Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mupikar1

mupikar1

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
मुक्तपीठवासियांचा मुपीकर
मुक्तपीठवासियांचा मुपीकर

More info:

Published by: श्रद्धा सौदीकर on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
मतश हगज शतघ 
.
 च रग 
.. (
कव 
:-
सवज 
)
झ वसमच व कल जश ज तपन ज!कथ 
.....
 जश  ध गख!रणर कध रण 
......
'  ज अ* एक प! 
...
अम,ज मथट!वख क'षण र*   द व!  रज!श 4ढ!कव!! मग कव कर र जश झ ण
....
उ!श मशळ!
 
मतश हगज 
 
शतघ 
.
 ण मत 
,
ण शर*र 
,
 
,
वचर 
......
मत  क!* व ण * 
.
आण हक हदव  रच 
?
हक हदव आई दरख रच 
?
च आज आण जर 
 
व!गळ वचर क  
.
 झ! वचर ड 
.
 च!वर  ऎक कAच आवड! 
.
झ!द मत आ! 
.
! थड! ठ!
.
एक आ! म ,हट व द  C र आ! अम द!शख 
.
म  ड बर 
,
ख   शर * 
.
ण टकउ * 
.
५ व C    वड 
 
  एक मत द  क अधHव!ळ कर* व 
.
८ व अच  र*च 
 
सट!शर*च धद चC ! 
.
ठ  C  र* व 
,
सक 
,
बकA सट!शर* आणच व वकच 
.
बण ख 
 
चग 
.
शळ कL!जध!जउ  सट!शर* वकच 
,
ऑहN!ध!वकच 
.
ब ब  एक 
 
 गळ , ! 
,
ढ! च गळ वक ! 
.
! वHकर अ  मशक 
 
अच 
.
 कधर*  द  क जच 
.
 म एकच व!ळ* ककडC P! घच 
,
हशब 
 
करच 
,
ट! बचC क च 
,
मग ईकश बच 
,
 !उ आ!ल व!कड हशब क 
 
 घच व जर ! एकद अथव दद ज च 
.
 त  जवळ अ!ल १०
-
१०  ८ ट 
,
र र ज  च 
.
म च! वर !! उ अच 
,
एक 
 
आव अच 
.
 एकद वचर कA म C P! क!इ!सट कर 
?
  वH
 
 ग 
.
कड! P!ठवच 
,
! वढवच 
,
ध र ग वच व धद वढवच 
 
वH[ र !
.
अमदद  पचड   शर  
.
च कध कध  ख रग च 
.
हक* कहठण गण  
 
दद !4ड*च डवच 
,
कण* कड ग ग!च उर र 
.
  बब रवच कध 
 
ख मळच * 
.
दद 
BE
 ममHहट ह आ 
.
 हच गर ६५०००
/-
 
.
मळ 
.
वड रटर  ६०००
/-
 
.
गर  
.
दद व रच!वHखश झ!
.
ठ_ ट` हद 
.
 द च 
.
वH श!वट* कL[टर च!P! र ठ!वच!!
.
दद  द 
 
! 
.
च!P!  
,
  आई 
,
बब र र ज!
.
क क !१२०००
/-
!
 
आ* १० व!ळ ज!अ 
.
P! हदलवर  आई दद वचर 
"
अम झ खत 
 
आ!  कA C P! बरबर हद! 
?"
ददच च!रच उर 
.
 दद वचर 
"
दद  इक 
 
जस गर आ!
.
C  Pशच क करच ठरव आ! 
?
च वमग क करणर 
?"
आ 
 
झ दद एकद बवळट वट ग 
.
च! वरच   शर* 
,
ड चक 
,
ब जर 
 
जबबण वHर म ग! 
.
दद क!ववणeण! ण 
"
* र!  वर वचरच क! * 
"
झ ! णण * कA मशण उग * ण वर  ण
.....
दद ढ!ग!! वर  !ईच ण  f म   हक र* ! म 
 
ग!! अ! 
.
 मत 
,
जर वचर कर 
,
आण क! ग! ड 
?
आण च  एकच  वट! 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->