e ngl Fdvce rgvwdhe Lev~eh rev DLGKDHOD -sg vekrgvgldcoehgs norlekä~ocds/( Vgyelwcoóh Felcmgyotwg -Vwsod/(
Hïs~ev ROLCE CEH^VGVDS 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->