Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
P. 1
2020 Vocab Drill A (Test)

2020 Vocab Drill A (Test)

Ratings: (0)|Views: 1,108|Likes:

More info:

Published by: SEED Learning Center on Apr 05, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

08/06/2013

 
6767
 
B
TTBOZMHIT
 
D
@W]VMNLZ
 ©
 
6786
 
TBBJ
 
W
HNB
8
U
@DHFRIHV]
J
VMII
H
Jmvbdzm`ot1 Tbibdz zlb
DL@MDB
,`o zlb ibez- zlhz fbtz emzt h
TBOZBODB
,`o zlb vmnlz-/ O`zb1 bhdl
DL@MDB
dho `oi} fb rtbj `odb/
DL@MDBT
 
TBOZBODBT
 
H/ hfhoj`oF/ hfbvvhzm`oD/ hdvmk`o}J/ hdrkboB/ hbnmt
8-
 
RojbvzlbPPPPP`ezlbRomzbjTzhzbt)zlbtkhiimtihojohzm`oebizmkwbvum`rtz`ho}kmimzhv}zlvbhz/
6-
 
Zlbl`tzmibemonbv+w`mozmonhojPPPPPfbz~bbozlbz~`ibjz`zlbmvbtzvhonbjkhvvmhnb/
4-
 
^mzlvbdcibttPPPPP)zlbjvrocjvmubvhzzhdcbjzlbw`imdb`eemdbvt~l`wriibjlmk`ubv/
:-
 
Hizl`rnlho`khimbt`ezbohvmtbmob|wbvmkbozt)zlmtwhvzmdrihvPPPPP~htlmnli}rob|wbdzbj/
2-
 
Co`~ok`vbe`vlmtfrtmobttPPPPPzlhoe`vlmtt`dmhitcmiit)zlbDB@~bozz`f`hvjkbbzmont)o`zwhvzmbt/
H/ hjhnbF/ hjlbvboz D/ hjuboz J/ hjubvthv}B/ hjubvtmz}
5-
 
Hthjbu`rzPPPPP`ezlbihzbtzzbdl)lbbhnbvi}h~hmzbjho}ob~nmqk`zlhzdhkb`ozlbkhvcbz/
>-
 
Hthjbu`rzPPPPP`ezlbihzbtzzbdl)tlbbhvobtzi}mno`vbjho}ob~nmqk`zlhzdhkb`ozlbkhvcbz/
<-
 
^mzlzlbPPPPP`ezlbMozbvobzbkbvnbjhob~kbjmrke`vzlbjmttbkmohzm`o`eo`otbotb/
=-
 
Zl`rnlzlbzbhkehdbjkho}hoPPPPP)zlbwih}bvtcob~zlblhvjtlmwt~`rijkhcbzlbktzv`onbv/
87-
 
Zlb`ijPPPPP’j`o”zd`roz}`rvbnntfbe`vbzlb}hvblhzdlbj‛`ezbovmontzvrbe`vzlbe``ilhvj}/
H/ heemomz}F/ heeimdzm`oD/ heeirbodbJ/ hihdvmz}B/ hiirtm`o
88-
 
LblhjhnvbhzPPPPPe`vfhtbfhii1lbobubvkmttbjhtmonibnhkbmo~lmdllmtehu`vmzbzbhktwih}bj/
86-
 
^lbozlbwv`zbtz`vtdhiibjzlbn`ubvokboz’FmnFv`zlbv‛)zlb}~bvbkhcmonhoPPPPPz`hdlhvhdzbvmo@v~bii”t
OmobzbboBmnlz}+E`rv 
/
84-
 
HezbvzlbNbvkhod`kwho}Fh}bvmozv`jrdbjhtwmvmoz`zlb~`vij)kho}wb`wiblhmibjzlbhohinbtmdhtzlbwhohdbhe`vkho}hoPPPPPP/
8:-
 
E`vhohzm`ozlhzlhthddrkrihzbjtrdlnvbhzPPPPP)mzlhthnvbhzkho}`ozlbubvnb`ew`ubvz}/
82-
 
Trvwvmtmoni})zlbvroobvk`ubj~mzlnvbhzPPPPPhezbvemomtlmonzlbkhvhzl`ovhdb/
H/ hkhinhkF/ hohzlbkhD/ hwi`kfJ/ hwwv`fhzm`oB/ hvzmemdb
85-
 
Kmimzhv}tzvhzbnmtzt`ezbovbi}`oPPPPP)o`zl`obtz})z`~modhkwhmnot/
8>-
 
Bubohezbvnvhjrhzmonev`khz`wih~tdl``i)lb~httzmiitbbcmonzlbPPPPP`elmtwhvbozt/
8<-
 
Wvbtbvumonzlb`ijht~biihtdbibfvhzmonzlbob~)zlbfrmijmonmthoPPPPP`ezvhjmzm`ohihojk`jbvohvdlmzbdzrvhitz}ibt/
8=-
 
Hizl`rnlzhcmonzlbzbtz~htubv}tzvbtterie`vkho}tzrjbozt)lbwhttbjmz~mzlPPPPP/
67-
 
Fbdhrtbtlbmthohju`dhzbe`vevbbtwbbdl)ho}e`vk`edbot`vtlmwmtPPPPPz`lbv/
H/ hfhtbF/ hfhzbD/ hfbz J/ hwwv`wvmhzbB/ hvfmzvhzb
68-
 
ZlbhjubvzmtbvtPPPPPjlmtmkhnbe`vhohjdhkwhmnobubohezbvlbvbertbjwbvkmttm`oz`j`trdl/
66-
 
Zlbi`~i}wbhthozn`zj`~o`olmtcobbthojPPPPPjlmktbiemoev`oz`ezlbbkwbv`v/
64-
 
Zlb~`vcbvt~hmzbje`vzlbto`~tz`vkz`PPPPPfbe`vbzlb}tzhvzbjz`wi`~zlbwhvcmoni`z/
6:-
 
Fbdhrtbobn`zmhzm`otvbhdlbjhomkwhttb)hzlmvjwhvz}~htfv`rnlzmoz`PPPPPhtbzzibkboz/
62-
 
Zl`rnllbjmjo`zd`kkmzzlbdvmkb)lb~htmojmdzbje`vhmjmonhojPPPPPmon/
 
D
@W]VMNLZ
 ©
 
6786
 
TBBJ
 
W
HNB
6
DL@MDBT
 
TBOZBODBT
 
H/ hfabdz F/ hftzbkm`rtD/ hftzvrtbJ/ hizvrmtzmdB/ hohdlv`omtzmd
65-
 
@odbhzmkb+l`o`vbjhdzmumz})ibzzbv~vmzmonlhtfbd`kbPPPPPmohohnb`ebkhmi)zb|zmonhojZ~mzzbv/
6>-
 
J`drkbozhv}e``zhnb`ezlbhwwhiimond`ojmzm`othojPPPPPw`ubvz}`ezlbd`rozv}twrvvbjkmiim`otz`khcbdlhvmzhfibj`ohzm`ot/
6<-
 
Jbtwmzbzlbmvdihmktzlhzzlbmvk`zmubt~bvbPPPPP)zlbmvhdzm`otwv`ubjzlhzzlbmvmozbozm`ot~bvbmojbbjkbvdbohv}/
6=-
 
D`ozvhv}z`lmtvbdcibtt)tbie+mojrinboz}`rzl)zlbkho”tihzzbv}bhvt~bvbtwboz~`vcmon`otdvrwri`rtbojbhu`vthoje`ii`~monhoPPPPPimebtz}ib/
47-
 
Tmodblbvkmoj~htt`hjjibjf}tibbwjbwvmuhzm`o)lbvtwbhcmonfbdhkbz``PPPPPz`e`ii`~/
H/ hdhjbkmdF/ hdrzbD/ hjhkhoz J/ hjubvtbB/ hbtzlbzmd
48-
 
Tmodbzlbdhtbthvnrbjmok``zd`rvzhvbtmkrihzbj)ho}vbojbvbjarjnkbozthvbwrvbi}PPPPP/
46-
 
Zl`rnllmtwhvbozt~bvbPPPPPzlhzlbo`zhzzbojzlbwhvz})zlblbbjibttdlmijtrfjrbjzlbl`kbtbozvmbt)buhjbjzlbnrhvjj`nt)tdhibjzlbfhvfbj~mvbebodb)hojkhjbmzz`zlbwhvz}/
44-
 
ZlbNvbboN`fimo~hthfibz`dhwzrvbTwmjbv+Khohezbvzlbe`vkbvrtbjh’wrkwcmonvbohjb‛z`vbojbvzlbihzzbv”tPPPPP’twmjb}‛tbotbrtbibtt/
4:-
 
ZlbnvbhzPPPPPwibhtrvbt`ezlbhvf`vbzrkhzzvhdzbjo`z`oi}hvf`vmdrizrvmtztfrzhit`zl`tb~l`hwwvbdmhzbohzrvb”tfbhrz}/
42-
 
ZlbPPPPP~bhzlbvd`ojmzm`otwvbubozbjzlbe``zfhiinhkbev`kd`ozmormon/
H/ heehfibF/ heebdzbjD/ hi``e J/ hkfmnr`rtB/ hkfmuhiboz 
45-
 
Fbdhrtbtlblhjkhjbevmbojtbubv}~lbvb)zlbPPPPPt`dmhimzb~hthehu`vmzbnrbtz`ebubv}t`dmhinhzlbvmonmozlbdmz}/
4>-
 
T`kbi`ubjzlbk`umb3t`kblhzbjzlbk`umb3eb~~bvbPPPPPhf`rzzlbk`umb/
4<-
 
Fbdhrtblb~ht~biico`~oe`vlmttzhn}nbtzrvbt)~bd`rijo`zzvrtzzlhzlmtfblhum`v~htho}zlmonk`vbzlhoPPPPPPhojd`ozvmubj/
4=-
 
^mzl`rzhk`vhid`kwhttz`nrmjbzlbk)zlbtzrjbozt~bvbk`vhii}PPPPPhf`rzdlbhzmon`ozlbzbtz/
:7-
 
Fbdhrtbtlblhjkhjbbobkmbtbubv}~lbvb)zlbPPPPPt`dmhimzbvhvbi}tw`cbz`ho}`obhzho}t`dmhinhzlbvmonmozlbdmz}/
H/ hjk`omtlF/ hiirjbD/ hiirvbJ/ hkbim`vhzbB/ hkbohfib
:8-
 
Mozbojbjz`PPPPPw``vbjrdhzm`otzhojhvjt)zlbih~mohjubvzbozi}~`vtbobjzlbtzhzb`ebjrdhzm`ohv`rojzlbd`rozv}/
:6-
 
Motzbhj`etbubvbi}vbwvmkhojmonzlbdlmij)lbvwhvboztdl`tbz`kmiji}PPPPPlbve`vzlb~v`onj`mon/
:4-
 
O`z~hozmonz`jmvbdzi}hddrtbzlbtzrjbozt`edlbhzmon)zlbwv`ebtt`vkbvbi}PPPPPjz`zlbmvhdz`emojmtdvbzm`o/
::-
 
Zlbdmzmqbot~hozbj`eemdmhit~l`d`rijo`zfbfvmfbj1`eemdmhite`v~l`kk`ob}l`ijto`PPPPP/
:2-
 
Lhumonfhf}+thztd`vbt`e`ftzvbwbv`rtfvhzt)zlbfhf}+tmzzbvvbertbjz`hzzbojz`ho}dlmijo`zPPPPP/
H/ hnnvhuhzbF/ hnnvbnhzbD/ hvfmzvhv}J/ hvdhobB/ hvjr`rt
:5-
 
L`wmonz`hu`mjPPPPPmonzlbtmzrhzm`o)zlbtwbhcbvzvmbjz`hiih}zlbebhvt`ezlbho|m`rtdv`~j/
:>-
 
Momzmhii})zlbhodmboz~vmzmonthwwbhvbjPPPPPz`zlbtdl`ihv)frzbubozrhii}zlb}fbdhkbjbdmwlbvhfib/
:<-
 
Zlbtzv`ontbotb`ed`kkromz}d`kwbitzlbhomkhitz`PPPPPmolbvjt/
:=-
 
Zl`rnlzlba`rvob}~hti`onhojPPPPP)zlbwminvmktwbvtmtzbjmovbhdlmonzlbmvjbtzmohzm`o/
27-
 
^bl`wbzlhzzlbob~vbe`vktmow`imdbwv`dbjrvb~miikhcbzlbPPPPPrtb`ee`vdbmkw`ttmfibhojwvbubozho}ervzlbvroartzmemhfibtl``zmont/
 
D
@W]VMNLZ
 ©
 
6786
 
TBBJ
 
W
HNB
4
DL@MDBT
 
TBOZBODBT
 
H/ hvzibttF/ htdbzmdD/ httmjr`rtJ/ htzrzbB/ hz}wmdhi
28-
 
Roimcblmtdhidrihzmon)bumitmtzbv)zlbf`}mthoPPPPP)umvzr`rtt`ri/
26-
 
Hu`mjmonhiidvbhzrvbd`ke`vzt)zlbk`ocibjhoPPPPPhwwv`hdlz`imeb/
24-
 
Zl`rnlzlbvbtrizt~bvbvhzlbvPPPPP)~bzvbhzbjzlbkhtmezlb}~bvbrovbkhvchfib/
2:-
 
FbdhrtbhoPPPPProjbvtzhojmon`ezlbob~wv`dbjrvbtmtobbjbj)~bjbdmjbjz`twbhcz`t`kbb|wbvzt)l`wmonzlb}~`rijwv`umjbrt~mzlt`kbcbbomotmnlzt/
22-
 
Tlb~htPPPPPmolbvtzrjmbthojzlrt~ht`ezbowvhmtbjf}lbvzbhdlbvt~l`hjkmvbjwbvtmtzbodbhojjmimnbodb/
H/ hrtwmdm`rtF/ hrtzbvbD/ hrz`dvhzmdJ/ hrz`o`k`rtB/ hurodrihv
25-
 
Zlbcmon”tjbdvbbtfbdhkbhtPPPPPhtlbfbdhkbz}vhoomdhi/
2>-
 
^``it~bhzbvt)t`rojhjumdb)cmoj~`vjt‚hiid`ozvmfrzbjz`lmtPPPPPmkhnb/
2<-
 
Hdd`vjmonz`MkkhorbiChoz)`obfbd`kbtPPPPP~lbo`obe`ii`~t`ob”tk`vhijrz}vhzlbvzlho`ob”tjbtmvbt/
2=-
 
Tmodbzlb}wvbebvvbjtzhvctmkwimdmz})~bb|wbdzbjzlbmvervomtlmontz`fbtwhvtbhojzlbmvl`kb)PPPPP/
57-
 
Bubozl`rnlmz~hto`zhoPPPPP`ddhtm`oe`vho`wbohmvbuboz)~bjbdmjbjz`n`hlbhj~mzll`ijmonzlbdbvbk`o}`rzj``vt/
H/ htwbvtm`otF/ ht}irkD/ hrjhdmz}J/ huhvmdbB/ hubvtm`o
58-
 
Eibbmonzlb`wwvbttm`o`ezlbmvl`kbihoj)zlbvbernbbtt`rnlzw`imzmdhiPPPPPmozlmtd`rozv}/
56-
 
Zlbtzrjboz”tPPPPPz`khorhiihf`vk`zmuhzbjlmkz`d`odbozvhzb`olmttzrjmbt/
54-
 
ZlbmkwrjbozdlmijlhjzlbPPPPPz`jbkhojlmtwhvboztfr}lmkhob|wbotmubtw`vztdhv/
5:-
 
ZlbmvPPPPPibjz`zlbmvk`vhij`~oehiifbdhrtbnvbbj`ezbofimojtrtev`kj`monzlbvmnlzzlmon/
52-
 
Zl`rnlzlbdhojmjhzbtwibjnbjz`vrodibhodhkwhmnot)zlb}vbt`vzbjz`dhtzmonPPPPPmotzbhj`ejbfhzmonzlbmttrbt/
H/ hvzmdrihzbF/ htthmiD/ httrhnbJ/ hzv`wl}B/ hrnkboz 
55-
 
Roibtt`obvbhjtvbnrihvi})`ob”tvbhjmontcmiit~miiPPPPP)dhrtmonho`ubvhiiihwtbmodvmzmdhizlmocmon/
5>-
 
Zl`rnl~b~bvbPPPPPbjf}j`rfzthf`rzzlbwiho)~bjbdmjbjz`n`hlbhj~mzlmkwibkbozmonmz/
5<-
 
Jrvmonhobd`o`kmdtirkw)kho}lhublhjz`PPPPPzlbmvmod`kbf}zhcmontbd`oja`ft/
5=-
 
Fbdhrtblbd`rijo`zPPPPPlmtebbimontubvfhii})lbdl`tbz`b|wvbttzlbkzlv`rnllmthvz~`vc/
>7-
 
Tmodbzlbtrkwzr`rtjmtlbt~bvbk`vbzlhobo`rnlz`PPPPP`rvwhont`elronbv)~bjbdimobj`eebvte`vjbttbvz/
H/ fbnvrjnbF/ fbnrmibD/ fbihf`vJ/ fbimbB/ fbimzzib
>8-
 
Mo`vjbvz`vbzhmolmttbotb`etrwbvm`vmz})zlb
TBBJ
zbhdlbvd`otzhozi}PPPPPtlmttzrjbozt/
>6-
 
Hd`iibnbehdmonhjbdimobmohwwimdhoztkh}vbt`vzz`dibubvhojbihf`vhzbnmkkmdctjbtmnobjz`PPPPPzbbohnbvtz`hwwi}z`mz/
>4-
 
Zl`rnlzlbdvmzmdlhvwbj`ohf`rzzlbemik”tmohjbxrhdmbt)hrjmbodbtfbimbubjlbPPPPPbjzlbobnhzmubz`wv`k`zblmt`~ohnbojh/
>:-
 
Htzlbbd`o`k}~`vtbobj)zlbbkwi`}bbtfbnhoz`PPPPPzlbmvf`ttbtzlbmv~bhizlhojtzhvzbjz`jbkhojlmnlbv~hnbt/
>2-
 
Lbvv`t}jmtw`tmzm`ohojbonhnmontkmibPPPPPjlbvmoobvhontz/

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->