Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
HISTORIA DEL PERU REPUBLICANO XX

HISTORIA DEL PERU REPUBLICANO XX

Ratings:
(0)
|Views: 3,218|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nestor Pilco Contreras on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

 
m~~r%%:mos~evodhgrsol(fle`sre~(cek
Q
MOS^EVOD NGL RGVÚ CEH^GKREVÄHGE
[
Hïs~ev ROLCE CEH^VGVDS 
4
 
2=
 
m~~r%%:mos~evodhgrsol(fle`sre~(cek
Q
MOS^EVOD NGL RGVÚ CEH^GKREVÄHGE
[
LD VGRÚFLOCD DVOS^ECVD^OCD e SG@WHNE COYOLOSKE-4=?? – 4?4?/
-Gl gs~dne elo`ävtwoce – ghclghtwg/
OH^VENWCCOÓH (+
Ld Vgrwflocd Dvos~ecvä~ocd e -sg`whne coyoloske/ +sg`úh Jev`g Fdsdnvg + iwg ld g~drd ng hwgs~vd mos~evod cekrvghnondgh~vg
4=?7+4?4?
, gh gl twg sg kdh~oghg ld mg`gkehëd relë~ocd nglrdv~one Coyol twg d`vwrdfd mdcghndnes, mekfvgs ng hg`ecoes, g}cekgvcodh~gs `wdhgves, gs~d elo`dvtwëd ~gvvd~ghogh~g d`ve+g}rev~dnevdceh~veldvä ld gcehekëd  relë~ocd ngl rdës(
CDVDC^GVËS^OCDS NG LD VGRÚFLOCD DVOS^ECVÄ^OCD
Oh~g`vdne rev dvos~ócvd~ds -cldsg dl~d/ gh sw kdevëd rverog~dvoes ng mdcoghnds e G}sdlo~vgves, ngnocdnes d ld
D`ve g}rev~dcoóh
-dzúcdv + dl`enóh/(
Rvgnekohoe relë~oce ngl rdv~one coyol -Sg`whne Coyoloske/(
Ld elo`dvtwëd d`veg}rev~dnevd ceh~veld gl rengv 
d ~vdyïs ngl rdv~one coyol
Ngsdvvelle ng ld ces~d:
cehcgh~vdcoóh ng ~ogvvds
-elo`dvtwëd ~gvvd~ghogh~g/: ldsmdcoghnds:
Cgh~ves rvenwc~oyes d`vëcelds
-Dzúcdv, Dl`enóh/ ceh kdev ~gchele`ëd evogh~dne dl kgvcdne g}~gvhe(
G}os~ghcod ng ghcldygs
-cgh~ves rvenwc~oyes ng g}~vdccoóh ng kd~gvod rvokd rgve cehcdro~dl g}~vdhjgve/ Kohgvëd – GGWW D`vocwl~wvd – Dlgkäh -@ol`gkgos~gv/, Oh`lïs -@vdcg/
Ld
iwgvzd ng ~vdfdje
sg g}rle~d ng noigvgh~gs kdhgvds: SOS^GKDS NG ^VDFDJE:
Gh`dhcmg
-kohgvod mdcoghnds ces~gvds/,
 _dhdcehdjg
-mdcoghnds ng ld sogvvd/,
cevvgvod  mdfolo~dcoehgs
-g}~vdccoeh ng Cdwcme, sglyd/( llg`dh lds rvokgvds iäfvocds:drdvocoóh ng ld cldsg rvelg~dvod -efvgves/(
Hïs~ev ROLCE CEH^VGVDS 
GH@DHCMG _DHDCEHDJGCEVVGVËD
Ces~d Hev~g Sogvvd Cgh~vdlSogvvd Swv 
Ces~dHev~g
LecdlozdcoóhRvenwccoóh
Gkrvgsds ng cdro~dl g}~vdhjgve twg g}~vdg VV( HH( rgvwdhes
Sglyd Rgvwdhd
Cdro~dlRvgnekohdh~g
Oh`lïs-@vdcg/ Dlgkäh-@ol`gkgos~gv/
Rgvwdhe-Dsrolld`d,Cdhndke
/
Fdvehgs ngl Dzúcdv 
E~ev`dv swglnerev dngldh~dnerdvd ghngwndv g}rle~dv 
^vdfdje ng ld ~ogvvdng wh mdcghndne dcdkfoe ng whKDHD_ e rdvcgldcdkrgsohdKene nggscldyoske nglds cekwhondngsdkdzóhocdsrdvd g}~vdgv cdwcme
GHCLDYGSD`vdvoes
^ores
Kohgves
^ores
Cehcgr~wdlozdcoóh
6
 
m~~r%%:mos~evodhgrsol(fle`sre~(cek
Q
MOS^EVOD NGL RGVÚ CEH^GKREVÄHGE
[
RVOHCORDLGS VGRVGSGH^DH^GS NG LD VGRÚFLOCD DVOS^ECVÄ^OCD
@EF( NG GNWDVNELERGZ NGVEKDÔD -4=??+4?23/
Ohocoe ld dnkohos~vdcoóh coyolos~d( Rdvd glle sg noe rdse d ldohygvsoóh Hev~gdkgvocdhd rgvko~oghne gl dccgse d hwgs~ve~gvvo~evoe ng Ld Cgvve ng Rdsce Kohhoh` Cekrdh(+ Sg iovkó gl ~vd~dne Eskd+ Yolldzóh ceh Feloyod( Dngkäs sgvekroó vgldcoehgs norlekä~ocds ceh Cmolg(+ cehselonó gl rd~veh kehg~dvoe ng eve -Lofvd rgvwdhd ng eve/(
@EF( NG KDHWGLCDHNDKE -4?23+4?2>/
Sg cehs~vwg gl ^vdhyëd Lokd+ Cmevvolles(+ Kwgvg ngfone d wh cähcgv dl gs~ekd`e( Rev gs~g ke~oye iwgvggkrldzdne gh gl `efogvhe rev Sgvdroe Cdlngvóh(
@EFOGVHE NGJESÏ RDVNE _FDVVGND -4?2>+4?2=/
VGIEVKD GNWCD^OYD( Gh 4?27, rvekwl`d ld lg ng ld`vd~wondn ng ld ghsgôdhzd rvokdvodVghdcg ld Kdvohd ng `wgvvd ceh ld cekrvd ng les cvwcgves lo`gvesdlkovdh~g @vdw  Cevehgl Fele`hgsoSg Gldfevd gl Rvegc~e Kdhzdholld, rvgsgh~dnd rev Jesï Kd~ëdsKdhzdholld: Kgjevds ldfevdlgs: Mo`oghg  sg`wvondn ng les~vdfdjdnevgs, ngscdhse eflo`d~evoeCehs~vwg ld
CVOR^D NG LES MGVEGS
(
4º @EFOGVHE NGDW@WS^E F(LG@WËD-4?2=+ 4?46/
GL @EFOGVHE RVEKWL@D LD LG_ CEH^VD DCCONGH^GSNG ^VDFDJELd RGEV CVOSOS IVEH^GVOZD: Iovkd ngl ^vd~dne Lokë~veigYdlygvng – Vëe Fldhce, ceh Fvdsol,  gl ^vd~dne Selóh Rele -Rgvú/ – Ndhogl Sähcmgz Fws~dkdh~g-Feloyod/Rvokgvd `vdh mwgl`d ng les efvgves ~g}~olgs ng D~g Yo~dv~g(Ld mdzdôd ng Jev`g Cmäygz -63 ng sgr~ogkfvg 4?42/ dl cvwzdv les Dlrgs(Ngscwfvokogh~e ng Kdcmwroccmw -6> ng jwhoe ng 4?44/ rev MovdkFoh`mdh
@WOLLGVKEFOLLOH@MWVS^-4?46+ 4?4>/
Rvokgv rvgsongh~g RERWLOS^D NGL RGVW -rvokgv efvgve/( Rdh`vdhng(E~ev`ó ld jevhdnd ldfevdl ng = mevds rdvd les ~vdfdjdnevgs nglKWGLLG  NÄVSGHD NGL CDLLDE(Kd~dhzd ng cdkrgsohes gh Dzäh`dve  Cmwcwo~e rev les`dkehdlgs( Gs~dlld ld vgfgloóh cdkrgsohd gh Rwhe, longvdnd rev Vwko Kdtwo -^genekove @w~ogvvgz Cwgyd/ d cdwsd ng ldg}rle~dcoóh  gl ld~oiwhnoske(
ESCDV V(FGHDYONGS -4?4>+4?47/
Noe gl `elrg ng gs~dne ceh~vd lds vgievkds RERWLDVGS(Gl 47 ng d`es~e ng 4?4> sg ohdw`wvó gl Cdhdl ng Rdhdkä fdje glceh~vel ng les GG(WW(Sg d`vdyd gl rveflgkd ceh ld Lehneh Rdcoioc Rg~velowk Cekrdhsefvg ld Fvgd  Rdvoôds -Rg~velge/(Ohocoó ng ld @VDH @WGVVD -O `wgvvd Kwhnodl, 6= ng jwloe ng4?4>/(
6º JESÏ RDVNE _FDVVGND-4?47+ 4?4?SG ND LDS = MEVDS NG ^VDFDJE D HOYGL HDCOEHDL
(Rdve `ghgvdl gh Lokd ng ~vgs nëds 43, 4>  47 ng ghgve ng 4?4?g}o`oghne ld Lg ng lds = mevds ng ~vdfdje(Mwhnokogh~e ngl Fdvce rgvwdhe Lev~eh rev DLGKDHOD -sg vekrgvgldcoehgs norlekä~ocds/( Vgyelwcoóh Felcmgyotwg -Vwsod/(
Hïs~ev ROLCE CEH^VGVDS 
3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rony-electronic Maza Osorio liked this
Dante Angeles Chafloc liked this
Florangel Mendoza liked this
Alberto Santiago Peralta Curz liked this
juan26lima liked this
Hugo Astopilco Calderon liked this
Roger Hijar liked this
joseleva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->