Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chinh Cuong Van Tat Sach Luoc Van Tat

Chinh Cuong Van Tat Sach Luoc Van Tat

Ratings: (0)|Views: 277|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

 
 Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
Công ngh
giáo D
c IDJ
http://www.hoc360.vn 
 
 
1
 
Chánh c
ươ
ng v
n t
t, sách l
ượ
c v
n t
t, ch
ươ
ng trình tóm t
t c
a
Đả
ng(tháng 1-1930)
 Vào gi
ữ 
a th
ế 
XIX, th
ự 
c dân Pháp ti
ế 
n hành chi
ế 
n tranh xâm l
ượ
c Vi
t Nam,m
 
đầ
u b
ng cu
c ti
ế 
n công vào
Đ
à N
ng. Sau khi hoàn thành vi
c xâm l
ượ
c và bình
đị
nh b
ng v
ũ
l
ự 
c, thi
ế 
t l
p b
máy th
ố 
ng tr
trên toàn b
 
đấ 
t n
ướ
c ta, th
ự 
c dân Pháp
đ
ãtri
ể 
n khai m
nh m
nh
ữ 
ng cu
c khai thác n
ướ
c ta v
i quy mô ngày càng l
n nh
mc
ướ
p
đ
o
t tài nguyên, bóc l
t nhân công r
m
t, cho vay n
ng lãi, m
r
ng th
tr
ườ
ngtiêu th
hàng hóa c
a ''chính qu
ố 
c''. Chính sách
đố 
i v
i thu
c
đị
a c
a Pháp
Vi
t Namc
 
Đ
ông D
ươ
ng nói chung là chuyên ch
ế 
v
 ề
chính tr
, kìm hãm và nô d
ch v
 ề
v
ă
nhóa, bóc l
t n
ng n
 ề
v
 ề
kinh t
ế 
nh
m
đ
em l
i l
i nhu
n t
ố 
i
đ
a cho b
n t
ư 
b
n l
ũ
ng
đ
o
n Pháp ch
ứ 
không
đ
em l
i cho các n
ướ
c
Đ
ông D
ươ
ng m
t s
ự 
''khai hóa v
ă
n minh” nào. Vi
t Nam
đ
ã thành m
t xã h
i thu
c
đị
a c
a Pháp. Các giai c
ấ 
p trong xã h
i Vi
tNam ngày càng b
phân hóa m
nh m
. Giai c
ấ 
p công nhân và giai c
ấ 
p t
ư 
s
n l
 ầ
n l
ượ
t ra
đờ
i. Các mâu thu
n c
a xã h
i Vi
t Nam - xã h
i thu
c
đị
a ngày càng di
n ra gay g
t,trong
đ
ó n
i b
t lên là mâu thu
n gi
ữ 
a dân t
c Vi
t Nam v
i b
n th
ự 
c dân Pháp và taysai. S
ự 
th
ố 
ng tr
áp b
ứ 
c bóc l
t, s
ự 
chà
đạ
p quy
 ề
n
độ
c l
p dân t
c càng t
ă
ng thì s
ự 
 ph
n kháng c
a dân t
c và cu
c
đấ 
u tranh giành
độ
c l
p dân t
c càng quy
ế 
t li
t. Thái
độ
, v
trí c
a các giai c
ấ 
p bao g
 ồ
m công nhân, nông dân, ti
ể 
u t
ư 
s
n, t
ư 
s
n dân t
c vàc
m
t b
ph
n trong giai c
ấ 
p
đị
a ch
 
đố 
i v
i b
n th
ự 
c dân Pháp và tay sai
đề
u do mâuthu
n này chi ph
ố 
i.Phong trào dân t
c
Vi
t Nam t
ừ 
 
đầ
u th
ế 
XX tr
 
đ
i v
 ề
c
ơ
b
n
đề
u di
n ratrên c
ơ
s
mâu thu
n
đ
ó.
 
 Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
Công ngh
giáo D
c IDJ
http://www.hoc360.vn 
 
 
2
 
Các t
ch
ứ 
c, các h
i,
đả
ng chính tr
 
đ
ã l
 ầ
n l
ượ
t ra
đờ
i và v
ươ
n lên giành ng
n c
 lãnh
đạ
o phong trào dân t
c. Song t
ấ 
t c
các phong trào dân t
c d
ướ
i
nh h
ưở
ng c
akhuynh h
ướ
ng dân ch
t
ư 
s
n
đ
ã l
 ầ
n l
ượ
t th
ấ 
t b
i.
Đ
ám mây
đ
en c
a ch
ngh
 ĩ 
a th
ự 
cdân v
n bao ph
b
 ầ
u tr
i Vi
t Nam. Gi
ữ 
a b
ố 
i c
nh
đ
ó,
Nguy 
ễ  
n Ái Qu 
ố  
c, ng 
ườ 
i thanh niên yêu n 
ướ 
c tiên ti 
ế  
n c 
ủ 
a dân t 
ộ 
đ 
ãra 
đ 
i tìm 
đườ 
ng c 
ứ  
u n 
ướ 
c, th 
ự  
c hi 
ệ 
n lý t 
ưở 
ng và lòng ham mu 
ố  
n su 
ố  
đờ 
i, là làm sao cho n 
ướ 
c ta 
đượ 
c hoàn toàn 
độ 
c l 
ậ 
 p, dânta 
đượ 
hoàn toàn t 
ự  
do 
,
đồ 
ng bào ai c 
ũ 
ng có c 
ơ 
ă 
n, áom 
ặ 
c, aic 
ũ 
ng 
đượ 
c
ọ 
c hành.
Ng
ườ
icho r
ng c
 ầ
n ph
i xem n
ướ
c khác h
làm nh
ư 
th
ế 
nào m
i có th
ể 
tìm
đượ
c bi
n phápth
ự 
c hi
n hoài bão gi
i phóng dân t
c. Sau m
t th
p k 
bôn ba, Ng
ườ
i
đ
ã qua các l
c
đị
a Âu, Á, Phi, M
. V
ừ 
a lao
độ
ng ki
ế 
m s
ố 
ng v
ừ 
a nghiên c
ứ 
u và kh
o sát, Nguy
n ÁiQu
ố 
c
đ
ã có
đượ
c m
t s
ự 
hi
ể 
u bi
ế 
t sâu s
c v
 ề
t
ư 
t
ưở
ng cách m
ng dân ch
t
ư 
s
n, v
 ề
 th
ể 
ch
ế 
chính tr
c
ng hòa, v
 ề
 
đờ
i s
ố 
ng và cu
c
đấ 
u tranh c
a giai c
ấ 
p công nhân vàcác dân t
c b
nô d
ch.Sau Cách m
ng Tháng M
ườ
i Nga n
ă
m 1917, Nguy
n Ái Qu
ố 
c tích c
ự 
c ho
t
độ
ngtrong phong trào công nhân, gia nh
p
Đả
ng Xã h
i Pháp, h
ướ
ng v
 ề
n
ướ
c Nga Xô vi
ế 
tv
 ề
ch
ngh
 ĩ 
a Lênin. Ng
ườ
i
đ
ã
đứ 
ng h
n v
 ề
phía Qu
ố 
c t
ế 
C
ng s
n, và
đ
ã tr
thànhng
ườ
i tham gia sáng l
p
Đả
ng C
ng s
n Pháp (12-1920), ti
ế 
p t
c nghiên c
ứ 
u, suy tìmchân lý gi
i phóng dân t
c. Sau này, Ng
ườ
i
đ
ã nêu rõ:
Mu 
ố  
n
ứ  
u
ướ 
c và gi 
ả 
i phóng dân t 
ộ 
c, không có con 
đườ 
ng nào khác ngoài con 
đườ 
ng cách m 
ạ 
ng vô s 
ả 
n, ''ch 
ỉ  
có ch 
ủ 
 ngh 
ĩ  
a xã h 
ộ 
i, ch 
ủ 
ngh 
ĩ  
a c 
ộ 
ng s 
ả 
n m 
ớ 
i gi 
ả 
i phóng 
đượ 
c các dân t 
ộ 
c b 
 ị 
áp b 
ứ  
c và nh 
ữ  
ng ng 
ườ 
i lao 
độ 
ng trên th 
ế  
gi 
ớ 
i kh 
ỏ 
i ách nô l 
ệ 
'' 
.Ng
ườ
i cho r
ng ph
i tuyên truy
 ề
n ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i trong t
ấ 
t c
các n
ướ
c thu
c
đị
a và kh
ng
đị
nh ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i, ch
ngh
 ĩ 
a c
ng s
n có th
ể 
áp d
ng vào châu Á nói
 
 Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
Công ngh
giáo D
c IDJ
http://www.hoc360.vn 
 
 
3
 
chung và
Đ
ông D
ươ
ng nói riêng. Theo Ng
ườ
i chính s
ự 
th
ố 
ng tr
tàn b
o c
a ch
ngh
 ĩ 
ath
ự 
c dân
đ
ã ''chu
ẩ 
n b
 
đấ 
t'' cho cách m
ng. “Ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i ch
còn ph
i làm cái vi
clà gieo h
t gi
ố 
ng c
a công cu
c gi
i phóng n
ữ 
a thôi''
2
.
Để 
th
ự 
c hi
n nhi
m v
l
ch s
ử 
 cao c
 
đ
ó, Nguy
n Ái Qu
ố 
c
đ
ã dày công nghiên c
ứ 
u, ti
ế 
p ki
ế 
n, t
ng hoà và phát tri
ể 
nbi
n ch
ứ 
ng ngu
 ồ
n giá tr
t
ư 
t
ưở
ng v
ă
n hoá truy
 ề
n th
ố 
ng c
a t
tiên mà c
ố 
t lõi là ch
 ngh
 ĩ 
a dân t
c, ý chí 
độ
c l
p, khát v
ng t
ự 
do và tinh hoa v
ă
n hoá t
ư 
t
ưở
ng ph
ươ
ng
Đ
ông và ph
ươ
ng Tây,
đặ
c bi
t là nh
ữ 
ng giá tr
ph
bi
ế 
n v
 ề
t
ư 
t
ưở
ng cách m
ng vô s
nc
a ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin
đ
ã xây d
ự 
ng thành công và sáng t
o ngay t
ừ 
nh
ữ 
ng n
ă
m 20c
a th
ế 
XX m
t h
th
ố 
ng quan
đ
i
ể 
m lý lu
n v
 ề
cách m
ng thu
c
đị
a trong th
i
đạ
im
i mang t
 ầ
m vóc m
t h
c thuy
ế 
t cách m
ng gi
i phóng và phát tri
ể 
n vì
độ
c l
p t
ự 
do.H
c thuy
ế 
t cách m
ng c
a Nguy
n Ái Qu
ố 
c
đượ
c truy
 ề
n bá vào Vi
t Nam
đ
ã tr
thànht
ư 
t
ưở
ng cách m
ng ch
y
ế 
u h
ướ
ng
đạ
o phong trào dân t
c và các t
ch
ứ 
c chính tr
 theo khuynh h
ướ
ng vô s
n d
n
đế 
n s
ự 
ra
đờ
i c
a các t
ch
ứ 
c c
ng s
n
n
ướ
c ta vàon
ă
m 1929. V
i t
ư 
cách là phái viên c
a Qu
ố 
c t
ế 
C
ng s
n, Nguy
n Ái Qu
ố 
c
đủ
quy
 ề
nquy
ế 
t
đị
nh m
i v
ấ 
n
đề
liên quan
đế 
n phong trào cách m
ng
 
Đ
ông D
ươ
ng, Ng
ườ
i
đ
ãch
 
độ
ng, k 
p th
i tri
u t
p H
i ngh
th
ố 
ng nh
ấ 
t các t
ch
ứ 
c c
ng s
n,
đ
ã quy
ế 
t
đ
oán,
độ
c l
p và sáng t
o nhanh chóng th
ố 
ng nh
ấ 
t các t
ch
ứ 
c c
ng s
n riêng l
 
để 
l
p ram
t
Đả
ng C
ng s
n duy nh
ấ 
t
Vi
t Nam, H
i ngh
h
p t
ừ 
ngày 6-1-1930 t
i C
ử 
u Long,H
ươ
ng C
ng, Trung Qu
ố 
c do Nguy
n Ái Qu
ố 
c ch
trì, tham gia H
i ngh
có Tr
nh
Đ
ìnhC
ử 
u và Nguy
n
Đứ 
c C
nh -
đạ
i bi
ể 
u
Đ
ông D
ươ
ng C
ng s
n
Đả
ng và Nguy
n Thi
u vàChâu V
ă
n Liêm -
đạ
i bi
ể 
u An Nam C
ng s
n
Đả
ng. Các
đạ
i bi
ể 
u
đ
ã nh
ấ 
t trí h
p nh
ấ 
t cáct
ch
ứ 
c c
ng s
n
để 
l
p ra
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam. Trong l
ch s
ử 
 
Đả
ng ta,
ộ 
i ngh 
 ị 
 
ợ 
 p nh 
ấ  
t mang t 
ầ 
m vóc l 
 ị 
ch s 
ử  
ủ 
Đạ 
i h 
ộ 
i thành l 
ậ 
 p 
Đả 
ng,
đượ
c xem nh
ư 
 
đạ
i h
i
đầ
u

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->