Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fehim Spaho - Livno u Ranim Turskim Izvorima

Fehim Spaho - Livno u Ranim Turskim Izvorima

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by AnesJack
livno
livno

More info:

Published by: AnesJack on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
vnistvau
Bosni,;.
;0
someindigencusandalthoughthereiopulationwasstillintothefollowing
11
(kassba)inhabi-
achians);thereayailegedstrata(mar-whole
population
eyalet,butisconfi-ofBosnia,i.e.,theesinall:fromNo-r
to
Konjic,Jajce,
l"EHIM
nz,
SPAHO
(Sarajevo)
arethoseconcer-ated,inthewayoflturalreaya.
As
for
eamountofthefi-
e
to
placeandde-
al
proportion.Itis
y
thebeginningof
Sancak,
.By
the
tly
Muslimthere.omeMuslim,outageswasthere
any
swhichcontained
S
themselveswereyear
in
question,guardiansofsett-wereexclusively
LIVNOURANIMTURSKIMIZVORIMAPrilogzamonografiju
ounteradifferent
ons(the.tv~rfrTeS~
e'~<';retc
)'.:~r'
'.,u...J.,.
N!_.;
or
thcinhabi.
t.ac,
Kobas,
e\;c",
thoseinhabnants
l'
au,
Livnojestarisrednjovjekovnigrad,poznatjosodkrajaIXstoljeca,Dogod.1463.biojepotcinjenkralju,azatimsugaza-uzeliTurd.Medutim,VladislavHercegovicjeodmahpopaduBo-sneuspiodagaoslobodi,pase,iosumaju1466.sporninjekao
go-
spodarLivna.NeznasekadasugaTurddefinitivnozauzeli.Budu-cidase1469.spominjeHum,kaogradlivanjskezupe,uturskojvlasti,moglojeLivnopastipodturskuvlasttadaiiikojugodinukasnije,Prviputsesporninjcpodturskomvlascutck1485.godinc.'PoosvojenjuodTuraka
u.
livanjskojtvrdavi,kao
i
s\'u~I.).icnakrajini,uspostavljenajejacaposadakojususacinjavalculuie-dzije(placenici,dnevnicari),acijeloavopodrucjebilojepripoje-nokadilukuNeretva.Takvostanjeostalojedo1528.godinekadjeLiynopripojenoskradinskornkadiluku.SvedoprvepolovincXVIstoljecaLivno.'
,;m~"
["',F
·'l\:poloza
io.,
»ijebiL,pcscb-norazvijeno
nav.!.
oJ,
.l
prvc'...
'(VI;.
!.l.a-l.lc,·naglo"Fe
PJcin.~..
.arvijar'.
13,
il"
"U;~.,.
'iCl,;\
stoz'tJcgtoga
ilk,
jehilasjedistesanc\zakbego'\!a',"
'r!"
.q~og
spndiaka
(.'~''1ovani537,godine),iakojez,;;'
'disl~
t:
sa\J.JiakabilouKiisu.
Do
sadajeu
nauci
hi·.'
POZIW
opisgracia,."]riotiasamoizputopisaEvli.(("Celeb:ie
2).';.
shnkrajevimasredinom:'.'VIl'tc~.1i.'~:a
i
o:,t~,.,.")
Hazir:S:xblu:cv:
i
JI:l.Qtiaf'~ld
p'
";;:1'
1~"
,e~'
.j11:T.:i;}
Bt,~;__
i'!"
;{~:\,,~~'·1ejjl::~}.I'
'ht--:):j_,".:11,..\""f
t
na~liHLI..
kn].1.0,
t,1,--'ajev"~
)1;
St'.'E,,;
",i
defter;-;aGm.n.
'd';a,k
i·!,
f.,0dine.Is:."iediy'
.c',";.
1\1,
Cevrl:
"l''ll:JJr'iNo
(j
'cC!ntalnom:
()
 
148
F.Spaho
Livnouranimturskimizvorlma,prtlogza...
ogradovima.Medutim,nikosedosadanijekoristiopodacimaizturskihpopisnihdefterakojisunajraniji
i
najsadrzanijiizvori,akojisenalazeunekimturskimarhivimauIstanbulu
i
Ankari.Tidefterisuslijedeci:._sumamipopisbosanskogsandzakaiz1485,godine"-opsirnipopisbosanskogsandzakaiz1489,godine'-sumarnipopisbosanskogsandzakaiz1516.godine"-opsirnipopisbosanskogsandzakaizIS28-30.godine"-opsirnipopiskliskogsandzakaiz1550,godine?opsirnipopiskliskogsandzakaiz1574.godine''-opsirnipopiskliskogsandzakaiz1604.godine".Kako
jeranije
istaknuto,gradLivnoseprvipututurskimiZ,vorim.aspo,minje
1~85.
godine.Premasumarnompopisuiztego-dine,LI:vnojetadaimalosvega37domacinstava(kuca),kao
i
26stanovnikabezstalnogboravka
(haymanet."
Svakajekucaplaca-la
p.o
jednufilu:iju
po
v,laskomo~~caju:
sto
ukupnoiznosi
1667
akci.Iztogaproizlazidajestanovrnstvoirnalostatusvlaha
(stoca-
ra),itokakozbogsvojeizrazitostocarskeprivrede,takoizboztoga.
sto
selivanjsko
podrucje
nalazilona
samoj
granici
prema
Mlecirna,
Godi~e
1489.
,brojstanovnika
Livna
.ie,usvjetlu
defterskih
I?odatak.~,
blO.
smanjen;
tadaukupnoima
24
kuce
(od
cega
su
dvi-
Jeudovicke)rsvega6stanovnikabezstalnogboravka.Statussta-~o~nika~eosta~nc:I?romijenjen,onisu
i
daljevlasi-stocariipla-cajupo.Jednu.fIluflJuposvakojkuci.Kojisumoglibitirazlozisma_nJenJ~brojastanovnika?Dalitoproizilaziizkarakteraovogpopl.s_a,
tj.
das,ve.stanovniSt::onijebilozapisano,
ili
jedoslodofaktickogsrnanjenjastanovrnstva,teskojeutvrditi.Poznatisuna-
ime:
slucaje~iv~a
.5U.
vla~iponekadbj.ezaliiprekogranice,ukoli-ko
im
USIOVl
zivljenja
msuodgovarah.
Ali,
kakojeTurcima
bilo
stalo
dato
podrucje
ukrajinibude
naseljeno,
i
to
prvenstvenola-kopokretnimnomadskimstanovnistvom,onisunovonaseljenim
3.Istanbul.Basbakanlikarsivi,TD
No18,totokopiieu
Orijentalnom
in-
stitutuuSarafevuby.61(udaljemcitit'anju
sloraceno:
CIS
br.
61).
4.Istanbul,Basbakanlikarsivi,TDNo
24,
fotokopije
u
Orljentalnornin-
stitutubr.62(dalje:OIShr.62).
5.
Istanbul,Basbakanhkarsivi,'I'DNo
56,
fotoikopije
u
Orijentalnom
in-
stitutubr.62(dalje:
ors
br,63).
6.
Istanbul,
Basbakanlik
arstvi,TD
No157.fotokrmiieu
Orijentalnom
institutu
hr.
65
(dalje:OIShr.
65\.
7.
Istanbul,
Bashakanhkarslvi,TD
No
284,
fotokopije
'l.l
Orijentalnom
institutu
br,
212
(dalje:OIS
hr.
212).8.
Istfllnbul,
Basbakanhkarsivi,
Tn
No533,
fotdkopije
uOrijentalnommstlbutu
br.
92(dalje:OIShr.92).0.Ankara,'I'apuveKadastroNo
475,
fotokopije
u
Orijentalnominsti-
tutubr.211(dalje:OISbr.211).
10.DIS
hr.
61,
fo61).
F.
Spaho
Livno
stanovnicima
Livi
hi
se
stalnonastanakontrigodineposvakoj
kuci.'"
Ovakveten
na
kasnije,
tj,
15
(kuce),2muslim,jenazvano
varos,
upodgraduutvrdnazivasintagmorrpodrazumijeva
va
ros,
atoznaciu
crkvaitrg,
kaka:
jistatus
vlaha-stc
islam,jer
sesusn
tistatusvlaha
fil
spadalou
haske
sanskog
sandzakbakci.
Livnoje
15
mojgranici,
U
kc
kenisu
bilestabi
drzalo
status
vlal
hiju.Njihovu
imi,lasti,
kakose
zm
ljavanjevlahana
Medutim.
i:
gadajukrupnc
p:
stanovniciiskljuinaseljaorijentalr
redom,apodizu
suveebileform(dzamije
i
mesdf
kim
stanovniStvcmusHmanski,
ali
statusubilojeto
Osnivac
tanan-beg,
0
kojemnadvoru,dakle,
11.U
opSirrnomd
skisandzakIz
1489,Liivnunalazlseslj!
SamoLivno.Spada
8vakakut'iaplaeap
i
tonadanzvanitoga,
ako
se
neko
t.
ne
je
osloboden.a
nesvakakut'iapla(
 
~ima,prilogza...
istiopodacimaizidrzanijiizvori,auluiAnkari..
f85.
godine>
~9.godine'
516.
godlne-
i28-30.
godine"godine?godine".godine",
'vipututurskim
1
popisuiztego-
(kuca),
kaoi
26
kaje
kuca
placa-upnoiznosi
1667
atusvlaha
(stoca-rede,
tako
i
zboz
j
granici
prerna
svjetludefterskih
!
(od
cega
su
dvi-
ravka.Statussui-/lasi-stocari
i
pla-moglibitirazlozi
iz
karakteraovog),ilijedoslodoti.Poznati
SU,
na-
co
granice,ukoli-je
Turcima
bilooprvenstvenola-
1
novonaseljenim
(dalje:OIS
br.65).
~bakanl!karsivl,TDije'uOrijentalnom(dalje:OIShr.212).sbakanhkarsivi,
Tn
ije
u
Orijentalnom(dalje:
CIShr.
92).
.pu
veKadastroNo[Orijentalnornitisti-
lje:
OISbr.211).,fo
61).
F.SpahoLivnouranimturskimizvorima,prilogza...
149
stanovnicimaLivnadavaliodredenepovlastice.Takosuonikojibisestalnonastanilitrigodinebilioslobodeniplacanjaporeza,anakontrigodinesuplacalikaoistarosjediocipojednufilurijuposvakoj
kuci.'!
Ovakvetendencijesuimaleodredenerezultate,pa27godi-nakasnije,tj.
1516.
godineLivnoima
63krscanskadomacinstva(kuce);
2muslimanska
i
5mudzereda.PPosvomstatusu,naseljejenazvano
varos,
stoznacidajetostarosrednjovjekovnonasel[eu
podgradu
utvrde.Premdaseonou
ranija
dvapopisa
(1485,1489)
nazivasintagmom
samomjestoLivno
(bilj.11),sigurnojedatopodrazumijeva
varas.
OvojeprvispomenLivnapodnazivom
va-ros,
atoznaciurbanonaselje(iakomalo),ukojemjepostojalacrkva
i
trg,kakavsuTurdzatekli.Stanovnistvojezadrzalorani-jistatusvlaha-stocara,aliseveeprimjecujepocetakprelaskanaislam,jersesusrecu
i
dvamuslimanakojizadrzavaju,takoder,is-
ti
statusvlahafiluridzija.Kakojevlaskostanovnistvo,uglavnom,spadalouhaskedomene,tako[e
i
varosLivnopripadalahasubo-sanskog
sandzakbegaMustafa-pase
i
donosila
muprihodod
3,685
akci,Livnoje1516.godine.iosuvijekstecakrajina,mjestonasa-
mojgranici,
u
kojem
jos
30
godinanakonturskogosvojenja
prili-
kenisubilestabilizovane,pajerazumljivostojestanovniStvo
ZB-
drzalostatusvlaha-stocara,kojinisu
bill
vezanizazernljunispa-hiju,Njihovuimigracijuugranicneistanovnistvomprorijedeneob-lasti,kakosezna,turskavlastjeproteziralaiusmjeravalanase-Ijavanjevlahanajviseizsvojihstrategijskih
razloga.P
Medutim,izmedu1516.
i
1528.godine
U
razvoju
Livnasedo-gadajukrupnepromjene.Zatih12godinaumjestancetucijisestanovniciiskljucivobavestocarstvomzacinjeseembrion
novog
naseljaorijentalno-islamskogtipa,sarazvijenomzanatskompriv-redom,a
podizu
se
i
prvi
sakralniobjekti.
Godine
1528.
uLivnusuveebileformiranedvijemahaleokonovopodignutihobiekata(dzamije
i
mesdzida)kojesubilenaseljeneiskljucivomuslimans-kimstanovnistvom,Postojao[e
i
trecidZemat,nazvantakodermuslimanski,ali·jeunjemuzivio
i
izvjestanbroj
krscana.va
postatusubilojetorajinskostanovnistvo."OsnivactakvogLivna,buducekasabe,mozesesmatratiSi-nan-beg,
0
kojemnemamonikakvihpodatakaizuzevdajebiocausnadvoru,dakle,.imaojevisokdvorskipolozaj.Mozesepretposta-
11.U
opiSitrnorn
defteru
za
bosan-skisandzakiz1489.godine
0
mjestu
Lirvnunalezl
sesljedeea
zabiIjffikll:
SarnoLivno.Spadauhasmlr-Ilive:svakakucaplacapojednufiluriju,
i
to
na
danzVaniBur4evdan;
ostm
toga.akosenekotunaseli
tri
godi_nejeosloboden.aposlijetrigodi-nesVakakucaplaiapojednufHu-riju.mudieredi(inokosni)
De
plaClII-
jn.
DIS
hr.
62,
fo
62/39.
12.
OIShr.
63,fo63/18
13.Adem'Handzic,0
dru!itvenojstrukturistanovntva
11
BesDt
pll-
cetkomxvn
stoljeca.uovombrotuPOF-a..14.01S
br,
65,
fo
651192-193.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Azra Hodžić liked this
Mirza_Mustafawi liked this
Adnel Zelic liked this
veca123 liked this
Josipa Radan liked this
skutorka59 liked this
Alen Salihovic liked this
historicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->