Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhung Hoat Dong Cua Nguyen Ai Quoc Chuan Bi Thanh Lap Dang

Nhung Hoat Dong Cua Nguyen Ai Quoc Chuan Bi Thanh Lap Dang

Ratings:
(0)
|Views: 52|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
Công ngh
Giáo d
c IDJ
Biên t 
ậ 
 p viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
2011
 
1
 
ĐỒ
NG CHÍ NGUY 
N ÁI QU
C TRUY 
 Ề
N BÁ CH
NGH
Ĩ
 A MÁC-LÊNIN CHU
 Ẩ 
N B
 THÀNH L
 Ậ
P
ĐẢ
NG1-
Đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c truy
 ề
n bá ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin
Gi
ữ 
a lúc dân t
c ta
đứ 
ng tr
ướ
c cu
c kh
ng ho
ng v
 ề
 
đườ
ng l
ố 
i c
ứ 
u n
ướ
c, nhi
 ề
u nhàyêu n
ướ
c
đươ
ng th
i ti
ế 
p t
c con
đườ
ng c
ứ 
u n
ướ
c theo l
ố 
i c
ũ
, thì
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c
đ
ã ra
đ
i tìm
đườ
ng c
ứ 
u n
ướ
c theo ph
ươ
ng h
ướ
ng m
i. G
 ầ
n m
ườ
i n
ǎ
m bôn ba kh
p các châul
c (1911-1920), Ng
ườ
i
đế 
n nh
ữ 
ng n
ướ
c thu
c
đị
a và nh
ữ 
ng n
ướ
c
đế 
qu
ố 
c nh
ư 
Anh, M
,Pháp... quan sát, nghiên c
ứ 
u, suy ngh
 ĩ 
,
đ
ã phát hi
n m
t chân lý: ch
ngh
 ĩ 
a t
ư 
b
n,
ch 
ủ 
 ngh 
ĩ  
đế  
qu 
ố  
c, th 
ự  
c dân là c 
ộ 
i ngu 
ồ 
n c 
ủ 
a m 
ọ 
đ 
au kh 
ổ  
ủ 
a giai c 
ấ  
 p công nhân v 
ớ 
i nhân dân lao 
đồ 
ng 
ở 
chính qu 
ố  
c c 
ũ 
ng nh 
ư  
 
ở 
các n 
ướ 
c thu 
ộ 
đị 
a...
D
ướ
i ánh sáng
Cách m 
ạ 
ng tháng 
ườ 
i,
Đề 
ươ 
ng v 
ề 
ấ  
đề 
dân t 
ộ 
c và thu 
ộ 
đị 
a c 
ủ 
a Lênin và 
ả 
nh h 
ưở 
ng c 
ủ 
a cu 
ộ 
đấ  
u tranh thành l 
ậ 
 p 
Đả 
ng công s 
ả 
n Pháp..., ch 
ủ 
ngh 
ĩ  
a Mác - Lênin 
, chân lý cách m
ng c
a th
i
đạ
i
đ
ãs
m
đượ
c kh
ng
đị
nh trong nh
n th
ứ 
c t
ư 
t
ưở
ng c
a Nguy
n Ái Qu
ố 
c.Tháng 12 n
ǎ
m 1920, t
i
Đạ
i h
i l
 ầ
n th
ứ 
18 c
a
Đả
ng xã h
i Pháp h
p
Tua,
đồ
ngchí Nguy
n ái Qu
ố 
c
đ
ã b
phi
ế 
u tán thành gia nh
p Qu
ố 
c t
ế 
c
ng s
n và ch
tr
ươ
ng thànhl
p
Đả
ng c
ng s
n Pháp. Gi
i thích vi
c làm
đầ
y ý ngh
 ĩ 
a
đ
ó,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c vi
ế 
t:"
Đệ
tam Qu
ố 
c t
ế 
nói s
giúp
đỡ
các dân t
c b
áp b
ứ 
c giành l
i t
ự 
do và
độ
c l
p c
a h
. Còn
Đệ
nh
Qu
ố 
c t
ế 
không h
 ề
nh
c
đế 
n v
n m
ng các thu
c
đị
a. Vì v
y, tôi
đ
ã b
phi
ế 
u tánthành
Đệ
tam Qu
ố 
c t
ế 
. T
ự 
do cho
đồ
ng bào tôi,
độ
c l
p cho T
qu
ố 
c tôi,
đ
ây là t
ấ 
t c
nh
ữ 
ng
đ
i
 ề
u tôi mu
ố 
n." S
ự 
ki
n này
đ
ánh d
ấ 
u b
ướ
c chuy
ể 
n bi
ế 
n quy
ế 
t
đị
nh trong t
ư 
t
ưở
ng và l
ptr
ườ
ng chính tr
c
a
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c. T
ừ 
 
đ
ó Ng
ườ
i xác
đị
nh con
đườ
ng gi
i phóng
đ
úng
đắ
n cho dân t
c Vi
t Nam là: gi
i phóng giai c
ấ 
p vô s
n m
i th
ự 
c s
ự 
gi
i phóng
đượ
cdân t
c; c
hai cu
c gi
i phóng này ch
có th
ể 
là s
ự 
nghi
p cua ch
ngh
 ĩ 
a c
ng s
n và c
acách m
ng th
ế 
gi
i .T
ừ 
khi tr
thành ng
ườ
i c
ng s
n,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c
đ
ã xúc ti
ế 
n m
nh m
vi
ctruy
 ề
n bá ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin vào phong trào gi
i phóng dân t
c và phong trào vô s
n
 các n
ướ
c thu
c
đị
a, trong
đ
ó có Vi
t Nam.Cu
ố 
i n
ǎ
m 1921, t
i
Đạ
i h
i lân th
ứ 
nh
ấ 
t c
a
Đả
ng c
ng s
n Pháp,
đồ
ng chí Nguy
nái Qu
ố 
c
đ
ã trình bày d
ự 
th
o ngh
quy
ế 
t v
 ề
v
ấ 
n
đề
"ch
ngh
 ĩ 
a c
ng s
n và thu
c
đị
a", vàki
ế 
n ngh
thành l
p Ban nghiên c
ứ 
u thu
c
đị
a c
a
Đả
ng.N
ǎ
m 1922, Ban nghiên c
ứ 
u thu
c
đị
a c
a
Đả
ng c
ng s
n Pháp
đượ
c thành l
p
Đồ
ngchí Nguy
n ái Qu
ố 
c
đượ
c c
ử 
làm tr
ưở
ng ti
ể 
u ban nghiên c
ứ 
u v
 ề
 
Đ
ông D
ươ
ng. V
i c
ươ
ng v
 
 
Tài liệu đã được đăng kí bản quyền!********WWW.EDUCATIONPVA.TK
 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
Công ngh
Giáo d
c IDJ
Biên t 
ậ 
 p viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
2011
 
2
 
này,
đồ
ng chí 
đ
ã tích c
ự 
c tuyên truy
 ề
n, giáo d
c và gi
i thi
u cho
Đả
ng c
ng s
n Phápnhi
 ề
u chi
ế 
n s
 ĩ 
cách m
ng c
a các n
ướ
c thu
c
đị
a
châu á châu Phi...C
ũ
ng n
ǎ
m 1921, nh
s
ự 
giúp
đỡ
c
a
Đả
ng c
ng s
n Pháp, Ng
ườ
i
đ
ã cùng v
i m
t s
ố 
 chi
ế 
n s
 ĩ 
cách m
ng
các n
ướ
c Angiêri, Ma
đ
agátxca, Xênêgan, Tuynidi, Mar
ố 
c,
Đ
ahômâyv.v..sáng l
p ra H
i liên hi
p thu
c
đị
a.
Pari, trong
đ
ó H
i ng
ườ
i Vi
t Nam yêu n
ướ
c
 Pháp làm nòng c
ố 
t.Thông qua t
ch
ứ 
c này và báo Ng
ườ
i cùng kh
, di
n
đ
àn c
a các dân t
c b
áp b
ứ 
c,ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin
đ
ã
đế 
n v
i các dân t
c thu
c
đị
a,
đồ
ng th
i tình hình các n
ướ
c thu
c
đị
a
đ
ã
đế 
n v
i nhân dân Pháp. Cùng v
i báo Ng
ườ
i cùng kh
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
clàm ch
nhi
m, kiêm ch
bút và qu
n lý, Ng
ườ
i còn vi
ế 
t nhi
 ề
u bài
đǎ
ng trên các báo Nhân
đạ
o (L'humanité), c
ơ
quan Trung
ươ
ng c
a
Đả
ng c
ng s
n Pháp,
Đờ
i s
ố 
ng th
thuy
 ề
n (La Vie Ouvrière), ti
ế 
ng nói c
a giai c
ấ 
p công nhân, T
p chí C
ng s
n (La Revue communiste),c
ơ
quan lý lu
n c
a
Đả
ng c
ng s
n Pháp v.v.. H
 ầ
u h
ế 
t bài vi
ế 
t c
a Ng
ườ
i
đề
u t
p trung lênán ch
ngh
 ĩ 
a th
ự 
c dân.N
ǎ
m 1925,
đượ
c s
ự 
giúp
đỡ
c
a nh
ữ 
ng ng
ườ
i c
ng s
n Pháp, tác ph
ẩ 
m B
n án ch
ế 
 
độ
th
ự 
c dân Pháp c
a
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c vi
ế 
t b
ng ti
ế 
ng Pháp
đượ
c xu
ấ 
t b
n l
 ầ
n
đầ
utiên
Pari. T
ư 
t
ưở
ng, quan
đ
i
ể 
m c
ơ
b
n c
a Ng
ườ
i v
 ề
chi
ế 
n l
ượ
c và sách l
ượ
c cách m
ngthu
c
đị
a
đ
ã b
ướ
c
đầ
u th
ể 
hi
n trong tác ph
ẩ 
m.
ả 
n án ch 
ế  
 
độ 
th 
ự  
c dân Pháp t 
ố  
cáo tr 
ướ 
nhân dân Pháp và th 
ế  
gi 
ớ 
i nh 
ữ  
ng t 
ộ 
i ác c 
ủ 
a b 
ọ 
n th 
ự  
c dân không ch 
ỉ  
 
ở 
Vi 
ệ 
t Nam, Angiêri mà 
ở 
kh 
ắ 
 p các thu 
ộ 
đị 
a. B 
ằ 
ng bi 
ể  
u t 
ượ 
ng "con 
đỉ  
a hai vòi", Nguy 
ễ  
n ái Qu 
ố  
đ 
ã làm cho ng 
ườ 
đọ 
c th 
ấ  
y r 
ằ 
ng: ch 
ủ 
ngh 
ĩ  
a t 
ư  
ả 
n, ch 
ủ 
ngh 
ĩ  
a th 
ự  
c dân là k 
ẻ 
thù chung c 
ủ 
a giai c 
ấ  
 p vô s 
ả 
n và nhân dân lao 
độ 
ng b 
 ị 
áp b 
ứ  
c, b 
 ị 
bóc l 
ộ 
ở 
các n 
ướ 
c chính qu 
ố  
c và các dân t 
ộ 
c thu 
ộ 
đị 
a. B 
ả 
án ch 
ế  
 
độ 
th 
ự  
c dân Pháp 
đ 
ã góp ph 
ầ 
n vào vi 
ệ 
c thi 
ế  
t l 
ậ 
 p s 
ự  
liên minh gi 
ữ  
a cách m 
ạ 
ng vô s 
ả 
ở 
chính qu 
ố  
c v 
ớ 
i cách m 
ạ 
ng gi 
ả 
i phóng dân t 
ộ 
ở 
các thu 
ộ 
đị 
a, ph 
ả 
i th 
ự  
c hi 
ệ 
n s 
ự  
liên minh ch 
ậ 
t ch 
ẽ 
ớ 
i nhau 
để  
ch 
ố  
ng k 
ẻ 
thù chung, vì "ch 
ỉ  
có s 
ự  
ợ 
 p tác này m 
ớ 
i b 
ả 
đả 
m cho giai 
ấ  
 p công nhân qu 
ố  
c t 
ế  
giành 
đượ 
c th 
ắ 
ng l 
ợ 
i cu 
ố  
i cùng".
Nhân dân các dân t
c thu
c
đị
a cókh
n
ǎ
ng cách m
ng to l
n. Ph
i làm cho các dân t
c thu
c
đị
a t
ừ 
tr
ướ
c
đế 
n nay v
n cáchbi
t nhau, hi
ể 
u bi
ế 
t nhau h
ơ
n và
đ
oàn k 
ế 
t l
i
để 
 
đặ
t c
ơ
s
cho m
t Liên minh ph
ươ
ng
Đ
ôngt
ươ
ng lai, kh
ố 
i liên minh này s
là m
t trong nh
ữ 
ng cái cánh c
a cách m
ng vô s
n".
ả 
n án ch 
ế  
 
đ 
ô th 
ự  
c dân. Pháp 
đ 
ã phê phán thái 
độ 
"c 
ầ 
u c 
ạ 
nh xin x 
ỏ 
thay 
đổ  
i qu 
ố  
c t 
 ị 
ch" c 
ủ 
a m 
ộ 
t s 
ố  
 ng 
ườ 
i mang t 
ư  
ưở 
ng c 
ả 
i l 
ươ 
ng t 
ư  
ả 
n,
đồ 
ng th 
ờ 
đề 
cao tinh th 
ầ 
n t 
ự  
ự  
c, t 
ự  
ườ 
ng, t 
ự  
mình gi 
ả 
i phóng cho mình: "công cu 
ộ 
c gi 
ả 
i phóng anh em ch 
ỉ  
có th 
ể  
th 
ự  
c hi 
ệ 
đượ 
c b 
ằ 
ng s 
ự  
ỗ  
 
ự  
c c 
ủ 
a
ả 
n thân anh em" và h 
ướ 
ng cách m 
ạ 
ng thu 
ộ 
đị 
a phát tri 
ể  
n theo con 
đườ 
ng cách 
 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
Công ngh
Giáo d
c IDJ
Biên t 
ậ 
 p viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
2011
 
3
 
ạ 
ng c 
ủ 
a Qu 
ố  
c t 
ế  
ộ 
ng s 
ả 
n. B 
ả 
n án ch 
ế  
 
độ 
th 
ự  
c dân Pháp là tác ph 
ẩ  
m lý lu 
ậ 
đầ 
u tiên c 
ủ 
cách m 
ạ 
ng n 
ướ 
c ta, góp ph 
ầ 
n truy 
ề 
n bá ch 
ủ 
ngh 
ĩ  
a Mác - Lênin vào Vi 
ệ 
t Nam. Nh 
ờ 
tác ph 
ẩ  
đ 
ó và các bài vi 
ế  
t c 
ủ 
đồ 
ng chí Nguy 
ễ  
n ái Qu 
ố  
c, nhân dân ta, tr 
ướ 
c h 
ế  
t là nh 
ữ  
ng ng 
ườ 
i trí  th 
ứ  
c ti 
ể  
u t 
ư  
ả 
n yêu n 
ướ 
c, ti 
ế  
n b 
ộ 
 
đ 
ã h 
ướ 
ng v 
ề 
và ti 
ế  
 p th 
ụ 
ch 
ủ 
ngh 
ĩ  
a Mác - Lênin.
 Tháng 6 n
ǎ
m 1923,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c r
i n
ướ
c Pháp
đế 
n Mátxc
ơ
va
để 
thamd
ự 
H
i ngh
nông dân qu
ố 
c t
ế 
tân th
ứ 
nh
ấ 
t (10-1923);
đồ
ng th
i tr
ự 
c ti
ế 
p h
c t
p, nghiênc
ứ 
u kinh nghi
m Cách m
ng tháng M
ườ
i Nga và ch
ngh
 ĩ 
a Lênin. Ngày 17-6-1924,
đồ
ng chí 
đượ
c Trung
ươ
ng
Đả
ng c
ng s
n Pháp u
nhi
m tham gia
Đạ
i h
i l
 ầ
n th
ứ 
V Qu
ố 
c t
ế 
c
ngs
n. Sau
đ
ó,
đồ
ng chí còn tham gia các
đạ
i h
i Qu
ố 
c t
ế 
công h
i
đỏ
, Qu
ố 
c t
ế 
ph
n
ữ 
, Qu
ố 
ct
ế 
thanh niên, Qu
ố 
c t
ế 
c
ứ 
u t
ế 
 
đỏ
T
i các
Đạ
i h
i qu
ố 
c t
ế 
nói trên,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
cti
ế 
p t
c làm rõ nh
ữ 
ng quan
đ
i
ể 
m c
a mình v
 ề
vai trò l
ch s
ử 
c
a giai c
ấ 
p vô s
n thu
c
đị
a,v
 ề
m
ố 
i quan h
gi
ữ 
a phong trào cách m
ng
thu
c
đị
a v
i cách m
ng vô s
n
chính qu
ố 
cvà nêu rõ s
ự 
c
 ầ
n thi
ế 
t ph
i th
tiêu h
th
ố 
ng thu
c
đị
a c
a ch
ngh
 ĩ 
a
đế 
qu
ố 
c tr
ướ
c khi xoáb
ch
ế 
 
độ
th
ố 
i nát này trên toàn th
ế 
gi
i.
2.
Đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c tr
ự 
c ti
ế 
p chu
n b
thành l
p
Đả
ng
Gi
ữ 
a tháng 12 n
ǎ
m 1924, v
i t
ư 
cách là u
viên B
ph
ươ
ng
Đ
ông c
a Qu
ố 
c t
ế 
c
ngs
n, tr
ự 
c ti
ế 
p ph
trách C
c ph
ươ
ng Nam,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c
đ
ã t
ừ 
Liên Xô
đế 
nQu
ng Châu (Trung Qu
ố 
c)
để 
ho
t
độ
ng, xây d
ự 
ng phong trào và
đ
ào t
o cán b
cáchm
ng cho m
t s
ố 
n
ướ
c
 
Đ
ông Nam Á. T
i
đ
ây,
đồ
ng chí 
đ
ã cùng v
i các nhà lãnh
đạ
o cáchm
ng Trung Qu
ố 
c, Tri
 ề
u Tiên,
ấ 
n
Độ
, Thái Lan, In
đ
ônêxia, Malaixia, v.v..sáng l
p ra Hôi liênhi
p các dân t
c b
áp b
ứ 
c
á -
Đ
ông.Tháng n
ǎ
m 1925,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c thành l
p Vi
t Nam thanh niên cáchmang
đồ
ng chí H
i, trong
đ
ó có t
ch
ứ 
c trung kiên là c
ng s
n
đ
oàn làm nòng c
ố 
t
để 
tr
ự 
cti
ế 
p truy
 ề
n bá ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin vào Vi
t Nam, chu
ẩ 
n bi
đ
i
 ề
u ki
n cho vi
c thành l
pchính
đả
ng c
a giai c
ấ 
p vô s
n Vi
t Nam. Ng
ườ
i
đ
ã tr
ự 
c ti
ế 
p m
nhi
 ề
u l
p hu
ấ 
n luy
n,
đ
àot
o
đượ
c h
ơ
n 200 cán b
cách m
ng. Trong s
ố 
này, nhi
 ề
u ng
ườ
i
đượ
c ch
n
đ
i h
c tr
ườ
ng
Đ
ai h
c ph
ươ
ng
Đ
ông
Liên Xô (Tr
 ầ
n Phú, Lê Hông Phong, Hà Huy T
p, v.v..), m
t s
ố 
 
đượ
c c
ử 
Vào h
c quân s
ự 
 
tr
ườ
ng Hoàng Ph
ố 
(Trung Qu
ố 
c) nh
ư 
Tr
ươ
ng Vân L
nh, PhùngChí Kiên. Còn ph
 ầ
n l
n
đư 
a v
 ề
n
ướ
c ho
t
độ
ng. Ng
ườ
i cho ra t
báo Thanh niên làm c
ơ
 quan tuyên truy
 ề
n c
a H
i.
Đầ
u n
ǎ
m 1927, cu
ố 
n
Đườ
ng cách m
nh g
 ồ
m nh
ữ 
ng bài gi
ngc
a Ng
ườ
i trong các l
p
đ
ào t
o cán b
 
Qu
ng Châu,
đượ
c B
tuyên truy
 ề
n c
a H
i liênhi
p các dân t
c b
áp b
ứ 
c
á -
Đ
ông xu
ấ 
t b
n. Trong tác ph
ẩ 
m quan tr
ng này,
đồ
ng chí Nguy
n ái Qu
ố 
c nêu ra nh
ữ 
ng t
ư 
t
ưở
ng c
ơ
b
n v
 ề
chi
ế 
n l
ượ
c và sách l
ượ
c c
a cách mang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->